XML
Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ; udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 101 517,00 PLN z przeznaczeniemSprostowanie !!!

Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ;
 


udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 101 517,00 PLN z przeznaczeniem
na sfinansowanie planowanego zadania inwestycyjnego pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych regionalnych szlaków transportowych poprzez przebudowę dróg w m. Olszanica i Uherce w 2009 roku”.


1. W pkt 4 - Termin wykonania zamówienia : w celu precyzyjnego określenia podaje się zapis o treści: „ Data uruchomienia kredytu – 24.12.2009 roku”.

2. W załączniku Nr 1 do SIWZ „oferta” – w ostatnim wierszu zamiast zapisu „miesięcznie” ma być zapis o treści „kwartalnie”.


 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-14
Publikujący -