Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

protokół Plik pdf 539.09 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłBartosz Knap - Informatyk2022-03-28
Publikujący - Administrator BIP 2022-03-28 13:12
Modyfikacja - Administrator BIP 2022-04-09 10:12

Załączniki:

Zapytanie ofertowe Plik pdf 1.11 MB
Wzór umowy Plik doc 37.14 KB
Oferta Plik doc 63.50 KB
Oświdczenie wykonawcy Plik doc 60.50 KB
więcej
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłBartosz Knap - Informatyk2022-03-21
Publikujący - Administrator BIP 2022-03-21 10:05
Modyfikacja - Administrator BIP 2022-04-09 10:07
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 31.01.2022 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-2.1.2022.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 31 stycznia 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2021.735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2021.741,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38- 722 Olszanica 81 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek stacji uzdatniania wody” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 224/4, 224/5, 224/6, 224/7.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu
tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                    Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-31 11:10
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych „zerówek” oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanica na rok szkolny 2022/2023.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 879.73 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-31 09:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-02-01 09:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 28-01-2022 r.
 znak sprawy:
RRG.6220-3.1.2022.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021.247.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2021.735), w związku z wnioskiem PVE 118 Sp.zo.o, ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, działających przez Pełnomocnika Pana Damiana Bębnistę, zam. ul. Leśna 24/85, 85-676 Bydgoszcz  z dnia 18.01.2022 r. (data wpływu 24.01.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,, budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ew.: 578 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
  1. W dniu  24.01.2022 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek PVE 118 Sp.zo.o, ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, działających przez Pełnomocnika Pana Damiana Bębnistę, zam. ul. Leśna 24/85, 85-676 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ew.: 578 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
  2. W dniu 28.01.2022 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
  3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.1.2022.dś z dnia 28.01.2022 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Dyrektora Zarządu Zlewni  w Przemyślu Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr z 2019, poz.1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                        Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Otrzymują:
  1. PVE 118 Sp.zo.o, ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz,.
  2. Pełnomocnik Damian Bębnista, zam. ul. Leśna 24/85, 85-676 Bydgoszcz.
  3. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021.247.)
  4. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 10:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 10:30
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-12-08
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-12-08 13:37

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-11-03
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-11-03 09:58
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-11-03 09:59
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-10-21
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-21 13:30
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-10-21
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-21 13:28
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-10-21
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-21 14:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                              Olszanica, dnia 29.07.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-4.8.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 29 lipca 2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

      Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2021.735, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741,z późn.zm.) ,

      zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa 6 pryzm kamiennych w korycie rzeki – tarlisk, odbudowa zniszczonej skarpy brzegowej prawego brzegu rzeki poprzez wykonanie opaski kamiennej oraz wykonanie nasypu z wybranego z koryta urobku. Powyższy zakres zamierzenia budowlanego będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy Elektrowni Wodnej Myczkowce, polegającego na wykonaniu prac utrzymaniowych koryta, w celu umożliwienia przeprowadzenia bezpiecznego zrzutu jałowego przelewami zapory Myczkowce. Prace utrzymaniowe polegać będą na usunięciu roślinności oraz naniesionych mas ziemnych z koryta rzeki, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 81/3, 81/1 i 100/21  położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008, gm. Olszanica,
 
- prowadzonego na wniosek: PGE Energia Odnawialna S.A. z/s. w Warszawie,
ul. Ogrodowa 589A, 00-876 Warszawa,
działającej przez pełnomocnika Panią Anitę Banaś.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od  r. do  r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                       
 
 
                               Wójt Gminy Olszanica
 
                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-29 11:36
WÓJT GMINY OLSZANICA                     Olszanica, dnia 24.02.2021 r.
 
sygn. akt: 
RRG.6733.1.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 24.02.2021 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica 
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica  „PRI” Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 1/2021 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.1.2021.CP z dnia 24.04.2021 r.,  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,rozbiórka linii kablowej SN, budowa linii kablowej SN”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 419/1, 418/4 , 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30. 
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                              
                                                 Zastępca Wójta Gminy Olszanica
   
                                                                  Robert Petka
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-24 21:01
 WÓJT GMINY OLSZANICA                      Olszanica, dnia 22.02.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-2.5.2021.CP 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 22 lutego 2021 r. 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa kanalizacji sanitarnej” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 426/15.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).   
 
                                         Zastępca Wójta Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2021-02-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-22 16:15
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia 22.02.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.3.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 22 lutego 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


            Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica – PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 3/2021, znak: RRG.6733.3.2021.CP z dnia 22.02.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do potoku Wańkówka, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”,  przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 224/3, 248/1 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                            
  
                                                       Zastępca Wójta Gminy Olszanica
   
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2021-02-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-22 11:39
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 8.01.2021 r.
 
znak sprawy:
RRG.6733-8.12.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 8 stycznia 2021 r.
o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na podstawie art. 97 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w dniu 8 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie
w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 82, 61, 248/1, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410, 411, 412, 408/1, 408/4, 408/6, 398/1, 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica, z uwagi na uzyskanie informacji o kuratorze spadku po zmarłej będącej właścicielem działki nr ew.: 407/9, biorącej udział w ww. postepowaniu.
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
                                                                                                                                
                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-08 12:53

Witamy na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

 Urzędu Gminy
w Olszanicy


 

Szanowni Państwo !

Urząd Gminy w Olszanicy informuje, że Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2007-11-08
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 19:45:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.