XML
Otwarty Konkurs Ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - Zarządzenia nr 269/2010 Wójta Gminy Olszanica


Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 269/2010
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 24 marca 2010 roku

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Olszanica na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), oraz Uchwały Rady Gminy w Olszanicy Nr XXXV/239/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Olszanica w 2010 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych
w realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb, poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Olszanica, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienie edukacji sportowej przede wszystkim dzieciom i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Słownik pojęć:

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z póź. zm.);
2) wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie;
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogloszenie Otwartego Konkursu Ofert 2010-1.doc Plik doc 59.50 KB
Regulamin Otwartego Konkursu Ofert 2010.doc Plik doc 49.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-24
Publikujący -