Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                  Olszanica, dnia  21-06-2019 r.
 
znak sprawy: RRG.6220.2.2017.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
W dniu 21 czerwca 2019 r., po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.).
 
Z treścią ww. decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dn. 22.05.2019 r. znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.19, społeczeństwo może zapoznać się  w  siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
     
 
                                                                              Wójt Gminy Olszanica 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Otrzymują:
1.Społeczeństwo za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy, zgodnie z art. 33 i art.79 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.);
 
Do wiadomości:
1 .ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS”
Sp. z o.o.,) – pełnomocnik Inwestora;
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, dz. nr 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8),
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Przemyślu, ul. Jana Pawła II 6,37-700 Przemyśl, dz. nr 399/2;
4. RRG UG Olszanica – a/a.

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-21 13:01
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-21 13:02
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia  21-06-2019 r.
 
znak sprawy: RRG.6220.2.2017.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2086 ze zm.),  w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
W dniu 21 czerwca 2019 r., po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.).
Z treścią ww. decyzji oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z  dn. 22.05.2019 r. znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.19,  strony postępowania mogą zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30
        Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
        Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanica, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
       Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
     
 
                                                                   Wójt Gminy Olszanica 
                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-21 12:57
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-14
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-14 10:38
WÓJT GMINY OLSZANICA                           Olszanica, dnia 13.06.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-1.4.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 13.06.2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawyz dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Olszanica i Uherce Mineralne” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/6, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721, 725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 690, 689, 609, 606/1, 597/2, 598/2, 599, 580, 578, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765 położonej(-ych) w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 13.06.2019.r. do 27.06.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                                            Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-13 11:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 10-06-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-7.3.2019.dś
 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018. 2081, z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu 02.05.2019 r.) , Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl,  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci gazowej”, planowanego do realizacji  w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica, gm. Olszanica,

 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
o wydaniu w dniu 10.06.2019 r. decyzji znak: RRG.6220.3.2019.dś umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa sieci gazowej”, planowanego do realizacji  w miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica, gm. Olszanica.  
 
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można się zapoznać, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
Obwieszczenie umieszczone zostało na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszanicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U.2018.2081 ze zm.), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                          Wójt Gminy Olszanica
                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-10 12:55
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-10 12:56
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia  29-05-2019 r.
 
znak sprawy:RRG.6220-12.1.2017.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
 
Stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) oraz zgodnie z art. 74 ust. 3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.2018.2081, ze zm.),  w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Postanowieniem znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.19 z dnia 22 maja 2019 r. (data wpływu 23.05.2019 r.) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn. : „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017 r.). Jednocześnie informuję, że na ww. postanowienie, nie przysługuje stronom możliwość wniesienia zażalenia.
 2.   W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji. W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 w pokoju nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego.
 
 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.                      
 
 
 
                                                                               Wójt Gminy Olszanica 
                                                                       mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-29
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-29 11:14
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-29 11:14
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 24-05-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-6.3.2019.dś
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018. 2081, z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu 02.05.2019 r.) , Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl,  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci gazowej”, planowanego do realizacji  w miejscowości Uherce Mineralne oraz w miejscowości Olszanica, gm. Olszanica,
 
            WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wpłynięciu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, z dnia 21.05. 2019 r., (data wpływu 23.05.2019 r.) znak: WOOŚ.4220.25.5.2019.AW.2, informującego, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 2.  o wystąpieniu w dniu 24.05.2019 r. pismem znak: RRG.6220-5.3.2019.dś do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Rzeszowie w sprawie wycofania wniosku o wydanie opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
  
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
Otrzymują:
 
 1. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz..2018.2081, ze zm.),
 1. RRG- a/a.
 
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-24
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-24 13:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia 15.05.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.3.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica
z dnia 15 maja 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

 
zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek, zam. Mała Wieś 306, 32-002 Węgrzce Wielkie została wydana decyzja Nr 3/2019, znak: RRG.6733.3.2019.CP z dnia 15.05.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „odbudowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 118307 w miejscowości Olszanica w km 0+335” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 1230/1; 1230/2; 1267; 1579, położonej(-ych) w miejscowości Olszanica, obręb -0001, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Olszanica, w dniach od 15-05-2019 r. do 29-05-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                                                                                       
                                                             
                                                                     Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-05-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-15 13:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia 09-05-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-4.3.2019.dś
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
     Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018. 2081, z późn. zm.), oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia z dnia 30.04.2019 r. (data wpływu 02.05.2019 r.) , Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Zabawskiego, PROBUD Sp. zo.o, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, 37-700 Przemyśl,  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci gazowej”, planowanego do realizacji  w miejscowości Uherce Mineralne oraz w miejscowości Olszanica, gm. Olszanica,
 
            WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wszczęciu w dniu 09 maja 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa sieci gazowej”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 191/1, 192, 177, 133, 132, 131, 129, 128, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 119, 145, 146, 115/1, 112/3, 111, 110, 109, 92, 108, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 69, 41, 40,  39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 29/3, 28, 27, 26, 25/1, 25/2, 23/1, 21, 20/1, 20/2, 19, 18, 17, 16, 15/2, 14, 13, 12/1, 12/3, 11/1, 11/2, 11/3, 10, 9, 8, 7/1, 7/2, 7/3, 193/1, 386, 388, 390, 391, 392, 78, 99, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 100/3, 100/4, 42, 51, 53/4, 53/1, 52/2, 52/3, 696/1, 696/2, 702, 705/5, 705/6, 705/1, 706, 707, 708, 709, 710, 711/1, 711/4, 712/1, 720, 721, 725/1, 725/2, 728/2, 727, 729, 693, 657/2, 660, 665, 666, 668, 670, 675, 676, 683, 686, 688, 689, 690, 609, 605/2, 606/1, 606/2, 607, 608, 580, 597/2, 598/1, 593, 598/2, 599, 743/2, 743/1, 975/1, 975/3, 578, 577/1, 577/2, 575/1, 973/9, 973/10, 920, 931, 762/3, 763/1, 763/3, 763/4, 764, 765 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica oraz na działkach o nr ew.: 299, 298, 297, 295, 296, 301, 292, 293, 294, 303/1, 304, 303/2, 307, 54/4, 54/3, 291, 289, 288, 287, 285, 286, 284, 283/2, 283/1 282, 280, 281, 919/15, 919/1, 920/1, 1255/2, 1255/1, 1250/2, 1250/1, 1249, 1248, 1244, 1245, 1243, 1237, 1247, 1235, 1581/2, 1236, 1581/1, 1222, 1221, 1171/1, 1172/1, 1167/1, 1238, 1239, 1225, 1224, 1230/1, 1223, 1218, 1169, 1168, 1167/2, 1164, 1157/1, 1156, 1155, 1154/1, 1153, 1152/1, 1151/1, 1151/3, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1137, 1136, 1138, 919/7, 919/6, 919/5, 918, 919/4, 919/3, 917, 916, 919/2, 915, 914, 309, 913, 912, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 905, 907, 908, 909, 896, 872, 874, 875, 876, 877, 879/1, 879/2, 880, 871, 866, 865, 863, 922, 1116, 1117, 1118, 1115/1, 1115/2, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 1104, 1098/1, 1107, 1105, 1106, 1108, 1082/4, 1082/5, 1082/2, 1163, 1053, 1051/1, 1054, 1062, 1055, 1048, 1044, 1045, 1037, 1043, 976, 1025/1, 1025/2, 974, 972, 957, 973, 1162, 1189, 1190, 1187, 1185, 1186, 1181, 1177, 1176, 1173, 1188, 1184, 1183, 1179, 1178, 1175, 1174, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1148, 1149, 1151/4, 1142, 1150, 1152/2, 1157/2, 1158, 1159, 873, 888, 887, 885, 886, 884, 883/1, 883/2, 878, 882/4, 882/5, 881/3, 881/2, 881/1, 1119, 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127/2, 870, 869/2, 1103, 1102, 1101, 1100, 1099, 1093, 1081/1, 1080, 1079, 1077, 1076, 1075, 1074, 1073, 1072, 1071/1, 1071/2, 1070, 1069, 1067/2, 864, 862, 861/15, 861/16, 861/17, 861/14, 861/10, 861/11, 861/12, 861/13, 861/9, 860, 859, 858, 857, 856/1, 856/2, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 1089, 1085, 1086, 1088/2, 1088/1, 1084, 1083, 1064/1, 1067/1, 1066, 1065, 1059, 1058, 1057, 1060, 1061, 1056, 1041, 1042, 1040, 1039, 1052, 1051/2, 1050, 1049, 1034, 1033, 1032, 1031, 1030, 1024, 970/2, 970/1, 971, 975, 1003, 1002, 1001, 1000 położonych w miejscowości Olszanica, obręb – 0001 Olszanica, gm. Olszanica,
 2. o wystąpieniu w dniu 09 maja 2019 r. do: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW O/Przemyśl, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 26 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
  
                                                                              Wójt Gminy Olszanica
Otrzymują:
 
 1. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 2. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie
  z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz..2018.2081, ze zm.),
 3. RRG- a/a.
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-05-09
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-09 10:50
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                      Olszanica, dnia 18.04.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-6.3.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 18.04.2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945,z późn.zm.) ,

      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „odbudowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 118307 w miejscowości Olszanica w km 0+335” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 1230/1; 1230/2; 1267; 1579, położonej(-ych) w miejscowości Olszanica, obręb -0001, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek:
 
           Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81,
   przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek
zam. Mała Wieś 306,
32-002 Węgrzce Wielkie
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 18-04-2019 r. do 02-05-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl. W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                       
                                                                                  Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                              mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-18 09:00
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-18 09:01
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia  15-04-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220.1.2019.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.), w związku z wnioskiem P.P.U.H. TASSAK S.C. Janusz Kaliński, Anna Kalińska, zam. ul. Jana Pawła II 270 a, 34-425 Biały Dunajec, uzupełnionym pismem z dnia 27.02.2019 (data wpływu 11.03.2019 r.) w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 
            W dniu 15 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica.
W dniach od 15 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r. każdy może zapoznać się
z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
   
 
                                                        Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-15 10:57
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-10 08:54
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-10 08:51
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                       Olszanica, dnia 05.04.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733.2.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta gminy Olszanica
z dnia 5 kwietnia 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja Nr 2/2019, znak: RRG.6733.2.2019.CP z dnia 05.04.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/1 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica.
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Uherce Mineralne, w dniach od 05-04-2019 r. do 19-04-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
                                                                      
                                                             
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-04-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-04-05 08:42

WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia 21.03.2019 r.

sygn. akt:

RRG.6733-6.2.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 21 marca 2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) 

zawiadamiam

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/1 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica,  prowadzonego na wniosek:
 

Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

 

      W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 21-03-2019 r. do 04-04-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        


                                                         Wójt Gminy Olszanica
                                            mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-21
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-21 09:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-21 09:29
WÓJT GMINY OLSZANICA                                 Olszanica, dnia  18-03-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-11.2.2017.dś
 
O B W I E S Z C Z E N I E 

 
Stosownie do art. 33 ust. 1, art. 74 ust.3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu 29.12.2017 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. o przedłożeniu przez Inwestora w dniu 14.03.2019 r. aktualizacji Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, stosownie do zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.15 z dnia 19 02.2019 r. Powyższe Inwestor przedłożył do tutejszego Urzędu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 2.  o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych o wydanie opinii dla uwarunkowań środowiskowych ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.

W dniach od 18-03-2019 r. do 18-04-2019 r. społeczeństwo może zapoznać się
z treścią ww. dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27– Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
                                                            Wójt Gminy Olszanica
                                                        mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-18 09:39
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-13 10:16
WÓJT GMINY OLSZANICA                                      Olszanica, dnia 11.03.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-3.3.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 11 marca 2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, przy udziale pełnomocnika Adriana Kaczorek zam. Mała Wieś 306 32-002 Węgrzce Wielkie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „odbudowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 118307 w miejscowości Olszanica w km 0+335”  przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 1230/1; 1230/2; 1267; 1579, położonej(-ych) w miejscowości Olszanica, obręb – 0001, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 11.03.2019 r. do 25.03.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Olszanica, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                          Wójt Gminy Olszanica
 
                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-03-11
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-03-11 08:34
WÓJT GMINY OLSZANICA                                     Olszanica, dnia 26.02.2019 r.
sygn. akt:
RRG.6733-1.2.2019.CP
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 26 lutego 2019 r.
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U.2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew.: 612/1 położonej w miejscowości Uherce Mineralne, obręb 0006 Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia tj. od 26.02.2019 r. do 12.03.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Uherce Mineralne a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                                         Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                      mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-26
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-26 07:57
WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia  25-02-2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220-9.2.2017.dś


 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 
Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.),w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1), art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018. 2081, z późn. zm.), w sprawie wniosku z dnia 21.12.2017 r. (data wpływu 29.12.2017r.), Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, działającego przez pełnomocnika ATL Sp. z o.o., ul. I. Łukasiewicza 6/25, 38-700 Ustrzyki Dolne (dawniej „PROHANBUD BIS” Sp. z o.o.,), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 947 (obecnie 947/1, 947/2), 948 (obecnie 948/1, 948/2, 948/3, 948/4, 948/5, 948/6, 948/7, 948/8), 399/2 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, gmina Olszanica,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 1. W dniu  21. 02. 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4221.25.3.2018.PW.15 z dnia 19.02.2019 r. wezwał Inwestora o zaktualizowanie  złożonego raportu dla ww. inwestycji o dane dotyczące wskazania sposobu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z zaleceniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu zawartymi w piśmie znak:RZ.ZZŚ.3.436.23.2019.AJ z dnia 15.02.2019 r., z uwzględnieniem aktualnych rozwiązań w ww. zakresie.
Powyższe, Inwestor ma przedłożyć do dnia 26 kwietnia 2019 r.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
Jednocześnie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.1405, ze zm.) zawiadamiam Społeczeństwo o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy przez okres 30 dni, od daty publicznego ogłoszenia niniejszego Obwieszczenia.
    
     Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 i pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, ze zm.), dane o przedmiotowej inwestycji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.
 
 
                                                                         Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-25 13:07
WÓJT GMINY OLSZANICA                         Olszanica, dnia  25.02.2019 r.
znak sprawy:
RRG.6220-11.3.2018.dś
 

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), oraz art. 33, art.38, art. 74 ust. 3,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z przedłożeniem tutejszemu organowi w dniu 14-02-2019 r. przez Wnioskodawcę PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Agatę Majerczyk (adres do korespondencji: Instytut OZE Sp. z o.o., ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce), pisma w sprawie o wycofanie wniosku z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu 1.10.2018 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń,  gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, postanowieniem znak: RRG.6220-10.3.2018.dś z dnia 22.02.2019 r., z uwagi na przedłożenie przez Inwestora pisma o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. o wydaniu decyzji znak: RRG.6220.3.2018.dś z dnia. 25.02.2019 r., umarzającej postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Udrożnienie koryta rzeki San na odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce, tj. od km 319+000 do km 313+400”, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń,  gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina .
 
      Z dotychczas zebraną dokumentacją, można się zapoznać, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
           Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt. 9 i pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, ze zm.), dane o przedmiotowej inwestycji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w tutejszym Urzędzie.
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-25 13:11
WÓJT GMINY OLSZANICA                                            Olszanica, dnia 19.02.2019 r.
 sygn. akt:
RRG.6733- 8.1.2019.CP

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójta gminy Olszanica

z dnia 19 lutego 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica 

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja Nr 1/2019, znak: RRG.6733.1.2019.CP z dnia 19.02.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kostnicy” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 416/1 położonej (-ych) w miejscowości Stefkowa, obręb – 0008, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 Referat Rozwoju Gospodarczego, na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Stefkowa, w dniach od 19-02-2019 r. do 05-03-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

                                                                
                                                                       
                                                             
                                                                             Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                           mgr inż. Krzysztof Zapała


Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-19 06:55
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                    Olszanica, dnia 12.02.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733.8.2018.CP

O B W I E S Z C Z E N I E

 Wójta gminy Olszanica
z dnia 12 lutego 2019 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


                Na podstawie art. 50 ust. 1,  art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1  ustawy z dnia27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.: Dz. U. 2018. 2096, ze zm.) Wójt Gminy Olszanica

zawiadamia
 
wszystkich zainteresowanych, że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81 została wydana decyzja Nr 8/2018, znak: RRG.6733.8.2018.CP z dnia 12.02.2019 r., o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego”  przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 34/1,34/31,34/33, położonej(-ych) w miejscowości Zwierzyń, obręb – 0008, gmina Olszanica.
 
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27  Referat Rozwoju Gospodarczego,
na tablicach ogłoszeń Urzędu i w miejscowości Zwierzyń, w dniach od 12-02-2019 r. do 26-02-2019 r. oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
                                                                
 
                                                                      
                                                             
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
  
                                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-12
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-12 08:12
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-08
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-08 11:17
 
WÓJT GMINY OLSZANICA                                          Olszanica, dnia  05-02-2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-3.2.2019.dś
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w sprawie wniosku z dnia 31.01.2019 r. (data wpływu 01.02.2019 r.), Pani Teresy Wójtowicz, zam. Stefkowa 92A, 38-722 Olszanica,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa stacji paliw, myjni samochodowej dwustanowiskowej, budynku usługowego w zakresie usług gastronomicznych oraz noclegowych, wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 378, 377/1, 377/2, 376 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
 
          
WÓJT GMINY OLSZANICA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 1. W dniu  01.02.2019 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek Pani Teresy Wójtowicz, zam. Stefkowa 92A, 38-722 Olszanica,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,budowa stacji paliw, myjni samochodowej dwustanowiskowej, budynku usługowego w zakresie usług gastronomicznych oraz noclegowych, wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 378, 377/1, 377/2, 376 położonych w miejscowości Uherce Mineralne, obręb – 0006 Uherce Mineralne, gm. Olszanica.
 2. W dniu  05.02.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.2.2019.dś z dnia 05.02.2019 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
 
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać,  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
 
 
   
 
                                                                Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-05 12:45

WÓJT GMINY OLSZANICA                                           Olszanica, dnia 04.02.2019 r.

sygn. akt:

RRG.6733-7.1.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 4.02.2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

        Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.),

      zawiadamiam

 

wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kostnicy” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 416/1 położonej (-ych) w  miejscowości Stefkowa, obręb – 0005, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek: Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81.

 

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 04-02-2019 r. do 18-02-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Stefkowa, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        

 

                                                                        Wójt Gminy Olszanica

 

                                                                     mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-02-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-02-04 10:17
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia  28.01.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-7.8.2019.CP

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  gminy  Olszanica

z dnia 28.01.2019 r.

o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. 2018.1945, z późn.zm.) ,

 
      zawiadamiam
 
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 34/1,34/31,34/33, położonej(-ych) w miejscowości Zwierzyń, obręb – 0008, gmina Olszanica, prowadzonego na wniosek: Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 28-01-2019 r. do 11-02-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        
 
 
                                                                    Wójt Gminy Olszanica
 
                                                                mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-28 09:22

WÓJT GMINY OLSZANICA                                Olszanica, dnia  28-01-2019 r.

znak sprawy:

RRG.6220-3.1.2019.dś

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), w związku z art. 33, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w sprawie wniosku z dnia 28.01.2019 r. (data wpływu 28.01.2019 r.), P.P.U.H. TASSAK S.C. Janusz Kaliński, Anna Kalińska, zam. ul. Jana Pawła II 270 a, 34-425 Biały Dunajec,  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica,

           

WÓJT GMINY OLSZANICA

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

1.    W dniu  28.01.2019 r. do Wójta Gminy Olszanica wpłynął wniosek P.P.U.H. TASSAK S.C. Janusz Kaliński, Anna Kalińska, zam. ul. Jana Pawła II 270 a, 34-425 Biały Dunajec,  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie hali w urządzenia do rozbioru drobiu oraz instalację chłodniczą”, planowanego do realizacji na działce o nr ew.: 1253/4 położonej w miejscowości Olszanica, gmina Olszanica.

2. W dniu  28.01.2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

3. Kolejno Wójt Gminy Olszanica wystąpił pismem znak: RRG.6220-4.1.2019.dś z dnia 28.01.2019 r.
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych oraz
Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

     W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”, w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od 28-01-2019 r. do 11-02-2019 r. , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.

W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.                                                                                        


                                                                                           Wójt Gminy Olszanica
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-28 10:18
WÓJT GMINY OLSZANICA                                   Olszanica, dnia 10.01.2019 r.
 
sygn. akt:
RRG.6733-1.1.2019.CP
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY OLSZANICA
z dnia 10.01.2019 r.
 
 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. (tj. Dz. U. 2018.2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
2018.1945,  z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica,
 
ZAWIADAMIA
 
że na wniosek Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,budowa kostnicy” przewidzianego do realizacji na działce(-kach) o nr ew.: 416/1 położonej(-ych) w miejscowości Stefkowa, obręb – 0005, gmina Olszanica.
 
ZAINTERESOWANI
 
mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 27 Urzędu Gminy w Olszanicy, w terminie 14 dni od daty wywieszenia
tj. od 10.01.2019.r. do 24.01.2019 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości Stefkowa, a także umieszczenia informacji na stronie internetowej: www.bip.olszanica.pl.
 
                                                     Wójt Gminy Olszanica
 
                                                 mgr inż. Krzysztof Zapała
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-10
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-10 10:05
WÓJT GMINY OLSZANICA                                        Olszanica, dnia  4.01.2019 r.
 
znak sprawy:
RRG.6220-8.3.2018.dś

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2018.2096, z późn. zm.), oraz art. 33, art. 63 ust. 1, ust. 4, ust. 5,
ust. 5a, ust. 6, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28.09.2018 r. (data wpływu 1.10.2018 r.) PGE Energia Odnawialna S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59 A, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Agatę Majerczyk (adres do korespondencji: Instytut OZE Sp. z o. o, ul. Skrajna 41a, 25-650 Kielce), w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „udrożnieniu koryta rzeki San na odcinku od zapory w Myczkowcach do wylotu wody spracowanej przy EW Myczkowce
tj. od km 319+000 do 313+400”
, planowanego do realizacji na działkach nr ew.: 81/1, 81/3, 81/10 położonych w miejscowości Zwierzyń, gmina Olszanica oraz na działkach nr ew.: 168/18, 448/2, 448/4, położonych w miejscowości Myczkowce, gmina Solina,
 
WÓJT GMINY OLSZANICA
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
 1. o wpłynięciu postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z dnia 19 listopada 2018 r., znak: RZ.RZŚ.436.283.2028.MS, informującego, że dla ww. przedsięwzięcia wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniu zakresu raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 2. o wpłynięciu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 19 grudnia 2018 r. (data wpływu 20.12.2018 r.), znak: WOOŚ.4220.25.11.2018.AH.7 uzgadniającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
  tj. oceny wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym sporządzenia raportu
  o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
 3. o wydaniu przez Wójta Gminy Olszanica postanowienia, znak: RRG.6220-6.3.2018.dś z dnia 4.01.2018r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  w tym sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia,
 4. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, postanowieniem znak: RRG.6220-7.3.2018.dś z dnia 4.01.2018 r., do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 Jednocześnie zgodnie z art. 33 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018.2081, ze zm.) zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo w dniach od 4 stycznia 2019 r.
do 4 lutego 2019 r. tj. przez okres 30 dni.
      Z dotychczas zebraną dokumentacją, można się zapoznać, w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, pokój nr 27 – Referat Rozwoju Gospodarczego, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30.
                                               
                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                    mgr inż. Krzysztof Zapała
Otrzymują:
 1. Urząd Gminy Solina,
 2. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
 3. Strony postepowania za pośrednictwem BIP oraz tablicy ogłoszeń UG Solina,
 4. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, zgodnie
  z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz..2018.2081, ze zm.),
 5. RRG- a/a.
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-01-04
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-01-04 08:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-25
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-06-11
data dodania: 2019-05-31
data dodania: 2019-04-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-12
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
data dodania: 2019-02-11
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-06-21
data dodania: 2019-06-21
data dodania: 2019-06-19
data dodania: 2019-06-17
data dodania: 2019-06-13
data dodania: 2019-06-13
data dodania: 2019-06-10
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2019r. 11:22:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.