Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 11 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 19.04.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.5.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanicaz dnia 19.04.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153 została wydana decyzja Nr 5/2021, znak: RRG.6733.5.2021.CP z dnia 6.04.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 426/15  w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
                                                                                                                                     
                                                                  Wójt Gminy Olszanica
  
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-19 08:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-19 08:10
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-25 11:19
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dnia 23.03.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.4.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 23.03.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020.256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica, 

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja nr 4/2021, znak: RRG.6733.4.2021.CP z dnia 23.03.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa stanowisk słupowych oraz linii kablowej nN, rozbiórka sieci napowietrznej nN w ramach usunięcia kolizji z proj. zagospodarowaniem terenu” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 61, 411, 407/10, 407/9, 408/1, 407/4, 408/4 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
                
 Wójt Gminy Olszanica
  
  
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-23 14:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 18.03.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-5.5.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 18.03.2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.) ,

 
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 426/15  w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gmina Olszanica,
- prowadzone na wniosek:  
 
Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od  r. do  r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
     W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        
 
 
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-18 08:35
WÓJT GMINY OLSZANICA                   Olszanica, dnia 8.03.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-6.4.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 8.03.2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.) ,

  zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa stanowisk słupowych oraz linii kablowej nN, rozbiórka sieci napowietrznej nN w ramach usunięcia kolizji z proj. zagospodarowaniem terenu” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 61, 411, 407/10, 407/9, 408/1, 407/4, 408/4 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica,
- prowadzone na wniosek:  Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica – PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                       
 
                                                         Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-08 11:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 24.02.2021 r.
 sygn. akt:
RRG.6733.1.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanicaz dnia 24.02.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica  „PRI” Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 1/2021 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.1.2021.CP z dnia 24.04.2021 r.,  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,rozbiórka linii kablowej SN, budowa linii kablowej SN”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 419/1, 418/4 , 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                 
                                                                                                                                    
                                                                Zastępca Wójta Gminy Olszanica
                                                                                 Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-24 10:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                 Olszanica, dnia 22.02.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.2.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 22 lutego 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia

 wszystkich zainteresowanych, że  została wydana decyzja Nr 2/2021 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.2.2021.CP z dnia 22.02.2021 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 695/5, 695/1, 399/6, 358/2, 358/3, 359, 355, 354 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica, dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działająca przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.

 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).           

                                             Zastępca Wójta Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-22 17:37
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-19 09:37
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 10.02.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.16.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica

z dnia 10 lutego 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 16/2020, znak: RRG.6733.16.2020.CP z dnia 10.02.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa parkingu publicznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa oświetlenia” przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 407/10 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                            
  
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-10 09:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 4.02.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.17.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Wójta gminy Olszanica
z dnia 4 lutego 2021 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
               
Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Annę Ruszała zam. ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów, została wydana decyzja Nr 17/2020, znak: RRG.6733.17.2020.CP z dnia 4.02.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa stacji bazowej LSK7018C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową”  przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 121/15 położonej w miejscowości Orelec, obręb 0002, gm. Olszanica,
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                            
  
 
                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-04 13:32
WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia 03.02.2021 r.
sygn. akt: 
RRG.6733-4.2.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  OLSZANICA
     z dnia 03 lutego 2021 r. 
  o zakończeniu postępowania administracyjnego 
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),
 
zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne 
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 292, 293 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 
33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
działająca przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.
 
   W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30. 
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).      
 
  
 
                                                     Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-03 08:18