Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                      Olszanica, dnia 18.04.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-6.3.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 18.04.2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,z późn.zm.) ,

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „odbudowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 118307 w miejscowości Olszanica w km 0+335” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 1230/1; 1230/2; 1267; 1579, położonej(-ych) w miejscowości Olszanica, obręb -0001, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek:
 
           Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
   przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek
zam. Mała Wieś 306,
32-002 Węgrzce Wielkie
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 18-04-2019 r. do 02-05-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl. W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                       
                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-18 09:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-18 09:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia  15-04-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220.1.2019.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), w związku z wnioskiem P.P.U.H. TASSAK S.C. Janusz Kaliński, Anna Kalińska, zam. ul. Jana Pawła II 270 a, 34-425 Biały Dunajec, uzupełnionym pismem z dnia 27.02.2019 (data wpływu 11.03.2019 r.) w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 
            W dniu 15 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica.
W dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r. każdy może zapoznać się
z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
   
 
                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-15 10:57
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-10 08:54
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-10 08:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dnia 05.04.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733.2.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica
z dnia 5 kwietnia 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja Nr 2/2019, znak: RRG.6733.2.2019.CP z dnia 05.04.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/1 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Uherce Mineralne, w dniach od 05-04-2019 r. do 19-04-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                                      
                                                             
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-05 08:42

WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia 21.03.2019 r.

sygn. akt:

RRG.6733-6.2.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 21 marca 2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) 

zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/1 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica,  prowadzonego na wniosek:
 

Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

 

      W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 21-03-2019 r. do 04-04-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        


                                                         Wójt Gminy Olszanica
                                            mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-21 09:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-21 09:29
WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia  18-03-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-11.2.2017.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E 

 
Stosownie do art. 33 ust. 1, art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu 29.12.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. o przedłożeniu przez Inwestora w dniu 14.03.2019 r. aktualizacji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, stosownie do zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.15 z dnia 19 02.2019 r. Powyższe Inwestor przedłożył do tutejszego Urzędu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 2.  o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii dla uwarunkowań środowiskowych ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

W dniach od 18-03-2019 r. do 18-04-2019 r. społeczeństwo może zapoznać się
z treścią ww. dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-18 09:39
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-13 10:16
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 11.03.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-3.3.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 11 marca 2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek zam. Mała Wieś 306 32-002 Węgrzce Wielkie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „odbudowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 118307 w miejscowości Olszanica w km 0+335”  przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 1230/1; 1230/2; 1267; 1579, położonej(-ych) w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 11.03.2019 r. do 25.03.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                          Wójt Gminy Olszanica
 
                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia 26.02.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-1.2.2019.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/1 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 26.02.2019 r. do 12.03.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                                         Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                      mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-26 07:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia  25-02-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220-9.2.2017.dś


 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.),w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1), art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018. 2081, z późn. zm.), w sprawie wniosku z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017r.), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. W dniu  21. 02. 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.15 z dnia 19.02.2019 r. wezwał Inwestora o zaktualizowanie  złożonego raportu dla ww. inwestycji o dane dotyczące wskazania sposobu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z zaleceniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu zawartymi w piśmie znak:RZ.ZZŚ.3.436.23.2019.AJ z dnia 15.02.2019 r., z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań w ww. zakresie.
Powyższe, Inwestor ma przedłożyć do dnia 26 kwietnia 2019 r.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
Jednocześnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.1405, ze zm.) zawiadamiam Społeczeństwo o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy przez okres 30 dni, od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.
    
     Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 i pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, ze zm.), dane o przedmiotowej inwestycji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.
 
 
                                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-25 13:07
WÓJT GMINY OLSZANICA                         Olszanica, dnia  25.02.2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220-11.3.2018.dś
 

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), oraz art. 33, art.38, art. 74 ust. 3,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z przedłożeniem tutejszemu organowi w dniu 14-02-2019 r. przez Wnioskodawcę PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Agatę Majerczyk (adres do korespondencji: Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce), pisma w sprawie o wycofanie wniosku z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu 1.10.2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń,  gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, postanowieniem znak: RRG.6220-10.3.2018.dś z dnia 22.02.2019 r., z uwagi na przedłożenie przez Inwestora pisma o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. o wydaniu decyzji znak: RRG.6220.3.2018.dś z dnia. 25.02.2019 r., umarzającej postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń,  gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina .
 
      Z dotychczas zebraną dokumentacją, można się zapoznać, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
           Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 i pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, ze zm.), dane o przedmiotowej inwestycji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-25 13:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 19.02.2019 r.
 sygn. akt:
RRG.6733- 8.1.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta gminy Olszanica

z dnia 19 lutego 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica 

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja Nr 1/2019, znak: RRG.6733.1.2019.CP z dnia 19.02.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kostnicy” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 416/1 położonej (-ych) w miejscowości Stefkowa, obręb – 0008, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Stefkowa, w dniach od 19-02-2019 r. do 05-03-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

                                                                
                                                                       
                                                             
                                                                             Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-19 06:55
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia 12.02.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.8.2018.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica
z dnia 12 lutego 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja Nr 8/2018, znak: RRG.6733.8.2018.CP z dnia 12.02.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego”  przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 34/1,34/31,34/33, położonej(-ych) w miejscowości Zwierzyń, obręb – 0008, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Zwierzyń, w dniach od 12-02-2019 r. do 26-02-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
 
                                                                      
                                                             
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-12 08:12
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-08 11:17
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia  05-02-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-3.2.2019.dś
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w sprawie wniosku z dnia 31.01.2019 r. (data wpływu 01.02.2019 r.), Pani Teresy Wójtowicz, zam. Stefkowa 92A, 38-722 Olszanica,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa stacji paliw, myjni samochodowej dwustanowiskowej, budynku usługowego w zakresie usług gastronomicznych oraz noclegowych, wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 378, 377/1, 377/2, 376 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
 
          
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 1. W dniu  01.02.2019 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Pani Teresy Wójtowicz, zam. Stefkowa 92A, 38-722 Olszanica,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa stacji paliw, myjni samochodowej dwustanowiskowej, budynku usługowego w zakresie usług gastronomicznych oraz noclegowych, wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 378, 377/1, 377/2, 376 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
 2. W dniu  05.02.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.2.2019.dś z dnia 05.02.2019 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
   
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-05 12:45

WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 04.02.2019 r.

sygn. akt:

RRG.6733-7.1.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 4.02.2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.),

      zawiadamiam

 

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kostnicy” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 416/1 położonej (-ych) w  miejscowości Stefkowa, obręb – 0005, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

 

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 04-02-2019 r. do 18-02-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Stefkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        

 

                                                                        Wójt Gminy Olszanica

 

                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-04 10:17
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia  28.01.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-7.8.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 28.01.2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) ,

 
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 34/1,34/31,34/33, położonej(-ych) w miejscowości Zwierzyń, obręb – 0008, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek: Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 28-01-2019 r. do 11-02-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        
 
 
                                                                    Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-28 09:22

WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia  28-01-2019 r.

znak sprawy:

RRG.6220-3.1.2019.dś

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z art. 33, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w sprawie wniosku z dnia 28.01.2019 r. (data wpływu 28.01.2019 r.), P.P.U.H. TASSAK S.C. Janusz Kaliński, Anna Kalińska, zam. ul. Jana Pawła II 270 a, 34-425 Biały Dunajec,  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica,

           

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

1.    W dniu  28.01.2019 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek P.P.U.H. TASSAK S.C. Janusz Kaliński, Anna Kalińska, zam. ul. Jana Pawła II 270 a, 34-425 Biały Dunajec,  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica.

2. W dniu  28.01.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.1.2019.dś z dnia 28.01.2019 r.
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz
Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 28-01-2019 r. do 11-02-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        


                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-28 10:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia 10.01.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.1.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 10.01.2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,budowa kostnicy” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 416/1 położonej(-ych) w miejscowości Stefkowa, obręb – 0005, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia
tj. od 10.01.2019.r. do 24.01.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Stefkowa, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                     Wójt Gminy Olszanica
 
                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-10 10:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia  4.01.2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-8.3.2018.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), oraz art. 33, art. 63 ust. 1, ust. 4, ust. 5,
ust. 5a, ust. 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu 1.10.2018 r.) PGE Energia Odnawialna S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59 A, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Agatę Majerczyk (adres do korespondencji: Instytut OZE Sp. z o. o, ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce), w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „udrożnieniu koryta rzeki San na odcinku od zapory w Myczkowcach do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce
tj. od km 319+000 do 313+400”
, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń, gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wpłynięciu postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 19 listopada 2018 r., znak: RZ.RZŚ.436.283.2028.MS, informującego, że dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniu zakresu raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 2. o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 19 grudnia 2018 r. (data wpływu 20.12.2018 r.), znak: WOOŚ.4220.25.11.2018.AH.7 uzgadniającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
  tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym sporządzenia raportu
  o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
 3. o wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia, znak: RRG.6220-6.3.2018.dś z dnia 4.01.2018r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  w tym sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia,
 4. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, postanowieniem znak: RRG.6220-7.3.2018.dś z dnia 4.01.2018 r., do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 Jednocześnie zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo w dniach od 4 stycznia 2019 r.
do 4 lutego 2019 r. tj. przez okres 30 dni.
      Z dotychczas zebraną dokumentacją, można się zapoznać, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
                                               
                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Otrzymują:
 1. Urząd Gminy Solina,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 3. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Solina,
 4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie
  z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz..2018.2081, ze zm.),
 5. RRG- a/a.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-04 08:25
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 20.12.2018 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.7.2018.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta gminy Olszanica

z dnia 20.12.2018 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018.2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, 00-537Warszawa, ul. Krucza 6/14, Oddział w Jaśle została wydana decyzja Nr 7/2018., znak: RRG.6733.7.2018 CP z dnia 20.12.2018 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/”,  przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 211, 216, 226, 227 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
    W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscowości Uherce Mineralne, w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, tj. od 20-12-2018 r. do 04-01-2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl. W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                             
                   Wójt Gminy Olszanica
  
         mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-20
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-20 11:33
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-20 11:47
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 10.12.2018 r.
sygn. akt:
RRG.6733-1.8.2018.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 10.12.2018 r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa oświetlenia ulicznego”, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew.: 34/1, 34/31, 34/33 położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008 Zwierzyń, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 10.12.2018 r. do 24.12.2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                              Wójt Gminy Olszanica 
                                          mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-10 11:08
WÓJT GMINY OLSZANICA                      Olszanica, dnia 5-12-2018 r.                                                                                                                      
znak sprawy:                                                                                                     
RRG.6733-4.7.2018.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Olszanica

z dnia 5 grudnia 2018 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jt.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1257, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2018, Nr 1945, z późn.zm.) ,

       zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/”,  przewidzianej do realizacji na części działek o nr ew.: 506, 507, 609, 652, 653, 654 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
dla Wnioskodawcy: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, Oddział w Jaśle, działającej przez pełnomocnika Pana mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36 – 212 Trześniów 25
 
       W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 26 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w dniach od 05-12-2018 r. do 19-12-2018 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl. W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                 
 
   Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-05 12:45
WÓJT GMINY OLSZANICA                         Olszanica, dnia 19-11-2018 r.                                                                                                                       
znak sprawy:                                                                                                     
RRG.6733-1.7.2018.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 19 listopada 2018 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2017.1257, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, Oddział w Jaśle, działającej przez pełnomocnika Pana mgr inż. Szczepana Michalskiego, 36 – 212 Trześniów 25, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:  „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/”,  przewidzianego do realizacji na części działek o nr ew.: 211, 216, 226, 227 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 19-11-2018 r. do 03-12-2018 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
    
                                    Wójt Gminy Olszanica

 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-11-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-11-19 09:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                        Olszanica, dnia 10-10-2018 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-5.3.2018.dś
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017. 1405, z późn. zm.), i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu 01.10.2018 r.), PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Agatę Majerczyk (adres do korespondencji: Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce),  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń,  gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
 
            WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wszczęciu w dniu 10 października 2018 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń,  gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
 2. o wystąpieniu w dniu 10 października 2018 r. do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW O/Przemyśl, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                                                   Wójt Gminy Olszanica
 
Otrzymują:
 1. Urząd Gminy Solina,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 3. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Solina,
 4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz..2017.1405, ze zm.),
 5. RRG- a/a.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-10 08:11
 
WÓJT GMINY OLSZANICA               Olszanica, dnia 10-09-2018 r.
 
znak sprawy:                                                                                                    
RRG.6733.5.2018.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta Gminy Olszanica

z dnia 10 września 2018 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2017.1073, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2017.1257, z późn. zm.), Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że została wydana decyzja  Nr 5/2018, znak: RRG.6733.5.2018.CP z dnia 10.09.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr LSK7005A ”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 184/3  położonej w miejscowości Wańkowa, gmina Olszanica,
 
dla: P4 Sp. z o.o. z/s. w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
 
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Wańkowa, w dniach od 10-09-2018 r. do 24-09-2018 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                                           
Wójt Gminy Olszanica
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-09-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-09-10 09:39

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-07-30
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-07-30 13:50

WÓJT GMINY OLSZANICA                               Olszanica, dnia 12-07-2018 r.