Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 2 3 ... 16 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 02.01.2024 r.
sygn. akt:
RRG.6730.53.2023.WZ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że w dniu 02 stycznia 2024 r. została wydana decyzja Nr 1/24 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego” na działce o nr ewid. 426/15 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, w gminie Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 02.01.2024 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym. 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2024-01-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-01-02 10:36
WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 28.12.2023 r.

sygn. akt:

RRG.6733.4.2023.CP
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 28.12.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica z/s Olszanica 81, 38-722 Olszanica została wydana decyzja znak: RRG.6733.4.2023.CP z dnia 28.12.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego”, na działce o nr ewid. 224/7, położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                          Wójt Gminy Olszanica
                                                                                      mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-28 12:42
WÓJT GMINY OLSZANICA                                         Olszanica, dnia 28.12.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733.3.2023.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 28.12.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica z/s Olszanica 81, 38-722 Olszanica została wydana decyzja znak: RRG.6733.3.2023.CP z dnia 28.12.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego budynku usługowego użyteczności publicznej”, na działce o nr ewid. 415/1, położonej w miejscowości Wańkowa, obręb 0007 Wańkowa w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-28 12:10
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-28 12:10
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia  22-12-2023 r.
 znak sprawy:
RRG.6220-5.4.2023.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023.1094 z późn. zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2023.775 z późn. zm.), i w związku z wnioskiem Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 z dnia 16.08.2023 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „ Prace budowlane dotyczące kształtowania koryta potoku bez nazwy”, planowanego do realizacji na działkach oznaczonych ewid. nr: 133/2, 132/2, 131/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006, gm. Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
  1. O wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii z dnia 27 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.4220.25.17.2023.PW.4, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz pisma znak: WOOŚ.4220.25.17.2023.PW.6 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podtrzymania swojego stanowiska zawartego  w ww. opinii.
  2. O wydaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 15 grudnia 2023 r. znak: RZ.ZZŚ.3.4901.160.2023.UK, w której  stwierdzono, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
  3. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
 
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 w pokoju nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.              
 
 
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-22 11:22
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), 
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
 
zawiadamia 
 
że w dniu 30 listopada 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 5276 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Słonne PLB180003.
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), 
 
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
 
zawiadamia 
 
że w dniu 30 listopada 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 5276 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Słonne PLB180003.

Załączniki:

Treść obwieszczenia Plik txt 89.50 KB
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2023-12-21
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-12-21 14:49
Modyfikacja Ewelina Kabaj - Sekretarka 2023-12-21 14:50
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia 19-12-2023 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-16.3.2023.dś       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
O POSTĘPOWANIU WYMAGAJĄCYM UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
 

Wójt Gminy Olszanica  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
informację o możliwości zapoznania się z „Uzupełnieniem do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia budowy kolei krzesełkowej czteroosobowej, budowy dwóch budynków sterówki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. oświetleniem i systemem dośnieżania stoku w miejscowości Wańkowa, gmina Olszanica, Powiat Leski, województwo podkarpackie” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.
 
                                                                                   Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 18.12 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2023-12-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-19 10:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-19 10:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                                             Olszanica, dnia 18.12.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6730-5.53.2023.WZ
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)
 
zawiadamia
 
że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa budynku gospodarczego”, planowanego do realizacji na działce oznaczonej ewid. nr 426/15 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
           
 
ZAINTERESOWANI, STRONY POSTĘPOWANIA LUB ICH PRZEDSTAWICIELE
I PEŁNOMOCNICY
 
mogą zapoznać się z całością akt sprawy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej, tj. od dnia 18.12.2023 r.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na stronie internetowej: https://bip.olszanica.pl/.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-18 14:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 14.12.2023 r.
sygn. akt:
RRG.6733-2.5.2023.CP                                                       
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 20 listopada 2023 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z  2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy”, na działkach o nr ewid. 917, 919/3 położonych w miejscowości Olszanica, obręb 0001 Olszanica, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a).  
 
 
                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała   
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-14 10:22
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia 13.12.2023 r
sygn. akt:
RRG.6733.2.2023.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 13.12.2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica
 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica z/s Olszanica 81, 38-722 Olszanica została wydana decyzja znak: RRG.6733.2.2023.CP z dnia 13.12.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV – oświetlenie drogowe w m-ci Zwierzyń”, na działkach o nr ewid. 34/1, 34/34, 34/5, położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń w gminie Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30.
Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 K.p.a). W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Olszanica
                                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-13 12:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-13 12:41
WÓJT GMINY OLSZANICA                                              Olszanica, dnia 12-12-2023 r.
znak sprawy:
RRG.6220.5.2023       
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
            Na podstawie art. 33-36, art. 38 i art. 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji, oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 114/7 położonej w miejscowości Zwierzyń, gmina Olszanica, na obszar Natura 2000
 
Wójt Gminy Olszanica
informuje,
 
że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu prowadzi postępowanie (znak sprawy: WST.PRZ.43.2.7.2023.IP.4) w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 114/7 położonej w miejscowości Zwierzyń, gmina Olszanica.
           
            Organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu, pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.
 
            Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)  – w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości – w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 27) w godzinach pracy Urzędu lub wysyłając na adres Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, bądź drogą elektroniczną – gmina@olszanica.pl lub przez platformę ePUAP.
 
 
                                                                                       Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-12-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-12-12 14:17