Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 8 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-18 13:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 12.02.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733.19.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 12.02.2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 19/2019, znak: RRG.6733.19.2019.CP z dnia 12.02.2020 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa: dwóch zbiorników ppoż. w formie oczek wodnych, wiaty grillowej, fontanny, dojazdu, alejek oraz oświetlenia terenu – ,,Bieszczadzka Przystań Turystyki Aktywnej”,, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 603/2 położonej w miejscowości Stefkowa, obręb 0005, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).

 
 
                                                                     Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała

 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-02-12 13:30
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 10.02.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.18.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 10.02.2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Zenona Głuszko, zam. ul. Szkolna 5, 38-700 Ustrzyki Dolne, została wydana decyzja Nr 18/2019, znak: RRG.6733.18.2019.CP z dnia 10.02.2020 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 211, 226/1, 226/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233/3, 235/6, 248/1, 291/2, 291/4, 292/9, 292/11, 296, 300/4, 297/3 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a).                                                                                               
                                                                      
                                                                         Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-10 07:36
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 03.02.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.2.2020.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 03.02.2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne – Solina – Myczków, polegającej na budowie chodnika na odcinku od km 3+524 do km 4+720 w m. Orelec przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 147 położonej w miejscowości Orelec, obręb – 0002, gmina Olszanica.
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
 
 
 
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 13:24
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-03 13:25
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia  27-01-2020 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-22.2.2017.dś
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 33 i art. 79, art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), oraz art.  10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA I PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 1. W dniu 30 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4221.25.2.2019.AH.5 wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Powyższe uzupełniania Inwestor przedłożył Wójtowi Gminy Olszanica w dniu 27.01.2020 r., jednocześnie jeden egzemplarz przesłał do Organu właściwego do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 3. Kolejno w dniu 27.01.2019 r. Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismami znak: RRG.6220-21.2.2017.dś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie ponownej opinii odnośnie realizacji w/w przedsięwzięcia.
 4. W dniach od 27 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:
Urzędu Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81.
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Oranem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olszanica.
 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                      
                                                                     WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-27 13:09
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia 27.01.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-6.19.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 27 stycznia 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 


       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,
z późn.zm.) ,

 
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa: dwóch zbiorników ppoż. w formie oczek wodnych, wiaty grillowej, fontanny, dojazdu, alejek oraz oświetlenia terenu – ,,Bieszczadzka Przystań Turystyki Aktywnej”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 603/2 położonej w miejscowości Stefkowa, obręb 0005 Stefkowa, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek:
 
Gmina Olszanica 38-722 Olszanica 81.                
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Stefkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
 
                                                                     Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-27 09:35

Załączniki:

RODO Plik pdf 344.90 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-23 14:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-23 14:16
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 22.01.2020 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-1.1.20.20.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 22.01.2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 193/1, 388 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 oraz działkach nr ew.: 303/2, 307, 303/1 położonych w miejscowości Olszanica obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
 
                                                                          Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-22 12:36

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
Zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Olszanica
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),   zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy  Olszanica uchwały Nr XIV/91/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Olszanica. Przedmiotem Zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy  Olszanica jest wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną, zabudowy usługowej oraz terenów komunikacji w miejscowości Zwierzyń, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym  do niniejszej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej Zmiany  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Olszanica. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Olszanica w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olszanica.
 
                                                                                            Wójt Gminy  Olszanica
Olszanica, 17.01.2020 r.
 
załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica, Olszanica 81 reprezentowany przez Wójta Gminy Olszanica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.
 3. Pani/Pana Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celach realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Olszanica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanica.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                   w pkt. 3,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym                                   w przepisach ustawy.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.  
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Maja Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-17 10:46

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „Zwierzyń 1”
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.  zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy  Olszanica uchwały Nr XIV/92/2019 z dnia  21 listopada 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zwierzyń 1”. Przedmiotem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zwierzyń 1” jest wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną, zabudowy usługowej oraz terenów komunikacji.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy  Olszanica w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olszanica.
 
                                                                                          Wójt Gminy  Olszanica
 
Olszanica, 17.01.2020 r.
 
załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica, Olszanica 81 reprezentowany przez Wójta Gminy Olszanica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.
 3. Pani/Pana Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celach realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
 • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Olszanica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanica.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                   w pkt. 3,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym                                   w przepisach ustawy.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.  
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Mają Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Dnych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-17 10:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia  15-01-2020 r.
znak sprawy:
RRG.6220-8.6.2019.1.dś
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Panią Beatę Kobylec –Szczęsny MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 39/12, 41- 103 Siemianowice Śląskie z dnia 06.11.2019 r. (data wpływu 19.11.2019 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
W dniu 15 stycznia 2020 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica.

   Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów strony postępowania mogą zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30
  
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
                                                                              Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-15 09:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia  15.01.2020 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-8.18.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 15 stycznia 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) ,

 
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 211, 226/1, 226/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233/3, 235/6, 248/1, 291/2, 291/4, 292/9, 292/11, 296, 300/4, 297/3 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica, prowadzone na wniosek:   
PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Zenona Głuszko, zam. ul. Szkolna 5, 38-700 Ustrzyki Dolne.
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                            
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-15 08:52
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-15 09:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia  15-01-2020 r.
znak sprawy:
RRG.6220-9.6.2019.1.dś
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081.), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Panią Beatę Kobylec –Szczęsny MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 39/12, 41- 103 Siemianowice Śląskie z dnia 06.11.2019 r. (data wpływu 19.11.2019 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
            W dniu 15 stycznia 2020 r. wydana została decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica.
            W dniach od 15 stycznia 2020 r. do 17 lutego 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-15 09:12
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 27.12. 2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733.17.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica

z dnia 27.12.2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica – PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja Nr 17/2019, znak: RRG.6733.17.2019.CP z dnia r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa linii kablowej SN, budowa linii napowietrznej SN, budowa stanowisk słupowych SN”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 419/1, 418/4, 415/1, 412, 411, 407/10, 407/4, 407/5 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.    
               
                                                                                                                                    
                   Wójt Gminy Olszanica
  
         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-27
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-27 08:28

WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia  27-12-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220.5.2019.dś

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), w związku z wnioskiem Firmy Darjan Sp.zo.o. Materiały Budowlane i Betoniarnia, 38-604 Hoczew 143, w przedmiocie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa: mobilnego węzła betoniarskiego o wydajności teoretycznej do 80 m3/h, 4 szt. silosów na cement o pojemności do 100 ton wraz z fundamentami, obudowy termicznej węzła betoniarskiego, 2 szt. kontenerów (na system grzewczy i pomocniczy), wagi samochodowej do 60 ton z kontenerem dla obsługi, urządzenia do recyklingu resztek betonu, zasieków na kruszywo, stanowiska słupowego wraz z linią kablową SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz  zbiornika retencyjnego na wodę deszczową” planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 396/14 i 395/1 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
W dniu 27 grudnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa: mobilnego węzła betoniarskiego o wydajności teoretycznej do 80 m3/h, 4 szt. silosów na cement o pojemności do 100 ton wraz z fundamentami, obudowy termicznej węzła betoniarskiego, 2 szt. kontenerów (na system grzewczy i pomocniczy), wagi samochodowej do 60 ton z kontenerem dla obsługi, urządzenia do recyklingu resztek betonu, zasieków na kruszywo, stanowiska słupowego wraz z linią kablową SN, stacji transformatorowej SN/nN oraz  zbiornika retencyjnego na wodę deszczową” planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 396/14 i 395/1 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.

            W dniach od 27 grudnia 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30
.
 
   
 
  Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-27
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-27 08:43
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-27 08:44
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia  23-12-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-7.6.2019.1.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA

 
Na podstawie art. 9, art. 10, art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4  i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Panią Beatę Kobylec –Szczęsny MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 39/12, 41- 103 Siemianowice Śląskie z dnia 06.11.2019 r. (data wpływu 19.11.2019 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. O wydaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 17 grudnia 2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.773.2019.MS, w której  stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
 2. O wydaniu przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 2 grudnia 2019 r., znak: WOOŚ.4220.25.18.2019.NH.5, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 3. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
 
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 w pokoju nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                 

Informuję, jednocześnie, że zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmiana decyzji ostatecznej, Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała

 
Otrzymują:

 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Panią Beatę Kobylec –Szczęsny MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 39/12, 41- 103 Siemianowice Śląskie,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie
  z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.);
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-12-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-12-23 12:33
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-12-20
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-12-20 14:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 20.12.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-3.19.2019.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 20 grudnia 2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa: dwóch zbiorników ppoż. w formie oczek wodnych, wiaty grillowej, fontanny, dojazdu, alejek oraz oświetlenia terenu – ,,Bieszczadzka Przystań Turystyki Aktywnej” - przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 603/2 położonej w miejscowości Stefkowa, obręb 0005 Stefkowa, gmina Olszanica.
 
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Stefkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
 
                                                                              Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-12-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-12-20 11:16
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 05.12.2019 r.
 sygn. akt:
RRG.6733.11.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl została wydana decyzja Nr 11/2019, znak: RRG.6733.11.2019.CP z dnia 05.12.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”,  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1245, 1243, 1237, 1247, 1235, 1581/2, 1236, 1221, 1167/1, 1238, 1239, 1230/1, 1223, 1218, 1169, 1168, 1167/2, 1164, 1157/1, 1155, 1154/1, 1153, 919/7, 919/6, 919/5, 918, 919/3, 917, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1117, 1118, 1115/1, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 976, 1025/1, 1025/2, 1162, 1199, 888, 887, 885, 886, 884, 883/1, 883/2, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1101, 1100, 1099, 1081/1, 1080, 1072, 1071/1, 1071/2, 1070, 862, 861/15, 861/16, 861/17, 861/14, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 860, 859, 858, 857, 1085, 1042, 1040, 1039, 1052, 1031, 974, 957, 973 obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy, Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                                                                                          
                                                                                 Wójt Gminy Olszanica
                                                                               mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-05
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-05 08:44
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-11-29
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-11-29 12:12
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 27.11.2019 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-3.18.2019.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 27 listopada 2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin przy udziale pełnomocnika Zenon Głuszko ul. Szkolna 5, 38-700 Ustrzyki Dolne, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej S.N. 15 kV” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 226/1, 226/2, 228, 229, 230, 211, 231, 232, 233/3, 235/6, 248/1, 291/2, 291/4, 292/9, 292/11, 296, 300/4, 297/3  położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
 
                                                                          Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-27 12:29
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-21 14:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia  21-11-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-19.2.2017.dś
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Stosownie do art. 33 i art. 79, art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu 29.12.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA I PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 1. W dniu 29 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Olszanica wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji.
 2. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Olszanica.
 3. Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.
 4. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 5. W dniu 22 maja 2018 r. zostało wydanie postanowienie znak: RRG.6220-5.2.2017.dś, którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 6. W dniu 10 października 2019 r. wezwano Inwestora pismem znak: RRG.6220-17.2.2017.dś do uzupełnienia dokumentów oraz Raportu o odziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.60.1533.2019 z dnia 2 października 2019 r.
 7. W dniu 19.11.2019 r. Inwestor przedłożył Wójtowi Gminy Olszanica Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, stosownie do wezwania z dnia 10 października 2019 r.
 8. Kolejno w dniu 21.11.2019 r. Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismami znak: RRG.6220-18.2.2017.dś do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii odnośnie realizacji w/w przedsięwzięcia.
 9. W dniach od 21 listopada 2019 do 21 grudnia 2019 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, Raportem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:
Urzędu Gminy Olszanica
38-722 Olszanica 81.
 
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Oranem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Olszanica. 
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
 
 
Otrzymują:
 1. Pełnomocnik Inwestora - ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne;
 2. Strony postępowania za pośrednictwem BIP Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.  i tablicy ogłoszeń UG w Olszanicy;
 3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie z art. 49 Kpa
  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 4. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, zgodnie z art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
 
Do wiadomości:
1. RRG; aa.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-21 12:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia  19-11-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220-1.6.2019.1.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4  i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w związku z wnioskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Panią Beatę Kobylec –Szczęsny MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 39/12, 41- 103 Siemianowice Śląskie z dnia 06.11.2019 r. (data wpływu 19.11.2019 r.) w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. W dniu  19.11.2019 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, działającej przez pełnomocnika Panią Beatę Kobylec –Szczęsny MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 39/12, 41- 103 Siemianowice Śląskie  o zmianę decyzji Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.6.2019.dś z dnia 18.10.2019 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Lesko – Ustrzyki Dolne- Krościenko – Gr. Państwa od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+ 460  w miejscowości Stekowa, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 629/1, 540, 539, 494, 497, 498, 499, 804, 777, 774 położonych w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica,
 2. W dniu 19.11.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-5.6.2019.1.dś z dnia 19.11.2019 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
                    
Informuję, że zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmiana decyzji ostatecznej, Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Otrzymują:
 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35- 959 Rzeszów, działającej przez pełnomocnika Panią Beatę Kobylec –Szczęsny MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny, ul. M. Skłodowskiej – Curie 39/12, 41- 103 Siemianowice Śląskie,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie
  z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.);
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-19 12:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia  18-11-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220-17.2.2019.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.),w związku z wnioskiem Pani Teresy Wójtowicz, zam. Stefkowa 92A, 38-722 Olszanica, w przedmiocie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa stacji paliw, myjni samochodowej dwustanowiskowej, budynku usługowego w zakresie usług gastronomicznych oraz noclegowych, wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 378, 377/1, 377/2, 376 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica

WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
W dniu 12 listopada 2019 r. wydana została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie znak: SKO.4170.73.1775.2019 utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Olszanica znak: RRG.6220.2.2019.dś z dnia 27.08.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa stacji paliw, myjni samochodowej dwustanowiskowej, budynku usługowego w zakresie usług gastronomicznych oraz noclegowych, wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 378, 377/1, 377/2, 376 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.

Z treścią ww. decyzji i aktami sprawy zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie  można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
   
 
                                                                                     Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-18 09:03
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 15.11.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-3.17.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 15 listopada 2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica – PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,budowa linii kablowej SN, budowa linii napowietrznej SN, budowa stanowisk słupowych SN” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 419/1, 418/4, 415/1, 412, 411, 407/10, 407/4, 407/5 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 15.11.2019 r. do 29.11.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                   mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-15 09:59
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-14 09:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 06.11.2019 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-9.11.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 6 listopada 2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) ,

      zawiadamiam
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”,  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: .: 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1245, 1243, 1237, 1247, 1235, 1581/2, 1236, 1221, 1167/1, 1238, 1239, 1230/1, 1223, 1218, 1169, 1168, 1167/2, 1164, 1157/1, 1155, 1154/1, 1153, 919/7, 919/6, 919/5, 918, 919/3, 917, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 896, 873, 874, 875, 876, 877, 879/1, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1117, 1118, 1115/1, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1108, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1043, 976, 1025/1, 1025/2, 1162, 1199, 888, 887, 885, 886, 884, 883/1, 883/2, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 1101, 1100, 1099, 1081/1, 1080, 1072, 1071/1, 1071/2, 1070, 862, 861/15, 861/16, 861/17, 861/14, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 860, 859, 858, 857, 1085, 1042, 1040, 1039, 1052, 1031, 974, 957, 973 obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 06-11-2019 r. do 20-11-2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                
                                                                          Wójt Gminy Olszanica
                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-06 11:40
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-11-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-11-06 09:37
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-11-06 09:38
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 31.10.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733.16.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 31 października 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 16/2019, znak: RRG.6733.16.2019.CP z dnia 31.10.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 973/17, 693, 754, położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Olszanica, w dniach od 31-10-2019 r. do 14-11-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                                                                                             
 
                                                                  
 
                                                                    Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                  mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-10-31
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-10-31 07:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-01-21
data dodania: 2020-01-20
data dodania: 2020-01-20
data dodania: 2020-01-17
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
data dodania: 2019-12-16
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-02-21
data dodania: 2020-02-18
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-12
data dodania: 2020-02-10
data dodania: 2020-02-07
data dodania: 2020-02-03
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2020r. 12:33:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.