Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki leśnej w Urzędzie Gminy w Olszanicy w wymiarze jedna druga etatu.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-08-14
Publikujący -

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-02-24
Publikujący -

 Konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 19.26 KB
Regulamin Plik pdf 1.16 MB
Zarządzenie Plik pdf 325.18 KB
Oferta druk Plik doc 26.55 KB
Sprawozdanie druk Plik doc 25.05 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2015-01-30
Publikujący -

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-12-29
Publikujący -

 Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 182; z późn. zm.), art.11 ust.1-4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)


Wójt Gminy Olszanica
o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pliki w załączeniu.

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-11-25
Publikujący -
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta ds. kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy w Olszanicy.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 160.69 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-29
Publikujący -
URZĄD GMINY OLSZANICA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY referenta ds. kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy w Olszanicy 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie 2) wykształcenie wyższe ( licencjackie lub magisterskie ) o kierunku kulturoznawstwo lub pokrewnym 3) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym minimum 4 lata 3) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word i Excel 4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 6) staż pracy na stanowisku związanym z propagowaniem kultury, sportu i promocją 7) znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa sądowego w zakresie zajmowanego stanowiska służbowego. 2. Wymagania dodatkowe: 1) kreatywność, 2) odbyte szkolenia w zakresie: - zarządzania instytucjami kulturalnymi - pisania i zarządzania projektami 2) umiejętność pracy w zespole, 3) samodzielność przy wykonywaniu zadań, 4) samodyscyplina. 3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku: 1) współpraca w zakresie działalności kulturalnej ze środowiskami wiejskimi, sołtysami, radami sołeckimi, KGW, OSP i innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, 2) Organizowanie koncertów, wystaw, dożynek, dni gminy, oraz imprez z okazji świat państwowych, 3) pisanie projektów dotyczących działalności kulturalnej 4) prowadzenie informacji turystycznej na terenie gminy, 5) prowadzenie ewidencji osób i firm prowadzących działalność turystyczną, 6) przygotowywanie materiałów promocyjnych gminy, 7) bieżące aktualizowanie strony internetowej informującej o działalności kulturalnej na terenie gminy i odbywających się imprezach oraz zamieszczanie informacji z tych imprez, 8) współpraca z sąsiednimi gminami, 9) prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej związaną z działalnością na swoim stanowisku pracy, 4. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys – curriculum vitae, 3) kopie świadectw pracy i zaświadczeń z odbytych stażów, 4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 5) zaświadczenia z uczelni jeżeli się kontynuuje naukę, 6) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 7) kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia, 8) oryginał kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminy Naboru ustalonego w zarządzeniu Wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r., 9) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 10) kopie dokumentów uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz z datą, Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. kultury, sportu i promocji w Urzędzie Gminy w Olszanicy w terminie do dnia 28.01. 2014 r. do godz. 15.00 ( 14 dni od dnia opublikowania w bip ). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.olszanica.ugm.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie. List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm,.) Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia uzyskać można pod numerem tel. 13 461 70 45. Osobą odpowiedzialną w tej sprawie jest Sekretarz Gminy Robert Petka.

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy Plik pdf 267.02 KB
Ogłoszenie Plik pdf 712.20 KB
Zarządzenie Nr 221/2014 Plik pdf 240.40 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-13
Publikujący -
Zarządzenie Nr 220/20147 Wójta Gminy Olszanica z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 220/2014 Plik pdf 241.75 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2014-01-13
Publikujący -

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-30
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica na podstawie  Uchwały Nr XXX/212/2013 Rady Gminy Olszanicy  z dnia 3 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2014r.  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w  2014 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 227.92 KB
Regulamin Plik pdf 225.44 KB
Zarządzenie Plik pdf 147.49 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-12-13
Publikujący -

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Plik doc 18.11 KB
Regulamin Plik doc 27.72 KB
Zarządzenie Plik doc 13.77 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-11-29
Publikujący -

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 281.85 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-03-21
Publikujący -

Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 560.14 KB
Regulamin Plik pdf 526.31 KB
Zarządzenie Plik pdf 111.43 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2013-02-20
Publikujący -

Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej

( Dz.U. Z 2009r Nr 175 poz. 1362 z późn,zm), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj. Dz.U z 2010r nr 234

poz.1536 z późn.zm.) zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zadanie 1. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Olszanica, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”.

w okresie od 01 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013r .

Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi :  – 11.000,00 zł.

 Zadania w całości realizować będzie :

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie Oddział Rejonowy PCK  w Ustrzykach Dolnych.

 Olszanica, dnia 31 grudnia 2012 r.

                                                                                         Wójt Gminy Olszanica

                                                                                         mgr inż. Krzysztof Zapała

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-12-31
Publikujący -

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

Regulamin Plik doc 29.34 KB
Zarządzenie Plik doc 17.97 KB
Ogłoszenie konkursu Plik doc 21.76 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-12-07
Publikujący -

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pod nazwą: Upowszechnienie piłki nożnej w miejscowości Olszanica.

Załączniki:

Wniosek Plik pdf 625.97 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-09-21
Publikujący -

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.21 MB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-07-16
Publikujący -

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 107.66 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-05-24
Publikujący -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2012 r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

Załączniki:

Regulamin konkursu Plik pdf 241.96 KB
Zarządzenie Wójta Plik pdf 144.92 KB
Ogłoszenie konkursu Plik pdf 167.81 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-04-13
Publikujący -

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Załączniki:

Oferta - plik edytowalny Plik doc 104.00 KB
Oferta Plik pdf 48.46 KB
Ogłoszenie Plik pdf 45.39 KB
Regulamin Plik pdf 47.28 KB
Zarządzenie Wójta Plik pdf 30.14 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-19
Publikujący -

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica Plik pdf 30.59 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-03-19
Publikujący -

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2012-02-15
Publikujący -

Informacja o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011.

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Plik pdf 233.89 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2011-03-28
Publikujący -

Informacja
o wyniku naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń
rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy
38 – 722 Olszanica 81


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w GOPS Olszanica wybrano następującą osobę:

ANNA DUDYŃSKA, zam. Wańkowa

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Spośród kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, Pani Anna Dudyńska wykazała największą wiedzę z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Ponadto zna i obsługuje programy komputerowe AMAZIS i NEMEZIS., a także posiada doświadczenie przy realizacji zadań wynikających z w/wymienionych ustaw, gdyż odbyła 6 –cio miesięczny staż w komórce organizacyjnej do spraw świadczeń rodzinnych.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy
Barbara Darasz

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-20
Publikujący -

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w GOPS w Olszanicy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Magdalena Cymerman – Kowalik zam. Lesko
2. Anna Dudyńska zam. Wańkowa
3. Elżbieta Rysz zam. Lesko
4. Anna Stram zam. Rudenka
5. Ewa Zubka zam. Pszczeliny

Z w/w osobami w dniu 16 września 2010 r. o godzinie 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Olszanicy komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Barbara Darasz
Kierownik GOPS w Olszanicy
Olszanica, dnia 13 września 2010 r.

 

 

 

Załączniki:

ogłoszenie - lista formalna Plik doc 21.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-13
Publikujący -

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy, 38 – 722 Olszanica 81 ogłasza nabór na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

 

I. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe,
- znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

II. Wymagania pożądane:

- znajomość i obsługa programu komputerowego Świadczenia Rodzinne „ AMAZIS”,
- znajomość i obsługa programu komputerowego Fundusz Alimentacyjny „ NEMEZIS”,
- łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi,
- umiejętność pracy w zespołe,
- zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność
- umiejętność analizy dokumentów,
- znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kat.B

III. Zakres wykonywanych zadań:

- przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
- kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- opracowywanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- obsługa programu komputerowego,
- sporządzanie sprawozdań.

IV. Wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem,
- CV,
- list motywacyjny opatrzony klauzulą w wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

V. Termin składania dokumentów:

- dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy, 38 – 722 Olszanica 81 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13 września 2010 r. do godz. 1000 w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dopisek „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszanicy,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone,
- termin otwarcia ofert – 13 września 2010 r.,
- lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy w dniu 13 września 2010 r.,
- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 16 września 2010 r. o godz. 10 00 w sali narad Urzędu Gminy w Olszanicy,
- rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy,
- do rozmowy kwalifikacyjnej mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i będą znajdować się na w/w liście,
- informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy oraz opublikowanie Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszanicy
Barbara Darasz

 

Olszanica, dnia 01 września 2010 r.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-09-01
Publikujący -


Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów
spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010

 

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych kandydatami na rachmistrzów spisowych zostali wybrani:

1. Agata Owoc - zam. Orelec
2. Justyna Ostrowska - zam. Olszanica
3. Mateusz Krajewski - zam. Uherce Mineralne
4. Barbara Chorążak - zam. Uherce Mineralne

Rachmistrz rezerwowy :

5. Barbara Kunach – zam. Stefkowa
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-06-18
Publikujący -


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica
……………………………………………………
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Tomasz Lasyk  - Dziurdziów 2 38-604 Hoczew12.04.2010r. Wójt Gminy Olszanica

mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-12
Publikujący -


ZARZĄDZENIE NR 276/2010
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 16 kwietnia 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010


Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 28 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust.1 pkt 17, art. 5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust.1 pkt 1 i art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz.873 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 269/2010 Wójta Gminy Olszanica z dnia 24 marca 2010 roku.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwota dotacji, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Urzędzie Gminy Olszanica.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

  

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-04-16
Publikujący -


Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 269/2010
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 24 marca 2010 roku

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXV/239/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2010 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych
w realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb, poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Olszanica, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienie edukacji sportowej przede wszystkim dzieciom i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Słownik pojęć:

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z póź. zm.);
2) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-24
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-15
data dodania: 2021-10-05
data dodania: 2021-09-23
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 października 2021r. 01:09:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.