Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne pn.: „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica
w roku 2016”

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164) Gmina Olszanica unieważnia postępowanie pn.:  „Usługi bezpośrednio związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w Gminie Olszanica w roku 2016” z uwagi na nie złożenie żadnej oferty w prowadzonym postępowaniu.

 

Olszanica 14 kwiecień 2016 rok

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-04-14
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-02-09
Publikujący -

 

    RRG. 271. 7.2015                                                            Olszanica 2015-10-29

 

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania  i odrzuceniu ofert

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica  Nr sprawy RRG.271.7.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą oferty:

 

Zadanie nr 1  - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 „ -  Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50 za kwotę brutto 60 718,95 zł z terminem wykonania 25 dni od daty podpisania umowy.

 Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi  nr ewid. dz. 51 w km 0+000 –m 0+060 w m. Wańkowa  - Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, 38-711 Ropienka , Zawadka 50 za kwotę  brutto 8 523,90 zł z terminem wykonania 25 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 3 -  Przebudowa drogi nr ewid. dz 122/3 w m .Rudenka w km 0+000 – 0+065

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38 – 500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 za kwotę brutto 8 474,70 zł z terminem wykonania 20 dni od daty podpisania umowy

Zadanie nr 4  - Remont  cząstkowy drogi gminnej nr ewid. dz. 268 w m. Orelec  - - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38 – 500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 za kwotę brutto 9 225,00 zł z terminem wykonania 20 dni od daty podpisania umowy

  1. Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1098/1 w m. Olszanica w km 0+045 – 0+235 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

62 939,10

20 dni

91,64+5 = 96,64

2

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

60 718,95

25 dni

95+4 = 99

 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi  nr ewid. dz. 51 w km 0+000 –m 0+060 w m. Wańkowa  

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

8 907,66

20 dni

90,9+5=95,90

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

8 523,90

25 dni

95+4=99,00

 

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi nr ewid. dz 122/3 w m .Rudenka w km 0+000 – 0+065

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

8 474,70

20 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

9 434,10

25 dni

85,33+4 = 89,33

 

Zadanie nr 4 – Remont drogi do pól nr ewid. dz 318 i 312 w m. Uherce Mineralne

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

9 225,00

20 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

14 760,00

25 dni

59,37+4=63,37

 

III .Oferty wykluczone – nie wykluczono

     Oferty odrzucone –  nie odrzucono ofert

 

    Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.3 a   Pzp.

 

     WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-10-30
Publikujący -

 RRG. 271. 4.2015                                          Olszanica 2015-07- 22

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania  i odrzuceniu ofert

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Olszanica  Nr sprawy RRG.271.4.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą oferty:

 

Zadanie nr 1  - Przebudowa drogi o nr ewid. 223 w m. Wańkowa – Firma Usługowo Handlowa Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka – kwota brutto 10 266,81 zł.

 

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi o nr ewid. 339/2 i 205/7 w m. Rudenka - Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka – kwota brutto 18 900,18 zł

 

Zadanie nr 3 -  Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 106 w m. Olszanica - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 – kwota brutto  22 437,66 zł

 

Zadanie nr 4  - Remont drogi do pól nr ewid. dz 318 i 312 w m. Uherce Mineralne – Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Leon Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne , Orelec 44 – kwota brutto 39 224,70 zł

 

 

Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 104/2 i 252 w m. Paszowa - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74 – kwota brutto 21 463,68 zł

 

 

Zadanie nr 6 – Remont dróg o nr ewid. 413/25, 413/19,413/15, 413/6 413/12 w m. Uherce Mineralne  - Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica  - kwota brutto 20 733,56 zł

 

 

II.                Uzasadnienie wyboru:

Oferty odpowiadają  wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskały najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

 

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi nr ewid. 223 w m. Wańkowa

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

10 439,01

30 dni

93,43+5=98,43

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

12 087,33

30 dni

80,69+5 = 85,69

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

10 266,81

40 dni

95 + 3,75 =98,75

 

 

Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi o nr ewid. 339/2 i 205/7 w m. Rudenka

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

19 189,23

30 dni

93,56+5=98,56

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

21 869,15

30 dni

82.10+5=87,10

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

18 900,18

40 dni

95+3,75 = 98,75

 

 

Zadanie nr 3 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 106 w m. Olszanica

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

22 437,66

30 dni

95+5=100

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

25 037,88

30 dni

85,13+5=88,13

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

24 267,90

40 dni

87,83+3,75=91,58

 

Zadanie nr 4 – Remont drogi do pól nr ewid. dz 318 i 312 w m. Uherce Mineralne

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

40 171,80

30 dni

92,93+3,3= 96,23

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

51 315,60

30 dni

72,61+3,3= 75,91

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

40 848,30

40 dni

91,22+2,5 = 93,72

4.

F.H.U.Wiktoria Gruszka Piotr, 38-600 Lesko, ul. Unii Brzeskiej 56

29 951,73

29 dni

Odrzucono ofertę na podstawie art.90.3 ustawy Pzp

6.

F.P.H.U Leon Dobrowolski , 38-623 Uherce Mineralne , Orelec 44

39 224,70

20 dni

95+5=100

 

Zadanie nr 5 – Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 104/2 i 252 w m. Paszowa

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

21 463,68

30 dni

95+5=100

2.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

22 491,07

30 dni

90,66+5=95,66

3.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

23 578,48

40 dni

86,47+3,75=90,22

 

Zadanie nr 6 – Remont dróg o nr ewid. 413/25, 413/19,413/15, 413/6 413/12 w m. Uherce Mineralne

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Techart sp z o.o Piwoda 150, 37 – 522 Wiązownica

20 733,56

      30 dni

95+5=100

2.

Firma Usługowo Handlowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas, Zawadka 50, 38-711 Ropienka

23 037,28

40 dni

85,50 +3,75 = 89,25

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

22 338,06

30 dni

88,17+5= 93.17

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

     Oferty odrzucone  zawiadamiam, że w przetargu nieograniczonym została odrzucona oferta FHU „Wiktoria” Gruszka Piotr , 38-600 Lesko ul. Unii Brzeskiej 56

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 90 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust.1 Pzp występuje w każdym przypadku gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w tym artykule. Próg 30% stanowi jedynie przykładowy limit wartości, który może być odpowiednio obniżony przez zamawiającego  w zależności od okoliczności dotyczących przedmiotu zamówienia. Również w sytuacji gdy cena oferty jest  niższa  o 10% od wartości średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert w okolicznościach związanych z konkretnym zamówieniem zamawiający ma prawo powziąć wątpliwości co do możliwości wykonania  przedmiotu zamówienia za zaoferowana cen

W toku oceny ofert zamawiający powziął wątpliwości  związane z ceną oferty zaproponowaną przez w/w firmę w oparciu o arytmetyczne kryterium dla którego punktem odniesienia jest średnia arytmetyczna  cen wszystkich złożonych ofert która wynosi 40 302,42, co wskazuje że cena oferty jest niższa o 25.7% od tej średniej.

Ponadto podczas otwarcia ofert podano jaką kwotą dysponuje zamawiający w celu wykonania tego zamówienia która wynikała z otrzymanego dofinansowania która wynosi 28 000,00 oraz udziału  własnego który musi wynieść co najmniej 20 % . Stąd kwota 35 000,00 jaką zamawiający  podał przy otwarciu ofert. Natomiast kosztorys inwestorski wynosi 51 878,07 zł. Zamawiający nie musi odrzucać ofert i może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  jeżeli  zwiększy kwotę przeznaczoną na zrealizowanie zamówienia. W związku z tym oferta odrzucona od kosztorysu inwestorskiego jest niższa o 43 %. Taki procent dał Zamawiającemu zgodnie z orzecznictwem Sądów Okręgowych w tym zakresie  podstawę do przyjęcia , że oferta mogła zostać przez wykonawcę nienależycie skalkulowana lub zaniżona poniżej kosztów wytworzenia tego zamówienia.

Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Zamawiający zwrócił uwagę, że zaproponowana cena nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. Wyjaśnienie miało dotyczyć zastosowanych materiałów , cen usług oraz uzasadnienie kosztów pracy. Wyjaśnienie powinno odnosić się nie tylko do ceny za przedmiot zamówienia ale także do cen rynkowych oraz obiektywnych czynników mających wpływ na cenę i powinny być jak najbardziej szczegółowe aby rozproszyć wątpliwości zamawiającego. Wykonawca może bądź za pomocą dowolnych środków dowodowych  wzmacniać swoją argumentację lub też poprzestać na wyjaśnieniach co czyni jednak wyłącznie na własne ryzyko.

W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca złożył wyjaśnienia w terminie.

W ocenie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawił w nich wymaganych informacji na temat sposobu uwzględnienia elementów kalkulacyjnych mających wpływ na wartość zaproponowanej przez niego ceny, w szczególności w odniesieniu do kosztotwórczych elementów zamówienia w sposób wyczerpujący i szczegółowy.

Złożone wyjaśnienie pozornie stanowią wyjaśnienie ceny oferty. Nie przedstawiono kalkulacji ceny zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego co uniemożliwiło pozytywną weryfikację wyjaśnienia. W tej sytuacji zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 90 ust.3.

III.               Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 2  Pzp.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-07-24
Publikujący -

    RRG. 271. 5.2015                                                                 Olszanica 2015-07-23

 

 

Informacja o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 89 w m. Uherce Mineralne w km 0+000 – 0+274 Nr sprawy 271.5.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena +gwarancja)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena:

Oferta najniższa

Oferta badana   x 95 i 5

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp z o.o , 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74

 

94 810,86

95+5=100

 

Wykluczeni wykonawcy:

Nie wykluczono wykonawców

Oferty odrzucone;

Nie odrzucono ofert wykonawców

II.                Podpisanie umowy:

Jednocześnie mając na uwadze art. 92 ust.1 pkt 4 w związku z art.94 ust.2 pkt 3 ustawy pzp zawiadamiam, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta bez dochowania terminów wynikających z art.94 ust.1 ustawy pzp.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-07-23
Publikujący -

 

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 3.2015                                                                  Olszanica 2015-07-13

 

  

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń szkolnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy Nr sprawy RRG.271.3.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: „NIGRA” Agata Węgrzyn – Borek , Ustrobna 313,

38-406 Odrzykoń.

II.                Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin wykonania)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Termin wykonania

Punktacja

1.

Tech Bud Tomasz Katorosz , Jaskółki 96, 63 – 440 Raszków

86 320,71

do 21.08.2015 roku

63,59+4 = 67,59

2.

Usługi Ogólnobudowlane Jakub Kiełbasa , 38-722 Olszanica 25

102 265,66

15.08.2015 roku

53,67 + 5 = 58,67

3.

NIGRA Agata Węgrzyn, Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń

57 784,43

15.08.2015 rok

95+5=100

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

III.         Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3 a Pzp

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-07-13
Publikujący -

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-04-15
Publikujący -

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 2.2015                                                                   Olszanica 2015-03-09

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                    Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  w zakresie zadania  nr 2 – Prohanbud Bis sp. z o.o,

 38-623 Uherce Mineralne 301   

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena+ gwarancja ).

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena

1.

Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica   

Zadanie nr 2 11 070,00

Zadanie nr 2

Cena – 63,33

Gwarancja – 5

Razem – 68,33

 

2.

Prohanbud Bis sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301

Zadanie nr 2 – 7 380,00

Zadanie nr 2

Cena – 95

Gwarancja – 3

Razem : 98,0

3.

COMtel /MCMultimedia  Damian Chorążak , 38-500 Sanok, ul. Podgórze 2/11

Zadanie nr 2 –

9 840,00

Zadanie nr 2

Cena – 71,25

Gwarancja 3

Razem – 74,25

4.

MP TENT ul. Strzelecka 19, 59-814 Pobiedna

Zadanie nr 2 – 4 600,00

Wykonawca wykluczony na podstawie  art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy pz.p

 

II .Oferty wykluczone:  MP Tent ul. Strzelecka 19,59-814 Pobiedna

Podstawa prawna : Art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent złożył ofertę bez wymaganych dokumentów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt III.4.1 oraz w SIWZ potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu tj. aktualne zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłaceniem podatku  lub zaświadczenie przewidziane prawem o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające , że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

W dniu 5.03.2015 roku emailem,   a następnie pocztą w/w oferent został wezwany pisemnie do uzupełnienia dokumentów wymienionych powyżej,  z terminem dostarczenia zamawiającemu do dnia 9 marca 2015 roku do godz. 12:00. Oferent emailem odpowiedział, że brak możliwości  dostarczenia tych dokumentów jak również do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego nie dostarczył dokumentów. W związku  z tym na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 wyklucza się wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 2.

 

Oferty  odrzucone – ofertę wykluczoną uważa się za odrzuconą. Innych ofert nie odrzucono

II.                 Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 2 Pzp tj. nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-03-09
Publikujący -

 

 
 
 

 

 

 

 


       GMINA OLSZANICA

Urząd Gminy w Olszanicy

38-722 Olszanica 81,

tel. /0 - 13/ 461 70 45

fax./0 - 13/ 461 73 73

www. olszanica.pl

e-mail: gmina@olszanica.pl

 

 

         Certyficate HU10/4954

    RRG. 271. 2.2015                                                                   Olszanica 2015-03-09

 

II zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyznaczenie tras rowerowych oraz zakup namiotu plenerowego w gminie Olszanica. Nr sprawy RRG.271.2.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                    Gmina Olszanica działając na podstawie art.94  ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę   spośród  pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny . Zadanie nr 1 -  Comtel/MCMultimedia Damian Chorążak , 38-500 Sanok, ul. Podgórze 2/11   

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + gwarancja ) jako druga w kolejności po  badaniu i ocenie ofert. Pierwszy wykonawca odmówił podpisania umowy.

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Kwota

Ocena i uwagi

1.

Usługi Ogólnobudowlane,  inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica   

Zadanie nr 1 67 943,91

 

Zadanie nr 1

– cena – 95

- gwarancja 5

Razem 100

Wykonawca złożył oświadczenie woli o odmowie podpisania umowy.

 

2.

Prohanbud Bis sp. z o.o, 38-623 Uherce Mineralne 301

Zadanie nr 1 – 98 305,30

 

Zadanie nr 1

 – cena – 65,65

Gwarancja – 3

Razem – 68,65

 

3.

COMtel /MCMultimedia  Damian Chorążak , 38-500 Sanok, ul. Podgórze 2/11

Zadanie nr 1 – 83 232,66

 

Zadanie nr 1 – cena – 77,54

Gwarancja – 3

Razem – 80,54

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

     Oferty odrzucone – nie odrzucono

III.  Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt 3 a  Pzp. (Dz. U. z 2013 .984 z późn. zm). Proszę o przyjazd do dnia  10 marca 2015 do godz. 15:30 roku do siedziby Urzędu Gminy w Olszanicy  celem podpisania umowy.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-03-09
Publikujący -

 

Załączniki:

Informacja Plik doc 53.86 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-03-06
Publikujący -

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-02-10
Publikujący -

    RRG. 271. 13.2014.2015                                                                   Olszanica 2015-01-16

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont pomieszczeń z wymianą stropu w budynku świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych. Nr sprawy RG.271.13.2014.2015

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Robert Koncewicz FHU”Rob- Bud” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne    

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin gwarancji)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

ocena

Ocena

1.

Usługi Ogólnobudowlane inż. Jakub Kiełbasa, 38-722 Olszanica

Cena -  124 972,81

Termin gwarancji – 60 m-cy

79,30

5,0

----------------------

84,30

2.

Robert Koncewicz FHU”Rob- Bud” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne

Cena – 104 325,88

Termin gwarancji – 36 m-cy

95,0

3,0

98,00

3.

Usługi Ogólnobudowlane „Budmal” Jan Kocan , 38-500 Sanok, ul. Bema 5

Cena – 143 713,74

 Termin gwarancji – 60 m-cy

 

69,22

5,0

74,22

4.

P.P.H.U. „Saturn” sp. z o.o, 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 3

Cena – 145 706,64

Termin gwarancji – 36 m-cy

68,01

3,0

71,01

5.

Zakład Robót Ogólnobudowlanych Wiesław Dziedzicki, ul. Żeromskiego 4, 38-600 Lesko

Cena – 121 803,23

Termin gwarancji – 36 m-cy

81,36

3,0

84,36

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomet” Zenon Dytko, 36-221 Blizne 218 B

Cena – 179 846,74

Termin gwarancji – 36  m-cy

55,10

3,0

58,10

7.

Ecoresbud sp. z o.o, 38-200 Jasło , ul. Piłsudskiego 23

Cena -144 548,91

Termin gwarancji – 60 m-cy

68,56

5,0

73,56

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

 

 

II.                Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3a Pzp

 

                                          WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-01-20
Publikujący -

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanica do wysokości 200 000 ,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)
Numer ogłoszenia: 251211 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych informuję, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 pzp na Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Olszanica do wysokości 200 000 ,00 zł ( dwieście tysięcy złotych)


Numer ogłoszenia: 251211 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014
unieważniam postępowanie

 Uzasadnienie

Zamawiający unieważnia postępowanie , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W tym przypadku nie wpłynęła żadna oferta.

Data publikacji 30.12.2014 roku

 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-01-08
Publikujący -

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-12-23
Publikujący -

    

RRG. 271. 10.2014                                                   Olszanica 2014-11-24

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania :

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 118322 w miejscowości Zwierzyń w km 1+066 – 1+667” . Nr sprawy RRG.271.10.2014

Wybór najkorzystniejszej oferty:

I.                   Gmina Olszanica działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego 74  

Uzasadnienie wyboru:

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Pzp oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium oceny ofert ( cena + termin gwarancji)

Wyniki streszczenia oceny i porównania  ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

ocena

Ocena

1.

Tech – Project , Koniaczów 70, 37-500 Jarosław

Cena - 155 321,82

Termin gwarancji – 36 m-cy

80,36

5,0

----------------------

85,66

2.

Firma Usługowo Budowlano Transportowa Henryk Biłas,

 38-711 Ropienka, Zawadka 51

Cena - 133 383,66

Termin gwarancji – 36 m-cy

93,26

5,0

98,26

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o, 38-500 Sanok, Aleje Wojska Polskiego

Cena - 131 400,90

 Termin gwarancji – 36 m-cy

 

95

5,0

100,00

 

II .Oferty wykluczone – nie wykluczono

Oferty odrzucone – nie odrzucono

 

 

II.                Podpisanie umowy:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.2 pkt 3a Pzp

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-25
Publikujący -

 

Załączniki:

Informacja Plik doc 296.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-10
Publikujący -

 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Olszanica w sezonie 2014/2015 ”.

Załączniki:

Informacja Plik doc 299.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-10-21
Publikujący -