Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 11 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia 15.10.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-15.15.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica

z dnia 15 października 2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021.735, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741, z późn.zm.),

      zawiadamiam

 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  ,,budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 695/5, 695/1, 399/6, 358/2, 358/3, 359, 354, 355 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb  0006, gmina Olszanica,
 
- prowadzone na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.
 
   W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).                                                                      
 
                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-15 10:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia 15.10.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-13.15.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 15 października 2021 r.
o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2021.735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na podstawie art. 97 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021.735, ze zm.) w dniu 15.10.2021 r. Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie w sprawie podjęcia z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  ,,budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 695/5, 695/1, 399/6, 358/2, 358/3, 359, 354, 355 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb  0006, gmina Olszanica.
 
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).             
                                                                                    
                                                                     Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-10-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-15 10:00
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 23.09.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.9.2021.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 23 września 2021 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2021.735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2021.741,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „przebudowa węzła sanitarnego i części pawilonu zakwaterowania osadzonych” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 426/15.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu
tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
                                                                                     Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                                         Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-23 11:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 17.09.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.8.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanicaz dnia 17 września 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2021.735, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia

 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s.
w Warszawie, ul. Ogrodowa 589A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Anitę Banaś została wydana decyzja Nr 8/2021, znak: RRG.6733.8.2021.CP z dnia 16.08.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa 7 pryzm kamiennych w korycie rzeki – tarlisk, odbudowa zniszczonej skarpy brzegowej prawego brzegu rzeki poprzez wykonanie opaski kamiennej oraz wykonanie nasypu z wybranego z koryta urobku. Powyższy zakres zamierzenia budowlanego będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy Elektrowni Wodnej Myczkowce, polegającego na wykonaniu prac utrzymaniowych koryta, w celu umożliwienia przeprowadzenia bezpiecznego zrzutu jałowego przelewami zapory Myczkowce. Prace utrzymaniowe polegać będą na usunięciu roślinności oraz naniesionych mas ziemnych z koryta rzeki, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 81/3, 81/1 i 100/21  położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008, gm. Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).

W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
                    
                                                         Zastępca Wójta Gminy Olszanica      
                                                                     
Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-17 11:29
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-09-15
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-09-15 15:24
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-08-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-08-26 13:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 28.07.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.7.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 28.07.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

        Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2021.735, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222 została wydana decyzja Nr 7/2021, znak: RRG.6733.7.2021.CP z dnia 28.07.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „przebudowa boiska sportowego oraz budowa obiektów towarzyszących: budynku zaplecza magazynowego, trybun, oświetlenia terenu i ogrodzenia boiska”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001,gm. Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.             
                   
Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-28 14:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                         Olszanica, dnia 27.07.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.6.2021.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 27 lipca 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2021. 735, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153 została wydana decyzja Nr 6/2021, znak: RRG.6733.6.2021.CP z dnia 27.07.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych, budynku wielofunkcyjnego, budowa ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 426/15, 400/17, 400/7 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a)..
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
                                                                                                                                    
                                                              Wójt Gminy Olszanica
  
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-27 21:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                Olszanica, dnia 13.07.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-5.7.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 13.07.2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2021.735, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741, z późn.zm.) ,

     zawiadamiam

 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „przebudowa boiska sportowego oraz budowa obiektów towarzyszących: budynku zaplecza magazynowego, trybun, oświetlenia terenu i ogrodzenia boiska”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001,gm. Olszanica,
 
- prowadzone na wniosek: Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od  13.07.2021 r. do 27.07.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                                                                           
 
   Wójt Gminy Olszanica
 
mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-13 11:37
WÓJT GMINY OLSZANICA                          Olszanica, dnia 9.07.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-4.6.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 9.07.2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2021.735, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2021.741, z późn.zm.) ,

zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych, budynku wielofunkcyjnego, budowa ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 426/15, 400/17, 400/7 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica,
 
- prowadzone na wniosek: Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce  Mineralne 153
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od  9.07.2021 r. do  23.07.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                               
 
                                                             Wójt Gminy Olszanica
 
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-09 14:56
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 6.07.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.8.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 6 lipca 2021 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2021.735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA
 
że na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s. w Warszawie, ul. Ogrodowa 589A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Anitę Banaś, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa 6 pryzm kamiennych w korycie rzeki – tarlisk, odbudowa zniszczonej skarpy brzegowej prawego brzegu rzeki poprzez wykonanie opaski kamiennej oraz wykonanie nasypu z wybranego z koryta urobku. Powyższy zakres zamierzenia budowlanego będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy Elektrowni Wodnej Myczkowce, polegającego na wykonaniu prac utrzymaniowych koryta, w celu umożliwienia przeprowadzenia bezpiecznego zrzutu jałowego przelewami zapory Myczkowce. Prace utrzymaniowe polegać będą na usunięciu roślinności oraz naniesionych mas ziemnych z koryta rzeki, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 81/3, 81/1 i 100/21  położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008, gm. Olszanica.

ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
          Wójt Gminy Olszanica
            Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-07-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-07-06 11:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia 16.06.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.6.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 16 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2021.735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2021.741,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku pawilonu zakwaterowania osadzonych, budynku wielofunkcyjnego, budowa ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 426/15, 400/17, 400/7 i 400/8 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.

ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
          Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-06-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-16 11:39
WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia 11.06.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-1.7.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 11 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2021.735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawyz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA
że na wniosek Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „przebudowa boiska sportowego oraz budowa obiektów towarzyszących: budynku zaplecza magazynowego, trybun, oświetlenia terenu i ogrodzenia boiska”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI

 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
               Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-06-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-11 13:09
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 19.04.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.5.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanicaz dnia 19.04.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153 została wydana decyzja Nr 5/2021, znak: RRG.6733.5.2021.CP z dnia 6.04.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 426/15  w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
                                                                                                                                     
                                                                  Wójt Gminy Olszanica
  
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-19 08:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-19 08:10
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-25 11:19
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dnia 23.03.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.4.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 23.03.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020.256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica, 

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja nr 4/2021, znak: RRG.6733.4.2021.CP z dnia 23.03.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa stanowisk słupowych oraz linii kablowej nN, rozbiórka sieci napowietrznej nN w ramach usunięcia kolizji z proj. zagospodarowaniem terenu” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 61, 411, 407/10, 407/9, 408/1, 407/4, 408/4 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
                
 Wójt Gminy Olszanica
  
  
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-23 14:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 18.03.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733-5.5.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 18.03.2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.) ,

 
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 426/15  w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gmina Olszanica,
- prowadzone na wniosek:  
 
Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od  r. do  r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
     W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        
 
 
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-18 08:35
WÓJT GMINY OLSZANICA                   Olszanica, dnia 8.03.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-6.4.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 8.03.2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.) ,

  zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa stanowisk słupowych oraz linii kablowej nN, rozbiórka sieci napowietrznej nN w ramach usunięcia kolizji z proj. zagospodarowaniem terenu” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 61, 411, 407/10, 407/9, 408/1, 407/4, 408/4 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica,
- prowadzone na wniosek:  Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica – PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                       
 
                                                         Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-03-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-08 11:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 24.02.2021 r.
 sygn. akt:
RRG.6733.1.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanicaz dnia 24.02.2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica  „PRI” Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 1/2021 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.1.2021.CP z dnia 24.04.2021 r.,  dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,rozbiórka linii kablowej SN, budowa linii kablowej SN”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 419/1, 418/4 , 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                 
                                                                                                                                    
                                                                Zastępca Wójta Gminy Olszanica
                                                                                 Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-24 10:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                 Olszanica, dnia 22.02.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.2.2021.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 22 lutego 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia

 wszystkich zainteresowanych, że  została wydana decyzja Nr 2/2021 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.2.2021.CP z dnia 22.02.2021 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 695/5, 695/1, 399/6, 358/2, 358/3, 359, 355, 354 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica, dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działająca przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.

 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).           

                                             Zastępca Wójta Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-02-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-22 17:37
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-19 09:37
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 10.02.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.16.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica

z dnia 10 lutego 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 16/2020, znak: RRG.6733.16.2020.CP z dnia 10.02.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa parkingu publicznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa oświetlenia” przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 407/10 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                            
  
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-10 09:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 4.02.2021 r.
sygn. akt:
RRG.6733.17.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Wójta gminy Olszanica
z dnia 4 lutego 2021 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
               
Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Annę Ruszała zam. ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów, została wydana decyzja Nr 17/2020, znak: RRG.6733.17.2020.CP z dnia 4.02.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa stacji bazowej LSK7018C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową”  przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 121/15 położonej w miejscowości Orelec, obręb 0002, gm. Olszanica,
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                            
  
 
                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-04 13:32
WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia 03.02.2021 r.
sygn. akt: 
RRG.6733-4.2.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  OLSZANICA
     z dnia 03 lutego 2021 r. 
  o zakończeniu postępowania administracyjnego 
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),
 
zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne 
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 292, 293 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 
33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
działająca przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.
 
   W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30. 
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).      
 
  
 
                                                     Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-02-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-02-03 08:18