Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 ... 10 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia 21.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.12.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 21 stycznia 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 12/2020, znak: RRG.6733.12.2020.CP z dnia 21.01.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 82, 61, 248/1, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410, 411, 412, 408/1, 408/4, 408/6, 398/1, 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007,
gm. Olszanica,
 
- prowadzonego na wniosek: Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81
 
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej:www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                          
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-21 13:54
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 20.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-5.17.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  gminy  Olszanica
z dnia 20 stycznia 2021 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa stacji bazowej LSK7018C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 121/15 położonej w miejscowości Orelec, obręb 0002, gm. Olszanica,
 
- prowadzone dla: firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,
  działającej przez pełnomocnika Panią Annę Ruszała zam. ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów.
 
 
   W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).                                                                      
                                                                 Wójt Gminy Olszanica
 
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-01-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-20 08:26
WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 8.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.3.2021.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 8 stycznia 2021 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica – PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do potoku Wańkówka, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”,  przewidzianego do realizacji na części działek
o nr ew.: 224/3, 248/1, położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu
tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
 
 
   Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-08 09:26
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia 8.01.2021 r.
 
znak sprawy:
RRG.6733-9.12.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 8 stycznia 2021 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

          Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 82, 61, 248/1, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410, 411, 412, 408/1, 408/4, 408/6, 398/1, 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica,
 
- prowadzonego na wniosek: Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl .
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                          
 
 
Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-08 13:21
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia 7.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.2.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 7 stycznia 2021 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 292, 293 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
 
 
                                           Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-01-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-07 12:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia 7.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.1.2021.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 7 stycznia 2021 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica – PRI Sp. z o.o., 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,rozbiórka linii kablowej SN, budowa linii kablowej SN” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 419/1, 418/4, 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 7.01.2021 r. do 21.01.2021 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                             Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2021-01-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-07 08:04

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dnia 4.01.2021 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.14.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 4 stycznia 2021 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


      Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25, została wydana decyzja Nr 14/2020, znak: RRG.6733.14.2020.CP z dnia 4.01.2021 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:, ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 656, 657/2, 659 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                
 
                                       Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2021-01-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-01-04 15:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 29.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-4.15.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 29 grudnia 2020 r.
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na podstawie art. 97 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w dniu 29 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  ,,budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 695/5, 695/1, 399/6, 358/2, 358/3, 359, 354, 355 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb  0006, gmina Olszanica - do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłych Stronach postepowania: Helena Duś i Józef Duś.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-29 07:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 23.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.13.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 23 grudnia 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

           Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 13/2020 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.13.2020.CP z dnia 23.12.2020 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 260/2, 261, 52/2, 52/3, 69, 67/2, 67/3, 67/4, 973/17, 973/18, 973/10, 973/8, 973/6, 973/5, 973/4, 973/3, 573/4, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 547/14, 546, 545/1, 545/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).                                                            
 
                                                           Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2020-12-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-23 07:44
WÓJT GMINY OLSZANICA                  Olszanica, dnia 17.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-3.14.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 17 grudnia 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 656, 657/2, 659 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
- prowadzonego na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25.
 
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
Możliwość realizacji ww. uprawień strona może dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                                  
 
                                                 Zastępca Wójta Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-17
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-17 13:27
WÓJT GMINY OLSZANICA                              Olszanica, dnia 16.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-2.17.2020.CP 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek firmy P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Annę Ruszała zam. ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa stacji bazowej LSK7018C wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 121/15 położonej w miejscowości Orelec, obręb 0002, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Orelec, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
 
                                                                      Zastępca Wójta Gminy Olszanica
                                                                                          Robert Petka

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-16 14:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 15.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.15.2020.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 15 grudnia 2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,budowa parkingu publicznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa oświetlenia”,  przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 407/10 położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
 
 
                                                                   Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-15 08:06
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 15.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.15.2020.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 15 grudnia 2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 695/5, 695/1, 399/6, 358/2, 358/3, 359, 354, 355 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
 
 
                                                                 Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-15 08:00
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
  Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art.11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Olszanica Nr XIV/91/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach  od  21 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.olszanica.pl .  Wyjaśnienia do ww. projektu  zmiany studium można uzyskać telefonicznie pod numerem: 13 461 70 45 wew. 40.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  11 stycznia  2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  pokój nr 27 godz. 1500. Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Olszanica lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmadej@gminaolszanica.pl  lub  gmina@olszanica.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego  2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Olszanica.
 
załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica, Olszanica 81 reprezentowany przez Wójta Gminy Olszanica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.  Pani/Pana Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celach realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Olszanica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanica. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt. 3,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym   w przepisach ustawy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Mają Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
                                                                 Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-11 07:53
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-17 11:16
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zwierzyń 1”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z   art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  oraz uchwały Rady Gminy  Olszanica Nr XIV/92/2019 z dnia  21 listopada 2019 roku

zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zwierzyń 1”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od  21 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica pokój nr 27, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://bip.olszanica.pl .  Wyjaśnienia do ww. projektu  planu można uzyskać telefonicznie pod numerem: 13 461 70 45 wew. 40.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu  rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  11 stycznia  2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  pokój nr 27 godz. 1500. Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Olszanica lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmadej@gminaolszanica.pl  lub  gmina@olszanica.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag jest Wójt Gminy Olszanica.

załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica, Olszanica 81 reprezentowany przez Wójta Gminy Olszanica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 lub email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223.  Pani/Pana Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO oraz Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celach realizacji zadań związanych z procedurą planistyczną. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Olszanica przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Olszanica. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt. 3,  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym    i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym   w przepisach ustawy. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Mają Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-12-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-11 07:50
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-17 11:18
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-12-08
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-12-08 09:06
WÓJT GMINY OLSZANICA                                       Olszanica, dnia 7.12.2020 r.
 
znak sprawy:
RRG.6733-7.12.2020.CP
                                                      O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 7 grudnia 2020 r.
o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na podstawie art. 97 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w dniu 7 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 82, 61, 248/1, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410, 411, 412, 408/1, 408/4, 408/6, 398/1, 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica, do czasu uzyskania przez Inwestora informacji o kuratorze spadku po zmarłej będącej właścicielem działki nr ew.: 407/9, biorącej udział w ww. postepowaniu.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                  
                                                                                                                              
                                                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-07 12:00
WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia 2.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-4.13.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 2 grudnia 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 260/2, 261, 52/2, 52/3, 69, 67/2, 67/3, 67/4, 973/17, 973/18, 973/10, 973/8, 973/6, 973/5, 973/4, 973/3, 573/4, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 547/14, 546, 545/1, 545/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica,
 
- prowadzonego na wniosek: Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81
 
 
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
Możliwość realizacji ww. uprawień strona może dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                           
 
 
                                                            Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-02 12:42
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 2.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.6.2020.CP
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta gminy Olszanica
z dnia 2 grudnia 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, została wydana decyzja Wójta Gminy Olszanica Nr 6/2020, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.6.2020.CP z dnia 2.12.2020 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
Możliwość realizacji ww. uprawień strona może dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                       

                                                                  Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-02 09:43
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-11-25
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-11-25 15:26
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 24.11.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.14.2020.CP
  
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 24.11.2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosekPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 656, 657/2, 659 położonychw miejscowościUherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).            
 
 
                                                                        Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-24 10:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                        Olszanica, dnia 16.11.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-13.6.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 16 listopada 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

      zawiadamiam
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Uherce Mineralne przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
- prowadzonego na wniosek: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne.
 
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
Możliwość realizacji ww. uprawień strona może dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                          
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-16 09:14
Obwieszcze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu decyzji znak: SKO.415.127.2182.2020 uchylającej decyzję Wója Gminy Olszanica nr 6/2020 z dnia 15.09.2020 r. znak: RRG.6733.6.2020.CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej budowę zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Uherce Mineralne. 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 263.26 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-13 14:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-13 14:15
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 06.11.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.13.2020.CP 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 06 listopada 2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 260/2, 261, 52/2, 52/3, 69, 67/2, 67/3, 67/4, 973/17, 973/18, 973/10, 973/8, 973/6, 973/5, 973/4, 973/3, 573/4, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 547/14, 546, 545/1, 545/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                
 
                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-06 13:50
RRG.6151.3.2020                                                               Olszanica 19.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie”   (Dz. U. z 2020 poz. 1683)

Wójt Gminy Olszanica
podaje do publicznej wiadomości, że

 
- na terenie obwodu łowieckiego nr 195 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „JARZĄBEK” w Ustrzykach Dolnych, w następującym terminie:
22-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Rzeki
13-12-2020 r.- od godz. 8,00 do godz. 15.00   Łowisko Serednica
- na terenie obwodu łowieckiego nr 196 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „JARZĄBEK” w Ustrzykach Dolnych, w następującym terminie:
08-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Brzegi Śmietnik
15-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Krościenko Skała
06-12-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Zamsy
24-12-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Łodyna Kopalnia
 
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
                                                                                          Z up. WÓJTA
                                                                                           dr Robert Petka
                                                                                           Z-CA WÓJTA
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-19
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-19 11:45
WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 19.10.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-2.12.2020.CP
  
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 19 października 2020 r.
 
 
       Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  zpóźn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosekGminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 82, 61, 248/1, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410, 411, 412, 408/1, 408/4, 408/6, 398/1, 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                 
 
                                                 Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-19 08:19
RRG.6151.2.2020                                                           Olszanica 08.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie” (Dz. U. z 2020 poz. 67 ze zm.)

Wójt Gminy Olszanica
podaje do publicznej wiadomości, że

 
- na terenie obwodu łowieckiego nr 185 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „RYŚ” Ustrzyki Dolne, w następujących terminach:
25-10-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 14.00  Łowisko Kamionki
07-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 14.00  Ropienka Dolna
24-12-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 14.00  Łowisko Lepisko
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
                                                                      
                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-09
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-09 08:38
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-09 08:39
RRG.6151.1.2020                                                              Olszanica 06.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie”   (Dz. U. z 2020 poz. 67 ze zm.)
Wójt Gminy Olszanica
podaje do publicznej wiadomości, że
- na terenie obwodu łowieckiego nr 205 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „ŻBIK” w Uhercach Mineralnych, w następujących terminach:
25-10-2020 r.- od godz. 7.45 Glinne, „Czulnia”
08-11-2020 r.- od godz. 7.45 Łobozew, „Żuków Górny”
15-11-2020 r.- od godz. 7.45 Berezka „Bereźnica”
29-11-2020 r.- od godz. 7.45 Orelec „Żuków bukowy”
06-12-2020 r.- od godz. 7.45 Bereźnica Niżna „Bereźnica”
24-12-2020 r. -od godz. 7.45 Orelec „ Szulce, Malinisko”
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
                                                                                      Wójt Gminy Olszanica
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Zapała    
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-06 13:46
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-06 13:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                   Olszanica, dnia 15.09.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.6.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica
z dnia 15 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.  2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika: „ATL” Sp. z o.o., ul. Ignacego Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne, została wydana decyzja Wójta Gminy Olszanica Nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.6.2020.CP z dnia 15.09.2020 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w miejscowości Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                  
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-09-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-15 08:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 31.08.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-11.6.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

zawiadamiam
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Uherce Mineralne przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
dla Wnioskodawcy: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika: „ATL” Sp. z o.o., ul. Ignacego Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                       
 
                                                       Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-31
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-31 13:01
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-01-22
data dodania: 2021-01-21
data dodania: 2021-01-20
data dodania: 2021-01-20
data dodania: 2021-01-18
data dodania: 2021-01-15
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 25 stycznia 2021r. 19:14:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.