Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olszanica przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

WÓJT GMINY OLSZANICA                                               Olszanica, dnia 09.12.2022 r.
 Sygn. akt: RRG. 6841.6.2022
 
 
Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Olszanica
przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego
 
Określenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczona ewidencyjnie nr: 212/1, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 1. Powierzchnia nieruchomości  - 0,2712 ha.
 2. Opis nieruchomości – działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą, zakrzaczeniami typowymi dla terenów nad ciekami wodnymi, głównie wierzby. Zlokalizowana jest w centralnej części wioski Wańkowa, w pasie gruntów między drogą a potokiem Wańkówka, z której rozciąga się atrakcyjny widok na stok narciarki i okoliczne zalesione wniesienia. Położona jest w obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej, powstających terenów nowej zabudowy związanej z obsługą usług turystycznych. Kształt działki w formie wielokąta. Topografia terenu o nieco zróżnicowanej konfiguracji, ze skarpą poniżej korony drogi powiatowej, część południowa i wschodnia płaskie ale o nachyleniu w kierunku południowym i zachodnim. Uzbrojenie: wzdłuż wschodniej granicy działki usytuowana jest sieć teletechniczna. Przedmiotowa nieruchomość posiada dostęp do sieci energii elektroenergetycznej. Na obszarze działki o nr ew.: 212/2 na mapie zasadniczej zainwentaryzowano projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej. Na sąsiednich działkach sieć wodociągowa z lokalnego ujęcia. Dojazd: działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 2293R, oznaczonej jako działka o nr ewid. 211, poprzez drogę wewnętrzną dojazdową własności Gminy Olszanica, oznaczoną jako działka o nr ewid. 216 oraz planowaną  służebność przejazdu i przechodu pasem drożnym przebiegającym przez działkę  o nr ew.: 212/2. Droga w obszarze projektowanej służebności nie jest urządzona.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
 1. przeznaczenie nieruchomości – brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową nieruchomość została wydana, obecnie obowiązująca  decyzja o ustaleniu warunków  zabudowy:- znak: RRG.6730.25.2022.WZ z dnia 03.10.2022 r. dla inwestycji pn.: budowa do sześciu budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 1.  sposób zagospodarowania – zabudowa usługowa – usługi turystyczne, rekreacja indywidualna przeznaczona pod wynajem.
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości – zabudowa, w terminie dwóch lat od daty podpisania aktu notarialnego, w którym zostaną zawarte szczegóły.
 2. Cena nieruchomości – cena wywoławcza 94. 676,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100 groszy) netto. Kwota netto powiększona zostanie o podatek VAT według stawki obowiązującej tj. 23 %.
 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: Cena gruntu osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej  i  rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.                                                                               Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą: a) pierwsza opłata (netto) – 25% ceny gruntu ustalonej w przetargu, b) opłata roczna (netto) - 2% ceny gruntu  ustalonej w przetargu.
 1. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – opłaty zostaną ustalone od ceny osiągniętej w przetargu.
 2. Terminy wnoszenia opłat – pierwszą opłatę należy uiścić jednorazowo,
  nie później niż do dnia zawarcia umowy w oddanie ww. nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,
  w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
 3. Zasady aktualizacji opłat – wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej może  być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomość gruntowa jest przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – do dnia
  20.01.2023 r. włącznie.
 
Wykaz sporządzono w oparciu o Uchwałę nr L/390/2022 Rady Gminy w Olszanicy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.
 
Wykaz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wywiesza się  na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Wańkowa. Wykaz opublikowano również na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olszanica.pl.
Informację o wywieszeniu wykazu podano również do publicznej wiadomości przez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Monitor Urzędowy www.monitorurzedowy.pl.
Szczegółowych informacji w ww. sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 6.
 


Olszanica, dnia 09.12.2022 r.                                                  
 
                                                   ZASTĘPCA WÓJTA GMINY OLSZANICA
  
                                                                       Robert Petka


Rejestr zmian

Modyfikował/a: Justyna Hutek
Data: 2022-12-09 10:04:13

Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
data dodania: 2024-02-26
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2024-06-06
data dodania: 2024-06-05
data dodania: 2024-06-04
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 21:29:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.