Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 10 
RRG.6840.9.2020                                         Olszanica, dn.: 10.12.2020 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.12.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 154/7 o pow. 0,1299 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020659/7.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – dwie.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 33.654,25 zł., plus należny 23 % pod. VAT.
6.Cena osiągnięta w przetargu :  51.652,93 zł. w tym, 23 % VAT.
7.Nabywcą nieruchomości został/a*: Pan Damian Marut.
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-10 10:33
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
1) działka położona  na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona geodezyjnie nr ew.: 413/6 o pow. 0,0206 ha (użytek „B”), dla której  Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00020687/2.

2) działka położona  na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona geodezyjnie nr ew.: 428 o pow. 0,0210 ha (użytek „Bp”) dla której  Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00020687/2.

                                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA

Załączniki:

Wykaz_dz.428_Uherce M. Plik doc 44.50 KB
Wykaz_dz.413)6_Uherce M. Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-08 09:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-08 09:22
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-10 12:36
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Olszanica, o g ł a s z a
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej w gminnym zasobie nieruchomości
 
1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 154/7 położona w miejscowości Zwierzyń;
2)  bez zobowiązań;
3)  powierzchnia nieruchomości - 0,1299 ha;
4) opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, położona w pobliżu Zalewu Myczkowieckiego i dalej Solińskiego, na trasie biegnącej do „cudownego źródełka” w Zwierzyniu.
Otoczenie: świetlica wiejska (dom strażaka), osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny przewidziane do zabudowy oraz rzeka San.
Teren działki płaski (topografia bardzo korzystna), kształt granic regularny wielokąt.
Działka leży w terenie o dobrych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna (możliwość podłączenia) oraz projektowana kanalizacja. Nad działką przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej dz. nr 91/1.
5) przeznaczenie nieruchomości - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak: RRG.6730.38.2016.WZ z dnia 3.10.2016 r.;
6)  sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,
7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 28.10.2020 r.
8)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 33.654,25 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 25/100 groszy) + 23 % podatku VAT;
9)  wysokość wadium – 3.300,00 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100 groszy);
10)wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r.  (czwartek) o godz. 1000  
w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

 
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 04.12.2020 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.          
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.        
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 
Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
            Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.65, ze zm.).
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 02.11.2020 r. na tablicy ogłoszeń UG Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
Olszanica, 02.11.2020 r.
                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
 
 

Załączniki:

Informacja o wyniku przetargu Plik doc 13.16 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-02 11:05
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-10 10:32
RRG.6840.1.2020                                                  Olszanica, dn.: 01.09.2020 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 1.09.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zwierzyń oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 133/62 o pow. 0,2494 ha,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00039429/2.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – trzy.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: 63.850,00 zł., plus należny 23 % pod. VAT.
6.Cena osiągnięta w przetargu : 153.750,00 zł. w tym, 23 % VAT.
7.Nabywcą nieruchomości zostało: Talos Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 21G, 51-168 Wrocław – w imieniu której  występował członek zarządu Pan Talma Piotr Michał.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-09-01
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-09-01 09:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 7.08.2020 r.
zn.: RRG.6845.1.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.08.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Rudence, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 188/5 o pow. 1.1506 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020650/4.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak oferentów.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 414,20 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : brak oferentów.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-07 11:22
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dn.: 7.08.2020 r.
zn.: RRG.6845.8.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
                                                           
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.08.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 1366 o pow. 1.6427 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00027413/0.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – brak oferentów.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 591,38 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : brak oferentów.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - przetarg nie dał rezultatu, z powodu braku oferentów.
 
 
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-07 11:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dn.: 7.08.2020 r.
zn.: RRG.6845.2.2020
 
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
 
 
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.08.2020 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości rolnej położonej w Olszanicy, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 660 o pow. 1.5920 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00035914/1.
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu –  jedna.
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak.
5.Cena wywoławcza nieruchomości: czynsz dzierżawny 573,12 zł. 
6.Cena czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu : 593,12 zł.
7.Nabywcą nieruchomości został/a* - Pani Ewelina Kunach.
 
 
 
                                                                                  WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-07 11:23