Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 14 
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-21 12:38
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 20-10-2022 r.
 znak sprawy:
RRG.6733-5.8.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że w dniu 20.10.2022 r. postanowieniem znak: RRG.6733-4.8.2022.CP zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 351/4 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 20.10.2022 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).    
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                          Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-20 11:51
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-20
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-20 15:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 19.10.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.8.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 19 października 2022 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
ZAWIADAMIA
że na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa działającej przez Pełnomocnika Pana Jonasza Odrzywołek zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Play o nominale LSK7021B wraz z instalacją elektroenergetyczną oraz kanalizacją kablową”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 351/4 położonej w miejscowości Paszowa, obręb 0003, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                          Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-10-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-10-19 12:12
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-17 15:10
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-17
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-17 15:12
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-14
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-14 14:32
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-10-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-10-06 14:32
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 26.09.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.7.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 26 września 2022 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503) Wójt Gminy Olszanica,
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa 10 budynków rekreacji indywidualnej w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy”, planowanego do realizacji na części działki o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI

 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                                                   Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-26 14:09
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-09-22
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-22 14:17
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-22 14:21
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-09-12
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-09-12 15:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 02-09-2022 r.
znak sprawy:
RRG.6730-7.28.2022.WZ                                                          
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że postanowieniem znak: RRG.6730-6.28.2022.WZ z dnia 02.09.2022 r. wezwano Inwestora do złożenia wyjaśnień oraz materiałów  dowodowych do wniosku w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY

 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 23.08.2022 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
                                                                            Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-09-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-09-02 10:05
Olszanica, dnia 26.08.2022 r. 
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30, art. 46 pkt. 3 i art. 54 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica informuje, że przystępuje do sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wykonaniem  uproszczonego planu urządzenia lasu dla Gminy Olszanica na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r.
 
 
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-26 14:33
Olszanica 26.08.2022 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 1275)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA
 
 
          W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Olszanicy projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych na terenie  Gminy Olszanica, Wójt Gminy Olszanica informuje, że w dniu 14 września 2022 roku w godzinach od 12.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy odbędą się konsultacje społeczne w których uczestniczy wykonawca przedmiotowej dokumentacji tj. Las-R Sp. z o.o.  ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków
 
 
                                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2022-08-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-26 14:32
WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 24.08.2022 r.
sygn. akt: RRG.6733.6.2022.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójta gminy Olszanica
z dnia 24.08.2022 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja znak: RRG.6733.6.2022.CP z dnia 24.08.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o nr ewid. 82 i 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa w gminie Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.             
 
 
                                                             Wójt Gminy Olszanica
                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-24 10:27
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 23-08-2022 r.
 
znak sprawy:
RRG.6730-6.28.2022.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że postanowieniem znak: RRG.6730-5.28.2022.WZ z dnia 23.08.2022 r. podjęto postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 23.08.2022 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                   Wójt Gminy Olszanica
                                                     Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-23 11:28
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 22.08.2022 r.
sygn. akt: RRG.6733.5.2022.CP
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta gminy Olszanica

z dnia 22.08.2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia

 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego zam. 36-212 Trześniów 18A została wydana decyzja znak: RRG.6733.5.2022.CP z dnia 22.08.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 414, 415/1, 411, 400/10, 404, 405/2, 403/7, 403/25 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.             
 
 
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
                                                                      mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-08-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-08-22 13:27
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-08-18
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-08-18 15:30
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-07-18
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-07-18 13:48
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-07-18 13:50
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 12.07.2022 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-2.6.2022.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 12 lipca 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
  1. Na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o nr ewid. 82 i 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa w gminie Olszanica.
  2. Został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  3. Projekt decyzji został przesłany do uzgodnienia z właściwymi organami, stosownie do przepisów określonych w art. 53 ust. 4 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
 
                                                                        Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                             Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-07-12 12:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia 22-06-2022 r.
 znak sprawy:
RRG.6730-4.28.2022.WZ
 
 O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
że w dniu 22.06.2022 r. postanowieniem znak: RRG.6730-3.28.2022.WZ zawieszono z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki bytowe oraz ustalenie zasad podziału działki” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 312/1 położonej w miejscowości Rudenka, obręb – 0004, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 22.06.2022 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                           Wójt Gminy Olszanica
                                              Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-22 09:43
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 20.06.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733-1.5.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 20 czerwca 2022 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2022r. poz. 503) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego zam. 36-212 Trześniów 18A, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 414, 415/1, 411, 400/10, 404, 405/2, 403/7, 403/25 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                              Wójt Gminy Olszanica
                                                                                 Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-20 11:50
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia 15-06-2022 r.                                                                                                                
 znak sprawy:                                                                                                     
RRG. 6733-9.2.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 15 czerwca 2022 r.
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 K.p.a. (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja znak: RRG.6733.2.2022.CP z dnia 15.06.2022 r.  zmieniająca decyzję znak: RRG.6733.2.2022.CP z dnia 05.05.2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku rekreacji oraz przebudowa basenu na biostaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu basenowego na zewnętrzny zespół rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy””, na działce o nr ewid. 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica w gminie Olszanica,
na rzecz: Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27, w Referacie Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl. w dniach od 15-06-2022 r. do 30-06-2022 r.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                                            
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-06-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-06-15 14:39
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-06-15
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-06-15 11:49

Załączniki:

Obwieszczenie Plik txt 212.00 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2022-06-07
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-06-07 10:45
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2022-06-07 10:46
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia 30-05-2022 r.                                                                                                                                 
 znak sprawy:                                                                                                    
RRG. 6733-8.2.2022.CP
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 30 maja 2022 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „Budowa budynku rekreacji oraz przebudowa basenu na biostaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu basenowego na zewnętrzny zespół rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy””, na działce o nr ewid. 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica w gminie Olszanica.
Zmiana ww. decyzji dotyczy zmiany granic terenu objętego wnioskiem.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni,
tj.  30-05-2022 r. do 13-06-2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz
w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
 
 
 
                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-30 11:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 12.05.2022 r.
sygn. akt: RRG.6733.3.2022.CP
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 12.05.2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Pana Szczepana Michalskiego zam. 36-212 Trześniów 18A została wydana decyzja znak: RRG.6733.3.2022.CP z dnia 12.05.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 414, 415/2, 411, 400/10, 404, 405/2, 403/7, 403/25 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   

 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                               mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-12 10:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 05.05.2022 r.
sygn. akt:
RRG.6733.2.2022.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanicaz dnia 05.05.2022 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia

 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek  Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, 38-722 Olszanica 222 została wydana decyzja znak: RRG.6733.2.2022.CP z dnia 05.05.2022 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku rekreacji oraz przebudowa basenu na biostaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kompleksu basenowego na zewnętrzny zespół rekreacyjno-wypoczynkowy w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy””, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 863 położonej w miejscowości Olszanica, obręb 0001, gm. Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.                   
 
 
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-05 09:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 05-05-2022 r.                                                                                                                
 znak sprawy:                                                                                                    
RRG.6733-8.1.2018.2022.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 05 maja 2022 r.
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 K.p.a. (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja znak: RRG.6733.1.2018.2022.CP z dnia 05.05.2022 r.  zmieniająca decyzję znak: RRG.6733.1.2018.CP z dnia 6.04.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „budowa wielofunkcyjnego budynku usługowego użyteczności publicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 410, 411, 412, 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, gmina Olszanica,
na rzecz: Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl. w dniach od 05-05-2022 r. do 19-05-2022 r.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                                            
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-05 09:20
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 05.05.2022 r.
znak sprawy:
RRG.6730-5.14.2020.2022.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Stosownie do treści art. 33-36 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) i prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na Obszar Natura 2000 polegającego na:,,budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego” przewidzianego do realizacji na części działki o nr ew.: 445/1 położonej w miejscowości Paszowa, obręb – 0003, gmina Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu prowadzi postępowanie w przedmiotowej sprawie.
            Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.
            Informuje się, że w dniu 05 maja 2022 r. został wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Olszanica (pokój nr 27) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej raport oddziaływania na Obszar Natura 2000 dla ww. przedsięwzięcia.
            Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i  35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 05.05.2022 r. do dnia 06.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w pokoju nr 27, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
           
 
 
                                                                         Wójt Gminy Olszanica
                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Uzupełnienie raportu Plik pdf 560.99 KB
Raport Plik pdf 8.67 MB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-05-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-05 09:29
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-05-05 09:31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-09-25
data dodania: 2023-09-22
data dodania: 2023-09-15
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 27 września 2023r. 00:40:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.