Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 16 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 23.05.2024 r.
 sygn. akt:
RRG.6730-3.40.2024.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
w sprawie udziału w postępowaniu administracyjnym stron dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1b i 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
przez podanie do publicznej wiadomości:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 
że w dniu 10.04.2024 r. na wniosek Pana Pawła Dmochowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 252 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
            W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki o nr ew. 251 obręb: 0006 Uherce Mineralne wynikającym z nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego po zmarłej Ewie Marii Kwasiżur (c. Antoniego i Franciszki), byłej współwłaścicielce przedmiotowej działki, spadkobiercy po zmarłej lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej, mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy  (sprawa znak: RRG.6730.40.2024.WZ) w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/, tj. od dnia 23.05.2024 r.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-05-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-23 11:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia 07.05.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6730-4.30.2024.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA

 
w sprawie udziału w postępowaniu administracyjnym stron dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 53 ust. 1b i 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
przez podanie do publicznej wiadomości:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica,
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
 
że w dniu 29.02.2024 r. na wniosek Pani Bernadetty Winiarskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji o nazwie: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 446/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb – 0003, gmina Olszanica.
 
            W związku z nieuregulowanym stanem prawnym działki o nr ew. 447 obręb: 003 Paszowa wynikającym z nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego po zmarłej Zycie Sak (c. Józefa i Katarzyny), byłej współwłaścicielce przedmiotowej działki, spadkobiercy po zmarłej lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej, mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy  (sprawa znak: RRG.6730.30.2024.WZ) w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/, tj. od dnia 07.05.2024 r.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-05-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-05-07 14:19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2024 r. WOOŚ.442.2.2024.AW.6, Powiadomienie w sprawie przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania na środowisko w języku polskim i angielskim

„Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej”


Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-04-29
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-04-29 14:00
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-04-29 14:03
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 10.04.2024 r.sygn. akt:
RRG.6733-6.3.2024.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 10.04.2024 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica z/s Olszanica 81, 38-722 Olszanica została wydana decyzja znak: RRG.6733.3.2024.CP z dnia 10.04.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania na wielofunkcyjny budynek usługowy użyteczności publicznej”, na działkach o nr ewid. 34/5, 34/34, 34/1, położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń w gminie Olszanica
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                                    Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-04-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-10 12:53
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 08.04.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733-8.4.2024.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 08 kwietnia 2024 r.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
          że w dniu 08.04.2024 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stałego pola karawaningowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce o nr ewid. 34/1, położonej w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń w gminie Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                             Wójt Gminy Olszanica
                                                                               Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-04-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-08 10:44
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 05.04.2024 r.
sygn. akt: RRG.6733-6.5.2024.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 05.04.2024 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Agencji Kosmicznej z/s ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk została wydana decyzja znak: RRG.6733.5.2024.CP z dnia 05.04.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa agregatu prądotwórczego wolnostojącego”, na działce o nr ewid. 467/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003 Paszowa w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                                    Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-04-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-04-05 10:22

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 739.56 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-03-29
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-03-29 11:01
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-03-29 11:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 18.03.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6730-16.42.2023.WZ

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 18 marca 2024 r. została wydana decyzja Nr 16/24 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce o nr ewid. 161/4, położonej w miejscowości Rudenka, obręb 0004 Rudenka w gminie Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 18.03.2024 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-03-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-03-18 12:47
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-03-18 12:48
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 22.02.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733-4.1.2024.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 22.02.2024 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica z/s Olszanica 81, 38-722 Olszanica została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2024.CP z dnia 22.02.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola o część żłobkową”, na działce o nr ewid. 423, położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                                    Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-22 11:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 21.02.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733-3.5.2024.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 21 lutego 2024 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Polskiej Agencji Kosmicznej, ul. Trzy Lipy 3C, 80-172 Gdańsk działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Rząsa z dnia 13.02.2024 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa agregatu prądotwórczego wolnostojącego”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 467/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb – 0003, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                                                   Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-21 15:07
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 16.02.2024 r.
sygn. akt: RRG.6730-15.42.2023.2024.WZ                                                          
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, planowanego do realizacji na działce oznaczonej ewid. nr 161/4 położonej w miejscowości Rudenka, obręb 0004 Rudenka, gm. Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 13.04.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-19 10:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-19 10:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia  14-02-2024 r.
 znak sprawy: RRG.6220-19.3.2023.2024.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3  i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775.),  w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
W dniu 14 lutego 2024 r., po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja znak: RRG.6220.3.2023.2024.dś o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Olszanica.
Z treścią ww. decyzji oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z  dn. 12.01.2024 r. znak: WOOŚ.4221.25.3.2023.BK.18,  strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
     
 
                                                                                Zastępca Wójta Gminy 
                                                                                      Robert Petka
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie
  z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023.1094.);
          Do wiadomości:
 1. RRG UG Olszanica – a/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 09:02
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia  14-02-2024 r.
znak sprawy: RRG.6220-20.3.2023.2024.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094.), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
informację o wydaniu w dniu 14 lutego 2024 r., po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko decyzji znak: RRG.6220.3.2023.2024.dś o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica
Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Olszanica.
Treść decyzji zostaje udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica w dniu 14 lutego 2024 r.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ooś można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 14 lutego 2024 r.
 
                                                                              Zastępca Wójta Gminy
                                                                                   Robert Petka
 
Otrzymują:
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
2. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 33 i art.79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023.1094.);
     Do wiadomości:
 1. RRG UG Olszanica – a/a.

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 280.56 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-14 09:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 12.02.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.4.2024.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 12 lutego 2024 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stałego pola karawaningowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce o nr ewid. 34/1, położonej w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń w gminie Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                             Zastępca Wójta Gminy Olszanica
                                                                                Robert Petka   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-12 11:26
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 12.02.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.3.2024.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 12 lutego 2024 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania na wielofunkcyjny budynek usługowy użyteczności publicznej”, na działkach o nr ewid. 34/5, 34/34, 34/1, położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń w gminie Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                            Zastępca Wójta Gminy Olszanica
                                                                                Robert Petka   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-02-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-12 11:20
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-02-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-02-06 15:27
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 31.01.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733-5.2.2024.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że w dniu 31.01.2024 r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LSK7111B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”, na działce o nr ewid. 400/23 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                                      Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-31 12:29
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 31.01.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.2.2024.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 25.01.2024 r.  wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej LSK7111B wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”, na działce o nr ewid. 400/23 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                                      Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-31 14:39
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 29-01-2024 r.
znak sprawy:
RRG.6220-13.1.2023.dś       
O B W I E S Z C Z E N I E
O ROZPOCZĘCIU PRZEPROWADZANIA PROCEDURY OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 
            Na podstawie art. 30, art. 33 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)
 
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
o przedłożeniu przez Wnioskodawcę - NRG Plus Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz Raportu o oddziaływaniu na środowisko i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w związku z tym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 0,2 GW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Olszanica 1”” planowanego do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 152 położonej w miejscowości Orelec, obręb 0002, gm. Olszanica.
 
 1. W dniu 08.03.2023 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 2. Wszczęcie procedury udziału społeczeństwa związane jest z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Przedmiotem decyzji, która ma być wydana jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia.
 4. Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 5. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 w pokoju nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 6. W przedmiotowej sprawie można składać uwagi i wnioski. Zgodnie z art. 29 ,,ustawy ooś” każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
 7. Uwagi i wnioski można składać (zgodnie z art. 34 ,, ustawy ooś”) w formie pisemnej, ustnie do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także przez ePUAP w terminie (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ,,ustawy ooś”) 30 dni, od dnia publicznego ogłoszenia tj. w dniach od 29.01.2024 r. do 28.02.2024 r. włącznie na adres Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pocztą elektroniczną na adres: gmina@olszanica.pl, fax: 134617373.
 8. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olszanica. Jednocześnie informuję, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 35 ,, ustawy ooś” zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 9. Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia na dzień 29.01.2024 r.
 
                                                                                  Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Sołtys wsi Orelec w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń i miejscach zwyczajowo przyjętych.
 3. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica zgodnie z art.33 i art. 79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.).
 4. RRG - a/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-29 09:24

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 6.05 MB
Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2024-01-24
Publikujący Aleksandra Dul-Romanek - Aleksandra Dul-Romanek 2024-01-24 20:14
Modyfikacja Aleksandra Dul-Romanek - Aleksandra Dul-Romanek 2024-01-24 20:15
WÓJT GMINY OLSZANIC                                           Olszanica, dnia 22.01.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6733.5.2023.2024.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 22.01.2024 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica z/s Olszanica 81, 38-722 Olszanica została wydana decyzja znak: RRG.6733.5.2023.2024.CP z dnia 22.01.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy”, na działkach o nr ewid. 917, 919/3, położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-22 12:40
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia 19.01.2024 r.

Sygn. akt:
RRG.6733-1.1.2024.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 19 stycznia 2024 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA

że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola o część żłobkową”,  planowanego do realizacji na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, na działce oznaczonej ew. nr 423.
  
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce MIineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                             Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2024-01-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-19 11:04
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-19 12:15

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik txt 64.16 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-01-18
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-01-18 13:03

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik txt 65.75 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-01-18
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-01-18 13:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 17-01-2024 r.
znak sprawy:
RRG.6220-17.3.2023.2024.dś       
OBWIESZCZENIE
O POSTĘPOWANIU WYMAGAJĄCYM UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
 
o ponownej możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami przedłożonych w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie) dla zadania pn.,, budowa kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowy dwóch budynków sterówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku w miejscowości Wańkowa, gmina Olszanica, Powiat Leski, województwo podkarpackie” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
 
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 18.62 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-17 13:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-22 10:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 15.01.2024 r.
znak sprawy:
RRG.6220.4.2023.2024.dś
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.),

informuję strony postępowania
o wydaniu w dniu 15 stycznia 2024 r. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace budowlane dotyczące kształtowania koryta potoku bez nazwy”, planowane do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 133/2, 132/2, 131/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica”.
Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Olszanica.
            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kpa oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa)
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).
           Z decyzją i całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30
            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica.
          Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia: 15.01.2024 r.
 
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.),
 4. RRG- a/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-15 14:04
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia 15.01.2024 r.
znak sprawy:
RRG.6220.4.2023.2024.dś
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.),
podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 15 stycznia 2024 r. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace budowlane dotyczące kształtowania koryta potoku bez nazwy”, planowane do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 133/2, 132/2, 131/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica”.
Decyzja ta została wydana na wniosek Gminy Olszanica.
       Treść decyzji zostaje udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica w dniu 15 stycznia 2024 r.
         Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ooś całą można zapoznać się w zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
         Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica w dniu 15 stycznia 2024 r.
 
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica
                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 250.84 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-15 14:07

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik pdf 6.05 MB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-01-11
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-01-11 14:14
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-01-11 14:15

REGIONALNY DYREKTOR
 OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
 
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów
 
WPN.6320.1.5.2023.DD.6
 
 
 
Rzeszów, dnia 9 stycznia 2024 r.   
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
 
zawiadamia
 
że w dniu 19 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 5938 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Góry Słonne PLH180013.
 
Z treścią oraz uzasadnieniem ww. zarządzenia zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie-z-dnia-18-grudnia-2023-r-w-sprawie-ustanowienia-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-ostoja-gory-slonne-plh180013

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik txt 89.00 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2024-01-10
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-01-10 15:31
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2024-01-10 15:31
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 02.01.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6730.53.2023.WZ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 02 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr 1/24 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na działce o nr ewid. 426/15 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, w gminie Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 02.01.2024 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-02 10:36
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-16
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 maja 2024r. 19:19:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.