Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy Olszanica z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-17 12:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-17 12:49

Załączniki:

OGŁOSZENIE zał. nr 1 Plik pdf 1.77 MB
REGULAMIN zał. nr 2 Plik pdf 1.22 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-02 15:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-02 15:02
Zarządzenie Nr 255/2021 Wójta Gminy Olszanica z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „zerówek” oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanica na rok szkolny 2021/2022.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 1.68 MB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Plik pdf 880.72 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-22 12:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-22 13:56
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-30 11:57
Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-10-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-06 12:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-06 12:46

RRG.1..2020                                                      Olszanica 07.08.2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy OLszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

Ogłasza  przetarg II ofertowy na sprzedaż używanych pojemników do zbiórki odpadów segregowanych komunalnych typu „DZWON”/”IGLO”

 

1.    Przedmiotem przetargu jest  sprzedaż używanych pojemników do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych typu „DZWON”/”IGLO” o pojemności 1,5 m3 pojemniki znajdują się w  Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica w Stefkowej,   Stefkowa 64 nr dz.; 603/2

-  Pojemniki  ŻÓŁTE przeznaczone do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych – 16 sztuk

-  Pojemniki  ZIELONE przeznaczone do zbiórki odpadów szkło kolorowe – 17 sztuk

-  Pojemniki  BIAŁE przeznaczone do zbiórki odpadów szkło bezbarwne – 16 sztuk

 

                Cena wywoławcza za 1 sztukę pojemnika  wynosi: 90,00 złotych (netto)

2. Sprzedający dopuszcza możliwość sprzedaży części ww. pojemników, w przypadku złożenia kilku ofert cząstkowych, pierwszeństwo w wyborze pojemników  ma nabywca który zaoferował   najwyższą cenę zakupu. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny, będą prowadzone negocjacje.

3.    Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 19 sierpnia 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

4.     W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.

5.      W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.

6.       Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)       Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Oferta na zakup pojemników typu „DZWON”/”IGLO” nie otwierać przed 19.08.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 sztukę pojemnika,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 19.08.2020  roku

7.    Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 19.08.2020 roku o godz. 10:05

8.  Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

9.     Pojemniki można oglądać   w  miejscowości  Stefkowa 64  dz. nr ewid. 603/2. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

10.  Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup pojemników będących przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

11.     Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.        

Wartość sprzedanych pojemników  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości pojemników  powiększonej o należny podatek VAT.

12. Podmioty zainteresowane nabyciem ww. pojemników, przed złożeniem oferty, zobowiązane są do zapoznania się z ich stanem technicznym, poprzez dokonanie oględzin przedmiotu sprzedaży w obecności pracownika  Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Dodatkowych  informacji udziela  kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica Marcin Marcinkowski, tel. 660 724 994 lub 660 724 944

13.  Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

 

 

                                                                    Wójt Gminy Olszanica
                                                                         Krzysztof Zapała

Załączniki:

Informacja o wyniku II przetargu Plik pdf 609.67 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-08-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-08-07 11:21
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-08-24 11:19