Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy”

1) Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 108 600,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęły 2 ważne oferty, oferta nr 1 była najkorzystniejszą ofertą i uzyskała 100 pkt
w skali ocen, gdzie cena była jedynym kryterium.
2) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”

1

Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869

100,00

2

Podkarpacki Instytut Gospodarki Budżetowej CARPATIA w Rzeszowie Oddział w Średniej Wsi 177

98,91

3) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
4) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 03.01.2013 rok zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-01-02
Publikujący -

RRG. 271.16.2012                                                Olszanica 2012-12-18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania : RRG.271.16.2012


Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych do utylizacji z terenu Gminy Olszanica”

Zadanie nr 1

1) Wybrano następującą ofertę:
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Brzegi Dolne 1 38-700 Ustrzyki Dolne

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 132 000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru :
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta, która spełnia wymogi SIWZ oraz nie przekracza kwoty jaką na zadanie przeznaczył zamawiający.

2) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Brzegi Dolne 1 38-700 Ustrzyki Dolne

100

3) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
4) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 24.12.2012 rok zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Zadanie nr 2

1) Wybrano następującą ofertę:
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Brzegi Dolne 1 38-700 Ustrzyki Dolne

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 3 000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru :
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta, która spełnia wymogi SIWZ oraz nie przekracza kwoty jaką na zadanie przeznaczył zamawiający.

2) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty

Firma, nazwa oraz adres

Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Brzegi Dolne 1 38-700 Ustrzyki Dolne

100

3) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
4) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 24.12.2012 rok zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty Plik pdf 548.17 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-12-18
Publikujący -

 

RF.271.15.2012                                                                                    Olszanica 2012-11-27
 
 
 
Informacja o wyborze oferty
 
Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ obsługę bankową budżetu gminy Olszanica i jej jednostek organizacyjnych „
 
Wybrano następującą ofertę złożoną przez:
 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy
38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 22
Uzasadnienie wyboru:
 
Oprocentowanie środków
a)   oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych - 4,05 %  /             - 25 pkt
Kredyty w rachunku bieżącym
b)      oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym 6,75 %      - 3 pkt       
c)      prowizja bankowa od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym – bez opłat - 2 pkt
Opłaty za czynności bankowe
d)      opłaty bankowe od dokonywanych czynności bankowych
- realizacja przelewów w tym przelewów nadawanych systemem elektronicznym
                        - na rachunki obce w danym banku     - bez opłat - 10 pkt
- na rachunek w innym banku           - bez opłat - 10 pkt
e)      wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, zasiłków GOPS
na podstawie list oraz innych list          - bez opłat - 5 pkt
f)        opłata od własnych wpłat gotówkowych do banku oraz wpłat od osób trzecich – bez opłat - 10 pkt
g)      opłata za eksploatację systemu elektronicznego / abonament miesięczny / - bez opłat - 10 pkt.
h)      opłata za otwarcie rachunku bankowego
                                                           - bez opłat - 5 pkt.
i)        opłata za prowadzenie rachunku bankowego / miesięczna /
                                                           bez opłat - 5 pkt.
j)        opłata za wydanie czeku - bez opłat - 5 pkt.
k)      opłata za wyciągi bankowe – bez opłat     - 5 pkt.
l)        prowizja od wypłat gotówkowych gminie Olszanica i jednostkom organizacyjnym – bez opłat – 5 pkt
Razem oferta uzyskała – 100 pkt.
Oferta spełnia warunki określone w SIWZ.
 
 Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :
 
1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
38-500 Sanok,
ul. Kościuszki 22
Kryterium – cena: oferta uzyskała 100 pkt
 
1)      Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :
        W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
2)      Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
       W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
   5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  
       publicznego może być zawarta:
      Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 3.12.2012 roku zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-11-27
Publikujący -

 

 

RRG. 271.14.2012                                                                                     Olszanica 2012-11-12
 
                                  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
dot. postępowania : RRG.271.14.2012
 
Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację ujęcia wody w miejscowości Olszanica  
Wybór najkorzystniejszej oferty :
        - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr  4  złożoną przez:
 
               Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.
         ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.
 
Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęło 5 ważnych ofert, nie przekraczających kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Wybrana oferta osiągnęła najniższą cenę.      
    
1)      Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”
 
1.
Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan,
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 92.
 
76,76
 
2.
ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o.
PERZYCE 46, 63-760 Zduny.
 
97,35
 
3.
Polskie Centrum Wody s.c.
ul. K.K. Baczyńskiego 16, 38-200 Jasło.
 
88,63
 
4.
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno
Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.
ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.
 
100
 
5.
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni
37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 118.
 
86,43

 
2)      Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz
z uzasadnieniem
:
                    W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
3)      Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
                    W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
   5)    Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia  
                  publicznego może być zawarta:
                  Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 19.11.2012  roku zgodnie
          z  art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Olszanica
                                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-11-14
Publikujący -

RF. 271.11.2012                                                                                          Olszanica 2012-09-07

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania : RF.271.11.2012

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Olszanica do wysokości 1 651 600 zł ( słownie : jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) na okres 10 lat , w tym karencja do 15 stycznia 2013 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
1) Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 3 złożoną przez:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Operacyjny w Sanoku, 38-500
Sanok, ul. Jagiellońska 19
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 460 010,63 zł brutto
obejmującą:
- koszty jednorazowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu - 0,00 zł
- koszt oprocentowania kredytu – 1,29 p.p który wynosi 460 010,63 zł
Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęły 4 ważne oferty, oferta nr 3 była najkorzystniejszą ofertą i uzyskała 100 pkt
w skali ocen, gdzie cena była jedynym kryterium.
 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 188.87 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-07
Publikujący -

 

RRG. 271.10.2012                                                               Olszanica 2012-08-30

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania : RRG.271.10.2012


Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa ciepła do budynku komunalnego nr 210 d. Gminny Ośrodek Zdrowia oraz do budynku komunalnego nr 209 – Ochotnicza Straż Pożarna w m. Olszanica.
Dostawa ciepła do budynku komunalnego nr 210 d. Gminny Ośrodek Zdrowia

1) Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Kiosk Fantazja Grażyna Orłowska , Olszanica 207, 38-722 Olszanica

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 110 500,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęła 1 ważna oferta.
2) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania
Nr oferty Firma, nazwa oraz adres Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”
1 Kiosk Fantazja Grażyna Orłowska , Olszanica 207, 38-722 Olszanica -
100pkt

3) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
4) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 3 września 2012 roku zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 

 

                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

                                                                                            mgr inż Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-08-31
Publikujący -

RRG. 271.7.2012                                                                  Olszanica 2012-07-04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


dot. postępowania : RRG.271.7.2012

Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Rozbudowa, dobudowa i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"
Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 złożoną przez:

„PROHANBUD” Sp. z o. o. 38-623 Uherce Mineralne 301.

Uzasadnienie wyboru :

Wpłynęło 5 ważnych ofert, oferta nr 5 była najkorzystniejszą ofertą i uzyskała 100 pkt w skali ocen, gdzie cena była jedynym kryterium.

1) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania

Nr oferty ; Firma, nazwa oraz adres;  Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”.

1. „alfa” J. Kapecki J. Trybus Spółka Jawna
38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B - 90,38pkt

2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „HOŁYSZKO” Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Batorego 55A - 99,69pkt

3. Przedsiębiorstwo Budowlane „OFLEF” mgr inż. Jerzy Orlef,
38-600 Lesko , ul. Piłsudskiego 52 „G” - 88,11 pkt

4. Przedsiębiorstwo Budowlane RESBEX Sp. z o.o.
37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 4A - 78,10pkt

5. „PROHANBUD” Sp. z o. o.
38-623 Uherce Mineralne 301 - 100pkt

2) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
3) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:

Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 06.07.2012 roku zgodnie
z art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                        Wójt Gminy Olszanica

                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-04
Publikujący -

 

RRG. 271.6.2012                                                                Olszanica 2012-05-14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


dot. postępowania : RRG.271.6.2012


Na podstawie art.92 ust 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 ze zm.) informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont drogi w m. Uherce Mineralne Nr 118312, nr ewid. 177 „Łazy” w km 0+330 – 0+750, remont drogi w m. Rudenka , nr ewid. dz. 272/1,272, 267 (k. Mikołajczyka) 0+166 – 0+316
Wybór najkorzystniejszej oferty :
- za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o
38-500 Sanok
Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie wyboru :
Wpłynęła 1 ważna oferta, nie przekraczającą kwoty jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zamówienia. Oferta na kwotę 171 712,00 zł

1) Oferty które wpłynęły w wyniku postępowania
Nr oferty Firma, nazwa oraz adres Liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”
1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok , ul. Aleje Wojska Polskiego 74 -100pkt.

2) Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz
z uzasadnieniem :
W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
3) Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem
W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert
5) Informacja o terminie , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta:
Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta po dniu 16.05.2012 roku zgodnie z
art. 94 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


                                                                                                 Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-05-15
Publikujący -

 

RRG.270.3.2012                                                    Olszanica 2012-02-13

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Pozyskanie i zrywka drewna liściastego i iglastego z lasów mienia gminy Olszanica.

 

 

                                                                Wójt Gminy Olszanica

 
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 35.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-02-13
Publikujący -


RRG. 271.2.2012.AC                                                           Olszanica 2012.01.17

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
Pozyskanie i zrywka drewna liściastego i iglastego z lasów mienia gminy Olszanica [województwo podkarpackie] .
Działając na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy – ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007r.
Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została złożona tylko 1 oferta :
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Kazimierz Szymko, 38-712 Wojtkowa 9.


W wyniku niniejszego postępowania odrzucono ofertę:

1. ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
Kazimierz Szymko
38-712 Wojtkowa 9.

Podstawa prawna :
Art. 89 ust.1 pkt 2- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ;

Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nie odpowiada treści SIWZ tzn. jest nie podpisana przez oferenta.

 Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania, pn.: „Pozyskanie i zrywka drewna liściastego i iglastego z lasów mienia gminy Olszanica , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
W niniejszym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta Wykonawcy: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Kazimierz Szymko, 38-712 Wojtkowa 9. podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), dlatego postanowiono jak wyżej.
 

 

                                                                                   Wójt Gminy Olszanica

                                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-17
Publikujący -

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
” Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 2 –
Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869
 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 27.42 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-12
Publikujący -

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne: Remont placu przed budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w m. Olszanica.                  

 

Załączniki:

zawiadomienie Plik doc 35.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-12-28
Publikujący -

 

RRG.270.17.2011                                                                            Olszanica 2011.12.13

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne: Przebudowa budynku Urzędu Gminy w m. Olszanica . Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe – JAX Jacek Władyka
38-500 Sanok, Bykowce, ul. Polanki 3.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 58.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-12-13
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty dla postępowania przetargowego:

„Odbiór odpadów komunalnych do utylizacji z terenu Gminy Olszanica”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 113.18 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-18
Publikujący -

 

Ogłoszenie o wyborze oferty dla postępowania przetargowego:

Usługi odśnieżania dróg, chodników i placów gminnych
na terenie Gminy Olszanica  

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-07
Publikujący -

 

Ogłoszenie o wyborze oferty dla postępowania przetargowego:

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejącego Wiejskiego Domu Kultury w m. Rudenka

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty Plik doc 54.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-10-25
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty dla postępowania przetargowego:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Olszanica do wysokości 702 849 zł na okres 4 lat z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

 

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 25.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-10-05
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty dla postępowania przetargowego pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Olszanicy".

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik pdf 150.82 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-08-19
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty dla postępowania przetargowego na zamówienie publiczne: "Remont mostu na rz. San w ciągu drogi gminnej Nr 118321 i remont odcinka drogi nr 118321 w m. Zwierzyń i remont drogi gminnej nr eiwd. dz. 888 w m. Olszanica.

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik pdf 111.21 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-08-19
Publikujący -

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zamówienia "Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Olszanicy"

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik pdf 148.77 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-08-18
Publikujący -

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na "Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy"

Załączniki:

Unieważnienie Plik pdf 128.44 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-07-28
Publikujący -

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne :

"Budowa placu zabaw przy Zespole Szoł Publicznych w Uhercach Mineralnych"

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 147.40 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-07-05
Publikujący -

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne :

na dostawę ciepła do budynku komunalnego nr 210 d. Gminny Ośrodek Zdrowia oraz do budynku komunalnego nr 209 – Ochotnicza Straż Pożarna w m. Olszanica.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o wyborze oferty Plik doc 22.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-07-04
Publikujący -

Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla agromeracji Olszanica"

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 187.64 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-06-08
Publikujący -

Zawiadomienie o wyborze oferty  dla zadania pn.: 
 

Remont ciągu dróg gminnych Nr 118320 nr eid. Dz. 524,593,508 w m. Uherce Mineralne oraz remont drogi gminnej do cmentarza komunalnego nr ewid. dz. 862 w m. Olszanica.

 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-03-28
Publikujący -

Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 Nr 113, poz.759 i Nr 161 poz. 1078 ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór odpadów komunalnych do utylizacji z terenu Gminy Olszanica”.

Zadanie Nr 1.
Wybrano następującą ofertę:
Oferta Nr 3
Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28
Oferta uzyskała – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia warunki określone w SIWZ. I uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium.
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” sp. z o.o , Os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa
Oferta uzyskała – 92 pkt
Oferta Nr 2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o , 38-700 Ustrzyki Dolne, Brzegi Dolne 1
Oferta uzyskała – 73 pkt

Zadanie Nr 2
Wybrano następującą ofertę:
Oferta nr 2
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o , 38-700 Ustrzyki Dolne, Brzegi Dolne 1
Oferta uzyskała – 100 pkt
Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia warunki określone w SIWZ. I uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium.

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” sp z o.o , Os. Rzeka 133, 34 – 451 Tylmanowa
Oferta uzyskała – 54 pkt

 

Załączniki:

Zawiadomienie Plik doc 24.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-01-20
Publikujący -

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty


Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
” Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
Orlen PetroTank Sp. z o.o 36-145 Widełka 869

Uzasadnienie:
Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz osiągnęła najniższą cenę, jedyna oferta złożona w postępowaniu.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
 

Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty Plik doc 14.54 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-01-05
Publikujący -

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty


Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
” Remont drogi gminnej Nr 118316 w m. Uherce Mineralne (Kostryń)


Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500
Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie:
Oferta złożona w terminie, nie przekracza kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Jedyna oferta złożona w ramach przetargu, spełnia warunki SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie podpisania umowy.
 

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty Plik pdf 115.40 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-11-16
Publikujący -

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty


Dotyczy postępowania przetargowego o zamówienie publiczne:
”Dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania z urządzeń dostawcy i zamawiającego”

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655) Gmina Olszanica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrana została najkorzystniejsza oferta :
oferta nr 1 –
Usługi C.O. Usługi Turystyczno – Przewozowe Czesław Mularz Rudenka 56, 38-722 Olszanica.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 117.24 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-14
Publikujący -

Zawiadomienie

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej przepisach wydanych na podstawie art.11pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004roku – Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 844 800,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy oraz spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych „


I. Wybrano następującą ofertę złożoną przez:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac Konstytucji 3 go Maja 14
Uzasadnienie wyboru:

Oferta Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział w Lesku spełnia warunki zawarte w SIWZ i jest ważna . Koszt brutto w łącznej wysokości wynosi 149 924,00 zł.


II. Oferty złożone w toku postępowania wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert :

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku ,
38-600 Lesko
Plac konstytucji 3 go Maja 14
Kryterium – cena: oferta uzyskała 100 pkt.

 


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-14
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
przetarg.docx Plik doc 11.49 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-09-22
data dodania: 2023-09-15
data dodania: 2023-09-13
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 września 2023r. 06:18:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.