Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 11 
WÓJT GMINY OLSZANICA                             Olszanica, dnia 2.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-4.13.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 2 grudnia 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 260/2, 261, 52/2, 52/3, 69, 67/2, 67/3, 67/4, 973/17, 973/18, 973/10, 973/8, 973/6, 973/5, 973/4, 973/3, 573/4, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 547/14, 546, 545/1, 545/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica,
 
- prowadzonego na wniosek: Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81
 
 
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
Możliwość realizacji ww. uprawień strona może dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                           
 
 
                                                            Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-02 12:42
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 2.12.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.6.2020.CP
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta gminy Olszanica
z dnia 2 grudnia 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, została wydana decyzja Wójta Gminy Olszanica Nr 6/2020, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.6.2020.CP z dnia 2.12.2020 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
Możliwość realizacji ww. uprawień strona może dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                       

                                                                  Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-12-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-12-02 09:43
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-11-25
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-11-25 15:26
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 24.11.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.14.2020.CP
  
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 24.11.2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosekPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, zam. 36-212 Trześniów 25, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 656, 657/2, 659 położonychw miejscowościUherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).            
 
 
                                                                        Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-24 10:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                        Olszanica, dnia 16.11.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-13.6.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 16 listopada 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

      zawiadamiam
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Uherce Mineralne przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
- prowadzonego na wniosek: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne.
 
    W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
Możliwość realizacji ww. uprawień strona może dokonać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica,  Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                          
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-16
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-16 09:14
Obwieszcze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu decyzji znak: SKO.415.127.2182.2020 uchylającej decyzję Wója Gminy Olszanica nr 6/2020 z dnia 15.09.2020 r. znak: RRG.6733.6.2020.CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej budowę zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Uherce Mineralne. 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 263.26 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-11-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-13 14:15
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-13 14:15
WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 06.11.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.13.2020.CP 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 06 listopada 2020 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2020.293,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 260/2, 261, 52/2, 52/3, 69, 67/2, 67/3, 67/4, 973/17, 973/18, 973/10, 973/8, 973/6, 973/5, 973/4, 973/3, 573/4, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 547/14, 546, 545/1, 545/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                
 
                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-11-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-11-06 13:50
RRG.6151.3.2020                                                               Olszanica 19.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie”   (Dz. U. z 2020 poz. 1683)

Wójt Gminy Olszanica
podaje do publicznej wiadomości, że

 
- na terenie obwodu łowieckiego nr 195 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „JARZĄBEK” w Ustrzykach Dolnych, w następującym terminie:
22-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Rzeki
13-12-2020 r.- od godz. 8,00 do godz. 15.00   Łowisko Serednica
- na terenie obwodu łowieckiego nr 196 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „JARZĄBEK” w Ustrzykach Dolnych, w następującym terminie:
08-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Brzegi Śmietnik
15-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Krościenko Skała
06-12-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Zamsy
24-12-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 15.00   Łowisko Łodyna Kopalnia
 
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
                                                                                          Z up. WÓJTA
                                                                                           dr Robert Petka
                                                                                           Z-CA WÓJTA
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-19
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-19 11:45
WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 19.10.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-2.12.2020.CP
  
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 19 października 2020 r.
 
 
       Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2020.256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293,  zpóźn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosekGminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: budowa konstrukcji wsporczych, w tym startowej i lądowiska, wraz z linami „zjazdu tyrolskiego” oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 82, 61, 248/1, 407/7, 407/8, 407/9, 407/10, 409, 410, 411, 412, 408/1, 408/4, 408/6, 398/1, 493/2 położonych w miejscowości Wańkowa, obręb 0007, gm. Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku,
w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Wańkowa, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                 
 
                                                 Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-10-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-10-19 08:19
RRG.6151.2.2020                                                           Olszanica 08.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie” (Dz. U. z 2020 poz. 67 ze zm.)

Wójt Gminy Olszanica
podaje do publicznej wiadomości, że

 
- na terenie obwodu łowieckiego nr 185 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „RYŚ” Ustrzyki Dolne, w następujących terminach:
25-10-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 14.00  Łowisko Kamionki
07-11-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 14.00  Ropienka Dolna
24-12-2020 r.- od godz. 8.00 do godz. 14.00  Łowisko Lepisko
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
                                                                      
                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-09
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-09 08:38
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-09 08:39
RRG.6151.1.2020                                                              Olszanica 06.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie”   (Dz. U. z 2020 poz. 67 ze zm.)
Wójt Gminy Olszanica
podaje do publicznej wiadomości, że
- na terenie obwodu łowieckiego nr 205 pk. odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło łowieckie „ŻBIK” w Uhercach Mineralnych, w następujących terminach:
25-10-2020 r.- od godz. 7.45 Glinne, „Czulnia”
08-11-2020 r.- od godz. 7.45 Łobozew, „Żuków Górny”
15-11-2020 r.- od godz. 7.45 Berezka „Bereźnica”
29-11-2020 r.- od godz. 7.45 Orelec „Żuków bukowy”
06-12-2020 r.- od godz. 7.45 Bereźnica Niżna „Bereźnica”
24-12-2020 r. -od godz. 7.45 Orelec „ Szulce, Malinisko”
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
 
                                                                                      Wójt Gminy Olszanica
                                                                                  mgr inż. Krzysztof Zapała    
 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-10-06
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-06 13:46
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-10-06 13:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                   Olszanica, dnia 15.09.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.6.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica
z dnia 15 września 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.  2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika: „ATL” Sp. z o.o., ul. Ignacego Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne, została wydana decyzja Wójta Gminy Olszanica Nr 6/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.6.2020.CP z dnia 15.09.2020 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonych w miejscowości Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                  
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-09-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-09-15 08:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 31.08.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-11.6.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

zawiadamiam
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Uherce Mineralne przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 948/8, 399/2, 948/1, 948/6 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
dla Wnioskodawcy: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika: „ATL” Sp. z o.o., ul. Ignacego Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                       
 
                                                       Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-31
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-31 13:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dnia 21.08.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.11.2020.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta Gminy Olszanica

z dnia 21 sierpień 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


    Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, została wydana decyzja Nr 11/2020, znak: RRG.6733.11.2020.CP z dnia 21.08.2020 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 222, 215, 214, 197/1, 248, 255, 919/11, 208/2, 209/2, 209/1, 210, 211, 212, 216, 249 położonych w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                        
  
Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-08-21
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-21 08:23
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                    Olszanica, dnia 12.08.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733.8.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 12.08.2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

          Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica 

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że na wniosek „Transprzęt” Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Zabłotce 51, 38-500 Sanok, , została wydana decyzja Nr 8/2020, znak: RRG.6733.8.2020.CP z dnia 12.08.2020 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa wiaty przeznaczonej do składowania odpadów wielkogabarytowych wraz z dwoma placami postojowymi dla pojazdów komunalnych oraz placem manewrowo-składowym do sytuowania kontenerów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” przewidzianego do realizacji na części działki nr ew.: 366 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica,

W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
 

Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała

więcej
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2020-08-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-12 12:45
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-08-12 12:48
WÓJT GMINY OLSZANICA                        Olszanica, dnia 31.07.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-5.11.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica  z dnia 31 lipca 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 222, 215, 214, 197/1, 248, 255, 919/11, 208/2, 209/2, 209/1, 210, 211, 212, 216, 249 położonych w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica,  38-722 Olszanica 81
 
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl .
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                       
 
 
                                                       Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-31
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-31 09:33
WÓJT GMINY OLSZANICA                        Olszanica, dnia 31.07.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-5.11.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica  z dnia 31 lipca 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 222, 215, 214, 197/1, 248, 255, 919/11, 208/2, 209/2, 209/1, 210, 211, 212, 216, 249 położonych w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica,

dla Wnioskodawcy: Gmina Olszanica,  38-722 Olszanica 81
 
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl .
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                       
 
 
                                                       Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-31
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-31 09:33

WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 29.07.2020 r.

sygn. akt:

RRG.6733.10.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica

z dnia 29 lipca 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020.
256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 

zawiadamia

 

wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25, została wydana decyzja Nr 10/2020, znak: RRG.6733.10.2020.CP z dnia 29.07.2020 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 652, 654, 656 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.

 

 W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

 

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

 

Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                        

 

  

                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

 

                                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-07-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-29 09:23
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-29 09:24
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dnia 27.07.2020 r.
 sygn. akt:
RRG.6733-8.8.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 27.07.2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa wiaty przeznaczonej do składowania odpadów wielkogabarytowych wraz z dwoma placami postojowymi dla pojazdów komunalnych oraz placem manewrowo-składowym do sytuowania kontenerów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” przewidzianego do realizacji na części działki nr ew.: 366 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica,
dla Wnioskodawcy: „Transprzęt” Sp. z o.o., Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.

Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                       
 
                                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-07-27
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-07-27 09:55
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2020-07-22
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-07-22 09:57
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2020-07-22 09:59
WÓJT GMINY OLSZANICA                            Olszanica, dnia 16.07.2020 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.9.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica

z dnia 16 lipca 2020 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

        Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020.256, ze zm.)

Wójt Gminy Olszanica

 zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, została wydana decyzja Nr 9/2020 o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RRG.6733.9.2020.CP z dnia 16.07.2020 r., dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa oświetlenia zewnętrznego Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 426/15 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
 
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).                                                                        
  
                                              Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-16
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-16 12:22
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 14.07.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733-6.10.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 14 lipca 2020 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, z późn.zm.),
 

 

zawiadamiam
 

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 652, 654, 656 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,
 
dla Wnioskodawcy: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działająca przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl. Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a.).


 
Wójt Gminy Olszanica
 
mgr inż. Krzysztof Zapała


 
 
 
 
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-14
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-14 12:12
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia  7-07-2020 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-6-7.2.2020.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 49, w związku z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2020.256, ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081, ze zm.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica ,,PRI” Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81, z dnia 23.04.2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, Rozbudowa i przebudowa terenu narciarskiego (będącego w trakcie realizacji)”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 408/7, 408/8, 408/6, 407/6, 398/1, 412, 413/4, 411, 408/3, 409, 493/2, 410, 408/4, 408/1, 407/9, 407/10, 407/8, 407/7, 248/1, 61, 82, 83, 422, 418/4, 418/3, 418/2, 419/1, 419/2, 420/1, 424/1, 431/1, położonych w miejscowości Wańkowa, obręb – 0007, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 • O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienia z dnia 29 maja 2020 r., znak: WOOŚ.4220.25.3.2020.BK.6 uzgadniającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
  i flory, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 • O wydaniu przez  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowienia z dnia 26 czerwca 2020 r., znak: RZ.ZZŚ.3.435.61.2020.KP, w którym stwierdzono że dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodniono zakres raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • O wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia z dnia 7.07.2020 r., znak: RRG.6220-6.2.2020.dś, nakładającego na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na obszar Natura 2000 tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia.
 • O wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia z dnia 7.07.2020 r., znak: RRG.6220-7.2.2020.dś, zawieszającego postępowanie w ww. sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia. 
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
 
Otrzymują:
 1. Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica ,, PRI" Sp. z o.o., 38 - 722 Olszanica 81.
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablic ogłoszeń: Urzędu Gminy w Olszanicy oraz sołectwa Wańkowa, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020.283.).
 3. RRG - A/a.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2020-07-07
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-07 13:49
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 01.07.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733-7.9.2020.CP

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  gminy  Olszanica
z dnia 1 lipca 2020 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020.256, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. 2020.293,z późn.zm.),
 
zawiadamiam

 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,budowa oświetlenia zewnętrznego Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych” przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 426/15, 426/16, 400/17 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
dla Wnioskodawcy: Zakład Karny w Uhercach Mineralnych, 38-623 Uherce Mineralne 153.
 
     W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).

Wójt Gminy Olszanica

 

mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-07-01
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-01 09:40
Modyfikacja Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-07-01 09:40
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 30.06.2020 r.
sygn. akt:
RRG.6733.7.2020.CP


O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 30.06.2020 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2020.293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2020. 256, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia


wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, działającej przez pełnomocnika mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36-212 Trześniów 25, została wydana decyzja Nr 7/2020, znak: RRG.6733.7.2020.CP z dnia 30.06.2020 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/ przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/2 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica,

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.

Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).

Wójt Gminy Olszanica
 mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2020-06-30
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2020-06-30 11:24