Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 15 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia 04-12-2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-6.4.2023.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 14.11.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „ Prace budowlane dotyczące kształtowania koryta potoku bez nazwy”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 133/2, 132/2, 131/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica.
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. W dniu 22.11.2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu, pismem znak: RZ.ZZŚ.3.4901.160.2023.UK wezwało Inwestora do uzupełnienie przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia dla w/w zadania.
 2. O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 27 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.4220.25.17.2023.PW.4, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 3. W dniu 04.12.2023 r. Inwestor przedłożył uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z zaleceniami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Przemyślu.
 4. W dniu 04.12.2023 r. Wójt Gminy Olszanica pismem znak: RRG.6220-5.4.2023.dś przedłożył do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Zarząd Zlewni w Przemyślu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 5. W dniu 04.12.2023 r. Wójt Gminy Olszanica wystąpił z pismem znak: RRG.6220-5.4.2023.dś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o ponowne wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, z uwagi na uzupełninia KIP.
 
Z treścią ww. pism oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
                       
                                                                               Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094).
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-04 14:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 29.11.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6730-3.53.2023.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku gospodarczego”, planowanego do realizacji na działce oznaczonej ewid. nr 426/15 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
            Ww. projekt decyzji został przesłany celem uzgodnienia do właściwych organów, stosownie do przepisów określonych w art. 53 ust. 4 pkt 2a, 5, 6 i 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w trybie art. 106 Kpa.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 29.11.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-11-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-29 12:02

Załączniki:

Treść zarządzenia Plik pdf 1.52 MB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-11-24
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-11-24 13:57
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-11-24 13:58
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 20.11.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.4.2023.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 20 listopada 2023 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 224/7 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007 Wańkowa, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                                 Krzysztof Zapała  
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-11-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-20 11:51
WÓJT GMINY OLSZANIC                                               Olszanica, dnia 17.11.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.3.2023.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 17 listopada 2023 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego budynku usługowego użyteczności publicznej”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 415/1 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007 Wańkowa, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                     Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-11-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-17 12:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 14.11.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6220- 2.4.2023.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2023.775), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 14.11.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „ Prace budowlane dotyczące kształtowania koryta potoku bez nazwy”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 133/2, 132/2, 131/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. W dniu  14.11.2023 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Prace budowlane dotyczące kształtowania koryta potoku bez nazwy”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 133/2, 132/2, 131/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica.
 2. W dniu 14.11.2023 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-3.4.2023.dś z dnia 14.11.2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 67 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica 
                                                           
                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094).
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-11-14 10:43
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 27.10.2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-10.3.2023.dś       
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
            Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
o wydaniu w dniu 27.10.2023 r. postanowienia znak: RRG.6220-9.3.2023.dś podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
            Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Olszanica w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
            Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl.
 
 
 
                                                                                    Wójt Gminy Olszanica 
                                                                               mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.).
 3. RRG - a/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-27 09:35
O B W I E S Z C Z E N I E O ROZPOCZĘCIU PRZEPROWADZANIA PROCEDURY OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO  dla zadania pn.: „Budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 173.97 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-27 09:40
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-27 09:44
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 25.10.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.2.2023.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 25 października 2023 r.

 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie drogowe w m-ci Zwierzyń”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 34/1, 34/34, 34/5 położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb – 0008 Zwierzyń, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica
                                                                                      Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-25 13:18
                                                                             Olszanica, dnia 19.10.2023 r.
WÓJT GMINY OLSZANICA  
   woj. podkarpackie
   RGN.6151.5.2023
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1083 t.j.) 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Olszanica w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 185 pk Koła Łowieckiego „RYŚ” Lesko.
 
Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań Koła Łowieckiego „RYŚ” Lesko na sezon 2023/2024
 
 Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, na stronie internetowej Gminy Olszanica (https://gminaolszanica.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                                         WÓJT
                                                                      mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

plan polowań 2023 RYŚ Lesko. Plik pdf 85.45 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-19 12:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-19 12:47
                                                                                   Olszanica, dnia 19.10.2023 r.
WÓJT GMINY OLSZANICA  
   woj. podkarpackie
   RGN.6151.4.2023
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1083 t.j.) 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Olszanica w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 195 pk oraz 196 pk Koła Łowieckiego „Jarząbek” Ustrzyki Dolne.
 
Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań Koła Łowieckiego „Jarząbek” Ustrzyki Dolne na sezon 2023/2024
 
 Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, na stronie internetowej Gminy Olszanica (https://gminaolszanica.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                                    WÓJT
                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

plan polowań 2023 JARZĄBEK Plik pdf 56.10 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-19 12:45
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-19 12:45
                                                                                     Olszanica, dnia 18.10.2023 r.
WÓJT GMINY OLSZANICA  
   woj. podkarpackie
   RGN.6151.3.2023
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1083 t.j.) 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Olszanica w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 205 pk Koła Łowieckiego „ŻBIK” Uherce.
 
Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań Koła Łowieckiego „ŻBIK” Uherce na sezon 2023/2024
 
 Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, na stronie internetowej Gminy Olszanica (https://gminaolszanica.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                                                 Z up. WÓJTA
                                                                                             dr. Robert Petka
                                                                                              Z-CA WÓJTA

Załączniki:

Plan postępowań Plik pdf 43.56 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-18 15:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-18 15:10
                                                                                  Olszanica, dnia 17.10.2023 r.
WÓJT GMINY OLSZANICA  
   woj. podkarpackie
   RGN.6151.1.2023
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42ab ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1083 t.j.) 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
plan polowań zbiorowych na terenie Gminy Olszanica w sezonie łowieckim 2023/2024 w obwodzie łowieckim nr 185 pk Koła Łowieckiego „RYŚ” Ustrzyki Dolne.
 
Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:
- Plan polowań Koła Łowieckiego „RYŚ” Ustrzyki Dolne na sezon 2023/2024
 
 Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku, gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, na stronie internetowej Gminy Olszanica (https://gminaolszanica.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
                                                                                             Z up. WÓJTA
                                                                                           dr. Robert Petka
                                                                                             Z-CA WÓJTA

Załączniki:

Plan polowań zbiorowych Plik pdf 346.12 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-17 13:38
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-17 13:39

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 62.71 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-10-12
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-12 09:42
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-10-12 09:43
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 28-09-2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-8.3.2023.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
            Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) i w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 16.08.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wpłynięciu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu znak: RZ.ZZŚ.3.4901.110.2023.UK z dnia 01.09.2023 r. stwierdzającej, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny odziaływania na środowisko,
 2. o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.25.10.2023.BK.7 z dnia 06.09.2023 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, określającego zakres raportu,
 3. o wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica w dniu 28.09.2023 r. postanowienia znak: RRG.6220-6.3.2023.dś nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica oraz określające zakres raportu zgodny z art. 66, bez ust. 1 pkt: 10 i 10 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 4. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, postanowieniem znak: RRG.6220-7.3.2023.dś z dnia 28.09.2023 r., do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                                                                                        Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.).
 3. RRG - a/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-09-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-28 08:00
Obwieszczenie Wójta Gminy olszanica z dnia 14 września 2023 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.
Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2023-09-15
Publikujący Aleksandra Dul-Romanek - Aleksandra Dul-Romanek 2023-09-15 10:18
Modyfikacja Aleksandra Dul-Romanek - Aleksandra Dul-Romanek 2023-09-15 10:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 16-08-2023 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-3.3.2023.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2023.775), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 16.08.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. W dniu  15.08.2023 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 2. W dniu 16.08.2023 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.3.2023.dś z dnia 16.08.2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094).
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-16 08:39
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-16 08:40
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 02.08.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733.7.2022.2023.CP
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 02.08.2023 r.

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica
zawiadamia
że w dniu 02.08.2023r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w Decyzji Nr P/6/2022 znak: RRG.6733.7.2022.CP z dnia 14.11.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa 10 budynków rekreacji indywidualnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy”, planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica, prowadzonego na wniosek Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                   Wójt Gminy Olszanica
                                                                     Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-02 10:37
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 26.06.2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-17.7.2012.13.14.23.dś
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38-711 Wańkowa 25C z dnia 17.04.2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. W dniu  26.06.2023 r. umorzono postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.07.2012.13.14.dś z dnia 03.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica – jako bezprzedmiotowe.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
 
                       
 
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:59
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 09.05.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6730-13.28.2022.2023.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
 
zawiadamia
 
że w dniu 09 maja 2023 r. została wydana decyzja Nr 20/23 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 09.05.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-09 11:42
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 04.05.2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-11.7.2012.13.14.23.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38-711 Wańkowa 25C z dnia 17.04.2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. W dniu  28.04.2023 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38-711 Wańkowa 25C o zmianę decyzji Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.07.2012.13.14.dś z dnia 03.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
 2. W dniu 04.05.2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-12.7.2012.13.14.23.dś z dnia 04.05.2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                       
Informuję, że zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmiana decyzji ostatecznej, Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
 
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-04 14:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 04.05.2023 r.
sygn. akt:

RRG.6733-11.8.2022.2023.CP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 04.05.2023 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek P4 Sp. z o. o. z/s ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa została wydana decyzja znak: RRG.6733.8.2022.2023.CP z dnia 04.05.2023 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, na działce o nr ewid. 351/4, położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003 Paszowa w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
 
 
 
                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-04 14:22

WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia 19.04.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6730-12.28.2022.2023.WZ

 O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 13.04.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-04-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-04-19 10:12
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-03-31
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-03-31 15:12
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-03-31 15:13

WÓJT GMINY OLSZANICA                      Olszanica, dnia 09.03.2023 r.

sygn. akt:RRG.6730-10.28.2022.2023.WZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

 zawiadamia

 że został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.

            Ww. projekt decyzji został przesłany celem uzgodnienia do właściwych organów, stosownie do przepisów określonych w art. 53 ust. 4 pkt 5, 6, 8, 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w trybie art. 106 Kpa.

 ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE

I PEŁNOMOCNICY

mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 09.03.2023 r.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 

 

                                                                                               Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-09 15:07
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 06.03.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-8.8.2022.CP                                                    
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 06.03.2023 r.
o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 06.03.2023 r. postanowieniem znak: RRG.6733-7.8.2022.CP podjęto postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 351/4 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 06.03.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).    
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-06 09:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-06 09:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 23.02.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6733.1.2023.CP

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 23.02.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez Pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2023.CP z dnia 23.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w konturze A-W”, na działkach o nr ewid. 497, 609, 680, 679, 678/2, 673/1, 670, 667/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 10:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 11:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-12-04
data dodania: 2023-11-29
data dodania: 2023-11-21
data dodania: 2023-11-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2023r. 06:59:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.