Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę


Gmina  Olszanica przystąpiła do realizacji Programu – „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 .
Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ograniczy skutki niepełnosprawności, będzie stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia. 
Usługa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością kierowana jest do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne do ww. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.
Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Aby dokonać zgłoszenia do Programu należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:
- kartę zgłoszenia do Programu  - załącznik Nr 7 do Programu
- klauzulę informacyjną – załącznik Nr 15 do Programu
Do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.
W przypadku osoby reprezentowanej przez opiekuna prawnego, należy dołączyć kopię postanowienia sądu.
Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy , w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
Dokumenty wysłane w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane.
Telefon: 13 46170045 lub 601 303 144
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 14:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 14:13

 Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

Program zakłada m.in. wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program będzie realizowany w terminie od dnia  1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia        2024 r.   i  jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach Modułu I .

Moduł I -  jego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Więcej informacji na temat programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024
 

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-31 07:58
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-30 15:13

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szczegóły programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 13:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 13:58