XML
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica Numer ogłoszenia: 446620 - 2009


Olszanica: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu
do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica


Numer ogłoszenia: 446620 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 419708 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanica, 81, 38-722 Olszanica, woj. podkarpackie,
tel. 0-13 461-76-10, faks 0-13 461-73-73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych
i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do zajęć przedszkolnych w Gminie Olszanica w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18223/09. Tytuł Projektu: Ekoprzedszkola.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.32.00-7, 30.24.10.00-0, 30.24.13.10-6, 36.15.31.10-2, 36.15.31.10-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
i części: 126929.40 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: W ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Nr projektu WND-POKL.09.01.01-18223/09. Tytuł Projektu: Ekoprzedszkola.
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 5
Nazwa: dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów , drukarek
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp.z o.o.,Oddział Rzeszów, ul.Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, ul.Boya Żeleńskiego 25, 35-105 Rzeszów, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 7624,17
• Oferta z najniższą ceną: 7624,17 oferta z najwyższą ceną: 7624.17
• Waluta: PLN.
Część NR: 6
Nazwa: Dostawa sprzętu kserograficznego, multimedialnego,komputerowego i oprogramowania specjalistycznego.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjbe COMSAT, Andrzej Duda, 38-500 Sanik,
ul. Podgórze 1., 38-500 Sanok, ul. Podgórze 1, 38-500 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 15811.00
• Oferta z najniższą ceną: 15811.00 oferta z najwyższą ceną: 19163.80
• Waluta: PLN.
 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-31
Publikujący -