Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WÓJT GMINY OL                                                          Olszanica, dnia 29.09.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.2.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00039634/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 1107/2 położonej w Olszanicy.
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 0,2094ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w centralnej części miejscowości. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz od południa rzeka Olszanka. W pobliżu znajduje się Pałac Juścińskich oraz zabudowa o charakterze komercyjnym. Teren działki płaski, ale nieforemny, mocno zakrzaczony. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są słupy elektroenergetyczne średniego napięcia, Przez działkę przebiega projektowany gazociąg. Dojazd: teren inwestycji posiada pośredni dostęp do drogi publicznej krajowej nr 84, oznaczonej jako działka o nr ewid. 922, poprzez drogi wewnętrzne dojazdowe własności Gminy Olszanica, oznaczone jako działki o nr ewid. 1098/1 i 1163. Drogi sa asfaltowe w bardzo dobrym stanie technicznym.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu znak: RRG.6730.31.2022.WZ z dnia 21.09.2022 r.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: - 66.246,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100 groszy)  + 23% VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 10.11.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XXIII/181/2020 z dnia 12 października 2020 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 


 
Olszanica, dnia 29.09.2022 r.                                                 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-29 09:27
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-29 09:29
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:


- Stefkowa dz. nr 243/3, 243/4, 975, 976,

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Stefkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.

Olszanica, dnia 21.07.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-07-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-21 11:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-21 11:10
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:


- Rudenka, dz. nr ew.: 9, 13/1, 15,16,193/3,
- Wańkowa, dz. nr ew.: 121,
- Olszanica, dz. nr ew.: 132, 1406,

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Rudenka, Olszanica i Wańkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 20.07.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-07-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-20 09:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-20 09:25
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 10.06.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.3.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY
 
Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 2 marca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym.
Określenie nieruchomości przeznaczonej do zamiany:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr ew.: 156/18 o pow. 0,0818 ha, położona w miejscowości Orelec, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00020599/8,
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,0818 ha.
 2. Opis nieruchomości:Działka niezabudowana, położona w miejscowości Orelec w południowej części obrębu, w pobliżu granicy obrębów Orelec i Bóbrka. Jest to teren peryferyjny zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i obszary niezainwestowane. Kształt działki wydłużony, nieforemny, stanowi wąski pas gruntu. Teren działki płaski, porośnięty roślinnością łąkową.
 Dojazd: Dziaka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej, po gruncie dz. 156/17, będącej własnością Gminy Olszanica. Z drogi wojewódzkie jest wykonany zjazd na dz. nr 156/17.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: -: 31.000 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy 00/100 groszy) zw. z VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia - nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.
 8. Informacje dotyczące zamiany: przedmiotowa nieruchomość będzie przedmiotem zamiany za działkę o nr ew. 156/21 o pow. 0,0945 ha położoną w miejscowości Orelec, stanowiącą własność osoby fizycznej.
- Powyższa zamiana pozwoli obu stronom na racjonalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 22.07.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/318/2022 Rady Gminy Olszanica
z dnia 2 marca 2022 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Orelec.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Orelec. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 10.06.2022 r.                                                 
                                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                                               mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-10 09:09
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 10.06.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6840.9.2021.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2021r. poz. 1899 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
  działka nr ew.: 30 położona w Olszanicy.
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 0,1494 ha.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w północnej części miejscowości. Obszar porośnięty roślinnością łąkową, zakrzaczeniami typowymi dla terenów nad ciekami wodnymi, głównie wierzby. Jest to teren peryferyjny zabudowy mieszkaniowej siedliskowej miejscowości. Sąsiedztwo stanowią tereny niezainwestowane, po wschodniej stronie potok Wańkowa, za którym znajduje się pas zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej.
Kształt działki znacznie wydłużony, nieforemny,  teren płaski o nieznacznym nachyleniu w kierunku cieku.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej, oznaczonej nr ewidencyjnym 32.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: - 10.500,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy) zw. z VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 8. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 22.07.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XXXVIII/317/2022 z dnia 2 marca 2022 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 10.06.2022 r.                                                 
                    
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA

  
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-10 09:12
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 06.06.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6810.11.2020.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA
PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY
 
Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLII/344/2022 Rady Gminy Olszanica z dnia 3 czerwca 2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do zamiany:
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
 • Działka nr ew.: 125 o pow. 0,5592 ha, położona w miejscowości Orelec, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00020684/1,
 • Działka nr ew.: 351/1 o pow. 0,2699 ha, położona w miejscowości Wańkowa, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00020682/7,
 • Działka nr ew.: 707/2 o pow. 9,9800 ha, położona w miejscowości Ropienka, dla której Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS2E/00035852/5,
 1. Powierzchnia nieruchomości  - przedstawione powyżej.
 2. Opis nieruchomości:
 • Działka nr ew.: 125 położona jest w miejscowości Orelec bezpośrednio przy drodze głównej przez miejscowość relacji Uherce Mineralne – Bóbrka -  Solina, tj. drodze wojewódzkiej nr 895, w obszarze peryferyjnym miejscowości, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i terenów otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym i leśnym. Działka nie jest zabudowana, stanowi pas gruntu drogi dojazdowej do pól i lasów. Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej publicznej, drogi wojewódzkiej nr 895, oznaczonej nr ew. 147. Kształt działki w formie długiego, wąskiego pasa gruntu, typowego dla działek drogowych.
 • Działka nr ew.: 351/1 położona jest w miejscowości Wańkowa, w obszarze peryferyjnym miejscowości, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i terenów otwartych pozostawionych w użytkowaniu rolniczym oraz leśnym. Działka nie jest zabudowana, stanowi pas gruntu drogi dojazdowej do pól i lasów. Posiada pośredni dostęp do drogi asfaltowej publicznej, oznaczonej nr ew. 343, po gruncie wewnętrznej gminnej drogi dojazdowej nr 351/2. Kształt działki w formie długiego, wąskiego pasa gruntu, typowego dla działek drogowych.
 • Działka nr ew.: 707/2 położona w miejscowości Ropienka na obrzeżu obszaru rozproszonej zabudowy zagrodowej i siedliskowej, w obszarze peryferyjnym miejscowości. Działka stanowi las. Kształt działki w formie nieco zbliżonej do litery L. Posiada pośredni dostęp do asfaltowej wewnętrznej drogi gminnej od lat udostępnionej publicznie, oznaczonej nr ew. 750, po gruncie wewnętrznej dojazdowej drogi prowadzącej do cmentarza, a dalej do pól i lasów.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:
– brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotowe nieruchomość nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu;
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: - łączna wartość działek: 593.600 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych 00/100 groszy) zw. z VAT,
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia - nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze zamiany.
 8. Informacje dotyczące zamiany: przedmiotowe nieruchomości będą przedmiotem zamiany za działki nr 945/2, 26/1, 507/1 położone w miejscowości Stefkowa, dz. nr 493/7 położonej w miejscowości Wańkowa i dz. nr 417/2 położonej w miejscowości Orelec, stanowiących własność Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.
- Powyższa zamiana pozwoli obu stronom na racjonalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021.1899, z późn. zm. ) – do dnia 18.07.2022 r. włącznie.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLII/344/2022 Rady Gminy Olszanica
z dnia 3 czerwca 2022 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, Wańkowa i Ropienka. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod
nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
 
Olszanica, dnia 06.06.2022 r.                                                 

                                                             WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-06 10:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-06 10:02
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Orelec, dz. nr ew.: 164/3, 162/2,
- Olszanica, dz. nr ew.: 175, 660, 661,

- Rudenka, dz. nr ew.: 2/2, 6/2, 10, 11,17,
- Zwierzyń, dz. nr ew.: 132/2, 34/52.Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Orelec, Olszanica, Rudenka i Zwierzyń. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 14.04.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-14 09:57
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-14 09:58
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 05.04.2022 r.
Sygn. akt: RRG. 6850.1.2018.2022
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI, PRZEZNACZONEJ DO UŻYCZENIA, POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA,
W MIEJSCOWOŚCI  ORELEC
Określenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkami oświaty nauki i kultury oraz sportowymi, położona w miejscowości Orelec, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lesku księga wieczysta Nr KS1E/00003500/3,
 2. Powierzchnia nieruchomości  - 405 m2 - (rozszerzenie przedmiotu użyczenia – zwiększenie użyczonej powierzchni budynku o część byłego przedszkola - dot. zawartej  umowy użyczenia z dnia 12.02.2018 r.)
 3. Opis nieruchomości – Budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe - budynek byłej Szkoły Podstawowej w Orelcu.
          Dojazd: działka przylega do drogi wojewódzkiej oznaczonej ewid. nr 147.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. sposób zagospodarowania – Użyczenie  -  Prowadzenie Działalności Stowarzyszenia LGD Zielone Bieszczady.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
 2. Cena nieruchomości: nie dotyczy.
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.
 5. Terminy wnoszenia opłat – nie dotyczy.
 6. Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy.
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie – nieruchomość przeznaczona do bezpłatnego użyczenia.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – nie dotyczy.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 
Olszanica, dnia 05.04.2022 r.                                                  
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
  
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-04-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-04-05 09:54
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, dz. nr ew.: 113/4,
- Rudenka, dz. nr ew.: 195, 194,
- Olszanica, dz. nr ew.: 1438, 1366.


Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, Rudenka i Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 16.03.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-16 10:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-16 10:35
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Orelc, dz. nr ew.: 21,
- Rudenka, dz. nr ew.: 12, 14

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec i Rudenka. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 04.03.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-03-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-04 10:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-03-04 10:18
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, część dz. nr ew.: 1376,
- Olszanica, dz. nr ew.: 288,

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Olszanica, dnia 28.01.2022 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 09:19
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 09:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                    Olszanica, dnia 18.10.2021 r.
 
Sygn. akt: RRG. 6845.15.2021
 
Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035914/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 659 położona w Olszanicy.
2. Powierzchnia nieruchomości  - 2.8958 ha.

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.


Olszanica, dnia 18.10.2021 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA
  


 

Załączniki:

Wykaz, Olszanica, dz. 659 Plik doc 21.12 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-18 07:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-18 07:51
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 154 w Uhercach Mineralne  - Wiejski Dom Kultury.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.74 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-10-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 07:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 07:59

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do użyczenia


Określenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00003500/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, część działki nr ew.: 293 położona w Orelcu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,20 ha.

                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.    
                                          
Olszanica, dnia 12.10.2021 r.

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 2.13 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 08:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-12 08:56
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal socjalny Nr 2 w budynku Nr 65A w Olszanicy.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.77 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-10-07
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-07 12:37
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-10-07 12:38
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal mieszklany w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 16.08 KB
Zał. graficzny Plik doc 28.26 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-30 11:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-30 11:46
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Załączniki:

Wykaz Plik doc 15.38 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-29 08:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-29 08:45
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa, część dz. nr ew.: 411.


 Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.


Załączniki:

Wykaz Plik doc 16.85 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-28 08:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-28 08:06
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku Wiejskiego Domu Kultury Nr 154 w Uhercach Mineralnych, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, posadowiony na nieruchomości oznaczonej ewid. nr 424., uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2. Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 45,00 m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 6.07.2021 r.                                                         
                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
 

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 17.13 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-06 07:42
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-06 07:43
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na drugim piętrze w budynku Nr 210 w Olszanicy, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 10,00m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.

Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                      WÓJT GMINY OLSZANICA
       
                     

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.99 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:07
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na parterze w budynku Nr 210 w Olszanicy, (obok Policji), położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia
 - lokal o pow. użytkowej 41,84 m2.
 
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                            WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.93 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:12
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w najem
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  na okres do 3 lat

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica  przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – lokal użytkowy znajdujący się na drugim piętrze w budynku Nr 210 w Olszanicy, pom. nr 33, położony na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, posadowiony na nieruchomościach oznaczonych ewid. nr 1117, 1118, uwidocznionych w księdze wieczystej nr KS1E/00027253/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2. Powierzchnia  - lokal o pow. użytkowej 33,68 m2.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 5.07.2021 r.                      WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 15.88 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 10:10
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony do 3 lat  
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – część nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie nr: 393/14 uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020687/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości  - 0,0012 ha.
3.Opis nieruchomości – utwardzony plac usytuowany po lewej stornie drogi krajowej nr 84 jadąc w kierunku Leska, przed budynkiem dawnej stacji PKP (obecnie Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe).

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, 5.07.2021 r.                   WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

WYKAZ Plik doc 12.39 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-05 11:05
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa
w formie
darowizny na cel publiczny
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/254/2021 Rady Gminy Olszanica z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, niniejszym podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Olszanica – przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w formie darowizny na cel publiczny.
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczona ewidencyjnie nr 874/1, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00038227/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
2.Powierzchnia nieruchomości
 - 0,0026 ha.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 1.07.2021 r.                       WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-01 08:01

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Paszowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 284/4, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8 o pow. 0,7488 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020686/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.


Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie podnr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 21.06.2021 r.                                                        
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
 
  
 
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:36

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Olszanica
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 212 o pow. 0,7280 ha uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 173, 183/1 o pow. 0,3013 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

3. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 175, 176, 179 o pow. 0,2828 ha  uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 

 

Szczegółowych informacji w ww. sprawach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie podnr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Wykazy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa. Wykazy opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazów podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 21.06.2021 r.                                                        
 
                                                                      WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-21 08:38

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 154/9 położona w Zwierzyniu;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2673 ha.
 

                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.    
                                          
Olszanica, dnia 08.06.2021 r.

Załączniki:

Wykaz_Zwierzyń, dz. nr ew.: 154/9 Plik doc 15.58 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:03

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 612/3 położona w Uhercach Mineralnych;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0106 ha.

                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.    
                                          
Olszanica, dnia 08.06.2021 r.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-07 08:01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM.

Przeznacza się  do oddania w najem niżej podaną nieruchomość:

- Lokal użytkowy w budynku Nr 209 w Olszanicy -Dom Strażaka.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Plik doc 13.87 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-20 08:21
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-20 08:24
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica: dz. nr ew.: 288 o pow. 0,5076 ha,  dz. nr ew.: 1082/5 o pow. 1,0505 ha.
- Zwierzyń: dz. nr 113/4 o pow. 0,49 ha.
- Rudenka : dz. nr 194 o pow. 1.5020 ha.
- Orelec: dz. nr 21 o pow. 0,1068 ha. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Olszanica Plik doc 13.87 KB
Orelec Plik doc 13.47 KB
Rudenka Plik doc 13.49 KB
Zwierzyń Plik doc 13.55 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-06 09:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-05-06 09:49
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-19
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 04 października 2022r. 23:08:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.