Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 660,
- Rudenka:
dz. nr ew.: 188/5.


 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-04 09:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-02-04 09:18
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka
Nr 1586  położona w Olszanicy;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1207 ha;
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki jest niezabudowany, płaski,
o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 1585.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.2.2018.WZ z dnia
12.02.2018 r.;
5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;
6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 53.308,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;
9) terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę roczną należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;
10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 21.02.2020 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

 
 
 
 
Olszanica, dnia 9.01.2020 r.                                                      
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2020-01-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-09 08:41
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2020-01-09 08:41
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działki nr ew.: 1107 o  pow. 0,2264 ha, 1108 o pow. 0,1323 ha, położone w m.  Olszanica.

2)  łączna powierzchnia nieruchomości  - 0,3587 ha;
3) opis nieruchomości – działki niezabudowane, położone po prawej stronie drogi krajowej Lesko – Krościenko. Lokalizacja i sąsiedztwo pośrednie. Nieruchomości położone w większości na terenie podmokłym, w ponad połowie obszaru zadrzewione dzikimi samosiewkami, bez wartości użytkowej, głównie wierzba i olcha.
Działki wykorzystywane rolniczo jako teren zielony, pozostałe części są zakrzaczone i zachwaszczone.
Otoczenie: zakrzaczenia lub zadrzewienia na terenie podmokłym, lokalny potok, rozproszone budownictwo mieszkaniowe.
Dojazd: bezpośredni dojazd urządzony, łączący się z drogą krajową.
Przydatność gruntu do wykorzystania mała z uwagi na zadrzewienia.
Aktualne wykorzystanie gruntu: odłóg (duże zachwaszczenia ) oraz teren zadrzewiony.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: dz. nr 1107 - 5.616,00 zł. (słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100 groszy) zw. z VAT, dz. nr 1108  - 3.386,00 zł ( słownie: trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100 grosze) zw. Z VAT.
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr  XIII/87/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
                                                                              
                                                                               WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-12 09:01
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00021440/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 121/4 o  pow. 0,0443 ha, położona w m.  Rudenka.

2) powierzchnia nieruchomości  - 0,0443 ha;
3) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy, w sąsiedztwie rozproszonego budownictwa mieszkaniowego oraz zagrodowego. Teren działki prawie płaski, powyżej korony drogi, z niewielkimi obniżeniami terenu, kształt granic to regularny wielokąt. Działka leży w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna. Droga dojazdowa: działka przylega do drogi publicznej.
Aktualne wykorzystanie gruntu: teren zielony (porośnięty trawą), na części zachodniej rosnie świerk (około 20-letni).
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 6 320,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złoty 00/100 groszy) zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 24.01.2020 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rudenka, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica Nr XIII/86/2019 z dnia 29 październik 2019 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.12.2019 r. 
 
 
                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2019-12-12
Publikujący Justyna Nanaszko - Justyna Nanaszko 2019-12-12 09:03
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 116.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz cz. dz. nr 116 Plik doc 13.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-11-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-05 08:03
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-11-05 08:04
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłEwelina Kabaj2019-10-23
Publikujący Ewelina Kabaj - Sekretarka 2019-10-23 15:14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE
 
Przeznacza się do użyczenia niżej podaną nieruchomość:

- część działki nr ew.: 210/1 położoną w miejscowości Orelec.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni

 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-09-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-10 08:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-09-10 08:05
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE.

Przeznacza się  do użyczenia  niżej podaną nieruchomość:

- lokal użytkowy w budynku Uherce Mineralne 154.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz - lokal użytkowy Plik pdf 230.08 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-30 15:18
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-30 15:19
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Olszanica: cz. dz. nr  ew.: 118.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, cz. dz. nr 118 Plik doc 13.77 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-21 07:49
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-21 07:50
WÓJT GMINY OLSZANICA
działając na podstawie art. 35 ust. 1i 2 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2018.2204 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości.
przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat
 
 
  Nieruchomość będąca przedmiotem oddania w  najem stanowi własność Gminy Olszanica położona jest w miejscowości Uherce Mineralne
 
1. Przedmiotem oddania w najem jest plac utwardzony przed budynkiem dworca PKP  w Uhercach  Mineralnych  na działce Nr 393/14 księga wieczysta KW  Nr KSIE00003703/6.  
2. opis placu – plac utwardzony, powierzchnia placu 12,00 m2
3. przeznaczenie nieruchomości - brak obowiązującego Planu Przestrzennego 
     Zagospodarowania.
4. przeznaczenie placu –  handlowa,
5. wysokość czynszu miesięcznie  3,00 zł. (netto) za 1m2 powierzchni placu      
6. termin wnoszenia czynszu za najem  - z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ,             
7.Forma oddania w najem – bezprzetargowa.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy oraz na stronie internetowej urzędu www.bip.olszanica.pl .
 
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
 
                                                          
                
Olszanica, dnia  02.08.2019 r.                                                                
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-02
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-02 10:00
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00029203/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 1211 położona w miejscowości Olszanica;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0999 ha;
3) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w zakolu rzeki, w obniżeniu terenowym. Teren działki prawie płaski z niewielkimi obniżeniami terenu, kształt granic przypomina nieregularny wielokąt.
Otoczenie: tereny przyrzeczne niezagospodarowane, powyżej poziomu przedmiotowej działki budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe. Nieruchomość leży w złych warunkach geotechnicznych ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, możliwość okresowego zalewania. Uzbrojenie działki niepełne – na działce brak, w terenach bliskich tylko linia energetyczna. Działka przylega do drogi wewnętrznej (gruntowej nieurządzonej), kolejno do drogi żwirowej mającej połączenie z drogą krajową Lesko –  Krościenko.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 10. 750,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 23.08.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr VI/47/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 12.07.2019 r. 
 
 
                                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-07-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-07-12 07:50
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00035198/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla
działek nr ew.: 861/3, 861/8 położonych w Olszanicy;

2)  łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0909 ha ( 861/3 – 435 m2, 861/8 – 474 m2);
3) opis nieruchomości – Przedmiotowe nieruchomości położone są  blisko centrum wsi  Olszanica, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz parku i pałacu w Olszanicy, strefa pośrednia korzystna. Działki stanowią jeden zwarty kompleks, należą do przeciętnie atrakcyjnych z uwagi na otoczenie i położenie oraz inne cechy. Teren działek płaski. Kształt granicy – nieregularny wielokąt. Przedmiotowe nieruchomości leżą w terenie o przeciętnych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja).
Dojazd: działka przylega do drogi wewnętrznej mającej połączenie z drogą krajową Lesko – Krościenko. Dojazd bezpośredni drogą urządzoną.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 29 710,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziesięć złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 16.07.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XIII/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 04.06.2019 r. 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:52
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Zwierzyń: cz. dz. nr  ew.: 34/1.

 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz, Zwierzyń, dz. nr 34/1. Plik doc 13.41 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:46
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-04 07:48
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020687/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 612/6 położona w miejscowości Uherce Mineralne;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1810 ha;
3) opis nieruchomości – Działka zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości, w pasie gruntów pomiędzy drogą wojewódzką Lesko – Solina, a gminną drogą asfaltową, wiodącą m. in. do Zakładu Karnego. Przedmiotowa nieruchomość graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, od wschodu z działką zabudowaną budynkiem ,, Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła”, a od zachodu z obszarem boiska sportowego.
Dojazd: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr ew. 609, nie ma urządzonego zjazdu z drogi na teren działki.
Kształt: korzystny, w formie zbliżonej do prostokąta, granice regularne.
Topografia: korzystna, teren działki płaski.
Uzbrojenie: studnia z przyłączem do budynku posadowionego na sąsiedniej działce, projektowana kanalizacja, słup energetyczny z podwieszoną linią napowietrzną, kanalizacja sanitarna lokalna Zakładu Karnego usytuowana jest w drodze.
Dla powyższej nieruchomości (przed podziałem 612/1) i dla cz. dz. nr 612/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy, znak: RRG.6730.10.2019.WZ z dnia 29.03.2019 r.;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 57. 805,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych 00/100 groszy),  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 11.07.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr VI//48/2019 z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Olszanica, dnia 30.05.2019 r. 
                                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-30 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-30 08:00
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Wańkowa: dz. nr ew.: 176,173,175,183/1,121.
- Rudenka: dz. nr ew.: 193/3, 195.
- Olszanica: dz. nr ew.: 132.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
                                                       

Załączniki:

wykaz Olszanica Plik doc 13.81 KB
wykaz Rudenka Plik doc 14.20 KB
wykaz Wankowa Plik doc 15.29 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-14 07:43
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-14 07:50

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Stefkowa, dz. nr ew.: 243/3, 243/4, 975,976.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

Wykaz Stefkowa Plik doc 14.73 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-04 08:11
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-04 08:12
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020686/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 95/2 położona w Paszowej;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,0197 ha;
3
) opis nieruchomości – działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej gminy Olszanica, lokalizacja mało atrakcyjna z uwagi na duże oddalenie od centrum Gminy. Konfiguracja granic i topografia działki niekorzystna: kształt nieregularny, teren położony na stoku (skarpa nad potokiem). Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej Według operatu ewidencji gruntów działka stanowi zakrzaczone pastwisko kl. IV. Teren działki porośnięty kilkoma drzewami: jawor i lipa;
Otoczenie: teren zabudowy zagrodowej, tereny rolne, tereny leśne i zakrzaczone;
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 570 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 25.04.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr IV/27/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
                                                                            WÓJT GMINY OLSZANICA
 
Olszanica, dnia 14.03.2019 r.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-14 09:14
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020686/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka nr ew.: 100 położona w miejscowości Paszowa;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1841 ha;
3) opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona na obrzeżach wsi, strefa peryferyjna gminy. Przeciętnie atrakcyjna z uwagi na otoczenie i położenie. Teren działki płaski, kształt zbliżony do regularnego czworokąta. Przedmiotowa nieruchomość spełnia warunki do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy pod budownictwo mieszkaniowe. Uzbrojenie niepełne, na działce przyległej. Działka położona w bardzo bliskiej odległości od drogi asfaltowej, bezpośredni dojazd na odległość ok. 20 m drogą gruntową.
Otoczenie: zabudowa zagrodowa oraz użytki rolne i leśne.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 27. 690,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 25.04.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Paszowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr IV/28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 14.03.2019 r. 
                                                                                    WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-14 09:16

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Olszanica, dz. nr ew.: 1406.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Załączniki:

wykaz Olszanica dz. nr 1406. Plik doc 13.35 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-03-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-01 08:39
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-01 08:43
W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:
- Zwierzyń: dz. nr ew.: 34/52,132/2,
- Uherce Mineralne: dz. nr ew.: 63/2,
- Wańkowa: dz. nr ew.: 212,183/1,179 ,
- Orelec: dz. nr ew.: 164/3 , 162/2 ,
- Rudenka: dz. nr ew.: 2/2, 6/2 ,10 , 11, 17,
- Olszanica: dz. nr ew.: 661, 660(1), 660(2)660(3), 175, 1081/1, 1376 .
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
                                                        

                                                                   Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

wykaz Olszanica Plik doc 14.75 KB
wykaz Orelec Plik doc 13.53 KB
wykaz Uherce Plik doc 13.39 KB
wykaz Wankowa Plik doc 13.88 KB
wykaz Zwierzyń Plik doc 13.83 KB
wykaz Rudenka Plik doc 14.11 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-12 08:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-12 09:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY  OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE.

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 602.91 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-05 14:39
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-05 14:40
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020651/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 803 położona w Stefkowej;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,024 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, użytkowana niegdyś jako droga polna do brodu. Położona w południowej części miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej, w pobliżu drogi krajowej nr 84 relacji Sanok – Krościenko.
Otoczenie: nieruchomość od strony północnej i południowej graniczy z potokiem Olszanica, od strony wschodniej z działką nr 804 zabudowaną budynkiem mieszkalnym i  gospodarczym a od strony zachodniej z niezabudowaną działką nr 802.
Teren działki płaski (cechy fizyczne niekorzystne), w części południowej o nachyleniu w kierunku południowym, do dna potoku. Kształt granicy - nieregularny wielokąt, stanowi wąski i długi pas gruntu typowy dla działek drogowych. Racjonalne zagospodarowanie terenu jako niezależnej i odrębnej działki nie jest możliwe.
Uzbrojenie: Działka znajduje się terenach uzbrojeniowych, w pobliżu linia energetyczna.
Dojazd: działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp możliwy po gruncie działki nr 804 stanowiącej własność osoby fizycznej.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 2.004,00 zł (słownie: dwa tysiące cztery złote 00/100 groszy),  zw. z VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 19.02.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Stefkowa, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 08.01.2019 r. 
 
                                                       WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-08 09:29
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do zamiany
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
-  księga wieczysta Nr KS1E/00020684/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 333/2 położonej w Orelcu – właściciel Gmina Olszanica;
 - księga wieczysta Nr KS1E/00027329/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 312/15 położonej w Orelcu – właściciel osoba prywatna ,
 
2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 333/20,0117 ha
                                                        - dz. Nr 312/150,0228 ha
          
3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Orelec, tj. dz. nr ew.: dz. Nr 333/20,0117 ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: dz. Nr 312/150,0228 ha stanowiącą  własność  osoby prywatnej. 
Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Soliny na obrzeżach wsi.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy
 
6) cena nieruchomości:
- dz. Nr  333/2 wynosi: 820,00 zł. ( słownie: osiemset dwadzieścia  złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT,  
- dz. Nr  312/15 wynosi: 1 600,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT.
 
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
 
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do zamiany.
 
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 15.02.2019 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/24/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Orelec.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
 
Olszanica, dnia 04.01.2019 r.
                                                                          
                                                                   Wójt  Gminy  Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-04 08:27
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00037444/9, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku, działka
Nr 1586  położona w Olszanicy;
2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1207 ha;
3) opis nieruchomości - przedmiotowa działka leży w centrum zarówno wsi jak i gminy Olszanica, po prawej stronie drogi krajowej jadąc w kierunku Leska. Teren działki jest niezabudowany, płaski,
o kształcie nieregularnego wielokąta. Dla działki została opracowana koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu. Otoczenie: budynek byłej stacji PKP, zabudowa mieszkalna oraz budynek Szkoły Podstawowej.  Uzbrojenie: niepełne – na działce oraz w terenach bliskich (energia elektryczna, wodociąg). Dojazd – drogą wewnętrzną gminną nr ew.: 1585.
Na działce znajduje się fragment budynku gospodarczego, zgłoszonego w Starostwie Powiatowym
w Lesku dnia 11.01.2018 r. do rozbiórki,  który jest do usunięcia przed sprzedażą i nie jest przedmiotem wyceny.
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja Nr 2/2018 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.2.2018.WZ z dnia
12.02.2018 r.;
5) termin zagospodarowania nieruchomości zabudowa zgodnie z koncepcją, w terminie 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły;
6) cena nieruchomości – cena wywoławcza wynosi 53.308,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiem złotych), w tym poniesione koszty + 23% pod VAT;
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego –  pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego działki wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, opłata roczna wynosi 3% ceny wartość działki;
8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego - opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu;
9) terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę roczną należy uiścić jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok;
10) zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – oddanie w użytkowanie wieczyste;
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 15.02.2019 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr III/18/2018 Rady Gminy Olszanica
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

 
 
 
 
Olszanica, dnia 3.01.2019 r.                                                      
                                                                              WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-03 09:16
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-03 09:17
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
 
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 154/7 położona w Zwierzyniu;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,1299 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w pobliżu Zalewu Myczkowieckiego i dalej Solińskiego, na trasie biegnącej do „cudownego źródełka”
w Zwierzyniu.

Otoczenie: świetlica wiejska (dom strażaka), osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny przewidziane do zabudowy oraz rzeka San.
Teren działki płaski (topografia bardzo korzystna), kształt granic regularny wielokąt.
Działka leży w terenie o dobrych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna (możliwość podłączenia) oraz projektowana kanalizacja. Nad działką przebiega napowietrzna linia  telekomunikacyjna.
Dojazd: działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej dz. nr 91/1.
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
znak: RRG.6730.38.2016.WZ z dnia 3.10.2016 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 32.488,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.2204, z późn. zm. ) – do dnia 30.01.2019 r. włącznie.
 
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XXV/189/2017 z dnia 27 luty 2017 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 19.12.2018 r. 
 
                                                           WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-19 08:37
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży 
Określenie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - księga wieczysta Nr KS1E/00020659/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku,
działka nr ew.: 154/9 położona w Zwierzyniu;

2)  powierzchnia nieruchomości  - 0,2673 ha;
3) opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, położona w pobliżu Zalewu Myczkowieckiego i dalej Solińskiego, na trasie biegnącej do „cudownego źródełka”
w Zwierzyniu.

Otoczenie: świetlica wiejska (dom strażaka), osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny przewidziane do zabudowy oraz rzeka San.
Teren działki płaski (topografia bardzo korzystna), kształt granic nieregularny wielokąt.
Działka leży w terenie o dobrych warunkach geotechnicznych.
Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna (możliwość podłączenia) oraz projektowana kanalizacja. Nad działką przebiega napowietrzna linia  telekomunikacyjna.
Dojazd: działka posiada  bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej dz. nr 91/1. Nabywca w/w nieruchomości, zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z części działki nr ew.: 154/9 (na długości ok 100m i szerokości 3m), zaznaczonej na wyrysie mapy kolorem zielonym, w celu budowy, eksploatacji, modernizacji, konserwacji i napraw kanalizacji sanitarnej służącej do przesyłu ścieków z prawem dojazdu i dojścia do wybudowanych urządzeń umiejscowionych na ww. działce – na rzecz Gminy Olszanica (lub jej następców prawnych).
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy,
znak: RRG.6730.37.2016.WZ z dnia 3.10.2016 r.;

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy;
6) cena nieruchomości wynosi: 50.885,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy)  + 23 % podatku VAT;
7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 30.01.2019 r. włącznie.
Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Zwierzyń, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Olszanica
Nr XXV/189/2017 z dnia 27 luty 2017 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
 
Olszanica, dnia 19.12.2018 r. 
                                                                         WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-19 08:39

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Rudenka, dz. nr ew.: 8, 9, 12, 14, 16, 210, 188/2, 188/4, 188/5, 188/7, 188/8.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                            
Wójt Gminy Olszanica

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-29 07:48
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-29 07:49
W y k a z
nieruchomości  przeznaczonych do zamiany
 

Określenie nieruchomości przeznaczonych do zamiany:
 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
- księga wieczysta Nr KS1E/00020684/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla  działki Nr 209/2 położonej w Orelcu – właściciel Gmina Olszanica ,
-  księga wieczysta Nr KS1E/00003829/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesku dla działki Nr 210/1 położonej w Orelcu – właściciel osoba prywatna;
 2) powierzchnia  nieruchomości:   - dz. Nr 209/20,1107 ha
 - dz. Nr 210/1 - 0,1107 ha
3) opis nieruchomości – przedmiotem sprzedaży jest zamiana nieruchomości położonych w m. Orelec, tj. dz. nr ew.: 209/2 o pow. 0,1107ha stanowiąca własność Gminy Olszanica, za działkę nr ew.: 210/1 o pow. 0,1107 ha, stanowiącą  własność  osoby prywatnej.  
Działki zlokalizowane są po prawej stronie jadąc w kierunku Soliny, w centralnej części wioski, obok kościoła.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania; - brak opracowanego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Dla działki nr ew.: 210 (po podziale 210/1)  została wydana decyzja nr 3/2017 o ustaleniu warunków zabudowy, znak: RRG.6730.3.2017.WZ z dnia 27.03.2017 r.
 5) termin zagospodarowania nieruchomości: - nie dotyczy
 6) cena nieruchomości:
- dz. Nr  209/2 wynosi: 19.428,00 zł. ( słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT,  
- dz. Nr  210/1 wynosi: 19.428,00 zł. ( słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100 groszy), zw.  z VAT.
 7),8),9) i 10) – nie dotyczy;
11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – nieruchomości przeznaczone do zamiany.
 12) termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018.121, z późn. zm. ) – do dnia 5.10.2018 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę Nr XLV/315/2018 Rady Gminy Olszanica z dnia 7 sierpnia 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w m. Orelec.

Niniejszy wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wywiesza się  na okres 21 dni, na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Orelec, oraz umieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Codziennej „ Nowiny”.
 
Olszanica, dnia 23.08.2018 r.
                                               
Wójt  Gminy  Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-23 07:56

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Określenie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1). oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości:

- Wańkowa, cz. dz. nr ew.: 409, 82, 398/1, 410, 412, 407/6, 407/8, 418/4, 415/1, 419/1, 493/4, 493/2, 224/3.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

                                             Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

wykaz Wańkowa Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 08:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-08 08:08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZANICA  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wańkowa, dz. nr ew.: 409, 82, 398/1, 410, 412, 407/6, 407/8, 418/4, 417, 408/3, 408/6, 408/8, 415/1, 419/1,  493/4, 493/2, 224/3.

Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21.

Olszanica, 7.08.2018                                                                                                                                                                Wójt Gminy Olszanica   
 

Załączniki:

wykaz Wańkowa Plik doc 34.00 KB
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-08-07
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-07 08:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-08-07 08:01
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-09-21
data dodania: 2021-09-17
data dodania: 2021-09-15
data dodania: 2021-09-15
data dodania: 2021-09-14
data dodania: 2021-09-09
data dodania: 2021-08-26
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 23 września 2021r. 04:16:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.