Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 9 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia  7-07-2020 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-6-7.2.2020.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 49, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2020.256, ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081, ze zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica ,,PRI” Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81, z dnia 23.04.2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, Rozbudowa i przebudowa terenu narciarskiego (będącego w trakcie realizacji)”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 408/7, 408/8, 408/6, 407/6, 398/1, 412, 413/4, 411, 408/3, 409, 493/2, 410, 408/4, 408/1, 407/9, 407/10, 407/8, 407/7, 248/1, 61, 82, 83, 422, 418/4, 418/3, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 424/1, 431/1, położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 • O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia z dnia 29 maja 2020 r., znak: WOOŚ.4220.25.3.2020.BK.6 uzgadniającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
  i flory, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 • O wydaniu przez  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowienia z dnia 26 czerwca 2020 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.61.2020.KP, w którym stwierdzono że dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodniono zakres raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • O wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia z dnia 7.07.2020 r., znak: RRG.6220-6.2.2020.dś, nakładającego na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na obszar Natura 2000 tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.
 • O wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia z dnia 7.07.2020 r., znak: RRG.6220-7.2.2020.dś, zawieszającego postępowanie w ww. sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia. 
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
 
Otrzymują:
 1. Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica ,, PRI" Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablic ogłoszeń: Urzędu Gminy w Olszanicy oraz sołectwa Wańkowa, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020.283.).
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-07 13:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 01.07.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733-7.9.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  gminy  Olszanica
z dnia 1 lipca 2020 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. 2020.293,z późn.zm.),
 
zawiadamiam

 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa oświetlenia zewnętrznego Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych” przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 426/15, 426/16, 400/17 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153.
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).

Wójt Gminy Olszanica

 

mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-01
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-01 09:40
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-01 09:40
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 30.06.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733.7.2020.CP


O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 30.06.2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia


wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25, została wydana decyzja Nr 7/2020, znak: RRG.6733.7.2020.CP z dnia 30.06.2020 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/2 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).

Wójt Gminy Olszanica
 mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-06-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-06-30 11:24
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-06-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-06-26 13:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia 23-06-2020 r.
znak sprawy:
RRG.6220-6.2.2020.
 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

 

Działając na podstawie art. 49, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2020.256, ze zm.), zgodnie  z  art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081, ze zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81, z dnia 23.04.2020 r. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : ,,Rozbudowa i przebudowa terenu narciarskiego (będącego w trakcie realizacji)”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 408/7, 408/8, 408/6, 407/6, 398/1, 412, 413/4, 411, 408/3, 409, 493/2, 410, 408/4, 408/1, 407/9, 407/10, 407/8, 407/7, 248/1, 61, 82, 83, 422, 418/4, 418/3, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 424/1, 431/1 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica,

WÓJT GMINY OLSZANICA

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 Pismem z dnia 23.06.2020 r., znak: RRG.6220-6.2.2020JM poinformowano Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., iż sprawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81, dla przedsięwzięcia pn.: ,, Rozbudowa i przebudowa terenu narciarskiego (będącego w trakcie realizacji)”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 408/7, 408/8, 408/6, 407/6, 398/1, 412, 413/4, 411, 408/3, 409, 493/2, 410, 408/4, 408/1, 407/9, 407/10, 407/8, 407/7, 248/1, 61, 82, 83, 422, 418/4, 418/3, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 424/1, 431/1 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica, ze względu na potrzebę przeprowadzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dodatkowego postępowania wyjaśniającego nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie.                      

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.                 


                                     Wójt Gminy Olszanica 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-06-23
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-06-23 10:32
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia 12.06.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733-6.7.2020.CP


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  Gminy  Olszanica

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
       
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/2 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,
działająca przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.
 

       W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
       Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
       Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).
                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-06-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-06-12 08:24
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-06-12 08:29

WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 03.06.2020 r.   sygn. akt:
RRG.6733-6.6.2020.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 03.06.2020 r.

o wydaniu postanowienia w sprawie dopuszczenia do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego organizacji ekologicznej
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

ZAWIADAMIA
 
że na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256) w dniu 3 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie w sprawie dopuszczenia organizacji ekologicznej Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica, na prawach strony.

ZAINTERESOWANI

Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).


Wójt Gminy Olszanica
  mgr inż. Krzysztof Zapała