Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 14 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 28-09-2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-8.3.2023.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
            Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) i w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 16.08.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wpłynięciu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu znak: RZ.ZZŚ.3.4901.110.2023.UK z dnia 01.09.2023 r. stwierdzającej, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny odziaływania na środowisko,
 2. o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4220.25.10.2023.BK.7 z dnia 06.09.2023 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, określającego zakres raportu,
 3. o wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica w dniu 28.09.2023 r. postanowienia znak: RRG.6220-6.3.2023.dś nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica oraz określające zakres raportu zgodny z art. 66, bez ust. 1 pkt: 10 i 10 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 4. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, postanowieniem znak: RRG.6220-7.3.2023.dś z dnia 28.09.2023 r., do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
                                                                                        Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.).
 3. RRG - a/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-09-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-28 08:00
Obwieszczenie Wójta Gminy olszanica z dnia 14 września 2023 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika.
Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2023-09-15
Publikujący Aleksandra Dul-Romanek - Aleksandra Dul-Romanek 2023-09-15 10:18
Modyfikacja Aleksandra Dul-Romanek - Aleksandra Dul-Romanek 2023-09-15 10:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 16-08-2023 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-3.3.2023.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2023.775), w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 16.08.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. W dniu  15.08.2023 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa: kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowa dwóch budynków sterówek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 422, 423, 417, 415/1, 409, 398/1, 418/4, 410 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 2. W dniu 16.08.2023 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.3.2023.dś z dnia 16.08.2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Otrzymują:
 1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094).
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-16 08:39
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-16 08:40
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 02.08.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733.7.2022.2023.CP
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 02.08.2023 r.

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica
zawiadamia
że w dniu 02.08.2023r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki zawartej w Decyzji Nr P/6/2022 znak: RRG.6733.7.2022.CP z dnia 14.11.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa 10 budynków rekreacji indywidualnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy”, planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica, prowadzonego na wniosek Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                   Wójt Gminy Olszanica
                                                                     Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-08-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-02 10:37
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 26.06.2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-17.7.2012.13.14.23.dś
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38-711 Wańkowa 25C z dnia 17.04.2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. W dniu  26.06.2023 r. umorzono postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.07.2012.13.14.dś z dnia 03.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica – jako bezprzedmiotowe.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
 
                       
 
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-06-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-06-26 11:59
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 09.05.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6730-13.28.2022.2023.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775)
 
zawiadamia
 
że w dniu 09 maja 2023 r. została wydana decyzja Nr 20/23 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 09.05.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-09 11:42
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 04.05.2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220-11.7.2012.13.14.23.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38-711 Wańkowa 25C z dnia 17.04.2023 r. (data wpływu 28.04.2023 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. W dniu  28.04.2023 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., 38-711 Wańkowa 25C o zmianę decyzji Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.07.2012.13.14.dś z dnia 03.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 694/3, 695/4, 695/5, 703, 704, 755, 882, 843 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
 2. W dniu 04.05.2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-12.7.2012.13.14.23.dś z dnia 04.05.2023 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                       
Informuję, że zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmiana decyzji ostatecznej, Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
 
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-04 14:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 04.05.2023 r.
sygn. akt:

RRG.6733-11.8.2022.2023.CP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 04.05.2023 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek P4 Sp. z o. o. z/s ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa została wydana decyzja znak: RRG.6733.8.2022.2023.CP z dnia 04.05.2023 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, na działce o nr ewid. 351/4, położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003 Paszowa w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
 
 
 
                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-05-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-05-04 14:22

WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia 19.04.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6730-12.28.2022.2023.WZ

 O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 13.04.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-04-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-04-19 10:12
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-03-31
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-03-31 15:12
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-03-31 15:13

WÓJT GMINY OLSZANICA                      Olszanica, dnia 09.03.2023 r.

sygn. akt:RRG.6730-10.28.2022.2023.WZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

 zawiadamia

 że został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.

            Ww. projekt decyzji został przesłany celem uzgodnienia do właściwych organów, stosownie do przepisów określonych w art. 53 ust. 4 pkt 5, 6, 8, 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w trybie art. 106 Kpa.

 ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE

I PEŁNOMOCNICY

mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 09.03.2023 r.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 

 

                                                                                               Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-09 15:07
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 06.03.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-8.8.2022.CP                                                    
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 06.03.2023 r.
o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 06.03.2023 r. postanowieniem znak: RRG.6733-7.8.2022.CP podjęto postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 351/4 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 06.03.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).    
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-06 09:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-06 09:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 23.02.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6733.1.2023.CP

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 23.02.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez Pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2023.CP z dnia 23.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w konturze A-W”, na działkach o nr ewid. 497, 609, 680, 679, 678/2, 673/1, 670, 667/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 10:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 11:15
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 09.02.2023 r.
sygn. akt: RRG.6733.10.2022.CP                                                  
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta gminy Olszanica
z dnia 09.02.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja znak: RRG.6733.10.2022.CP z dnia 09.02.2023r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie uliczne”, na działkach o nr ewid. 1163, 1052, 1017, 1016, 1048, 1049, 1050, 1054, 1055, 1056, 1014, 976, 1033/1, 1036, 1032, 1028, 1024 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.             
 
 
                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-09 11:02

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 86.00 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-02-09
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-02-09 15:04
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-02-09 15:04
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 01.02.2023 r.
sygn. akt:

RRG.6733-9.11.2022.2023.CP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 01.02.2023 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Agencji Kosmicznej, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk działającej przez Pełnomocnika Pana Michała Pileckiego, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów została wydana decyzja znak: RRG.6733.11.2022.2023.CP z dnia 01.02.2023 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obserwatorium wraz z urządzeniami budowlanymi dla potrzeb obserwacji przestrzeni kosmicznej”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 467/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-01 13:34