Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
1 ... 10 11 

RRG.6733-8.04.2011.CP                                      Olszanica, dnia 26-01-2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 26 stycznia 2012 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica, Wójt Gminy Olszanica,

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/”na działkach o nr ewid.: 297/3, 306, 308, 312, 313/2, 295 położonych w m-ci Uherce Mineralne, Gmina Olszanica, dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów, działającej przez mgr inż. Zdzisława Płoch –kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Sanoku, Zakład Gazowniczy-Rejon Dystrybucji Gazu w Sanoku, Zabłotce 54, 38-500 Sanok.
 

Z dokumentacją dotyczącą niniejszej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 26 w godzinach pracy Urzędu tj.: 7:30-15:30, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 26-01-2012r. do 09-02-2012r. W tym terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej lub drogą elektroniczną na adres: gmina@olszanica.pl. dot. niniejszego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy: Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Uherce Mineralne.

                                                                                     Wójt Gminy Olszanica

                                                                                   mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-26
Publikujący -

RRG.6733.07.2011.CP                                                     Olszanica, dnia 19-01-2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 19 styczeń 2012 r.

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja Nr 07/2011 znak: RRG.6733.07.2011.CP z dnia 19-01-2012r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „ Odtworzenie 2 zbiorników małej retencji w leśnictwie Czarny Dział ” na działkach o nr ewid.: 50/1, 48/4 położonych w m-ci Olszanica, Gmina Olszanica, dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego z/s w Łączkach, Łączki 8, 38-600 Lesko.

 W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienie w sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w Referacie Rozwoju Gospodarczego pokój nr 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 19-01-2012r. do 30-01-2012r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zwierzyń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica,w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

  Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 


                                                                               Wójt Gminy Olszanica

                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-19
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA

z dnia 19 styczeń 2012 r.

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia

wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja Nr 05/2011 znak: RRG.6733.05.2011.CP z dnia 19-01-2012r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działce nr ew. 252” położonej w m-ci Paszowa, gm. Olszanica, dla Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

 W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać z aktami sprawy i zgromadzonym materiałem dowodowym, uzyskać wyjaśnienie w sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w Referacie Rozwoju Gospodarczego pokój nr 26, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 16-01-2012r. do 30-01-2012r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Paszowa oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

                                                                                  Wójt Gminy Olszanica

                                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-19
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
 

ZAWIADAMIAM


że w dniu 16 stycznia 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak: RRG.6220.02.2010.11.dś) pn.: „ Odtworzeniu 2 zbiorników małej retencji w leśnictwie Czarny Dział ” na dz. o nr ew. : 48/4, 50/1 położonych w miejscowości Olszanica, gm. Olszanica.

ZAINTERESOWANI


mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury, Mienia Komunalnego i Rolnictwa, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 16-01-2012r. na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej www.olszanica.pl


Obwieszczenie umieszcza się na:
— tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszanicy,
— w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Olszanica ,
— stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Olszanica

                                                                                            mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-16
Publikujący -

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 16 stycznia 2012 r.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)


ZAWIADAMIAM


że w dniu 16 stycznia 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak: RRG.6220.05.2011.dś) pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr: 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica

ZAINTERESOWANI

mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury, Mienia Komunalnego i Rolnictwa, pokój nr 26 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. 16-01-2012r. na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej www.olszanica.pl

Obwieszczenie umieszcza się na:
— tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olszanicy,
— w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Paszowa ,
— stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.

 

                                                                                    Wójt Gminy Olszanica

                                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-01-16
Publikujący -

Znak sprawy:                                                                                         Olszanica, 07-12-2011r.
RRG.6220.01.2010.11.dś


O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 07 grudzień 2011r.Wójt Gminy Olszanica,  zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa wyciągu narciarskiego krzesełkowego” na działkach o nr ewid.: 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2, 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, gm. Olszanica dla Inwestora Pani Marii Gerlach zam. ul. Wł. Warneńczyka 85c, 36-612 Rzeszów.


                                                                             Wójt Gminy Olszanica

                                                                                               mgr inż. Krzysztof Zapała


 

Załączniki:

OBwieszczenie Plik doc 25.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-12-07
Publikujący -

                                                                 Olszanica, dnia 17-11-2011r.
Znak sprawy:
RRG.6220-2.05.2011.dś

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 17 listopada 2011 r.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek z dnia 17-11-2011r., Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi publicznej gminnej w m. Paszowa Nr: 118302 w km 0+510 do 1+ 404 na działkach Nr : 252, 277/2, 276/2, 276/1 położonych w miejscowości Paszowa, gm. Olszanica.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 27.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-11-17
Publikujący -

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 27 października 2011r.
 
W dniu 27-10-2011 roku na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów działającej przez mgr inż. Zdzisława Płoch –kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Sanoku, Zakład Gazowniczy-Rejon Dystrybucji Gazu w Sanoku, Zabłotce 54, 38-500 Sanok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/”na działkach o nr ewid.: 340/2, 340/1, 313/2, 313/3, 313/4, 297/3,  339, 314/1, 306 położonych w m-ci Uherce Mineralne, Gmina Olszanica.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 31.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-10-27
Publikujący -

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Olszanica z dn. 07.09.2011r.

Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuje o wpłynięciu uzupełnienia do raportu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wyciągu narciarskiego krzesełkowego” na działkach o nr ew. : 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2, 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, gm. Olszanica.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 23.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-09-07
Publikujący -

                                                                                                   Olszanica 10-05-2011r.  

Znak sprawy:
RRG.6220-4.02.2011.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 10 maja 2011 r.

Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuje o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tj. sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa budynku stacji diagnostycznej wraz ze stanowiskami warsztatowymi i pomieszczeniami biurowymi oraz  z przeznaczeniem drugiej kondygnacji na usługi hotelowe , budowa budynku gospodarczego, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej stacji paliw, budowa stacji LPG w tym dwóch zbiorników Auto-gaz o łącznej pojemności do 100m3 na terenie istniejącej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” na działce o nr ew. : 1257 położonej w miejscowości Olszanica, gm. Olszanica
 Na podstawie art. 30 ww. ustawy organ administracji właściwy do wydania decyzji, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 29 wyżej cytowanej ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
Z dokumentacją dotyczącą niniejszej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. Nr 26 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 10-05-2011. do 31-05-2011r. W tym terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub droga elektroniczną na adres: gmina@olszanica.pl. dot. niniejszego przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 i 9 cytowanej wyżej ustawy informuję, że dane o wniosku i postanowieniu o nałożeniu obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku w Urzędzie Gminy w Olszanicy.
 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, a także na tablicy ogłoszeń  w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Olszanica. 


                                                                                             Wójt Gminy Olszanica

                                                                                          mgr inż. Krzysztof Zapała

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-05-10
Publikujący -
RRG-7624-5/01/2010/dś                                                         Olszanica, 02-08-2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuje o wpłynięciu raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „Budowa wyciągu narciarskiego krzesełkowego” na działkach o nr ew. : 412, 411, 410, 409, 398/1, 493/2, 415/1 położonych w miejscowości Wańkowa, gm. Olszanica.
Na podstawie art. 30 ww. ustawy organ administracji właściwy do wydania decyzji, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Zgodnie z art. 29 wyżej cytowanej ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Z dokumentacją dotyczącą niniejszej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. Nr 26 w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 2 sierpnia 2010r. do 23 sierpnia 2010 roku. W tym terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub droga elektroniczną na adres: gmina@olszanica.pl. dot. niniejszego przedsięwzięcia.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 8 i 9 cytowanej wyżej ustawy informuję, że dane o wniosku i postanowieniu o nałożeniu obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku w Urzędzie Gminy w Olszanicy.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowości objętej przedsięwzięciem tj. Wańkowa.
                                                                                                           
  Wójt Gminy Olszanica
 
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2010-08-02
Publikujący Tomasz Lasyk - Tomasz Lasyk 2010-08-02 14:25


I. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na ich realizację.


1. W Gminie Olszanica przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi realizowane będą w 2009 roku następujące
zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:


-  upowszechnianie piłki nożnej,
- upowszechnianie tenisa stołowego. 

2. Wysokość środków finansowych na realizację w/w zadań
wynosi - 58000,00 zł.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-01-27
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-04-14
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-06
data dodania: 2021-03-31
data dodania: 2021-03-29
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 17 kwietnia 2021r. 15:36:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.