Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-06 12:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-06 12:46

RRG.1..2020                                                      Olszanica 07.08.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy OLszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

Ogłasza  przetarg II ofertowy na sprzedaż używanych pojemników do zbiórki odpadów segregowanych komunalnych typu „DZWON”/”IGLO”

 

1.    Przedmiotem przetargu jest  sprzedaż używanych pojemników do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych typu „DZWON”/”IGLO” o pojemności 1,5 m3 pojemniki znajdują się w  Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej,   Stefkowa 64 nr dz.; 603/2

-  Pojemniki  ŻÓŁTE przeznaczone do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych – 16 sztuk

-  Pojemniki  ZIELONE przeznaczone do zbiórki odpadów szkło kolorowe – 17 sztuk

-  Pojemniki  BIAŁE przeznaczone do zbiórki odpadów szkło bezbarwne – 16 sztuk

 

                Cena wywoławcza za 1 sztukę pojemnika  wynosi: 90,00 złotych (netto)

2. Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży części ww. pojemników, w przypadku złożenia kilku ofert cząstkowych, pierwszeństwo w wyborze pojemników  ma nabywca który zaoferował   najwyższą cenę zakupu. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny, będą prowadzone negocjacje.

3.    Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 19 sierpnia 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

4.     W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.

5.      W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.

6.       Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)       Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Oferta na zakup pojemników typu „DZWON”/”IGLO” nie otwierać przed 19.08.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 sztukę pojemnika,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 19.08.2020  roku

7.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 19.08.2020 roku o godz. 10:05

8.  Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

9.     Pojemniki można oglądać   w  miejscowości  Stefkowa 64  dz. nr ewid. 603/2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

10.  Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup pojemników będących przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

11.     Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.        

Wartość sprzedanych pojemników  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości pojemników  powiększonej o należny podatek VAT.

12. Podmioty zainteresowane nabyciem ww. pojemników, przed złożeniem oferty, zobowiązane są do zapoznania się z ich stanem technicznym, poprzez dokonanie oględzin przedmiotu sprzedaży w obecności pracownika  Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dodatkowych  informacji udziela  kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica Marcin Marcinkowski, tel. 660 724 994 lub 660 724 944

13.  Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

 

 

                                                                    Wójt Gminy Olszanica
                                                                         Krzysztof Zapała

Załączniki:

Informacja o wyniku II przetargu Plik pdf 609.67 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-08-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-08-07 11:21
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-24 11:19
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-08-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-08-04 14:08

RRG.1..2020                                                        Olszanica 20.07.2020 r.

                                                                                

 

                                        Wójt Gminy Olszanica
                           
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż używanych pojemników do zbiórki odpadów segregowanych komunalnych typu „DZWON”/”IGLO”

 

1.      Przedmiotem przetargu jest  sprzedaż używanych pojemników do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych typu „DZWON”/”IGLO” o pojemności 1,5 m3 pojemniki znajdują się w  Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej,   Stefkowa 64 nr dz.; 603/2

-  Pojemniki  ŻÓŁTE przeznaczone do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych – 16 sztuk

-  Pojemniki  ZIELONE przeznaczone do zbiórki odpadów szkło kolorowe – 17 sztuk

-  Pojemniki  BIAŁE przeznaczone do zbiórki odpadów szkło bezbarwne – 16 sztuk

 

                Cena wywoławcza za 1 sztukę pojemnika  wynosi: 100,00 złotych (netto)

2.      Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży części ww. pojemników, w przypadku złożenia kilku ofert cząstkowych, pierwszeństwo w wyborze pojemników  ma nabywca który zaoferował   najwyższą cenę zakupu. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny, będą prowadzone negocjacje.

3.      Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica           ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

4.      W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.

5.      W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.

6.      Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Oferta na zakup pojemników typu „DZWON”/”IGLO” nie otwierać przed 29.07.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 sztukę pojemnika,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 29.07.2020  roku

7.      Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 29.07.2020 roku o godz. 10:05

8.      Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

9.      Pojemniki można oglądać   w  miejscowości  Stefkowa 64  dz. nr ewid. 603/2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

10.   Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup pojemników będących przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

11.    Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.        

Wartość sprzedanych pojemników  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości pojemników  powiększonej o należny podatek VAT.

12.   Podmioty zainteresowane nabyciem ww. pojemników, przed złożeniem oferty, zobowiązane są do zapoznania się z ich stanem technicznym, poprzez dokonanie oględzin przedmiotu sprzedaży w obecności pracownika  Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dodatkowych  informacji udziela  kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica Marcin Marcinkowski, tel. 660 724 994 lub 660 724 944

13.   Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

 

 

Wójt Gminy Olszanica
                                                                                           Krzysztof Zapała

Załączniki:

Informacja o wyniku przetargu Plik pdf 549.63 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-07-20
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-07-20 14:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-08-07 11:16
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy
 
1/ Działka Nr 1366 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00027413/0.
2/ powierzchnia nieruchomości – 1.6427 ha.
3/ opis nieruchomości – działka położona  w Olszanicy - „Żuków”. Dojazd: działka  posiada  dostęp do drogi gminnej.    
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu.
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo.
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 591,38 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100 ), zwolnione z pod. VAT.
7/ wysokość wadium 59,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 ),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
 
Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Nowy BFG S.A. Nr konta 07113011050005212118200015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 03.08.2020 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
            Czynsz dzierżawny osiągnięty w drodze przetargu podlega zapłacie w terminie podanym w  umowie dzierżawy.
            Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie podpisze umowy dzierżawy w ustalonym terminie.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
            Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
        Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.).
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 6.07.2020 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
 
Olszanica, dnia 6.07.2020 r.
 
Wójt Gminy Olszanica
 
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-06
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-06 14:17
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-06-30
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-06-30 08:04