Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 14 

WÓJT GMINY OLSZANICA                      Olszanica, dnia 09.03.2023 r.

sygn. akt:RRG.6730-10.28.2022.2023.WZ

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA

Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

 zawiadamia

 że został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.

            Ww. projekt decyzji został przesłany celem uzgodnienia do właściwych organów, stosownie do przepisów określonych w art. 53 ust. 4 pkt 5, 6, 8, 9 i 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. w trybie art. 106 Kpa.

 ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE

I PEŁNOMOCNICY

mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 09.03.2023 r.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 

 

                                                                                               Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-09 15:07
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 06.03.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-8.8.2022.CP                                                    
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 06.03.2023 r.
o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 06.03.2023 r. postanowieniem znak: RRG.6733-7.8.2022.CP podjęto postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 351/4 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 06.03.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).    
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-03-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-06 09:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-03-06 09:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 23.02.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6733.1.2023.CP

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 23.02.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez Pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2023.CP z dnia 23.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) w konturze A-W”, na działkach o nr ewid. 497, 609, 680, 679, 678/2, 673/1, 670, 667/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 10:34
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-23 11:15
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 09.02.2023 r.
sygn. akt: RRG.6733.10.2022.CP                                                  
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta gminy Olszanica
z dnia 09.02.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja znak: RRG.6733.10.2022.CP z dnia 09.02.2023r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie uliczne”, na działkach o nr ewid. 1163, 1052, 1017, 1016, 1048, 1049, 1050, 1054, 1055, 1056, 1014, 976, 1033/1, 1036, 1032, 1028, 1024 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.             
 
 
                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-09 11:02

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 86.00 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-02-09
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-02-09 15:04
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-02-09 15:04
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 01.02.2023 r.
sygn. akt:

RRG.6733-9.11.2022.2023.CP

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 01.02.2023 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Agencji Kosmicznej, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk działającej przez Pełnomocnika Pana Michała Pileckiego, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów została wydana decyzja znak: RRG.6733.11.2022.2023.CP z dnia 01.02.2023 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obserwatorium wraz z urządzeniami budowlanymi dla potrzeb obserwacji przestrzeni kosmicznej”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 467/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-02-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-02-01 13:34