Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
RRG.271.1.10.2018                                       Olszanica, dnia 10.08.2018 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 na realizację zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla warsztatów oraz biura CIS w Stefkowej.
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-10 12:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-10 12:22

RRG.271.1.8.2018                                                                  Olszanica, 26.07.2018r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uherce Mineralne”

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-26
Publikujący -

RRG.271.1.7.2018                                                                  Olszanica, 26.07.2018r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.:

Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Olszanica”

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-26
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-26
Publikujący -

RRG.271.1.5.2018                                                                             Olszanica, 25.07.2018r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.:

„Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-25
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-25
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-25
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-19
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-18
Publikujący -

RRG.271.1.3.2018                                                               Olszanica, 11.07.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I CZĘŚCIOWYM UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Olszanica.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-11
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-07-09
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłAleksandra Stelmach - Klajne - Inspektor2018-06-27
Publikujący -

RRG.270.16.II.2017                                                             Olszanica 29.12.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro pn:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy OLSZANICA”

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-29
Publikujący -

                                                                                                           Olszanica 2017-12-01

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku do godz. 9:00 została złożona jedna oferta na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych gminy Olszanica na lata 2018 – 2022.

Ofertę złożył:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedziba w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7, Oddział   w Lesku

Cena oferty::

Przedmiot zamówienia

 

Wartość punktów

Wartość oferowanej usługi bankowej wyrażona w % i   zł.

Cena – 60 pkt

a) otwarcie rachunku bankowego

 1 pkt

0

b)prowadzenie rachunku bankowego

15 pkt

0

c)przelew elektroniczny z i na rachunek  bankowy w ramach banku

                   5 pkt

0

d)przelew elektroniczny z i na rachunek bankowy w innym banku

                   5 pkt

0

e)przelew elektroniczny pomiędzy rachunkiem gminy a rachunkami jednostek organizacyjnych gminy i przelew pomiędzy rachunkami jednostek gminy

5 pkt

0

f)przelew elektroniczny na rachunki w innych bankach w celu założenia lokat terminowych

5 pkt

0

g)prowizja od operacji gotówkowych – wpłat własnych oraz obcych

10 pkt

0

h)prowizja od operacji gotówkowych - wypłat

 10 pkt

0

i)prowizja od operacji gotówkowych – świadczenia i zasiłki

10 pkt

0

j)opłata za podłączenie do  i korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   2 pkt

0

k) abonament miesięczny za  korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   3 pkt

120 zł m-cznie za jeden system zdalnej obsługi

l) prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym :

- odnawialnego 

- krótkoterminowego 

 

                    1 pkt

2 pkt

 

0,25 %

0,25%

m)opłata za wydanie karty lub innego wyposażenia elektronicznego do składania oświadczeń woli w imieniu klienta

 3 pkt

0

n)opłata za odblokowanie uzytko0wnika elektronicznego systemu realizacji zleceń

 3 pkt

0

o)opłata za wydanie na piśmie potwierdzenia operacji wpłaty na rachunki lub operacji wypłaty rachunków jednostek gminy

3 pkt

0

p)wysokość oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym/kwota kredytu do 2.000 000 zł

 2 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

r)wysokość oprocentowania kredytu na pokrycie deficytu w ciągu roku do 2.000.000 zł

15 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

Wysokość oprocentowania – 40 pkt

 

 

a)wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym

50 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

b)wysokość oprocentowania środków na rachunku pomocniczym

30 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

c)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej ( nocnej) w wysokości do 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,60

np. stawka z dnia 8.11.2017 = 1,33 *0,6 = 0,798%

d)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej (nocnej ) w wysokości powyżej 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,65

Np. stawka 8.11.2017 =1,33 % *0,65 = 0,8645

 

Łączna punktacja – 100 pkt

Złożona oferta zostaje uznana za najkorzystniejszą i zostaje wybrana. Wykonawca uzyskał 100 pkt w kryterium „cena” i „oprocentowanie”.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron , jednak nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni od przesłania zawiadomienia w inny sposób.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Olszanica

                                                                                                                   Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-12-01
Publikujący -

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579) przekazuje informację , o których mowa w art. 86 ust 3 i4 ustawy PzP.

Otwarcie ofert: na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Olszanica oraz jednostek organizacyjnych gminy Olszanica na lata 2018 – 2022 odbyło się w dniu 29 listopada 2017 roku o godz. 9:15

Oferty złożyli:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedziba w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7, Oddział   w Lesku

Cena oferty::

Przedmiot zamówienia

 

Wartość punktów

Wartość oferowanej usługi bankowej wyrażona w % i   zł.

Cena – 60 pkt

a) otwarcie rachunku bankowego

 1 pkt

0

b)prowadzenie rachunku bankowego

15 pkt

0

c)przelew elektroniczny z i na rachunek  bankowy w ramach banku

                   5 pkt

0

d)przelew elektroniczny z i na rachunek bankowy w innym banku

                   5 pkt

0

e)przelew elektroniczny pomiędzy rachunkiem gminy a rachunkami jednostek organizacyjnych gminy i przelew pomiędzy rachunkami jednostek gminy

5 pkt

0

f)przelew elektroniczny na rachunki w innych bankach w celu założenia lokat terminowych

5 pkt

0

g)prowizja od operacji gotówkowych – wpłat własnych oraz obcych

10 pkt

0

h)prowizja od operacji gotówkowych - wypłat

 10 pkt

0

i)prowizja od operacji gotówkowych – świadczenia i zasiłki

10 pkt

0

j)opłata za podłączenie do  i korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   2 pkt

0

k) abonament miesięczny za  korzystanie z elektronicznego systemu zdalnej obsługi rachunków bankowych

                   3 pkt

120 zł m-cznie za jeden system zdalnej obsługi

l) prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym :

- odnawialnego 

- krótkoterminowego 

 

                    1 pkt

2 pkt

 

0,25 %

0,25%

m)opłata za wydanie karty lub innego wyposażenia elektronicznego do składania oświadczeń woli w imieniu klienta

 3 pkt

0

n)opłata za odblokowanie uzytko0wnika elektronicznego systemu realizacji zleceń

 3 pkt

0

o)opłata za wydanie na piśmie potwierdzenia operacji wpłaty na rachunki lub operacji wypłaty rachunków jednostek gminy

3 pkt

0

p)wysokość oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym/kwota kredytu do 2.000 000 zł

 2 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

r)wysokość oprocentowania kredytu na pokrycie deficytu w ciągu roku do 2.000.000 zł

15 pkt

Wibor 1M z ostatniego dnia m-ca plus 1,2%

Na 31.10.2017 1,66% +1,2%=2,86 %

Wysokość oprocentowania

 

 

a)wysokość oprocentowania środków na rachunku podstawowym

50 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

b)wysokość oprocentowania środków na rachunku pomocniczym

30 pkt

WIBID 1M z ostatniego dnia m-ca minus 0,7 %

Na 31.10.2017 1,46% -0,7%=0,76 %

c)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej ( nocnej) w wysokości do 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,60

np. stawka z dnia 8.11.2017 = 1,33 *0,6 = 0,798%

d)wysokość oprocentowania lokaty jednodniowej (nocnej ) w wysokości powyżej 500 000 zł

10 pkt

WIBID O/N *stawka 0,65

Np. stawka 8.11.2017 =1,33 % *0,65 = 0,8645

 

Termin wykonania od 1.01.2018 do 31.12.2022 rok

Okres gwarancji – nie dotyczy

Warunki płatności – nie dotyczy

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

                                                                                                                             Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-29
Publikujący -

   RRG.270.15.II.2017                                                                                                                                                                                        Olszanica 2017-11-06

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania w celu udzielenia zamówienia w wyniku rozeznania cenowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 411 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+360”.

 

W dniu 27.10.2017r. przeprowadzono rozeznanie cenowe w celu udzielenia zamówienia pn: „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 411 w miejscowości Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+360” poprzez rozesłanie formularza zapytania cenowego do n/w wykonawców:

    1) Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

    2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok

    3)  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSPRZĘT Czesław Grządziel, Zabłotce 51 38-500 Sanok

Zapytanie ofertowe również zostało umieszczone na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W terminie do dnia  06.11.2017 do godz. 10:00  przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Okres gwarancji

 

1

 

 

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas

Zawadka 50, 38-711 Ropienka

93 258,00

114 707,34

60 miesięcy

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została oferta która odpowiada warunkom zapytania ofertowego i nie przekracza kwoty która Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Oferta Nr 1

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas

Zawadka 50, 38-711 Ropienka

 

                                                                                                                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała

                                               Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-07
Publikujący -

RRG.271.10.2017

Olszanica 06.10.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI

                Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Olszanica w okresie zimowym 2017/2018” (RRG.271.10.2017).

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, termin płatności faktur – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1 – Miejscowość Olszanica – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Wiesław Kąkol Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

kwota: 280 zł/km

 

Zadanie nr 2 - Miejscowość Olszanica- chodniki

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Wiesław Kąkol Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

kwota: 230 zł/km

 

Zadanie nr 3 – Miejscowość Orelec – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski, Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

kwota: 185 zł/km

 

Zadanie nr 4 – Miejscowość Paszowa – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Paweł Rapacz Gospodarstwo Rolne Usługi Ciągnikiem Rolniczym Paszowa 50, 38-711 Ropienka kwota: 190 zł/km

 

Zadanie nr 5 - Miejscowość Rudenka – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 190 zł/km

 

Zadanie nr 6 - Miejscowość Zwierzyń – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 190 zł/km

 

Zadanie nr 8 - Miejscowość Stefkowa - chodnik

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Wiesław Kąkol Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

kwota: 230 zł/km

 

Zadanie nr 9 - Miejscowość Wańkowa – drogi

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Usługi Leśne – Godnicz Danuta Wańkowa 43A, 38-711 Ropienka

kwota: 200 zł/km

 

Zadanie nr 10 - Miejscowość Uherce Mineralne – drogi 

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 140 zł/km

 

Zadanie nr 11 - Miejscowość Uherce Mineralne – chodniki

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

kwota: 200 zł/km

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęło 5 ważnych oferty. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto za 1 km

60 pkt

Termin płatności faktur 40 pkt

Razem

1.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski, Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

Zadanie nr 3 - 185 zł/km

60 pkt  

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 3

60+40 =100 pkt

2.

Wiesław Kąkol, Wańkowa 44, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 – 280 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 2 – 230 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 4 – 230 zł/km

49,8 pkt

 

Zadanie nr 8 – 230 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 9 – 215 zł/km    55,8 pkt

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 1

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 2

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 4

49,8+40 =89,8 pkt

 

Zadanie nr 8

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 9

55,8+40 =95,8 pkt

3.

Paweł Rapacz Gospodarstwo Rolne Usługi Ciągnikiem Rolniczym Paszowa 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 4 – 190 zł/km

60 pkt

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 4

60+40 =100 pkt

4.

F.H.U. „DOBROX” Dobrowolski Jerzy 38-623 Uherce Mineralne 140A

Zadanie nr 5 – 190 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 6 – 190 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 10 – 140 zł/km

60 pkt

 

Zadanie nr 11 – 200 zł/km

60 pkt

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 5

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 6

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 10

60+40 =100 pkt

 

Zadanie nr 11

60+40 =100 pkt

5.

Usługi Leśne – Godnicz Danuta Wańkowa 43A, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 9 – 200 zł/km

60 pkt    

30 dni – 40 pkt

Zadanie nr 9

60+40 =100 pkt

 

 

Unieważnienie postępowania w części

 

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie w części:

Zadanie nr 7 - Miejscowość Stefkowa – drogi,

ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu na zrealizowanie zamówienia w części: Zadanie nr 7 – Miejscowość Stefkowa – drogi nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze należy uznać iż zachodzi przesłanka unieważnienia postepowania na w/w podstawie prawnej.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-06
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-10-03
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-17
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-31
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-28
Publikujący -

      RRG.271.6.2017                                                                                     Olszanica 2017-07-25

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa dróg do pól na terenie gminy Olszanica” (RRG.271.6.2017).

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje, dotyczące wyniku oceny ofert złożonych ww. postępowaniu.

 

Kryterium wyboru ofert była cena - 60 pkt, długość okresu gwarancji jakości – 40 pkt.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi do pól  m. Paszowa  o nr ewid. dz. 392/2 w km 0+000 – 0+235

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

kwota: 95 858,82 zł brutto

 

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi do pól w m. Uherce Mineralne o nr ewid. dz. 973/10 w km 0+050 – 0+183

– za najkorzystniejszą uznano ofertę:

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

kwota: 21 142,62 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Wpłynęły 3 ważne oferty. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów.

 

Oferty które wpłynęły w wyniku postepowania:

 

Nr oferty

Nazwa podmiotu

Cena brutto z oferty

60 pkt

Długość okresu gwarancji jakości     40 pkt

Razem

1.

Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas Zawadka 50, 38-711 Ropienka

Zadanie nr 1 –

95 858,82 zł – 60 pkt     Zadanie nr 2 –

34 008,52 zł – 37,3 pkt

60 miesięcy – 40 pkt

Zadanie nr 1 – 60+40=100 pkt

 

Zadanie nr 2 – 37,3+40=77,3 pkt

2.

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA Leon Dobrowolski Orelec 44, 38-623 Uherce Mineralne

Zadanie nr 2 –

21 142,62 zł – 60 pkt 

60 miesięcy – 40 pkt

Zadanie nr 2 –

 60+40 =100 pkt

3.

Arkadiusz Musiałek Usługi Transportowo-Budowlane Bandrów 103A, 38-700 Ustrzyki Dolne

Zadanie nr 1 –

 105 880,86 zł - 54,32 pkt

    Zadanie nr 2 –

 24 900,86 zł - 50,94 pkt

40 miesięcy – 26,67 pkt

Zadanie nr 1 – 54,32+26,67=80,99 pkt

 

Zadanie nr 2 – 50,94+26,67=77,61 pkt

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała

 

 

Sprawę prowadzi:

Krystyna Myszka

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-07-25
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
przetarg.docx Plik doc 11.49 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 29 maja 2024r. 03:25:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.