XML
ZARZĄDZENIE Nr 265/2010 Wójta Gminy Olszanica z dnia 8 marca 2010r.


ZARZĄDZENIE Nr 265/2010
Wójta Gminy Olszanica

z dnia 8 marca 2010r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora
ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych
i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej


Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1


1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa Regulamin Naboru stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia wójta Gminy Olszanica nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.


§ 3


W celu przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Robert Petka – przewodniczący
2) Krystyna Myszka – członek
3) Jacek Hryców – członek
4) Jerzy Bassara – sekretarz


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała


Załącznik Nr 1
URZAD GMINY OLSZANICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


inspektora ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy ze źródeł pozabudżetowych
i informatyzacji w Urzędzie Gminy Olszanica oraz powołania komisji konkursowej

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) dobra znajomość Prawa Zamówień Publicznych
c) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu Word, Excel
lub równoważnych
d) umiejętność i praktyka w przygotowaniu projektów o dofinansowanie
ze środków unijnych i krajowych
e) znajomość zarządzania systemami i sieciami komputerowymi
2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe ( min. 3 lat pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub
w jednostkach podległych)
b) kursy i szkolenia w zakresie zamówień publicznych
c) referencje oraz inne zaświadczenia potwierdzające znajomość
i doświadczenie w zakresie określonym powyżej
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) przygotowanie procedury przetargowej
b) przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji remontów i inwestycji
c) przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki pochodzące ze źródeł krajowych oraz unii europejskiej
d) nadzór nad realizacją i rozliczeniem projektów
e) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach środowiskowych
f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
g) koordynacja zarządzania siecią komputerową
4. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny,
b) Życiorys – curriculum vitae, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
c) Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
d) Kopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
e) Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f) Kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ukończenie
18 roku życia,
g) Oryginał kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik nr 5
do Regulaminu Naboru ustalonego w zarządzeniu Wójta Gminy Olszanica
nr 23/2007 z dnia 5 kwietnia 2007r.,
h) Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
i) Kopie dokumentów uwierzytelnione własnym podpisem z klauzulą „za zgodność z
oryginałem” oraz datą.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko d/s pozyskiwania funduszy” w terminie
do dnia 23.03.2010 r. do godz. 1500 (14 dni od dnia opublikowania w bip).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po w/w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.olszanica.ugm.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.
List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych }
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami)”.

Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia uzyskać można pod numerem tel. 13 461 70 45.
Osobą odpowiedzialną w tej sprawie jest Z-ca wójta Robert Petka.

Wójt Gminy Olszanica

Krzysztof Zapała

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Konkurs Plik doc 53.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-03-09
Publikujący -