Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Zarządzenie nr 552/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 03.10.2023 r. ws. II przetargu nieograniczonego na  sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes-Benz 1113
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie II przetargu pisemnego nieograniczonego samochód specjalny pożarniczy – Mercedes-Benz 1113, rok produkcji 1977, o numerze rejestracyjnym RLS S615, będący własnością Gminy Olszanica.
§2
 1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu specjalnego, o którym mowa w § 1 na kwotę 70,000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 zł).
 2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 4. Ustala się formularz ofertowy przetargu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
 1. Przemysław Wojdanowski - Przewodniczący Komisji,
 2. Marek Marynowicz - Członek Komisji,
 3. Jakub Paleczny - Członek Komisji.
 4. Katarzyna Nieznańska zastępca członka Komisji
§4
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.
§5
 1. Wzór umowy sprzedaży samochodu specjalnego stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Gminy Olszanica w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                           Wójt Gminy Olszanica 
                                    Krzysztof Zapała

Załączniki:

Przetarg Mercedes(2). Plik doc 32.08 KB
Przetarg Żuk.docx Plik doc 34.20 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-03 14:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-03 14:22
Wójt Gminy Olszanica ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego – Mercedes-Benz 1113.

Załączniki:

Mercedes 2 (1) Plik image 216.60 KB
Mercedes 2 (2) Plik image 156.31 KB
Mercedes 4 (1) Plik image 188.95 KB
Mercedes 4 (2) Plik image 205.88 KB
Przetarg Mercedes(1). Plik doc 32.07 KB
Zarządzenie Mercedes Plik pdf 66.01 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-24 13:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-24 13:05

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szczegóły programu pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 13:58
Zarządzenie nr 538/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 22.08.2023 r. ws. sprzedaży samochodu specjalnego ŻUK/A15G 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego samochód specjalny – ŻUK/A15G/, rok produkcji 1980, o numerze rejestracyjnym RLS S948, będący własnością Gminy Olszanica.
§2
 1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu specjalnego, o którym mowa w § 1 na kwotę 9.000,00 zł  (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100 zł).
 2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 4. Ustala się formularz ofertowy przetargu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
 1. Przemysław Wojdanowski - Przewodniczący Komisji,
 2. Marek Marynowicz - Członek Komisji,
 3. Jakub Paleczny - Członek Komisji.
 4. Katarzyna Nieznańska zastępca członka Komisji
§4
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.
§5
 1. Wzór umowy sprzedaży samochodu specjalnego stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Gminy Olszanica w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Olszanica 
 Krzysztof Zapała 

Załączniki:

Ogłoszenie o sprzdaży wraz z załącznikami. Plik doc 33.96 KB
Zuk 4 Plik image 14.71 KB
Zuk1 Plik image 14.24 KB
Zuk2 Plik image 14.91 KB
zuk 3(1) Plik image 9.86 KB
zuk 3 Plik image 9.86 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 14:02
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 14:03
Ogłoszenie
naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II oraz powołania komisji ds. oceny złożonych wniosków.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-04 13:11
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-08-04 14:09
Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2023/S 127-403771 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 002-004182)
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-07-05
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-07-05 13:56
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-07-05 13:57
Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Gminy Olszanica z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-05 11:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-05 11:56
Ogłoszenie
naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. oceny złożonych wniosków.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-03-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-08 15:37
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-08 15:38
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-07 12:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-01 15:02