XML
WÓJT GMINY OLSZANICA Olszanica, dn.: 15.09.2023 r. zn.: RRG.6845.7.2023 INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI
WÓJT GMINY OLSZANICA                                                 Olszanica, dn.: 15.09.2023 r.
zn.: RRG.6845.7.2023
 
INFORMACJA
O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY OLSZANICA BĘDĄCEJ W GMINNYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI


1. Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15 września 2023 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81.
 
2. Przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego była: nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo – usługowym o pow. zabudowy 64m2, stanowiąca własność Gminy Olszanica, położona na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona ewidencyjnie nr 419 o powierzchni przeznaczonej do przetargu wynoszącej 0.0332 ha, ujawniona w księdze wieczystej Nr KS1E/00020603/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.

3.  Do przetargu dopuszczono jedną osobę/przedsiębiorstwa*, która spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu tj. wpłaciła wadium w określonej kwocie i wyznaczonym terminie.
Do przetargu nie dopuszczono 0 osobę/osób.
 
4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 214,00 zł. netto.
     Licytowana była cena netto, która  powiększona zostanie o podatek od towarów   
    i usług w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów prawa za każdy          
    miesiąc dzierżawy.   
 
5.  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi: 224,00 zł., plus należny podatek     Vat w wysokości 23 %, co daje łącznie kwotę 275,52 zł. (słownie: dwieście  
    siedemdziesiąt  pięć złotych 52/100 groszy) brutto.

 
6.  Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako dzierżawca
     nieruchomości: Pani Stanisława Iwaniczko.
 
                                                                                  
                                                        WÓJT GMINY OLSZANICA

 
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłJustyna Madej2023-09-15
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-15 10:02