Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020651/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 803 położona w Stefkowej;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,024 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, użytkowana niegdyś jako droga polna do brodu. Położona w południowej części miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej, w pobliżu drogi krajowej nr 84 relacji Sanok – Krościenko.
Otoczenie: nieruchomość od strony północnej i południowej graniczy z potokiem Olszanica, od strony wschodniej z działką nr 804 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i  gospodarczym a od strony zachodniej z niezabudowaną działką nr 802.
Teren działki płaski (cechy fizyczne niekorzystne), w części południowej o nachyleniu w kierunku południowym, do dna potoku. Kształt granicy - nieregularny wielokąt, stanowi wąski i długi pas gruntu typowy dla działek drogowych. Racjonalne zagospodarowanie terenu jako niezależnej i odrębnej działki nie jest możliwe.
Uzbrojenie: Działka znajduje się terenach uzbrojeniowych, w pobliżu linia energetyczna.
Dojazd: działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp możliwy po gruncie działki nr 804 stanowiącej własność osoby fizycznej.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 2.004,00 zł (słownie: dwa tysiące cztery złote 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 19.02.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Stefkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 08.01.2019 r. 
 
                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-08 09:29
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do zamiany
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
-  księga wieczysta Nr KS1E/00020684/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 333/2 położonej w Orelcu – właściciel Gmina Olszanica;
 - księga wieczysta Nr KS1E/00027329/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 312/15 położonej w Orelcu – właściciel osoba prywatna ,
 
2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 333/20,0117 ha
                                                        - dz. Nr 312/150,0228 ha
          
3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Orelec, tj. dz. nr ew.: dz. Nr 333/20,0117 ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: dz. Nr 312/150,0228 ha stanowiącą  własność  osoby prywatnej. 
Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Soliny na obrzeżach wsi.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy
 
6) cena nieruchomości:
- dz. Nr  333/2 wynosi: 820,00 zł. ( słownie: osiemset dwadzieścia  złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT,  
- dz. Nr  312/15 wynosi: 1 600,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT.
 
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
 
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do zamiany.
 
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 15.02.2019 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Orelec.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 04.01.2019 r.
                                                                          
                                                                   Wójt  Gminy  Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-04 08:27
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka
Nr 1586  położona w Olszanicy;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1207 ha;
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki jest niezabudowany, płaski,
o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 1585.
Na działce znajduje się fragment budynku gospodarczego, zgłoszonego w Starostwie Powiatowym
w Lesku dnia 11.01.2018 r. do rozbiórki,  który jest do usunięcia przed sprzedażą i nie jest przedmiotem wyceny.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.2.2018.WZ z dnia
12.02.2018 r.;
5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;
6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 53.308,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;
9) terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę roczną należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;
10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 15.02.2019 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

 
 
 
 
Olszanica, dnia 3.01.2019 r.                                                      
                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-03 09:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-03 09:17
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 154/9 położona w Zwierzyniu;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2673 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w pobliżu Zalewu Myczkowieckiego i dalej Solińskiego, na trasie biegnącej do „cudownego źródełka”
w Zwierzyniu.

Otoczenie: świetlica wiejska (dom strażaka), osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny przewidziane do zabudowy oraz rzeka San.
Teren działki płaski (topografia bardzo korzystna), kształt granic nieregularny wielokąt.
Działka leży w terenie o dobrych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna (możliwość podłączenia) oraz projektowana kanalizacja. Nad działką przebiega napowietrzna linia  telekomunikacyjna.
Dojazd: działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej dz. nr 91/1. Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z części działki nr ew.: 154/9 (na długości ok 100m i szerokości 3m), zaznaczonej na wyrysie mapy kolorem zielonym, w celu budowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji i napraw kanalizacji sanitarnej służącej do przesyłu ścieków z prawem dojazdu i dojścia do wybudowanych urządzeń umiejscowionych na ww. działce – na rzecz Gminy Olszanica (lub jej następców prawnych).
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
znak: RRG.6730.37.2016.WZ z dnia 3.10.2016 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 50.885,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 30.01.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XXV/189/2017 z dnia 27 luty 2017 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 19.12.2018 r. 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-19 08:39
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 154/7 położona w Zwierzyniu;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1299 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w pobliżu Zalewu Myczkowieckiego i dalej Solińskiego, na trasie biegnącej do „cudownego źródełka”
w Zwierzyniu.

Otoczenie: świetlica wiejska (dom strażaka), osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny przewidziane do zabudowy oraz rzeka San.
Teren działki płaski (topografia bardzo korzystna), kształt granic regularny wielokąt.
Działka leży w terenie o dobrych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna (możliwość podłączenia) oraz projektowana kanalizacja. Nad działką przebiega napowietrzna linia  telekomunikacyjna.
Dojazd: działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej dz. nr 91/1.
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
znak: RRG.6730.38.2016.WZ z dnia 3.10.2016 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 32.488,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 30.01.2019 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XXV/189/2017 z dnia 27 luty 2017 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 19.12.2018 r. 
 
                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-19 08:37

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Rudenka, dz. nr ew.: 8, 9, 12, 14, 16, 210, 188/2, 188/4, 188/5, 188/7, 188/8.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                            
Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-29 07:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-29 07:49
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do zamiany
 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
- księga wieczysta Nr KS1E/00020684/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 209/2 położonej w Orelcu – właściciel Gmina Olszanica ,
-  księga wieczysta Nr KS1E/00003829/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 210/1 położonej w Orelcu – właściciel osoba prywatna;
 2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 209/20,1107 ha
 - dz. Nr 210/1 - 0,1107 ha
3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Orelec, tj. dz. nr ew.: 209/2 o pow. 0,1107ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: 210/1 o pow. 0,1107 ha, stanowiącą  własność  osoby prywatnej.  
Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Soliny, w centralnej części wioski, obok kościoła.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Dla działki nr ew.: 210 (po podziale 210/1)  została wydana decyzja nr 3/2017 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.3.2017.WZ z dnia 27.03.2017 r.
 5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy
 6) cena nieruchomości:
- dz. Nr  209/2 wynosi: 19.428,00 zł. ( słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT,  
- dz. Nr  210/1 wynosi: 19.428,00 zł. ( słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT.
 7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do zamiany.
 12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 5.10.2018 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLV/315/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Orelec.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 23.08.2018 r.
                                               
Wójt  Gminy  Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-23 07:56

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa, cz. dz. nr ew.: 409, 82, 398/1, 410, 412, 407/6, 407/8, 418/4, 415/1, 419/1, 493/4, 493/2, 224/3.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                             Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

wykaz Wańkowa Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 08:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 08:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wańkowa, dz. nr ew.: 409, 82, 398/1, 410, 412, 407/6, 407/8, 418/4, 417, 408/3, 408/6, 408/8, 415/1, 419/1,  493/4, 493/2, 224/3.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21.

Olszanica, 7.08.2018                                                                                                                                                                Wójt Gminy Olszanica   
 

Załączniki:

wykaz Wańkowa Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-07 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-07 08:01

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do zamiany

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- księga wieczysta Nr KS1E/00034136/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 423  położonej w Wańkowej – właściciel Gmina Olszanica ,

-  księga wieczysta Nr KS1E/00011052/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 417 położonej w Wańkowej – właściciel osoba prywatna;

2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 4230,30 ha

                                                        - dz. Nr 417 - 0,61 ha

 3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Wańkowa, tj. dz. nr ew.: 423 o pow. 0,30ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: 417 o pow. 0,61 ha, stanowiącą  własność  osoby prywatnej.  Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Ropienki, w centralnej części wioski, na północnym stoku wzgórza, którego szczyt stanowi góra pn.: Magura.

W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej poprzez drogi wewnętrzne gminne;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

- dz. Nr  423 wynosi: 13.400,00 zł. ( słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych  00/100), zw.  z VAT,  

- dz. Nr  417 wynosi: 27.100,00,00 zł. ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto złotych 00/100 ),  zw. z VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do zamiany.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 29.08.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/308/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 5 lipca 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Wańkowa.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 18.07.2018 r.

                                                                           Wójt  Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-18
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do zamiany

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- księga wieczysta Nr KS1E/00034136/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działek Nr 405, 407/5  położonych w Wańkowej – właściciel Gmina Olszanica ,

-  księga wieczysta Nr KS1E/00010997/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działek Nr 408/3, 408/6, 408/8 położonych w Wańkowej – właściciel - osoby prywatne;

2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 4050,50 ha, dz. nr 407/5 – 0,9199 ha;

- dz. Nr 408/3 - 0,15 ha, dz. nr 408/6 o pow. 0,93 ha, dz. nr 408/8 o pow. 0,4797 ha;

 3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Wańkowa, tj. dz. nr ew.: 405 o pow. 0,50ha, 407/5 o pow. 0,9199ha stanowiące własność Gminy Olszanica, za działki nr ew.: 408/3 o pow. 0,15 ha, 408/6 o pow. 0,93ha, 408/8 o pow. 0,4797ha stanowiące  własność  osoby prywatnej.  Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Ropienki, w centralnej części wioski, na północnym stoku wzgórza, którego szczyt stanowi góra pn.: Magura.

W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej powiatowej poprzez drogi wewnętrzne gminne;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

- dz. Nr  405 wynosi: 22.300,00 zł. ( słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych  00/100), zw.  z VAT,  

- dz. nr 407/5 wynosi: 41.000,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy), zw.  z VAT ;

- dz. Nr 408/3 wynosi: 6.700,00 zł. ( słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) 
zw. z VAT;

- dz. nr 408/6 wynosi: 41.400,00 zł. (słownie: czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych), zw.  z VAT,

- dz. nr 408/8 wynosi: 21.300,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych), zw.  z VAT,

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do zamiany.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 29.08.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/307/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 5 lipca 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wańkowa.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 18.07.2018 r.

                                                                           Wójt  Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-18
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 1376,

- Rudenka, cz. dz. nr ew.: 2/2

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica dz. 1376 Plik doc 36.50 KB
Wykaz Rudenka dz. 2)2 Plik doc 36.50 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-06-07
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 1438

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica dz. 1438 Plik doc 36.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-05-04
Publikujący -


W y k a zy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, dz. nr 4/2, 20/3, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 11.06.2018 r. włącznie.

Niniejsze wykazy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 27.04.2018 r. 

                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA

 

 

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-27
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 919/25  położona w Olszanicy;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1371 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki niezabudowany, płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 919/20, 919/23. Dodatkowo, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad O/Rzeszów, decyzją 89/2017 udzielił zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego w km 24+621, strona lewa z drogi krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa w miejscowości Olszanica (działka nr ew.: 920 – własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA) na działkę nr ew.: 919/10 (po podziale nr ew.: 919/25) w celu obsługi planowanej zabudowy;

Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do nieodpłatnego i nieograniczonego
w czasie ustanowienia służebności przesyłu opisanych w dziale III ww. księgi wieczystej Nr KS1E/00037444/9 na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Energetyka S.A.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.1.2018.WZ z dnia 12.02.2018 r.;

5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;

6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 59.493,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100 groszy), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;

9) terminy wnoszenia opłat – pierwsza opłatę roczna należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego , w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;

10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 8.06.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XL/278/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 

Olszanica, dnia 26.04.2018 r.                     WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-26
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 919/24  położona w Olszanicy;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1151 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki niezabudowany, płaski, o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 919/20.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.2.2018.WZ z dnia 12.02.2018 r.;

5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;

6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 51.481,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 00/100 groszy), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;

9) terminy wnoszenia opłat – pierwsza opłatę roczna należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego , w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;

10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 8.06.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XL/277/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

 

Olszanica, dnia 26.04.2018 r.                         WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-26
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do zamiany

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

- księga wieczysta Nr KS1E/00020651/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 746/2 położonej w Stefkowej – właściciel Gmina Olszanica ,

-  księga wieczysta Nr KS1E/00009473/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 749/4 położonej w Stefkowej –właściciel Pani Czesława Kiełbasa;

2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 746/20,0238 ha

                                                        - dz. Nr 749/4 - 0,0192 ha

3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Stefkowa tj. dz. nr ew.: 746/2 o pow. 0,0238ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: 749/4 o pow. 0,0192ha, stanowiącą  własność  P. Czesławy Kiełbasa.  Działki położone są na stoku, po prawej stronie jadąc w kierunku Ustrzyk Dolnych.
W/w działki posiadają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej poprzez drogę wewnętrzną gminną nieurządzoną;

Działka nr ew.: 746/2 według operatu ewidencji gruntów stanowi drogę. Teren działki jest zadrzewiony – jodła, świerk – I i II klasa wieku, natomiast działka nr ew.: 749/4 stanowi faktycznie zajeżdżoną drogę na obszarach gruntów rolnych.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

- dz. Nr  746/2 wynosi: 304,00 zł. ( słownie: trzysta cztery złote  00/100), zw.  z VAT,  

- dz. Nr 749/4 wynosi: 304,00 zł. ( słownie: trzysta cztery złote 00/100 ),  zw. z VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do zamiany.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 8.06.2018 r. włącznie.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 9 marca 2018 roku, w sprawie zamiany nieruchomości położonych w m. Stefkowa.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Stefkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica, dnia 25.04.2018 r.

                                                                           Wójt  Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-25
Publikujący -

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, dz. nr ew.: 1119 - pomieszczenie garażu w budynku Dom Strażaka w Olszanicy.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                         

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

wykaz dz. 1119 Olszanica Plik doc 31.50 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-04-20
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 635.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                         

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz dz. 635 w m. Olszanica Plik doc 36.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-30
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, cz. dz. nr ew.: 634, 635.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                         

Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica dz. 634, 635 Plik doc 37.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-24
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży według katastru nieruchomości:
- Paszowa, dz. nr ew.: 284/3

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, w dniu 23 listopada 2017 r., na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica,  23.11.2017 r.
                                                               Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz - dz. 284)3 w m. Paszowa Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-23
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, cz. dz. nr ew.: 20/2.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

wykaz, dz. 20)2 w m. Zwierzyn Plik doc 34.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-11-16
Publikujący -

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Zwierzyń, cz. dz. nr ew.100/21.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                          Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Zwierzyń cz. dz. 100)21 Plik doc 33.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-08-31
Publikujący -

W y k a z y
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Rudenka, dz. nr ew. 8, 9, 12, 13/1, 14, 15, 16, 210, 188/2, 188/4, 188/5, 188/7, 188/8;

- Olszanica, dz. nr ew. 635, 1438;

- Uherce Mineralne, dz. nr ew.: 63/2, 101,

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                                        Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Wykaz Olszanica Plik doc 36.50 KB
Wykaz Uherce Min. Plik doc 34.50 KB
Wykazy Rudenka Plik doc 55.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-06-22
Publikujący -

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00021440/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działki nr ew.: 207/9 o pow. 0,2421 ha, 207/11 o  pow. 0,0234 ha położone w m.  Rudenka

2)  łączna powierzchnia nieruchomości  - 0,2655 ha;

3) opis nieruchomości – nieruchomości niezabudowane, położone po lewej stronie drogi powiatowej relacji Uherce Mineralne – Rudenka, w pobliżu Schroniska „ZIELONY CIEŃ”. Działki położone są na obrzeżach wsi Rudenka i terenów zurbanizowanych.  Kształty granic działek, to nieregularne wieloboki. Większość terenu jest bardzo stroma, porośnięta zadrzewieniami, pozostała część to teren o małym nachyleniu. Otoczenie: Schronisko „ZIELONY CIEŃ”, świetlica wiejska (dom strażaka), tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny przewidziane do zabudowy, a także tereny leśne. Uzbrojenie: wodociąg lokalny i energia elektryczna (możliwość podłączenia), oraz projektowana kanalizacja.  Dojazd: działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej, poprzez drogę gminną wewnętrzną dz. nr 207/6. Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu  przez dz. nr ew.: 207/11, 207/9 pasem drożnym o pow. 0,0148 ha i szerokości 5m przy granicy dz. nr 207/13 na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych dz. nr ew.: 207/10;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższych nieruchomości została wydana decyzja Nr 26/2016 o ustaleniu warunków zabudowy,
znak: RRG.6730.26.2016.WZ z dnia 21.11.2016 r.;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości wynosi: 17.871,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych  00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2016.2147, z późn. zm. ) – do dnia 5.07.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XXV/191/2017 z dnia 27 luty 2017 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 23.05.2017 r. 

               WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-05-23
Publikujący -

 


W y k a zy
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży według katastru nieruchomości:
- Zwierzyń, dz. nr 4/2, 20/3, 27/9, 154/2, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/9.

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, w dniu 23 marca 2017 r., na okres 21 dni - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Olszanica,  23.03.2017 r.
                                                                                            Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-03-23
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:  księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka Nr 413/4,  położona  w Uhercach Mineralnych;

2) powierzchnia nieruchomości:  0.0383 ha,

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi, na osiedlu Zakładu Karnego, obok restauracji „Spichlerz”. Na działce znajduje się barak nietrwale związany z gruntem, który jest do usunięcia przed sprzedażą i nie jest przedmiotem wyceny. Teren działki  jest płaski   o dobrych warunkach geotechnicznych.  

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak opracowanego planu przestrzennego zagospodarowania gminy;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości: wynosi: 11.280,00 zł. (słownie: ( jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100 )  + 23%  podatku WAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774,
z póź. zm. ) – do dnia 21 marca 2017 roku włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy   Nr XX/128/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 7 luty 2017 r. 

                                                                  Wójt Gminy  Olszanica

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-02-07
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 427/3  położona w Uhercach Mineralnych;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1271 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w strefie budownictwa mieszkalnego i zagrodowego. Teren działki o łagodnym nachyleniu w kierunku poł.-zach., kształt granic regularny wielokąt. Działka leży w terenie o mniej niż przeciętnych warunkach geotechnicznych – okresowo może być podmokła. Działka ma dostęp do drogi gminnej częściowo urządzonej ( wyżwirowana). Nieruchomość jest dobrze nasłoneczniona, zabudowa sąsiadująca nie zasłania widoków z działki, dobra nośność gruntu pod zabudowę.  Uzbrojona jest w: studnię z kręgów betonowych, pozostałe media znajdują się na działkach sąsiednich. Na działce jest ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem szer. 2 metrów na rzecz każdoczesnych właścicieli działki Nr 427/2 w celu dostępu do studni;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 16.134,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do  sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XVI/120/2008 Rady Gminy w Olszanicy
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

                                                          WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 584  położona w Uhercach Mineralnych;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1932 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżu terenów zabudowanych  budynkami mieszkalnymi i zagrodowymi. Działka położona jest na zboczu, kształt granic to regularny wielokąt. Działka leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych. Uzbrojenie: brak na działce, znajduje się na działkach sąsiednich. Do działki brak urządzonej drogi dojazdowej;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 24.290,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy), zw. z pod VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XX/128/2012 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -

 

W y k a z

nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 133/58 położona w Zwierzyniu;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2349 ha;

3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka położona jest w peryferyjnej części Zwierzynia  w odległości ok.150 m od rzeki San.  Działka usytuowana jest przy drodze powiatowej - dojazdowej do siłowni elektrowni ZEW Solina.  W granicy między działką Nr 133/58 i działkami Nr 133/59 i Nr 133/60 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Wzdłuż wschodniej granicy działek  Nr 133/58 i 133/60 przebiega kabel energetyczny. Dojazd bezpośredni, częściowo urządzony (droga żwirowa).

Środkowa część działki w obniżeniu terenowym, przez co okresowo może się tworzyć zastoisko wodne. Aktualne wykorzystanie gruntu: odłóg (duże zachwaszczenia) oraz teren zadrzewiony. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak: RRG.7331/70/09/WZ z dnia 11.03.2010 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;

6) cena nieruchomości - wynosi 4.850,00 zł. (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych  00/100 groszy) + 23 % VAT;

7),8),9) i 10) – nie dotyczy;

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015.1774, z późn. zm. ) – do dnia 7.03.2017 r. włącznie.

Niniejszy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni -  zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.

Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXV/242/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

 

Olszanica, dnia 24.01.2017 r. 

WÓJT GMINY OLSZANICA

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2017-01-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-16
data dodania: 2020-03-11
data dodania: 2020-01-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
data dodania: 2020-04-27
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2020-10-20
data dodania: 2020-10-19
data dodania: 2020-10-19
data dodania: 2020-10-14
data dodania: 2020-10-12
data dodania: 2020-10-09
data dodania: 2020-10-08
data dodania: 2020-10-06
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 27 października 2020r. 06:45:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.