Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Olszanica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica.

Data publikacji strony: 2005-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Paleczny, jakub.paleczny@gminaolszanica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134617045. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urząd Gminy Olszanica – 38-722 Olszanica 81

W odległości ok. 80 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek autobusowy:

ulica: 38-722 Olszanica 81
- dojazd do siedziby urzędu może też odbyć się samochodem lub pieszo, adres 38-722 Olszanica 81;

Dostępność wejścia

- do budynku prowadzi jedno wejście główne. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Dostępność parkingu

- przy budynku urzędu znajdują się dwa parkingi. Pierwszy zlokalizowany jest przed budynkiem i dostępny bezpośrednio z drogi krajowej nr 84. Natomiast drugi parking znajduje się za budynkiem urzędu i posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Dostępność toalety

- toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

- osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu do budynku urzędu są pracownicy biura Kancelarii Ogólnej. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

Utrudnienia

- pochylnia dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku nie jest automatyczna. Posiada szerokość 110 cm i długość około 6,5 m.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

- w przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego referatu urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter do sali narad nr 1 i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Po budynku można poruszać się z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.
W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny na numer sekretariatu 134617045 lub kontakt drogą elektroniczną gmina@olszanica.pl