Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie Wójta Gminy
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                Olszanica, dnia 28-01-2022 r.
 znak sprawy:
RRG.6220-3.1.2022.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021.247.) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2021.735), w związku z wnioskiem PVE 118 Sp.zo.o, ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, działających przez Pełnomocnika Pana Damiana Bębnistę, zam. ul. Leśna 24/85, 85-676 Bydgoszcz  z dnia 18.01.2022 r. (data wpływu 24.01.2022 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,, budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ew.: 578 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
  1. W dniu  24.01.2022 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek PVE 118 Sp.zo.o, ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz, działających przez Pełnomocnika Pana Damiana Bębnistę, zam. ul. Leśna 24/85, 85-676 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,, budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce nr ew.: 578 położonej w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
  2. W dniu 28.01.2022 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
  3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.1.2022.dś z dnia 28.01.2022 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Dyrektora Zarządu Zlewni  w Przemyślu Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr z 2019, poz.1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego  uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz
z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – Obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszanicy www.bip.olszanica.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                                          Wójt Gminy Olszanica 
                                                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Otrzymują:
  1. PVE 118 Sp.zo.o, ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz,.
  2. Pełnomocnik Damian Bębnista, zam. ul. Leśna 24/85, 85-676 Bydgoszcz.
  3. Strony postepowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021.247.)
  4. RRG - A/a.
Podmiot publikujący
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-01-28 00:00
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-01-28 10:30
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 00:16:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.