Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego specjalistycznego - pożarniczego OSP Rudenka FS Lublin Żuk A 06B o nr rej. RLSC785.

Załączniki:

Przetarg - OSP Rudenka Plik pdf 1.56 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-16
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81

Odwołuje

pierwszy przetarg nieograniczony ofertowy  na sprzedaż ruchomości ( stodoła) stanowiąca własność gminy Olszanica położonej w m. Zwierzyń na działce o nr ewid. 34/5.
Składanie  ofert miało się odbyć w dniu 22.05.2017 roku .
Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej Urzędu.


Olszanica dnia 9.05.2017 roku

       Wójt  Gminy Olszanica
       Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-09
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –SIEWNIK DO NAWOZÓW.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.61 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –SIEWNIK POZNANIAK.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 28.83 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ – MŁOCARNIA MSC-7B. 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.60 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ –BECZKA ASENIZACYJNA GMINY OLSZANICA.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-28
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica ogłasza I przetarg ofertowy nieograniczony na "Sprzedaż do rozbiórki budynku gospodarczego (stodoła) w miejscowości Zwierzyń na dz. nr ewid. 34/5 Gmina Olszanica wraz z uporządkowaniem terenu.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.09 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-27
Publikujący -

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miejscowości Zwierzyń, Uherce Mineralne, Olszanica, Paszowa.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.30 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-04-24
Publikujący -

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszanica z udziałem społeczności gminy”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olszanica(dalej zwany LPR), który stanowić będzie podstawę do ubiegania się przez Gminę Olszanica oraz inne uprawnione podmioty o wsparcie projektów ze środków Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

LPR powinien zostać opracowany zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego  i winien zawierać wszystkie elementy określone w ww. wytycznych.

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Olszanica 38-722 Olszanica 81 

Warunki zlecenia

 1. Wykonawca Programu Rewitalizacji zobowiązany będzie do przeprowadzenia pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (wraz z mapą) oraz zdefiniowaniu dotykających go problemów, a następnie wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.
 2. Minimalny zakres LPR określają wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program Rewitalizacji powinien posiadać następujące cechy i zawartość (elementy): kompleksowość programu rewitalizacji, koncentrację programu rewitalizacji, komplementarność programu rewitalizacji
  z innymi dokumentami, komplementarność przestrzenną, komplementarność problemową, komplementarność międzyokresową, komplementarność źródeł finansowania, realizację zasady partnerstwa i partycypacji. Program Rewitalizacji powinien również zawierać listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa LPR będzie podlegał ocenie przez powołany w UMWP zespół ds. Rewitalizacji bądź w ramach konkursu planowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WO, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania opracowanego dokumentu do ewentualnych uwag/zaleceń ww. instytucji.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia minimum 2 warsztatów diagnostyczno – projektowych i min. 1 spotkania konsultacyjnego oraz do zredagowania końcowej wersji dokumentu. Wykonawca musi przeprowadzić konsultacje w poniżej przedstawionych formach:
  1. zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu uchwały zatwierdzającej LPR wraz z uzasadnieniem oraz do uczestnictwa w sesji Rady Gminy Olszanica, podczas której LPR będzie zatwierdzany w celu udzielania ewentualnych wyjaśnień.
 6. Wszelkie dane niezbędne do opracowania dokumentacji mają zostać zebrane i przetworzone przez Wykonawcę.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania oraz prezentowania na wszelkich znanych polach eksploatacji , będą należały do Zamawiającego.
 8. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia będzie przekazana Zamawiającemu także w formie cyfrowej edytowalnej (na dowolnym nośniku).
 9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko LPR  w tym opracowania wniosku o wydanie opinii do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz uwzględnieniu ewentualnych uwag w dokumencie (na podstawie ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn. zm.).

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

do dnia 31 maja 2017 r. – przekazanie Zamawiajacemu finalnej wersji dokumentu, która zostanie przedstawiona podczas obrad Rady Gminy Olszanica.

Kryteria oceny ofert

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Termin i miejsce składnia ofert:

Do dnia 17.03.2017 r. do godziny 12:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy, pod adresem: Urząd Gminy w Olszanicy 38-722 Olszanica 81, lub drogą elektroniczną na email: gmina@olszanica.pl

Przewidywany termin wyboru oferty:  do dnia 20 marca 2017 r.

 1. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: do dnia 25 marca 2017 r.
 2. Osoba do kontaktu: Tomasz Lasyk tel 13 461 70 04

 Określenie warunków dokonywania zmian umowy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:

 1. Terminu wykonania usługi
 2. Zmiany powszechnie obowiazujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron.
 3. Zmiany osób do kontaktu.
 4. Zmiany stawki podatku VAT.
 5. Zmian dotyczących sposobu płatności.

Wszelkie istotne zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Warunki udziału w postępowaniu:

 

Uprawnienia   do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Oferent wykaże, że: samodzielnie zrealizował co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu od podstaw programu rewitalizacji dla miejscowości/gminy w przeciągu ostatnich 5 lat.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-03-09
Publikujący -


ZAPYTANIE OFERETOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Wójt Gminy Olszanica mając na uwadze art.4 ust.8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz .U. z 2015 r. poz. 2164.) zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa węgla eko-groszku, węgla kamiennego- orzech gruby oraz miału węglowego do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Olszanica. 

Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Olszanica , 38-722 Olszanica 81,  NIP 6881246016.
e-mail  gmina@olszanica.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Węgiel eko-groszek   - w ilości około 2 ton  do kotłowni budynku hydroforni  ujęcie wody Olszanica oraz budynek świetlicy wiejskiej Stefkowa. (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy 0,5 t. )

wartość opałowa                min  - 27 000 kJ/kg
granulacja nie większa                -25 mm
wilgotność nie większa  niż       - 10%
zawartość miału nie więcej  niż - 10%        

2. Węgiel kamienny  – w ilości około 35 ton do budynków świetlic wiejskich    
(przeciętna wielkość pojedynczej dostawy ( 0,5t ,1t, 2 t)

wartość opałowa                        – min 26 000 kJ/kg
zawartość popiołu                     –  do 9%
zawartość miału nie więcej  niż - 10%        
wilgotność nie większa  niż       - 10%

3.  Miał węglowy – w ilości około 50 ton do budynku Olszanica 210 ( były Ośrodek 
              Zdrowia), (przeciętna wielkość pojedynczej dostawy  10 t).

wartość opałowa                        – min 23 000 kJ/kg
zawartość popiołu                     –  do 9%        
wilgotność nie większa  niż       - 15%
 

Załączniki:

Zapytanie Plik doc 30.43 KB
więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-12-19
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-09-19
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-09-05
Publikujący -