Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Olszniaca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 ckwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2016.

Załączniki:

Protokół Plik pdf 849.52 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-11-17
Publikujący -

Protokół

rozeznania cenowego  zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro , w celu udzielenia zamówienia pn.:

 

„Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Uhercach Mineralnych 

  

 

Załączniki:

Protokół Plik doc 33.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-08-06
Publikujący -

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.63 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-07-28
Publikujący -

Postanowienie nr 198 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Załączniki:

Postanowienie nr 198 Plik pdf 1.51 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-07-04
Publikujący -

 

 O  G   Ł   O   S   Z   E   N   I   E

 

W związku z  intensywnymi  opadami deszczu, które miały miejsce w dniach 15-16 maja 2014 r.  oraz z wystąpieniem   z koryt  rzek :  Olszanka,   Wańkówka ,   potoków   i  cieków  wodnych  w  wyniku,   których   wystąpiły  szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Olszanica   -   Urząd Gminy Olszanica informuje, że poszkodowani rolnicy  mogą zgłaszać szkody na drukach, które są  do pobrania  u Sołtysa lub w  Urzędzie Gminy Olszanica  ( Irena Zych Przew.  Komisji, pokój nr 27,  tel.  13 4617 45, 46 ).

 

              Wójt Gminy Olszanica

 

Załączniki:

Wniosek do Wójta Gminy Olszanica Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-05-20
Publikujący -
Uchwała Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Olszanica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Załączniki:

Uchwała Plik pdf 251.47 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-31
Publikujący -

Uchwała Nr XXX / 214 /2013 RADY GMINY W OLSZANICY z dnia 3 października 2013 r.
w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr III/9/2010 dotyczącej określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Olszanica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 

Załączniki:

Uchwała Plik pdf 128.11 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-10-14
Publikujący -

GMINA OLSZANICA

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie spółek wodnych z budżetu Gminy Olszanica na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w 2013 r.


GMINA OLSZANICA
ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy finansowej spółkom wodnym w 2013 roku
Na podstawie art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tj. Dz. U. z 2012 poz.145 z późn. zm.), oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 ze zm. ), Uchwały Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Olszanica na 2013 r.

Pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych, funkcjonujących na terenie Gminy Olszanica, w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Olszanica - do dnia 21 lipca 2013 r. lub przesłać pocztą – listem poleconym. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku, a w przypadku przesłania pocztą – listem poleconym data stempla pocztowego.

Wniosek powinien zawierać:
1) pełną nazwę wnioskodawcy,
2.) adres wnioskodawcy,
3) datę i numer wpisu do katastru wodnego,
4) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy,
6) wielkość wnioskowanej dotacji,
7) szczegółowy opis zadania,
8) termin i miejsce realizacji zadania,
9) harmonogram realizacji zadania,
10) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł
finansowania zadania.
11) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy,.
Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy,
2) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku,
3) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok 2013.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez
Wójta Gminy Olszanica.


Do pobrania:
1. regulamin w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olszanica dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Olszanica.
2. wniosek o dofinansowanie
3. sprawozdanie z udzielonej dotacji.
 

Załączniki:

Regulamin Plik pdf 171.06 KB
Sprawozdanie_pdf Plik pdf 250.01 KB
Sprawozdanie_doc Plik doc 59.50 KB
Wniosek_doc Plik doc 55.50 KB
Wniosek_pdf Plik pdf 250.01 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-06-20
Publikujący -

ZAPYTANIE OFERETOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO

Wójt Gminy Olszanica mając na uwadze art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz .U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania:

Przedmiot zamówienia:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olszanica.


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81, NIP 6881246016.
e-mail gmina@olszanica.pl

1.Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Olszanica w zakresie:
- pakowania, załadunku, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia na składowisko
odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo cementowych zalegających na nieruchomościach
należących do osób fizycznych oraz gminnych.
Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest tj. płyt azbestowo cementowych
( płyty faliste, płyty małe „karo”) do załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około
5.190 m2 ( 77,85 Mg). (podana ilość może ulec zmniejszeniu w przypadku rezygnacji
właścicieli nieruchomości w trakcie realizacji umowy).

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym , w związku z realizacją zadania przy dofinansowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości określający lokalizację i nazwisko właściciela posesji, z których będzie dokonany odbiór płyt azbestowo- cementowych. Termin wykonania prac Wykonawca ustali z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu i właścicielowi nieruchomości po jednym egzemplarzu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadu od właściciela nieruchomości (protokół , który powinien zawierać imię i nazwisko osoby, od której odebrane są wyroby zawierające azbest , wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów ). oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. Oświadczenie powinno zostać parafowane przez właścicieli nieruchomości.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadu na składowisko, odpadów niebezpiecznych potwierdzające ilość odebranych odpadów (wagowo).
 

Załączniki:

Zapytanie Plik pdf 299.79 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-06-07
Publikujący -

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania pn. „Modernizacja ujęcia wody w Olszanicy”.
Nazwa sprzedającego:

Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81.

Opis przedmiotu sprzedaży:
Blacha trapezowa ocynkowana , trapez wysoki 38 mm , arkusze o różnych wymiarach, w ilości ok. 170 m2.

Cena minimalna 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 5.06.2013 roku do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy.
Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedającego, tj.
Gmina Olszanica lub ze strony internetowej: Olszanica.pl.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko i imię lub nazwę Firmy oferenta z podaniem:
dla osób fizycznych: PESEL, NIP, Nr dowodu osobistego,
dla Firm: NIP, REGON, Nr KRS/ aktualny wpis do ewidencji gospodarczej.
( w załączeniu kserokopie za zgodność z oryginałem)
2. Adres zamieszkania lub siedziby Firmy oferenta.
3. Cenę ofertową za ok. 170m2 blachy
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży.
5. Oświadczenie oferenta o związaniu złożoną ofertą do dnia przeniesienia własności przedmiotu przetargu.
6. Podpis oferenta

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż blachy pochodzącej z rozbiórki ” z dopiskiem „nie otwierać przed ustalonym terminem otwarcia ofert”
Ustala się wadium w wysokości 10% ceny minimalnej tj. 100 zł ( słownie: sto złotych 00/100 złotych).
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Olszanicy , lub. na konto bankowe nr rachunku 04 8462 1012 2003 1200 0882 0001 najpóźniej do godz. 1200 w dniu przetargu pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Wadium nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

Potwierdzenie wpłaty wadium (oryginał) należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert członkom komisji.

Wadium przepada, a przetarg zostanie unieważniony,. jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana zostanie zarachowane na poczet ceny.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:
1. osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,
2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład komisji przetargowej,

Sprzedawca dokonał wyceny materiałów do sprzedaży na podstawie cen rynkowych pomniejszonych o wyliczoną wartość stopnia zniszczenia i zróżnicowania jej wymiarów.

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena minimalna.

Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę
z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena minimalna.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 /siedem/ dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, zapłaceniu ceny nabycia i okazaniu dowodu wpłaty .

Przedmiot sprzedaży będzie można obejrzeć na terenie ujęcia wody w Olszanicy od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 22 maja 2013 roku w godz. od 9:00 do 14:00
(od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 13 461 7045 (osoby wyznaczone do kontaktu , Krystyna Myszka )

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości, na stronie BIP, oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedającego - Budynek Urzędu Gminy w Olszanicy


Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia
o przetargu, udzielenie wyjaśnień oferentom, dokonanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzygnięcie uwag i zastrzeżeń oferentów, sporządzenie protokołu.

Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez Wójta
Gminy w Olszanicy protokołu komisyjnego przebiegu przetargu ofertowego pisemnego.

Z przebiegu przetargu sekretarz komisji przetargowej, sporządzi protokół, który zawierał będzie:
1. oznaczenie miejsca i terminu przetargu,
2. imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
3. imiona i nazwiska oraz adresy osób składających oferty oraz wysokość cen podanych w złożonych ofertach,
4. imię i nazwisko oraz adres osoby, która zaoferowała najwyższą cenę,
5. podpisy osób prowadzących przetarg

Sporządzony protokół ze sprzedaży, przedkłada się do zatwierdzenia Wójtowi Gminy w Olszanicy
.
W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę wówczas o wyborze oferty decyduje kolejność złożenia ofert.

Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 193.11 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 55.71 KB
zmiana do ogłoszenia Plik doc 20.50 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-05-21
Publikujący -

Uchwała Nr XXII/135/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie podziału Gminy Olszanica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Załączniki:

Uchwała Plik pdf 1.03 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-10-31
Publikujący -

Załączniki:

Ogłoszenie PGE Plik pdf 993.44 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-05-04
Publikujący -

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem oraz pismami przewodnimi zamieszczonopod adresem

mac.bip.gov.pl/prawo-i-prace-legislacyjne/projekt-rozporzadz-wykaz-urzedowych-nazw-miejscowosci-i-ich-czesci.html

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-18
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 30.68 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-05
Publikujący -

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Olszanica.

Załączniki:

Wniosek Plik pdf 1.52 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-06
Publikujący -

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: Upowszechnianie piłki nożnej w miejscowości Uherce Mineralne.

Załączniki:

Wniosek Plik pdf 1.20 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-06
Publikujący -

Wykaz jednostek zajmujących się wywozem odpadów komunalnych.

Załączniki:

Wykaz jednostek Plik pdf 106.71 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-01-31
Publikujący -
I N F O R M A C J A
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

( zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD )


Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.
- w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
( PKD ) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885) -od 1 stycznia 2010 roku – tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004. W związku z tym Przedsiębiorcy, którzy dokonali wpisu do w.w. ewidencji przed dniem 1 stycznia 2008r.
i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie – zobowiązani są do 31 grudnia 2009 r. zaktualizować swoje zaświadczenie o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na kody PKD 2007.  

 


Szczegółowych informacji udziela referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Olszanica pokój Nr 25, tel. ( (013) 461 70 45.

 
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-11-10
Publikujący -


ZARZĄDZENIE Nr 209/09
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 3 sierpnia 2009r.

w sprawie sprzedaży samochodu służbowego NYSA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż pojazdu służbowego marki NYSA; nr rej. KUL 0505 będącego własnością Gminy Olszanica.

§ 2

Termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2009r. do godz. 10,00 stosując wartość wywoławczą pojazdu 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) oraz wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

§ 3

Sporządzić protokół z przetargu.


§ 4

W przypadku wyłonienia w drodze przetargu nabywcy pojazdu, podpisać umowę sprzedaży, przygotować fakturę i protokół przekazania pojazdu.

§ 5

Pojazd przekazać nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto PBS Sanok O/Lesko nr 04 8642 1012 2003 1200 0882 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Olszanica.
§ 6

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 7

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości od dnia 3 sierpnia 2009r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu do dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 8

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przedmiotowego przetargu w składzie:
1. Maria Straszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Barbara Podkalicka - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Irena Zych – Sekretarz Komisji

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-08-04
Publikujący -I n f o r m a c j a

 

 

Informuję, że w ogłoszeniach o przetargach na sprzedaż działek Nr Nr 835, 998, 1096, 1391, położonych w Olszanicy i działek Nr Nr 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 427/1 i 427/3, położonych w Uhercach Mineralnych zaistniała oczywista pomyłka w dacie w pozycji „ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 06 maja 2008r. do godz. 15.00.” a winno być „ w dniu 06 maja 2009 r.” oraz oczywista pomyłka w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 427/3, położonej w Uhercach Mineralnych w pozycji „ powierzchnia nieruchomości - 0,2171 ha ” a winno być „ 0,1271 ha ”.

 

Olszanica, dnia 15.04.2009r.
Wójt Gminy Olszanica
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-04-16
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-09-26
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-21
data dodania: 2022-09-19
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 04 października 2022r. 21:04:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.