Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 05.01.2023 r.
 Sygn. akt: RRG. 6845.38.2022
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2021.1899, ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej- położonej w miejscowości Uherce Mineralne.

 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Część działki o nr ew.: 393/19 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00040241/0.
 1. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy – 1,100 ha.
 2. Opis nieruchomości – grunt niezabudowany, stanowiący użytek Bp.
Otoczenie: tereny przemysłu, składy drewna i węgla .
Dojazd: działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej oznaczonej jako działka o nr ewid. 365, poprzez drogę gminną, oznaczoną jako działka o nr ewid. 393/23.
Okres umowy: od 1 lutego 2023 r. – 31 lipca 2023 r.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. sposób zagospodarowania – skład drewna.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – 1.600 zł + 23 % VAT.
 5. Terminy wnoszenia opłat – czynsz miesięczny dzierżawny płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres od 1 lutego 2023 r. – 31 lipca 2023 r.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 05.01.2023 r.                                                 
                                                                ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
                                                                                  Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-05 08:48
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 09.12.2022 r.
 Sygn. akt: RRG. 6841.6.2022
 
 
Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 212/1, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,2712 ha.
 2. Opis nieruchomości – działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, zakrzaczeniami typowymi dla terenów nad ciekami wodnymi, głównie wierzby. Zlokalizowana jest w centralnej części wioski Wańkowa, w pasie gruntów między drogą a potokiem Wańkówka, z której rozciąga się atrakcyjny widok na stok narciarki i okoliczne zalesione wniesienia. Położona jest w obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej, powstających terenów nowej zabudowy związanej z obsługą usług turystycznych. Kształt działki w formie wielokąta. Topografia terenu o nieco zróżnicowanej konfiguracji, ze skarpą poniżej korony drogi powiatowej, część południowa i wschodnia płaskie ale o nachyleniu w kierunku południowym i zachodnim. Uzbrojenie: wzdłuż wschodniej granicy działki usytuowana jest sieć teletechniczna. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do sieci energii elektroenergetycznej. Na obszarze działki o nr ew.: 212/2 na mapie zasadniczej zainwentaryzowano projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej. Na sąsiednich działkach sieć wodociągowa z lokalnego ujęcia. Dojazd: działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 2293R, oznaczonej jako działka o nr ewid. 211, poprzez drogę wewnętrzną dojazdową własności Gminy Olszanica, oznaczoną jako działka o nr ewid. 216 oraz planowaną  służebność przejazdu i przechodu pasem drożnym przebiegającym przez działkę  o nr ew.: 212/2. Droga w obszarze projektowanej służebności nie jest urządzona.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość została wydana, obecnie obowiązująca  decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy:- znak: RRG.6730.25.2022.WZ z dnia 03.10.2022 r. dla inwestycji pn.: budowa do sześciu budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 1.  sposób zagospodarowania – zabudowa usługowa – usługi turystyczne, rekreacja indywidualna przeznaczona pod wynajem.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości – zabudowa, w terminie dwóch lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły.
 2. Cena nieruchomości – cena wywoławcza 94. 676,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 groszy) netto. Kwota netto powiększona zostanie o podatek VAT według stawki obowiązującej tj. 23 %.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej  i  rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.                                                                               Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą: a) pierwsza opłata (netto) – 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu, b) opłata roczna (netto) - 2% ceny gruntu  ustalonej w przetargu.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu.
 2. Terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę należy uiścić jednorazowo,
  nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie ww. nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,
  w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
 3. Zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej może  być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomość gruntowa jest przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – do dnia
  20.01.2023 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę nr L/390/2022 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 


Olszanica, dnia 09.12.2022 r.                                                  
 
                                                   ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
  
                                                                       Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-09 10:04
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 08.12.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.4.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 1081/1 położonej w Olszanicy.
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1127 ha.
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, porośnięta roślinnością łąkową koszoną, położona w centralnej części miejscowości, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 84 Sanok – Krościenko. Po przeciwnej stronie drogi usytuowany jest kompleks wypoczynkowy zamku w Olszanicy. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług publicznych. Kształt działki zwarty, wielokąt o regularnych granicach.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej asfaltowej, oznaczonej nr ew.: 1163. Brak jest zjazdu z drogi krajowej.
Uzbrojenie: na mapie zasadniczej w obszarze działki zainwentaryzowano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej ze studzienką oraz projektowaną sieć gazu ziemnego.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie została wydana decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: - 61.676,50 zł. (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 groszy)  zw. z VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 19.01.2023r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLVIII/373/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 października 2022 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 08.12.2022 r.                                                 
                                                       ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
                                                Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-12-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-12-08 09:21
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 14.11.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6845.37.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY, W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta KS1E/00025295/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działki nr ew.:
 1. 413/4 o pow. 0,2219 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
 2. 413/3 o pow. 0,0304 ha,
 3. 413/2 o pow. 0,0256 ha,
 1. Łączna powierzchnia nieruchomości  - 0,2779 ha.
 2. Opis nieruchomości – działka nr 413/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Nieruchomości położone przy wyciągu narciarskim w Wańkowej.  
Dojazd: działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej oznaczonej ewid. nr 411.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na nieruchomość o nr ew. 413 (przed podziałem) została wydana decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu znak: RGB/7330/5/97 z dni 22.01.1997;
 2. sposób zagospodarowania – prowadzenie działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o. w zakresie związanym z prawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem Centrum  Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.SKI w Wańkowej.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi 800 zł. – plus należny podatek VAT.
 5. Terminy wnoszenia opłat - Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10 każdego miesiąca na wskazane konto.
 6. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym
  na okres do dnia 31.08.2070 r., w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XLV/361/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
 
Olszanica, dnia 14.11.2022 r.                                                
 
                                                                ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
                                                                                        Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-14 13:20
Wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Olszanica
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
Określenie nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa dz. nr 173,183/5,
- Wańkowa dz. nr 175, 176, 179,
- Wańkowa dz. nr 495/1,
- Wańkowa dz. nr 495/2,
- Wańkowa dz. nr 495/3.Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Wańkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 17.10.2022 r.                   
 
 
                                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-17 09:46
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-17 09:50
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 12.10.2022 r.
 Sygn. akt: RRG. 6845.36.2022
 
Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do dzierżawy na okres 20 lat, w trybie przetargu pisemnego
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
          1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru        nieruchomości
Część działki o nr ew.: 424/1 położonej w miejscowości Wańkowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00020682/7.
 1. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy – 1,0 ha.
Lokalizację dzierżawionego terenu przedstawia mapa – teren oznaczony kolorem zielonym.
 1. Opis nieruchomości – grunt niezabudowany, zadrzewiony i zakrzaczony, stanowiący wąwóz. Otoczenie: wyciąg narciarski,  restauracja, planowany zjazd tyrolski, grunty rolne.
Uzbrojenie: brak.
Teren inwestycji leży w granicach obszaru Natura 2000 „Góry Słonne” oraz w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Góry Słonne”
Dojazd: działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej oznaczonej jako działka o nr ewid. 61, poprzez drogę wewnętrzną dojazdową własności Gminy Olszanica, oznaczoną jako działka o nr ewid. 57, przez Potok Wańkówka istniejącym brodem - dz. o nr ewid. 248/1.
 1. Okres umowy: Od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 20 lat.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.09.2019 r., znak: RRG.6733.8.2019.CP dla inwestycji o nazwie: „rozbiórka dwóch istniejących brodów na potoku Wańkówka w miejscowości Wańkowa, w km 5+143 i 5+663 potoku i budowa
  w ich miejscu dwóch nowych brodów” - przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 424/1, 248/1, 57, 396, 65 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa, gmina Olszanica.
 2. sposób zagospodarowania – Celem dzierżawy jest wybudowanie i prowadzenie parku linowego oraz infrastruktury z nim związanej.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości – zakończenie realizacji zadania do dnia 1 czerwca 2024 r.
 2. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – minimalna wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.000 zł + 23 % VAT, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Olszanica.
 5. Terminy wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny będzie w pierwszym  roku w całości w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy, proporcjonalnie do czasu dzierżawy w tym roku kalendarzowym. W pozostałych latach czynsz dzierżawny płatny będzie z góry raz w roku do końca marca każdego kolejnego roku kalendarzowego, w kasie Urzędu Gminy Olszanica lub na wskazane konto, z tym że czynsz za rok w którym umowa ulegnie rozwiązaniu płatny jest najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji według rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres do 20 lat, w trybie przetargu pisemnego.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLV/362/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie dzierżawy działki w trybie przetargowym.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 12.10.2022 r.                                                  
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-12 10:24
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-12 10:25
WÓJT GMINY OL                                                          Olszanica, dnia 29.09.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.2.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00039634/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 1107/2 położonej w Olszanicy.
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 0,2094ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej części miejscowości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz od południa rzeka Olszanka. W pobliżu znajduje się Pałac Juścińskich oraz zabudowa o charakterze komercyjnym. Teren działki płaski, ale nieforemny, mocno zakrzaczony. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są słupy elektroenergetyczne średniego napięcia, Przez działkę przebiega projektowany gazociąg. Dojazd: teren inwestycji posiada pośredni dostęp do drogi publicznej krajowej nr 84, oznaczonej jako działka o nr ewid. 922, poprzez drogi wewnętrzne dojazdowe własności Gminy Olszanica, oznaczone jako działki o nr ewid. 1098/1 i 1163. Drogi sa asfaltowe w bardzo dobrym stanie technicznym.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu znak: RRG.6730.31.2022.WZ z dnia 21.09.2022 r.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: - 66.246,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100 groszy)  + 23% VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 10.11.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XXIII/181/2020 z dnia 12 października 2020 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 


 
Olszanica, dnia 29.09.2022 r.                                                 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-29 09:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-29 09:29
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:


- Stefkowa dz. nr 243/3, 243/4, 975, 976,

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Stefkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

Olszanica, dnia 21.07.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-07-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-21 11:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-21 11:10
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:


- Rudenka, dz. nr ew.: 9, 13/1, 15,16,193/3,
- Wańkowa, dz. nr ew.: 121,
- Olszanica, dz. nr ew.: 132, 1406,

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Rudenka, Olszanica i Wańkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 20.07.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-07-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-20 09:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-20 09:25
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 10.06.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.3.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY
 
Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 2 marca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym.
Określenie nieruchomości przeznaczonej do zamiany:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr ew.: 156/18 o pow. 0,0818 ha, położona w miejscowości Orelec, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00020599/8,
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,0818 ha.
 2. Opis nieruchomości:Działka niezabudowana, położona w miejscowości Orelec w południowej części obrębu, w pobliżu granicy obrębów Orelec i Bóbrka. Jest to teren peryferyjny zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary niezainwestowane. Kształt działki wydłużony, nieforemny, stanowi wąski pas gruntu. Teren działki płaski, porośnięty roślinnością łąkową.
 Dojazd: Dziaka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, po gruncie dz. 156/17, będącej własnością Gminy Olszanica. Z drogi wojewódzkie jest wykonany zjazd na dz. nr 156/17.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: -: 31.000 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy 00/100 groszy) zw. z VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia - nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.
 8. Informacje dotyczące zamiany: przedmiotowa nieruchomość będzie przedmiotem zamiany za działkę o nr ew. 156/21 o pow. 0,0945 ha położoną w miejscowości Orelec, stanowiącą własność osoby fizycznej.
- Powyższa zamiana pozwoli obu stronom na racjonalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 22.07.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Olszanica
z dnia 2 marca 2022 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Orelec.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Orelec. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 10.06.2022 r.                                                 
                                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                                               mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-10 09:09
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 10.06.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.9.2021.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2021r. poz. 1899 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 30 położona w Olszanicy.
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1494 ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w północnej części miejscowości. Obszar porośnięty roślinnością łąkową, zakrzaczeniami typowymi dla terenów nad ciekami wodnymi, głównie wierzby. Jest to teren peryferyjny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej miejscowości. Sąsiedztwo stanowią tereny niezainwestowane, po wschodniej stronie potok Wańkowa, za którym znajduje się pas zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej.
Kształt działki znacznie wydłużony, nieforemny,  teren płaski o nieznacznym nachyleniu w kierunku cieku.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 32.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: - 10.500,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy) zw. z VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 22.07.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XXXVIII/317/2022 z dnia 2 marca 2022 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 10.06.2022 r.                                                 
                    
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA

  
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-10 09:12
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 06.06.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6810.11.2020.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY
 
Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLII/344/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 czerwca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do zamiany:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr ew.: 125 o pow. 0,5592 ha, położona w miejscowości Orelec, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00020684/1,
 • Działka nr ew.: 351/1 o pow. 0,2699 ha, położona w miejscowości Wańkowa, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00020682/7,
 • Działka nr ew.: 707/2 o pow. 9,9800 ha, położona w miejscowości Ropienka, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00035852/5,
 1. Powierzchnia nieruchomości  - przedstawione powyżej.
 2. Opis nieruchomości:
 • Działka nr ew.: 125 położona jest w miejscowości Orelec bezpośrednio przy drodze głównej przez miejscowość relacji Uherce Mineralne – Bóbrka -  Solina, tj. drodze wojewódzkiej nr 895, w obszarze peryferyjnym miejscowości, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i terenów otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym i leśnym. Działka nie jest zabudowana, stanowi pas gruntu drogi dojazdowej do pól i lasów. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej publicznej, drogi wojewódzkiej nr 895, oznaczonej nr ew. 147. Kształt działki w formie długiego, wąskiego pasa gruntu, typowego dla działek drogowych.
 • Działka nr ew.: 351/1 położona jest w miejscowości Wańkowa, w obszarze peryferyjnym miejscowości, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i terenów otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym oraz leśnym. Działka nie jest zabudowana, stanowi pas gruntu drogi dojazdowej do pól i lasów. Posiada pośredni dostęp do drogi asfaltowej publicznej, oznaczonej nr ew. 343, po gruncie wewnętrznej gminnej drogi dojazdowej nr 351/2. Kształt działki w formie długiego, wąskiego pasa gruntu, typowego dla działek drogowych.
 • Działka nr ew.: 707/2 położona w miejscowości Ropienka na obrzeżu obszaru rozproszonej zabudowy zagrodowej i siedliskowej, w obszarze peryferyjnym miejscowości. Działka stanowi las. Kształt działki w formie nieco zbliżonej do litery L. Posiada pośredni dostęp do asfaltowej wewnętrznej drogi gminnej od lat udostępnionej publicznie, oznaczonej nr ew. 750, po gruncie wewnętrznej dojazdowej drogi prowadzącej do cmentarza, a dalej do pól i lasów.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowe nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: - łączna wartość działek: 593.600 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy) zw. z VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia - nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze zamiany.
 8. Informacje dotyczące zamiany: przedmiotowe nieruchomości będą przedmiotem zamiany za działki nr 945/2, 26/1, 507/1 położone w miejscowości Stefkowa, dz. nr 493/7 położonej w miejscowości Wańkowa i dz. nr 417/2 położonej w miejscowości Orelec, stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.
- Powyższa zamiana pozwoli obu stronom na racjonalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 18.07.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLII/344/2022 Rady Gminy Olszanica
z dnia 3 czerwca 2022 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, Wańkowa i Ropienka. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 06.06.2022 r.                                                 

                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-06 10:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-06 10:02
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Orelec, dz. nr ew.: 164/3, 162/2,
- Olszanica, dz. nr ew.: 175, 660, 661,

- Rudenka, dz. nr ew.: 2/2, 6/2, 10, 11,17,
- Zwierzyń, dz. nr ew.: 132/2, 34/52.Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Orelec, Olszanica, Rudenka i Zwierzyń. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 14.04.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-14 09:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-14 09:58
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 05.04.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6850.1.2018.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI, PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA,
W MIEJSCOWOŚCI  ORELEC
Określenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkami oświaty nauki i kultury oraz sportowymi, położona w miejscowości Orelec, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lesku księga wieczysta Nr KS1E/00003500/3,
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 405 m2 - (rozszerzenie przedmiotu użyczenia – zwiększenie użyczonej powierzchni budynku o część byłego przedszkola - dot. zawartej  umowy użyczenia z dnia 12.02.2018 r.)
 3. Opis nieruchomości – Budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe - budynek byłej Szkoły Podstawowej w Orelcu.
          Dojazd: działka przylega do drogi wojewódzkiej oznaczonej ewid. nr 147.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. sposób zagospodarowania – Użyczenie  -  Prowadzenie Działalności Stowarzyszenia LGD Zielone Bieszczady.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do bezpłatnego użyczenia.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 05.04.2022 r.                                                  
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-05 09:54
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, dz. nr ew.: 113/4,
- Rudenka, dz. nr ew.: 195, 194,
- Olszanica, dz. nr ew.: 1438, 1366.


Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, Rudenka i Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 16.03.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-16 10:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-16 10:35
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Orelc, dz. nr ew.: 21,
- Rudenka, dz. nr ew.: 12, 14

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec i Rudenka. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 04.03.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-04 10:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-04 10:18
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, część dz. nr ew.: 1376,
- Olszanica, dz. nr ew.: 288,

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 28.01.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 09:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 09:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                    Olszanica, dnia 18.10.2021 r.
 
Sygn. akt: RRG. 6845.15.2021
 
Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035914/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 659 położona w Olszanicy.
2. Powierzchnia nieruchomości  - 2.8958 ha.

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.


Olszanica, dnia 18.10.2021 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
  


 

Załączniki:

Wykaz, Olszanica, dz. 659 Plik doc 21.12 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-18 07:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-18 07:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 154 w Uhercach Mineralne  - Wiejski Dom Kultury.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.74 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-10-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 07:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 07:59

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do użyczenia


Określenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00003500/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, część działki nr ew.: 293 położona w Orelcu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,20 ha.

                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.    
                                          
Olszanica, dnia 12.10.2021 r.

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 2.13 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 08:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 08:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal socjalny Nr 2 w budynku Nr 65A w Olszanicy.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.77 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-10-07
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-07 12:37
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-07 12:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal mieszklany w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 16.08 KB
Zał. graficzny Plik doc 28.26 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-30 11:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-30 11:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.38 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-29 08:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-29 08:45
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa, część dz. nr ew.: 411.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


Załączniki:

Wykaz Plik doc 16.85 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-28 08:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-28 08:06
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku Wiejskiego Domu Kultury Nr 154 w Uhercach Mineralnych, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, posadowiony na nieruchomości oznaczonej ewid. nr 424., uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2. Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 45,00 m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 6.07.2021 r.                                                         
                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
 

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 17.13 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-06 07:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-06 07:43
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na drugim piętrze w budynku Nr 210 w Olszanicy, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 10,00m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                      WÓJT GMINY OLSZANICA
       
                     

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.99 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:07
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na drugim piętrze w budynku Nr 210 w Olszanicy, pom. nr 33, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2. Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 33,68 m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                      WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.88 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:10
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku Nr 210 w Olszanicy, (obok Policji), położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia
 - lokal o pow. użytkowej 41,84 m2.
 
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                            WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.93 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:12
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony do 3 lat  
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – część nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie nr: 393/14 uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości  - 0,0012 ha.
3.Opis nieruchomości – utwardzony plac usytuowany po lewej stornie drogi krajowej nr 84 jadąc w kierunku Leska, przed budynkiem dawnej stacji PKP (obecnie Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe).

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, 5.07.2021 r.                   WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 12.39 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:05
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa
w formie
darowizny na cel publiczny
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/254/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny na cel publiczny.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 874/1, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00038227/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości
 - 0,0026 ha.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 1.07.2021 r.                       WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
data dodania: 2022-11-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-01-18
data dodania: 2023-01-18
data dodania: 2023-01-18
data dodania: 2023-01-17
data dodania: 2023-01-17
data dodania: 2023-01-13
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 31 stycznia 2023r. 12:26:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.