Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 13 14 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-19
Publikujący -

                                                                                                 Olszanica, dnia 18-07-2012r.
Znak sprawy:
RRG.6733-1.05.2012.CP

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 18 lipiec 2012r.

 


Zgodnie z art. 104 § 1 K.p.a. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica

ZAWIADAMIA

że w dniu 18 lipiec 2012r., na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą i budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Olszanica” I Etap – projekt kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Uherce Mineralne” zlokalizowanej na działkach nr ew. 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 50, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97/1, 97/2, 98, 100/3, 100/4, 108, 110, 111, 112/1, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 175/3, 175/4, 177, 178/1, 179/2, 179/3, 188, 189, 190, 191/1, 192, 193/1, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217/2, 218, 219, 220/1, 220/2, 221, 222, 239, 257/1, 257/2, 258/5, 258/8, 258/9, 259/2, 260/2, 260/3, 260/4, 354, 355, 356, 357, 358/3, 360, 361, 362/1, 363, 364/1, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 393/13, 393/15, 393/16, 399/6, 400/5, 400/10, 400/50, 400/51, 403/6, 403/11, 403/3, 403/5, 403/13, 403/15, 403/16, 403/19, 403/21, 403/22, 403/25, 404, 405, 406, 407/1, 407/2, 408, 410, 411, 413/4, 413/5, 413/6, 413/10, 413/12, 413/13, 413/14, 413/15, 413/17, 413/18, 413/20, 413/23, 413/24, 413/25, 413/26, 413/29, 413/30, 414, 415/1, 415/2, 417, 418, 420/1, 421, 423, 424, 425/1, 425/2, 426/3, 426/4, 426/14, 426/15, 427/1, 427/2, 427/3, 427/4, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 438, 457, 458/1, 458/2, 460, 471/1, 471/4, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5, 483/1, 484, 485/1, 485/2, 486, 487, 488, 489, 490, 491/1, 491/2, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 524, 547/5, 547/11, 547/13, 547/10, 555/1, 555/2, 556, 557/2, 558, 559, 561, 562/3, 562/4, 574/1, 574/2, 575/1, 576/1, 576/2, 578, 579, 580, 586, 587/2, 588, 589, 590/1, 590/2, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/2, 597/3, 597/4, 597/5, 598/1, 598/2, 599, 600, 601/1, 601/3, 602, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 606/1, 606/2, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 610/3, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636/1, 651/1, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 646/1, 648/1, 649/2, 649/3, 650/2, 650/3, 651/2, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656, 657/1, 657/2, 658, 659, 660, 661, 662, 663/5, 663/6, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 675, 677, 678/1, 678/2, 679, 680, 682/1, 683, 686, 687, 688, 689, 690, 693, 694/4, 694/7, 695/4, 695/5, 696/1, 696/2, 702, 705/1, 705/5, 705/6, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 712/2, 720, 722/1, 722/2, 725/1, 725/2, 727, 728/2, 729, 730/1, 730/2, 731, 732, 733/2, 733/3, 733/4, 734/1, 734/2, 735, 736/1, 736/2, 738, 740/2, 741, 742, 743/1, 743/2, 745, 746, 747, 748, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762/1, 762/3, 762/4, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772/1, 772/2, 773, 774, 884, 886, 887, 888, 889, 891/1, 891/2, 892, 893, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 929, 931, 932, 933, 935, 951, 952, 953, 970/1, 970/2, 973/17, 973/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Uherce Mineralne, gmina Olszanica.

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy od daty wywieszenia tj. 18-07-2012r. na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Uherce Mineralne oraz umieszcza się informację na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.

                                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-18
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-06
Publikujący -

 

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                             Olszanica,  04-07-2012r

Znak sprawy:
RRG.6220-5.08.2011.12.dś

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Wójt Gminy Olszanica wydał postanowienie wzywające do uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania polegającego na budowie biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków planowanej do realizacji w m. Uherce Mineralne, gm. Olszanica na działkach o nr ew.: 69584, 703, 704, 695/5, 755, 843, 882, 694/3, realizowanego przez Gminę Olszanica 38-722 Olszanica 81, którą reprezentuje pełnomocnik Pan Łucjan Pietluch, Geokart International Sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, oraz ustalił zakres raportu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Olszanicy, pok. Nr 26, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30.
Od wydanego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia uznania niniejszego zawiadomienia za dokonane. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

                                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-04
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-06-04
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-18
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-04
Publikujący -

Znak sprawy:                                                                       Olszanica, dnia 07-03-2012r.
RRG.6220.05.2011.12.dś
 

DECYZJA NR 05/2012
o umorzeniu postępowania


Wójt Gminy Olszanica działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn- zm.)

umarza

jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica.

Uzasadnienie

W dniu 10-11-2011r.Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji o nazwie: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica, w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), kwalifikując planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami § 3 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397 z 2010 r.).
Ustalone strony zostały powiadomione o wszczęciu postępowania pismem znak: RRG.6220-1.05.2011.dś z dnia 14.11.2011r. W wyznaczonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do sprawy. W toku postępowania Wójt Gminy Olszanica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia, który po analizie przesłanej dokumentacji, stwierdza że prace w niej wymienione nie zostały zawarte w katalogu przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397).
Mając na względzie obowiązujące przepisy należy stwierdzić, że prowadzone postępowanie jest bezprzedmiotowe gdyż dla wnioskowanego przedsięwzięcia w świetle ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) nie wydaje się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W nawiązaniu do art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 póz. 1071 z późn- zm.) organ administracji państwowej może umorzyć postępowanie, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bez przedmiotowe.
W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.
 

Pouczenie:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Olszanica

                                                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała


Otrzymują /za potwierdzeniem zwrotnym/:
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
2. RRG-a/a.

Do wiadomości:
Poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Paszowa oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
( na podstawie art. 49 KPA ) .

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-07
Publikujący -

WÓJT GMINY OLSZANICA                                                   Olszanica, dnia 07-03-2012r.
Znak: RRG.6732.05.2011.12.dś

DECYZJA Nr 05/2011/12

Na podstawie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica po rozpatrzeniu akt sprawy znak: RRG.6220.05.2011.dś

postanawia

z urzędu uchylić decyzję własną Nr 05/2011, znak: RRG.6220.05.2011.dś z dnia 16-01-2012r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica, oraz ustalić sprawę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w. przedsięwzięcia w odrębnej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 10-11-2011r. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81, złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica.
Po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego Wójt Gminy Olszanica ustalił w drodze decyzji środowiskowej uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.
W przedmiotowej decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań nie wzięto pod uwagę ustaleń pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.25.24.2011.AH-2 z dnia 07.12.2011 r.
Mając na uwadze brzmienie art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art.53 § 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

                                                                                              Wójt Gminy Olszanica

                                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
 

 

Otrzymują /za potwierdzeniem zwrotnym/:
1. Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
2. RRG-a/a.

Do wiadomości:
Poprzez wywieszenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Paszowa oraz podanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia ( na podstawie art. 49 KPA ) .
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-07
Publikujący -