XML
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
RRG.6841.1.2022                                                             Olszanica, dn.: 18.01.2023 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKU Z PIERWSZEGO PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO W SPRAWIE ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OLSZANICA, W MIEJSCOWOŚCI WAŃKOWA
 
 1. Przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy   Olszanica, 38-722 Olszanica 81 – parter, sala nr 1.
 2. Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego były: nieruchomości gruntowe położone na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Wańkowa, oznaczone ewidencyjnie nr: 173, 183/5 o łącznej powierzchni  - 0,2989 ha, uwidocznione w księdze wieczystej nr KS1E/00020682/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lesku.
 3. Liczba złożonych ofert: 1.
 4. Część niejawna odbyła się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 9.
 5. Liczba ofert dopuszczonych do części niejawnej przetargu:1.
 6. Liczba ofert niedopuszczonych do części niejawnej przetargu: 0.
 7. Cena wywoławcza nieruchomości: 128. 600,00 zł (netto)
 8. W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono cenę nieruchomości w wysokości 129.600,00 zł. + 23% podatku Vat, co daje cenę brutto w kwocie 159.408,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych 00/100).
 9. Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 25 % wartości, to jest 39.852,00 zł., wraz z podatkiem VAT. Opłata roczna wynosi 2% wartości działki.
 10. Wynik przetargu: pozytywny.
 11. Imię, nazwisko, albo nazwa lub firma osoby ustalonej przetargu jako nabywca nieruchomości: Sylwester Kałka.
 
                                                                                  
 
 
                                                                                   WÓJT GMINY OLSZANICA
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-01-18
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-01-18 13:27