Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 10 
RRG.6840.1.2020                                                  Olszanica, dn.: 01.09.2020 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 1.09.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 133/62 o pow. 0,2494 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00039429/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – trzy.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 63.850,00 zł., plus należny 23 % pod. VAT.
6.Cena osiągnięta w przetargu : 153.750,00 zł. w tym, 23 % VAT.
7.Nabywcą nieruchomości zostało: Talos Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 21G, 51-168 Wrocław – w imieniu której  występował członek zarządu Pan Talma Piotr Michał.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-09-01
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-09-01 09:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 7.08.2020 r.
zn.: RRG.6845.1.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.08.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 188/5 o pow. 1.1506 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak oferentów.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 414,20 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : brak oferentów.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-07 11:22
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 7.08.2020 r.
zn.: RRG.6845.2.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.08.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 660 o pow. 1.5920 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 573,12 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 593,12 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - Pani Ewelina Kunach.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-07 11:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 7.08.2020 r.
zn.: RRG.6845.8.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
                                                           
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.08.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1366 o pow. 1.6427 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00027413/0.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak oferentów.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 591,38 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : brak oferentów.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-07 11:24
                                                                            Olszanica, dnia 3 sierpnia  2020 r.
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
         Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.1990.32.191, z późn.zm.) 
 
i n f o r m u j ę
 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu odpisów protokołów przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczonych geodezyjnie nr ew.:
 
- 210 o pow. 0,2900 ha,
- 218 o pow. 0,1600 ha,
 
dla których w Sądzie Rejonowym w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00010554/8.
 
         Dokumenty inwentaryzacyjne udostępnione są do wglądu w Urzędzie Gminy Olszanica, pokój Nr 27 w godzinach pracy Urzędu 7:30 – 15:30.
 
         Uwagi i zastrzeżenia odnośnie komunalizacji powyższego gruntu należy zgłaszać w okresie od 3 sierpnia 2020 r. do 2 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica.
 
                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-03
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-03 08:50
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości:
- Zwierzyń, dz. nr ew.: 133/62
 
Przetarg odbędzie się w dniu  1 września 2020 r.  ( wtorek )  o godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65).

Olszanica, 23.07.2020 r.
                                     
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie, dz. nr 166(62 Zwierzyń Plik doc 755.50 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-07-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-23 07:56
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-23 07:58
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy
 
1/ Część działki Nr 660 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035914/1
2/ powierzchnia nieruchomości – 1.5920 ha,
3/ opis nieruchomości - położona  w Olszanicy na Kołatnowej. Dojazd: działka  posiada  dostęp do drogi gminnej.    
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu.
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 573,12 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy złote 12/100 ), zwolnione z pod. VAT,
7/ wysokość wadium 57,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych 00/100 ),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
 
Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2020 r. (piątek) o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Nowy BFG S.A. Nr konta 07113011050005212118200015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 03.08.2020 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.     
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
            Czynsz dzierżawny osiągnięty w drodze przetargu podlega zapłacie w terminie podanym w  umowie dzierżawy.
            Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie podpisze umowy dzierżawy w ustalonym terminie.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
            Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
        Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.)
Pierwszy przetarg ogłoszony był 08.04.2020 r. i został odwołany.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 6.07.2020 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
 
Olszanica, dnia 6.07.2020 r.
 
Wójt Gminy Olszanica


Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-06
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-06 08:51
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Olszanica
ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w miejscowości Rudenka
 
1/ działka Nr 188/5 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Lesku księga wieczysta KS1E/00020650/4;

2/ powierzchnia nieruchomości – 1.1506 ha;
3/ opis nieruchomości – działka położona  w Rudence - „Folwark”;
4/przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica - brak opracowanego miejscowego planu;
5/ sposób zagospodarowania – działka użytkowana rolniczo;
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 414,20 zł. (słownie: czterysta czternaście złotych 20/100 ), zwolnione z pod. VAT;
7/ wysokość wadium 41.00 zł. (słownie: czterdzieści jeden złotych 00/100);
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2020 r. (piątek) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Nowy BFG Nr konta 07113011050005212118200015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu
3.08.2020 r. (poniedziałek).
Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
 
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza Czynsz dzierżawny osiągnięty w drodze przetargu podlega zapłacie w terminie podanym w umowie dzierżawy.
 
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie podpisze umowy dzierżawy w ustalonym terminie.
 
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące  w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom,  a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.)

Pierwszy przetarg ogłoszony był 08.04.2020 r. i został odwołany.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 6.07.2020 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz informację
o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
 
Olszanica, dnia 6.07.2020 r.
                                                                                 
Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-06
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-06 08:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2020 r.
zn.: RRG.6845.5.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.06.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 34/55 o pow. 0,3100 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020601/6.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak oferentów.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 111,60 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : brak oferentów.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-06-22
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-06-22 10:30

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 22.06.2020 r.

zn.: RRG.6845.6.2020

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI

 

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22.06.2020 r.

2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Zwierzyniu, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 34/88 o pow. 0,0734 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020601/6.

3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna osoba.

4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.

5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 26,42 zł. 

6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 36,42 zł.

7.Nabywcą nieruchomości został/a* - Pan Dominik Majchrzak.

 

                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-06-22
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-06-22 10:32
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości Zwierzyń:

 
-  dz. nr 34/55.
-  dz. nr 34/88
 
Przetargi odbędą się w dniu 22.06.2020 r. (poniedziałek) od godz. 9:30  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 19.06.2020 r. (piątek). . Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65)

Olszanica, dnia 19.05.2020 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-05-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-19 12:39
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-19 12:40
RRG.6841.1.2020                                                              Olszanica, dn.: 19.05.2020 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 19.05.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1586 o pow. 0,1207 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00037444/9;
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 53.308,00 zł. + 23 % VAT.
6.Cena osiągnięta w przetargu : 66.233,04 zł. w tym, 23 % VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Gerard Dybuś Firma Handlowo - Usługowa DYFER
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-05-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-05-19 09:56
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony


 
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:
- Olszanica, dz. nr ew.: 1586
 
Przetarg odbędzie się w dniu  19 maja 2020 r.  ( wtorek )  o godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65).

Olszanica, 16.04.2020 r.
                                     
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie, dz. Nr 1586 Olszanica Plik doc 18.46 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-04-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-16 09:38
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-04-16 09:39
Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Olszanica odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olszanica położonej w Rudence, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 188/5, obręb 0004 Rudenka o powierzchni 1.1506 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą  KS1E/00020650/4, wyznaczony na dzień 08.04.2020 r.  na godzinę 9 30.
Odwołanie przetargu uzasadnione jest podejmowaniem przez organy administracji publicznej działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego mając na uwadze m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433).
Termin przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości ustalony zostanie przez Wójta Gminy Olszanica w terminie późniejszym.
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń UG Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.olszanica.pl.
 
Olszanica, 24.03.2020 r.
                                                                                    Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-03-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-03-24 13:19
Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Olszanica odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olszanica położonej w Olszanicy, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 660, obręb 0001 Olszanica o powierzchni 1.5920 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą  KS1E/00035914/1, wyznaczony na dzień 08.04.2020 r.  na godzinę 9 00.
Odwołanie przetargu uzasadnione jest podejmowaniem przez organy administracji publicznej działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego mając na uwadze m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433).
Termin przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości ustalony zostanie przez Wójta Gminy Olszanica w terminie późniejszym.
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń UG Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.olszanica.pl.
 
Olszanica, 24.03.2020 r.
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-03-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-03-24 13:18
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Olszanica odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olszanica położonej w Olszanicy, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1586, obręb 0001 Olszanica o powierzchni 0,1207 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą  Nr KS1E/00037444/9, wyznaczony na dzień 30 marca 2020 r. na godzinę 9 00.

Odwołanie przetargu uzasadnione jest podejmowaniem przez organy administracji publicznej działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego mając na uwadze m.in. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433).

Termin przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości ustalony zostanie przez Wójta Gminy Olszanica w terminie późniejszym.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń UG Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.olszanica.pl.
 
Olszanica, 24.03.2020 r.
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-03-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-03-24 11:39
RRG.6840.5.2019                                                   Olszanica, dn.: 10.03.2020 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.03.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Rudenka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 121/4 o pow. 0,0443 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00021440/6.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 6.320,00 zł,  zw. z VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu: 6. 390,00 zł,  zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Dominik Gromala.
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-03-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-03-10 09:26
RRG.6840.6.2019                                               Olszanica, dn.: 09.03.2020 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 9.03.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1108 o pow. 0,1323 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  cztery– współwłasność .
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 3.386,00 zł,  zw. z VAT.
6. Cena osiągnięta w przetargu: 3.426,00 zł,  zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości zostali: Pan Grzegorz Skarbiński, Pani Marzena Skarbińska,  Pan Robert Skarbiński, Pani Dorota Kędzior – Skarbińska.
 
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-03-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-03-09 10:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-03-09 10:26

O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
I publiczne przetargi nieograniczone
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych:

 

- m. Rudenka, dz. nr 188/5.

- m. Olszanica, cz. dz. nr 660.

 
Przetargi odbędą się w dniu 08.04.2020 r. ( środa) od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Nowy BFG Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 06.04.2020 r. (poniedziałek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.

Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65)


Olszanica, dnia 27.02.2020 r.
                                                                Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-27 10:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-27 10:06
Odwołanie przetargu na zbycie nieruchomości
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Wójt Gminy Olszanica odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olszanica położonej w Olszanicy, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1107, obręb 0001 Olszanica o powierzchni 0,2264 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą nr KS1E/00035198/5, wyznaczony na dzień 9 marca 2020 r. na godzinę 9 00.
 
Przyczyna odwołania przetargu: konieczność wydzielenia działki pod poszerzenie istniejącej drogi gminnej o nr ew. 1098/1 (zastrzeżenie złożone przez mieszkańców Sołectwa Olszanica).

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.olszanica.pl.
 
Olszanica, 26.02.2020 r.
                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-26 12:20
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości:
- Olszanica, dz. nr ew.: 1586
 
Przetarg odbędzie się w dniu  30 marca 2020 r.  ( poniedziałek )  o godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65).

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie, dz. Nr 1586 Olszanica Plik doc 52.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-26 09:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-26 09:44
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-02-20
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-02-20 12:10
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 
- Rudenka, dz. nr ew.: 121/4 .


Przetarg odbędzie się w dniu  10  marca 2020 r.  ( wtorek)  o godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 06.03.2020 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65).
 
Olszanica, dnia 03.02.2020 r.                                     
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie Rudenka dz nr 121(4 Plik doc 252.49 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 10:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 10:45
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczne przetargi nieograniczone
 
na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonych w miejscowości: 
- Olszanica, dz. nr ew.: 1107, 1108 .Przetargi odbędą się w dniu  9  marca 2020 r.  ( poniedziałek)  od godz. 9:00  w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 05.03.2020 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2020.65).
 
Olszanica, dnia 03.02.2020 r.                                     
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Ogłoszenie dz. nr 1108 Plik doc 272.46 KB
Ogłoszenie, dz. nr 1107 Plik doc 294.06 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 10:32
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 10:33
OGŁOSZENIE
 
 
Nawiązując do pisma znak: EL-84/20 z dnia 06.01.2020 r. Rewiru Dzielnicowych w Lesku Zespołu Dzielnicowych w Olszanicy, Wójt Gminy Olszanica zwraca się z prośbą o dopełnienie obowiązku przez właścicieli nieruchomości umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym oraz jego prawidłowego oświetlenia w rejonie służbowym nr 5/1 w miejscowości Wańkowa.
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-30 14:09
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-30 14:09
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                  Olszanica, dn.: 10.01.2020 r.
zn.: RRG.6845.41.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.01.2020 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 116 o pow. 0,038 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 13,68 zł. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 23,68 zł.
7. Nabywcą nieruchomości została: Pani Małgorzata Woźna.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2020-01-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-10 10:21
O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
publiczny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej:

 
- m. Olszanica, cz. dz. nr ew.: 116
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. ( piątek) od godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, dniu 07.01.2020 r. (wtorek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.

2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
       Przetargi mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. 2018.2204, ze zm.).

Olszanica, dnia 02.12.2019 r.

                                                                WÓJT GMINY OLSZAINCA

Załączniki:

Ogłoszenie cz. dz. nr 116 Plik doc 393.92 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-02
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-02 09:02
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-02 12:42
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-11-19
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-11-19 13:28
RRG.6840.3.2019                                           Olszanica, dn.: 07.10.2019 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.10.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Olszanica oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1211 o pow. 0,0999 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KS1E/00029203/9.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  dwie.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 10.750,00 zł,  zw. z VAT
6. Cena osiągnięta w przetargu : 10. 860 zł,  zw. z VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został: Pan Marcin Milczanowski.
 
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-07 10:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dn.: 16.09.2019 r.
zn.: RRG.6845.20.2019
 
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 16.09.2019 r.
2. Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanica, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako część działki nr ew.: 1376 o pow. 0,10 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035198/5.
3. Liczba osób dopuszczona do przetargu – jedna.
4. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 36,00. 
6. Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 46,00 zł.
7. Nabywcą nieruchomości została: Pani Krystyna Ligocka
 
 
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
 
 
 
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-09-16
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-16 10:38
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-09-16 10:39
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
sprzed.dz. 20)1i20)2 Zwierzyń.doc Plik doc 36.50 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-01-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-10-20
data dodania: 2020-10-19
data dodania: 2020-10-19
data dodania: 2020-10-14
data dodania: 2020-10-12
data dodania: 2020-10-09
data dodania: 2020-10-08
data dodania: 2020-10-06
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 października 2020r. 01:52:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.