Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
RRG.6164.1.5.2023                                                     Olszanica 19.10.2023  r.                                                                                                                                                
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
                       Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
 - I W jodła –    54,25 m3 – ŚLPD 143/2023 skład Orelec od nr. 94740 do 94767
                - II W jodła –    58,27 m3 – ŚLPD 143/2023 skład Orelec od nr. 94768 do 94798
                - III W jodła –   84,44 m3 – ŚLPD 145/2023 skład Olszanica od nr. 94837 do 94893
                - IV W jodła – 187,39 m3 – ŚLPD 145/2023 skład Olszanica od nr. 94896 do 95007
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 295,00 zł netto/ 1 m³ – dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych
 1. Wysokość wadium wynosi:
Mygła I - 1500,00 zł. – tysiąc pięćset złotych
Mygła II - 1500,00 zł. – tysiąc pięćset złotych
Mygła III - 2000,00 zł. – dwa tysiące złotych
Mygła IV - 4000,00 zł. – cztery tysiące złotych
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.10.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 27.10.2023 roku
Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.10.2023 r. przed godz. 12:05”
                    RRG.6164.1.5.2023                                                           
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 27.10.2023 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  w miejscowości:
Orelec dz. nr 21 – 54,25 m3, przy dz. nr ewid.21 – 58,27 m3
Olszanica dz. Nr 1432 lewa strona drogi – 84,44 m3, prawa strona drogi – 187,39 m3
 1. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 2.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna (pojedynczej mygły) tj:
- I W jodła –    54,25 m3 – ŚLPD 143/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- II W jodła –   58,27 m3 – ŚLPD 143/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- III W jodła –    84,44 m3 – ŚLPD 145/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- IV W jodła –    187,39 m3 – ŚLPD 145/2023 z dnia 13.09.2023 r.
Wartość sprzedanego drewna (wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.

                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                            Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-19 12:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-19 12:34
RRG.6164.1.4.2023                                                              Olszanica 22.09.2023 r.
 
Ogłoszenie o przetarg na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
 - I W jodła –    161,85 m3 – ŚLPD 143/2023 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23
                - II W jodła –    127,19 m3 – ŚLPD 143/2023 skład drewna w miejscowości Orelec przy dz. nr ewid.21
                - III W jodła –   84,44 m3 – ŚLPD 145/2023 skład drewna w miejscowości Olszanica dz. nr ewid.1432
                - IV W jodła – 187,39 m3 – ŚLPD 145/2023 skład drewna w miejscowości Olszanica dz. nr ewid.1432
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 310,00 zł netto/ 1 m³ – trzysta dziesięć złotych
 1. Wysokość wadium wynosi:
Mygła I - 4000,00 zł. – cztery tysiące złotych
Mygła II - 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
Mygła III - 2000,00 zł. – dwa tysiące złotych
Mygła IV - 4000,00 zł. – cztery tysiące złotych
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
I.                     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II.                   W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
III.                  Warunkiem udziału w przetargu jest:
Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.09.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 29.09.2023 roku
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 29.09.2023 r.
 2. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
  „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.09.2023 r. przed godz. 12:05”
                                         RRG.6164.1.4.2023                                                           
  Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  w miejscowości:
Orelec dz. nr 23 – 107,46 m3, przy dz. nr ewid.21 – 127,19 m3
Olszanica dz. Nr 1432 lewa strona drogi – 84,44 m3, prawa strona drogi – 187,39 m3
 1. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 2.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna (pojedynczej mygły) tj:
- I W jodła –    161,85 m3 – ŚLPD 143/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- II W jodła –    127,19 m3 – ŚLPD 143/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- III W jodła –    84,44 m3 – ŚLPD 145/2023 z dnia 13.09.2023 r.
- IV W jodła –    187,39 m3 – ŚLPD 145/2023 z dnia 13.09.2023 r.
Wartość sprzedanego drewna (wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.

Z-ca Wójta Gminy Olszanica
Robert Petka
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-09-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-22 10:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-22 11:00
RRG.6164.1.3.2023                                                               Olszanica 05.09.2023 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego liściastego
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
                 - partia I W Brzoza –    89,38 m3 – ŚLPD 132/2023 - 53,43 m3 skład drewna w miejscowości Olszanica dz. nr ewid.1432, ŚLPD 133/2023 – 35,95 m3 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23
-  partia II W Buk –    28,67 m3 – ŚLPD 133/2023 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23

Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
-partia I W Brzoza   – 249,00 zł netto/ 1 m³ – dwieście czterdzieści dziewięć złotych
-partia II W Buk       – 250,00 zł netto/ 1 m³ - dwieście pięćdziesiąt złotych
 1. Wysokość wadium wynosi: partia I W Brzoza   2000,00 zł. – dwa tysiące złotych
                                                 partia II W Buk       700,00 zł. – siedemset złotych
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 września 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 12.09.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 12.09.2023 roku
    Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
  „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 12.09.2023 r. przed godz. 12:05”
                                       RRG.6164.1.3.2023                                                           
 2. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 12.09.2023 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
  1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
  2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
  3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
  4. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  5. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
  6.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna tj:
  7. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
  8. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
  9. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-09-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-06 10:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-06 10:31
RRG.6164.1.2.2023                                                            Olszanica 22.08.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu
  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
- III W jodła –    107,46 m3 – ŚLPD 120/2023 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23
 
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 310,00 zł netto/ 1 m³ – trzysta dziesięć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica   (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
I.                     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II.                   W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
III.                  Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.08.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 29.08.2023 roku
     Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.08.2023 r. przed godz. 12:05”
                                                RRG.6164.1.2.2023                                                           
b. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 29.08.2023 r.
c. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  w miejscowości Orelec dz. nr 23 – 107,46 m3
 1. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 2.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna (pojedynczej mygły) tj:
- III W jodła –    107,46 m3 – ŚLPD 120/2023 z dnia 26.07.2023 r.
Wartość sprzedanego drewna (wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.
 
WÓJT
                                                                                                                              Krzysztof Zapała


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-08-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-22 13:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 13:53
RRG.6164.1.1.2023                                                                                                                                                                                  Olszanica 28.07.2023 r.
  
  Ogłoszenie o przetargu
  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
                 -I W jodła –    95,53 m3 – ŚLPD 117/2023 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid. 22
- II W jodła –    114,15 m3 – ŚLPD 119/2023 skład drewna w miejscowości Olszanica dz. nr ewid.1432
- III W jodła –    107,46 m3 – ŚLPD 120/2023 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23
 
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 341,00 zł netto/ 1 m³ – trzysta czterdzieści jeden złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica   (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 17.08.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 17.08.2023 roku
Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 17.08.2023 r. przed godz. 12:05”
                                              RRG.6164.1.1.2023                                                           
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 17.08.2023 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  w miejscowości Orelec dz. nr 22 - I mygła – 95,53 m3
  w miejscowości Olszanica dz. nr 1432 - II mygła – 114,15 m3
  w miejscowości Orelec dz. nr 23 - III mygła – 107,46 m3
 1. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 2.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna (pojedynczej mygły) tj:
                 -I W jodła –    95,53 m3 – ŚLPD 117/2023 z dnia 24.07.2023 r.
- II W jodła –    114,15 m3 – ŚLPD 119/2023 z dnia 24.07.2023 r.
- III W jodła –    107,46 m3 – ŚLPD 120/2023 z dnia 26.07.2023 r.
Wartość sprzedanego drewna (wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.
 
            ZASTĘPCA  WÓJTA
               dr Robert Petka

Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-07-28
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-07-28 13:54
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-07-28 13:59
RRG.6164.1.6.2022                                                            Olszanica,  23.11.2022 r.
                                                    
Ogłoszenie o przetargu  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
 Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec: tj.
               -  W Sosna  –    103,09 m3  –  ŚLPD 164/2022 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid. 121/1
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  Sosna   – 341,00 zł netto/ 1 m³ –  trzysta czterdzieści jeden  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 30 listopada  2022 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 30.11.2022 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 30.11.2022  roku
            Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 30.11.2022 r. przed godz. 12:05”
                                                               RRG.6164.1.6.2022                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 30.11.2022 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid.121/1
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna tj:
          W Sosna – 103,09 m3 - –  ŚLPD 164/2022 z dnia 16.11.2022 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.
 
                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                 dr Robert Petka
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-23 12:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-23 12:08
RRG.6164.1.5.2022                                                             Olszanica 30.09.2022 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
                       na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
                       Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
               -  W Jodła, W Świerk  –    123,66 m3  –  ŚLPD 146/2022 skład drewna w miejscowości Uherce Mineralne dz. nr ewid. 67/6
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  Jodła, Świerk  – 310,00 zł netto/ 1 m³ –  trzysta dziesięć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 07 października  2022 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 07.10.2022 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 07.10.2022  roku
 Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 07.10.2022 r. przed godz. 12:05”
                                                          RRG.6164.1.5.2022                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 07.10.2022 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Uherce Mineralne dz. nr ewid.67/6
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna tj:
          W Jodła, W Świerk – 123,66 m3 - –  ŚLPD 146/2022 z dnia 14.09.2022 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.
 
                                                                                           WÓJT
                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-30 12:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-30 12:28
RRG.6164.1.4.2022                                                      Olszanica 12.09.2022 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanic
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego iglastego
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości  Orelec: tj.
               -  W Sosna  –  128,01 m3 –  ŚLPD 139/2022 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid. 121/1 skład „SINICA”
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  So,   – 286,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście osiemdziesiąt sześć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 21 września  2022 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 21.09.2022 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 21.09.2022  roku
   Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwiera
przed 21.09.2022 r. przed godz. 12:05”
                                                             RRG.6164.1.4.2022                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 21.09.2022 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 121/1 skład „SINICA”
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj:
          W IGLASTE ( Sosna) – 128,01 m3 - –  ŚLPD 139/2022 z dnia 07.09.2022 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
                                                                                                WÓJT
                                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Formularz Ofertowy Plik doc 14.82 KB
Klauzula informacyjna Plik pdf 597.89 KB
Wzór umowy Plik pdf 499.88 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-09-12
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-12 13:45
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-12 13:50
RRG.6164.1.3.2022                                                            Olszanica 16.08.2022 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
                                      Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego iglastego
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości  Olszanica: tj.
               -  W Sosna  –  229,63 m3 , W Jodła  –  1,72 m3  W IGLASTE 231,35m3–  ŚLPD 130/2022 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid. 417/1, dojazd drogą gminną nr dz. 67
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  So, W Jd  – 277,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście siedemdziesiąt siedem  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 5000,00 zł. – pięć tysięcy złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 24 sierpnia  2022 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 24.08.2022 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 24.08.2022  roku
Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 24.08.2022 r. przed godz. 12:05”
RRG.6164.1.3.2022                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 24.08.2022 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 417/1, dojazd drogą gminną nr dz. 67
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj:
          W IGLASTE ( Sosna, Jodła) – 231,35 m3 - –  ŚLPD 130/2022 z dnia 10.08.2022 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
                                                                                   WÓJT
                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-16 13:28
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-16 13:29
RRG.6164.1.2.2022                                                           Olszanica 19.07.2022 r.
 
Ogłoszenie o przetargu         
na sprzedaż drewna tartacznego

                                                                               
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego Liściastego
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości  Wańkowa: tj.
               -  W Buk  –    60,85 m3  –  ŚLPD 118/2022 skład drewna w miejscowości Wańkowa dz. nr ewid. 481, lewa strona drogi od Wańkowej w kierunku Paszowej
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  BUK  – 265,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście sześćdziesiąt pięć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 1500,00 zł. – tysiąc pięćset złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 27 lipca  2022 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.07.2022 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 27.07.2022  roku
 Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.07.2022 r. przed godz. 12:05”
                                                  RRG.6164.1.2.2022                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 27.07.2022 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Wańkowa dz. nr ewid. 481, lewa strona drogi od Wańkowej w kierunku Paszowej.
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj:
          W BUK – 60,85 m3 - –  ŚLPD 118/2022 z dnia 04.07.2022 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
     
                                                                                                 WÓJT
                                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Formularz Ofertowy Plik pdf 223.22 KB
Klauzula informacyjna Plik pdf 597.89 KB
Umowa Plik pdf 499.88 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-07-19
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-07-19 14:40
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-07-19 14:42
RRG.6164.1.1.2022                                                               Olszanica 19.05.2022 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
 na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
 Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
               -  W Sosna  –    187,12 m3  –  ŚLPD 95/2022 skład drewna w miejscowości Uherce Mineralne dz. nr ewid. 67/6
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  SOSNA  – 366,00 zł netto/ 1 m³ –  trzysta sześćdziesiąt sześć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 5000,00 zł. – pięć tysięcy złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 27 maja  2022 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.05.2022 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 27.05.2022  roku
                                                   Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 27.05.2022 r. przed godz. 12:05”
                                                    RRG.6164.1.1.2022                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 27.05.2022 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Uherce Mineralne dz. nr ewid.67/6
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj:
          W Sosna – 187,12 m3 - –  ŚLPD 95/2022 z dnia 16.05.2022 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
                                                                                            WÓJT
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-19 15:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-19 15:02
RRG.6164.1.6..2021       
                                                                       Olszanica, 21.10.2021 r.                                                                                 
 
Ogłoszenie o przetargu
  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości  Stefkowa : tj.
               -  W JODŁA  –    77,71 m3  –  ŚLPD 148/2021 skład drewna w miejscowości Stefkowa dz. nr ewid. 943 przy dz. nr 91
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  JODŁA  – 430,00 zł netto/ 1 m³ –  czterysta trzydzieści  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 29 pździernika  2021 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.10.2021 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 29.10.2021  roku
                                                   Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.10.2021 r. przed godz. 12:05”
RRG.6164.1.6.2021                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 29.10.2021 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Stefkowa dz. nr ewid.943, przy granicy z działką nr 91
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj:
          W Jodła – 77,71 m3 - –  ŚLPD 148/2021 z dnia 20.10.2021 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
                    WÓJT
                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-10-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-21 14:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-10-21 14:09
RRG.6164.1.5..2021                                                                Olszanica 03.09.2021 r

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego
Wielkowymiarowego IGLASTEGO

 
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Uherce Mineralne : tj.

PARTIA NR I

- W JODŁA – 18,69 m3 – ŚLPD 113/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/3

- W ŚWIERK – 4,15 m3 – ŚLPD 113/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/3

- W SOSNA – 10,21 m3 – ŚLPD 113/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/3

PARTIA NR II

- W JODŁA – 153,76 m3 – ŚLPD 110/2021, 111/2021, 112/2021 skład drewna w m. Olszanica, dz. nr ewid. 1432

Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:

- W IGLASTE – 329,00 zł netto/ 1 m³ – trzysta dwadzieścia dziewięć złotych

2. Wysokość wadium wynosi: 5000,00 zł. – pięć tysiący złotych

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

 
I. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 14.09.2021 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 14.09.2021 roku
 
Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81 „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 14.09.2021 r. przed godz. 12:05”
RRG.6164.1.5.2021

 

b) Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 14.09.2021 r.
c) Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium

IV. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.

V. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.

VI. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

VII. Drewno można oglądać PARTIA NR I na składzie drewna w miejscowości Uherce Mineralne dz. nr ewid.67/5, PARTIA NR II na składzie drewna w miejscowości Olszanica dz. nr ewid.1432

VIII. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.

IX. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna ( PARTIA I lub PARTIA II ) tj:

PARTIA nr I - W Jodła, Sosna, Świerk – 33,05 m3 – ŚLPD 113/2021 z dnia 25.08.2021 r.

PARTIA nr II – W Jodła – 153,76 m3 - – ŚLPD 110/2021 , 111/2021, 112/2021 z dnia 25.08.2021 r.

Wartość sprzedanego drewna ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

X. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73 wew.40 lub 502605695

XI. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

XII. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO

 
WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-06 09:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-06 10:35
RRG.6164.1.4..2021                                                                                                                                                                                                                     Olszanica 11.06.2021 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
       na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
       Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego W BUK
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
               -  W JODŁA  –    70,93 m3  –  ŚLPD 82/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/5
               -  W ŚWIERK  –    1,56 m3  –  ŚLPD 82/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/5
              -  W SOSNA  –    27,19 m3  –  ŚLPD 82/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/5
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W   Jodła, Świerk – 256,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście pięćdziesiąt sześć złotych
- W Sosna  –  283,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście osiemdziesiąt trzy złote
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 2000,00 zł. – dwa tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 21 czerwca  2021 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 21.06.2021 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 21.06.2021  roku
                                 Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 21.06.2021 r. przed godz. 12:05”
RRG.6164.1.4.2021                                                          
 
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 21.06.2021 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Uherce Mineralne dz. nr ewid.67/5,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna tj:
             I -  W Jodła, Świerk  –  72,49 m3  –  ŚLPD 82/2021 z dnia 09.06.2021 r.  
            II – W Sosna – 27,19 m3 - –  ŚLPD 82/2021 z dnia 09.06.2021 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO

                                                          Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-06-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-11 12:59
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-06-11 13:01
RRG.6164.1.3..2021                                                         Olszanica 20.04.2021 r.
 
Ogłoszenie o przetargu 
na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego W BUK
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
               -  W BUK  –  28,14 m3  –  ŚLPD 66/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/5
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła  – 195,00 zł netto/ 1 m³ –  sto dziewięćdziesiąt pięć złotych
 1. Wysokość wadium wynosi:500,00 zł. – pięćset złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 28 kwietnia  2021 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 28.04.2021 r. przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 28.04.2021  roku
                                      Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 28.04.2021 r. przed godz. 10:05”
                                                   RRG.6164.1.3.2021                                                          
 
 
 
 
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 28.04.2021 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert   nastąpi dnia 28.04.2021 roku o godz. 10:05
 2. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Uherce Mineralne dz. nr ewid.67/5,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna ( pojedynczej mygły) tj:
              -  W Buk  –  28,14 m3  –  ŚLPD 66/2021 z dnia 14.04.2021 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
 
 

Załączniki:

Formularz ofertowy Plik doc 14.61 KB
Klauzula informacyjna Plik pdf 597.89 KB
Wzór umowy Plik doc 15.53 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2021-04-20
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-04-20 15:34
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2021-04-20 15:36
RRG.6164.1.2..2021                                                          Olszanica 26.03.2021 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
 na sprzedaż drewna tartacznego
  Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego W Jodła
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
               -  W Jodła  –  20,82 m3  –  ŚLPD 125/2020 skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła  – 200,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście  złotych
 1. Wysokość wadium wynosi:400,00 zł. – czterysta złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 31 marca  2021 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 31.03.2021 r. przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 31.03.2021  roku
 Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 31.03.2021 r. przed godz. 10:05”
RRG.6164.1.2.2021                                                           
 
         b. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61   1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 31.03.2021 r.
 
      c. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert   nastąpi dnia 31.03.2021 roku o godz. 10:05
 2. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna ( pojedynczej mygły) tj:
              -  W Jodła  –  20,82 m3  –  ŚLPD 125/2020  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-03-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-26 13:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-03-26 13:37
RRG.6164.1.1.2021                                                    Olszanica 22.01.2021 r. 


Ogłoszenie o przetargu
    na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                               
Wójt Gminy Olszanica
   Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego W Jodła
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
               -  W Jodła  –  45,61 m3  –  ŚLPD 125/2020 skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec(  Mygła I od nr. 83786 do nr. 83820)
               -  W Jodła  –  44,61 m3  –  ŚLPD 125/2020 skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec( Mygła II od nr. 83821 do nr. 83860)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła  – 209,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dziewięć złotych
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-22 14:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-22 14:08
RRG.6164.1.6.2020                                                                  Olszanica 14.12.2020 r
 
Ogłoszenie o przetargu
 na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
 
Wójt Gminy Olszanica
                       Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego W Jodła
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości  Uherce Mineralne : tj.
   -  W Jodła  –  90,22 m3  –  ŚLPD 125/2020 skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec   
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła  – 220,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dwadzieścia złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi:1000,00 zł.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 22  grudnia 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 22.12.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 22.12.2020  roku
 2.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 22.12.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 22.12.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewnaj:
              -  W Jodła  –  90,22 m3  –  ŚLPD 125/2020     
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
 
                                                                                Z up. WÓJTA
                                                                             dr Robert Petka
                                                                               Z-CA WÓJTA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-14 12:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-14 12:50
RRG.6164.1.5..2020                                                            Olszanica, 30.11.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                               
                 
Wójt Gminy Olszanica
 Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego W Jodła
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica, Uherce Mineralne : tj.
                - W  Jodła –  35,79 m3  –  ŚLPD 126/2020 skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec 
               -  W Jodła  –  90,22 m3  –  ŚLPD 125/2020 skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec   
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła  – 220,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dwadzieścia złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi:1000,00 zł.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 9  grudnia 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 09.12.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 09.12.2020  roku
 2.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 09.12.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 09.12.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna z danego ŚLPD tj:
                              - W  Jodła  –  35,79 m3  –  ŚLPD 126/2020
              -  W Jodła  –  90,22 m3  –  ŚLPD 125/2020     
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³/mp powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
 
 

Załączniki:

Formularz ofertowy Plik doc 14.64 KB
Klauzula informacyjna Plik doc 14.91 KB
Wzór umowy Plik doc 15.41 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-11-30
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-11-30 12:51
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-11-30 12:53
RRG.6164.1.4..2020                                                     Olszanica 25.09.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu II
  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg II ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego, oraz drewna stosowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości oraz drewna stosowego, pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
                - W  Świerk  –  21,29 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec 
               - S4 Sosna  –  27 mp  –   skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec   
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Świerk  – 198,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dwadzieścia złotych
- S4 Sosna – 69,00 zł netto/ 1 mp – sześćdziesiąt dziewięć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi:500,00 zł.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 5  października 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 05.10.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego, ceny netto za 1 mp drewna stosowego  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 05.10.2020  roku
 2.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 05.10.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 05.10.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
                              - W  Świerk  –  21,29 m3  
               - S4 Sosna  –  27 mp      
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³/mp powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-09-25
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-09-25 15:07
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-09-25 15:10
RRG.6164.1.3..2020                                                                                                           Olszanica 01.09.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
       na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
   Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego, oraz drewna stosowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości oraz drewna stosowego, pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Jodła  –  62,97 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec
                - W  Świerk  –  21,29 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec 
               - S4 Sosna  –  27 mp  –   skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec   
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 227,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dwadzieścia siedem złotych
- W Świerk  – 220,00 zł netto/ 1 m³ –  dwieście dwadzieścia złotych
- S4 Sosna – 69,00 zł netto/ 1 mp – sześćdziesiąt dziewięć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi:2000,00 zł.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 10 września 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 10.06.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego, ceny netto za 1 mp drewna stosowego  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 10.09.2020  roku
 2.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 10.09.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 10.09.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22,
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
              -  W Jodła  –  62,97 m3  
                              - W  Świerk  –  21,29 m3  
               - S4 Sosna  –  27 mp      
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³/mp powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-09-02
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-09-02 13:06
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-09-02 13:10
RRG.6164.1.2..2020                                                                                                Olszanica 02.06.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
    na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
 
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Jodła  –  55,57 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec
                - W  Sosna  –  68,42 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec 
               - W  Brzoza  –  54,21 m3  –   skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec (17,53 m3
skład drewna w m. Orelec ( wierchy)dz. nr ewid. 346/5 Myczkowce (36,68 m3)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 198,00 zł netto/ 1 m³ – sto dziewięćdziesiąt osiem złotych
- W Sosna  – 180,00 zł netto/ 1 m³ – sto osiemdziesiąt  złotych
- W Brzoza – 171,00 zł netto/ 1 m³ – sto siedemdziesiąt jeden złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 10.06.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 10.06.2020  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 10.06.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 10.06.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składach  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22, Myczkowce                  dz. nr ewid. 346/5( dojazd od Orelca).
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
              -  W Jodła  –  55,57 m3  
                              - W  Sosna  –  68,42 m3  
               - W  Brzoza  –  54,21 m3      
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-06-02
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-06-02 11:52
RRG.6164.1.1..2020                                                               Olszanica 20.05.2020 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
         na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
 
Wójt Gminy Olszanica
 Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Jodła  –  55,57 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec
W  Sosna  –  68,42 m3  –  skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec 
 - W  Brzoza  –  54,21 m3  –   skład drewna w m. Orelec, dz. nr ewid. 22 w Orelec (17,53 m3
skład drewna w m. Orelec ( wierchy)dz. nr ewid. 346/5 Myczkowce (36,68 m3)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 220,00 zł netto/ 1 m³ – dwieście dwadzieścia złotych
- W Sosna  – 200,00 zł netto/ 1 m³ – dwieście  złotych
- W Brzoza – 190,00 zł netto/ 1 m³ – sto dziewięćdziesiąt złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.05.2020 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m³  drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 29.05.2020  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 29.05.2020 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 29.05.2020 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać  na  składach  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid. 22, Myczkowce                  dz. nr ewid. 346/5( dojazd od Orelca).
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
              -  W Jodła  –  55,57 m3  
                              - W  Sosna  –  68,42 m3  
               - W  Brzoza  –  54,21 m3      
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                     Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-05-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-20 11:14
RRG.6164.5.2019                                                   Olszanica, 23.09.2019 r.                                                                                                     
 
 
Ogłoszenie o przetargu
   na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
 
Wójt Gminy Olszanica
   Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Wańkowa : tj.
-  W Jodła  –  169,68 m3  –  skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 1432 ( „Sołtysówka” skład za rzeką)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła – 240,00 zł netto/ 1 m³ – dwieście czterdzieści złotych
 1. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 30 września 2019 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 30.09.2019 przed godz. 10:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m³  drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 30.09.2019  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 30.09.2019 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 30.09.2019 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Olszanica dz. nr ewid. 1432  ( „Sołtysówka” skład za rzeką)
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
               -  W Jodła  –  169,68 m³
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-23
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-23 13:54
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-23 14:51
RRG.6164.4.2019                                                              Olszanica 26.07.2019
 
 
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
 
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Wańkowa : tj.
-  W Buk  –  50,39 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
-  W Jesion – 9,62 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
 -  W Wiąz  – 3,97  m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Buk – 230,00 zł netto/ 1 m3 – dwieście trzydzieści złotych
- Jesion – 250,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście pięćdziesiąt złotych
- Wiąz   -- 150,00 zł. netto/ 1m3 – sto pięćdziesiąt złotych   
 1. Wysokość wadium wynosi 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 02 sierpnia 2019 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 02.08.2019 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 02.08.2019  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 02.08.2019 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 02.08.2019 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Wańkowa
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
               -  W Buk  –  50,39 m3
                               -  W Jesion – 9,62 m3
                                -  W Wiąz  – 3,97  m3
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                   Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-07-26
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-07-26 13:14
RRG.6164.3.2019                                                Olszanica 19.06.2019 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż drewna tartacznego
 
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego BRZOZA, JODŁA
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego Brzoza, Jodła różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Brzoza  –  124,32 m3 – skład drewna w m. Olszanica na dz. nr ewid. 463 ( przy drodze z Olszanicy na Wańkową)
- W Jodła   -  85,52 m3 -  skład drewna w m. Olszanica na dz. nr ewid. 463 ( przy drodze z Olszanicy na Wańkową)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Brzoza – 190,00 zł netto/ 1 m3 – sto dziewięćdziesiąt złotych
- Jodła   –  240,00 zł netto/ 1 m3 – sto dwieście czterdzieści złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 27 czerwiec 2019 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica  ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 27.06.2019 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3  drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 27.06.2019  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 27.06.2019 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 27.06.2019 roku o godz. 10:05, wygrywa najwyższa zaoferowana cena za 1 m3 drewna.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.                                                      -wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
- w pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Olszanica nr działki 463.
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
               -  W Brzoza  –  124,32 m3
               -  W Jodła   -     85,52 m3
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                         Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-19 14:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-19 14:27
RRG.6164.2.2019                                                        Olszanica 27.05.2019 r.                                                                                                 
 
 
Ogłoszenie o przetargu
                       na sprzedaż drewna tartacznego
 
Wójt Gminy Olszanica
                       Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego BRZOZA
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego BRZOZA różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Brzoza  –  117,06 m3 – skład drewna w m. Olszanica na dz. nr ewid. 463 ( przy drodze z Olszanicy na Wańkową)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Brzoza – 190,00 zł netto/ 1 m3 – sto dziewięćdziesiąt złotych
 1. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 07 czerwiec 2019 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica  ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 07.06.2019 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3  drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 07.06.2019  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 07.06.2019 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 07.06.2019 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.                                                      -wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
- w pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Olszanica nr działki 463.
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
               -  W Brzoza  –  117,06 m3
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-28 08:03
RRG.6164.1.2019                                                      Olszanica 02.05.2019
 
 
Ogłoszenie o przetargu
 na sprzedaż drewna tartacznego
II postępowanie
 
Wójt Gminy Olszanica
 Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec i Olszanica : tj.
-  W Buk  –  197,64 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
               -  W Jawor – 36,66 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
               -  W Jesion – 18,22 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
                -  W Wiąz  – 6,67  m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Buk – 230,00 zł netto/ 1 m3 – dwieście trzydzieści złotych
- Jawor – 240,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście czterdzieści złotych
- Jesion – 250,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście pięćdziesiąt złotych
- Wiąz   -- 150,00 zł. netto/ 1m3 – sto pięćdziesiąt złotych   
 1. Wysokość wadium wynosi 2500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 13 maja 2019 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 13.05.2019 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 13.05.2019  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2500,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 13.05.2019 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 13.05.2019 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Wańkowa
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
               -  W Buk  –  197,64 m3
                                -  W Jawor – 36,66 m3
                                 -  W Jesion – 18,22 m3
                                  -  W Wiąz  – 6,67  m3
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                         Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-06 15:24

RRG.6164.6.2018                                                    Olszanica 17.12.2018

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego

                                                         II postępowanie

 

Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica

 

Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec i Olszanica : tj.

-  W Sosna   94.13 m3 – skład drewna w m. Orelec skład „sinica” na dz. nr ewid. 121/1

               - W Jodła – 53,82 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74584 do  numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)

               - W Jodła – 55,47 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)

 1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:

- Sosna – 190,00 zł netto/ 1 m3 – sto dziewięćdziesiąt złotych

- Jodła (PARTIA I) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych

- Jodła (PARTIA II) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych

 1. Wysokość wadium wynosi 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

I.                     W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.

II.                  W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.

III.                  Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)       Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 27.12.2018 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 27.12.2018  roku

b)       Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 27.12.2018 r.

c)       Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium

IV.                  Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 27.12.2018 roku o godz. 10:05

V.                   Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.

-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.

VI.                  Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

VII.                Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Orelec i Olszanica

VIII.               Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.

IX.                   Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju tj:

               -  W Sosna    94.13 m3

               - W Jodła – 53,82 m3 – od numeru 74584 do  numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)

               - W Jodła – 55,47 m3 –  od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)

Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.

X.                   Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695

XI.                  Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

 

 

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-17 14:06
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-17 14:07
RRG.6164.5.2018                                                                  Olszanica 05.12.2018
 
 
Ogłoszenie o przetargu
     na sprzedaż drewna tartacznego
 
Wójt Gminy Olszanica
    Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec i Olszanica : tj.
-  W Sosna  –  94.13 m3 – skład drewna w m. Orelec skład „sinica” na dz. nr ewid. 121/1
               - W Jodła – 53,82 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74584 do numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)
               - W Jodła – 55,47 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)
               - W Jawor  – 20,84 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447
 1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Sosna – 190,00 zł netto/ 1 m3 – sto dziewięćdziesiąt złotych
- Jodła (PARTIA I) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych
- Jodła (PARTIA II) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych
- Jawor – 300,00 zł netto/1m3 – trzysta złotych
 1. Wysokość wadium wynosi 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 14.12.2018 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 14.12.2018  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 14.12.2018 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 14.12.2018 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Orelec i Olszanica
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju tj:
-  W Sosna  –  94.13 m3
               - W Jodła – 53,82 m3 – od numeru 74584 do  numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)
               - W Jodła – 55,47 m3 –  od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)
               - W Jawor  – 20,84 m3
 Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                    Wójt Gminy Olszanica
                                                                        Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-05 12:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-05 12:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 01:26:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.