Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-12-29
Publikujący -

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Plik pdf 3.86 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-11-29
Publikujący -

Rozeznanie cenowe dotyczące dostawy urn wyborczych wraz z pokrowcami.

Załączniki:

Zapytanie o cenę Plik pdf 640.70 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-09-06
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2016-01-05
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-30
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-28
Publikujący -

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Olszanica, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).


NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OLSZANICA”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszanica

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olszanica

Zaproszenie umieszczone zostaje na stronie internetowej:
http://www.bip.olszanica.pl/

Na wskazanej stronie umieszczane będą również wnioski wykonawców i udzielane na nie odpowiedzi.

Załączniki:

SIWZ Plik pdf 821.39 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ Plik doc 110.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-23
Publikujący -

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU KONKURSU

I. Na podstawie punktu 13.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób  Gminy Olszanica, z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Olszanica.
CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olszanica.
CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Olszanica.
rozstrzygnięto postępowanie w Części III zamówienia i wybrano ofertę następującego wykonawcy:
Concordia Polska
Towarzytwo Ubepzieczeń Wzajemnych
ZWCz Roztocze
20-704 Lublin
ul. Wojciechowska 7F
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny (cena 100%).

II. Zgodnie z punktem 13.9.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w Części I zamówienia ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

III. Zgodnie z punktem 13.9.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w Części II zamówienia  ze względu na brak ofert złożonych na w/w część.


IV. Informacja o zawarciu umowy.
Umowa na Część IIII zostanie zawarta na podstawie punktu 15.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dziękujemy wszystkim Wykonawcom za zainteresowanie postępowaniem
i złożone oferty.

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 92.28 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-23
Publikujący -

UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W OLSZANICY ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OLSZANICA.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-23
Publikujący -

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT

w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Olszanica, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

NAZWA ZADANIA:

„UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OLSZANICA”

z podziałem na następujące części:

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olszanica

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Olszanica

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olszanica
 

Załączniki:

Specyfikacja Plik pdf 857.22 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ Plik pdf 279.73 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-12-15
Publikujący -

Otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 163; z późn. zm.), art.11 ust.1-4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 z późn. zm.)


Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pliki w załączeniu.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.43 MB
Regulamin Plik pdf 1.96 MB
Zarządzenie Plik image 2.80 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-11-30
Publikujący -

 Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki leśnej w Urzędzie Gminy w Olszanicy w wymiarze jedna druga etatu.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-08-14
Publikujący -

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-02-24
Publikujący -

 Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 19.26 KB
Regulamin Plik pdf 1.16 MB
Zarządzenie Plik pdf 325.18 KB
Oferta druk Plik doc 26.55 KB
Sprawozdanie druk Plik doc 25.05 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-01-30
Publikujący -

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-12-29
Publikujący -

 Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 182; z późn. zm.), art.11 ust.1-4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pliki w załączeniu.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-25
Publikujący -
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta ds. kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy w Olszanicy.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 160.69 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-29
Publikujący -
URZĄD GMINY OLSZANICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referenta ds. kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy w Olszanicy 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie 2) wykształcenie wyższe ( licencjackie lub magisterskie ) o kierunku kulturoznawstwo lub pokrewnym 3) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym minimum 4 lata 3) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word i Excel 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 6) staż pracy na stanowisku związanym z propagowaniem kultury, sportu i promocją 7) znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego w zakresie zajmowanego stanowiska służbowego. 2. Wymagania dodatkowe: 1) kreatywność, 2) odbyte szkolenia w zakresie: - zarządzania instytucjami kulturalnymi - pisania i zarządzania projektami 2) umiejętność pracy w zespole, 3) samodzielność przy wykonywaniu zadań, 4) samodyscyplina. 3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku: 1) współpraca w zakresie działalności kulturalnej ze środowiskami wiejskimi, sołtysami, radami sołeckimi, KGW, OSP i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, 2) Organizowanie koncertów, wystaw, dożynek, dni gminy, oraz imprez z okazji świat państwowych, 3) pisanie projektów dotyczących działalności kulturalnej 4) prowadzenie informacji turystycznej na terenie gminy, 5) prowadzenie ewidencji osób i firm prowadzących działalność turystyczną, 6) przygotowywanie materiałów promocyjnych gminy, 7) bieżące aktualizowanie strony internetowej informującej o działalności kulturalnej na terenie gminy i odbywających się imprezach oraz zamieszczanie informacji z tych imprez, 8) współpraca z sąsiednimi gminami, 9) prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej związaną z działalnością na swoim stanowisku pracy, 4. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys – curriculum vitae, 3) kopie świadectw pracy i zaświadczeń z odbytych stażów, 4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 5) zaświadczenia z uczelni jeżeli się kontynuuje naukę, 6) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 7) kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia, 8) oryginał kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminy Naboru ustalonego w zarządzeniu Wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r., 9) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 10) kopie dokumentów uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz z datą, Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy w Olszanicy w terminie do dnia 28.01. 2014 r. do godz. 15.00 ( 14 dni od dnia opublikowania w bip ). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.olszanica.ugm.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie. List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm,.) Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia uzyskać można pod numerem tel. 13 461 70 45. Osobą odpowiedzialną w tej sprawie jest Sekretarz Gminy Robert Petka.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 267.02 KB
Ogłoszenie Plik pdf 712.20 KB
Zarządzenie Nr 221/2014 Plik pdf 240.40 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-13
Publikujący -
Zarządzenie Nr 220/20147 Wójta Gminy Olszanica z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 220/2014 Plik pdf 241.75 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-13
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-30
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica na podstawie  Uchwały Nr XXX/212/2013 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 3 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2014r.  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  2014 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 227.92 KB
Regulamin Plik pdf 225.44 KB
Zarządzenie Plik pdf 147.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-13
Publikujący -

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Plik doc 18.11 KB
Regulamin Plik doc 27.72 KB
Zarządzenie Plik doc 13.77 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-11-29
Publikujący -

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 281.85 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-03-21
Publikujący -

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 560.14 KB
Regulamin Plik pdf 526.31 KB
Zarządzenie Plik pdf 111.43 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-02-20
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej

( Dz.U. Z 2009r Nr 175 poz. 1362 z późn,zm), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj. Dz.U z 2010r nr 234

poz.1536 z późn.zm.) zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zadanie 1. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Olszanica, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”.

w okresie od 01 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r .

Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi :  – 11.000,00 zł.

 Zadania w całości realizować będzie :

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy PCK  w Ustrzykach Dolnych.

 Olszanica, dnia 31 grudnia 2012 r.

                                                                                         Wójt Gminy Olszanica

                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-12-31
Publikujący -

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

Regulamin Plik doc 29.34 KB
Zarządzenie Plik doc 17.97 KB
Ogłoszenie konkursu Plik doc 21.76 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-12-07
Publikujący -

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: Upowszechnienie piłki nożnej w miejscowości Olszanica.

Załączniki:

Wniosek Plik pdf 625.97 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-21
Publikujący -

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.21 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-16
Publikujący -

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 107.66 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-05-24
Publikujący -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2012 r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

Regulamin konkursu Plik pdf 241.96 KB
Zarządzenie Wójta Plik pdf 144.92 KB
Ogłoszenie konkursu Plik pdf 167.81 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-13
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-04-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
data dodania: 2023-06-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-11-29
data dodania: 2023-11-21
data dodania: 2023-11-20
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 02 grudnia 2023r. 14:08:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.