Urząd Gminy Olszanica
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Olszanica, o g ł a s z a
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej w gminnym zasobie nieruchomości
 
1)  oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - działka położona  na terenie gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczona geodezyjnie nr ew.: 428 o pow. 0,0210 ha (użytek „Bp”) dla której  Sąd Rejonowy w Lesku Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00020687/2;
2)  bez zobowiązań;
3)  powierzchnia nieruchomości -0.0210 ha;
4) opis nieruchomości - - przedmiotowa działka położona jest na obrzeżach wsi, w strefie budownictwa jednorodzinnego istniejącego i potencjalnego, nieopodal Zakładu Karnego.
W otoczeniu znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  użytki rolne oraz Zakład Karny.
Działka usytuowana na łagodnym stoku, o kształcie regularnego wieloboku, z dostępem do drogi gminnej. Uzbrojenie – bak.
Działka ogrodzona przez właściciela gruntu nr ew.: 429. W przypadku kupna działki przez właściciela gruntu nr ew.: 400/57, ogrodzenie zostanie zdemontowane przez właściciela gruntu nr ew.: 429, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
5) przeznaczenie nieruchomości
- brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
- brak wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
6)  sposób zagospodarowania - niezagospodarowana,
7) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 19.01.2021 r. włącznie.

8) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży – z uwagi na powierzchnię oraz kształt,
przedmiotowa działka nie stanowi samodzielnej działki budowlanej, dlatego też przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego. Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. dz. nr ew.: 429, 400/57.
9)  cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 6.547,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 00/100 groszy), zw. z  podatku VAT;
10)  wysokość wadium – 654,00 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100 groszy);
11 )wysokość minimalnego postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych).
 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r.  (środa) o godz. 1100  
w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Olszanicy, 38-722 Olszanica 81 pisemnego zgłoszenia  oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Listę osób zakwalifikowanych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl oraz  na tablicy ogłoszeń UG Olszanica,
a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek BGK O/Rzeszów Nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 28.05.2021 r. (piątek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
            Sprzedający powiadomi wygrywającego przetarg o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.      
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 
Koszt przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty z tytułu ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej obciążają w całości kupującego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu  i  terminie  do  sporządzenia  umowy,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.
            Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990, ze zm.).
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Olszanica, 38-722 Olszanica 81, w godz. 730 – 1530, pok. nr 27 oraz telefonicznie pod nr tel. 13 461 70 45 wew. 40.
 
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 28.04.2021 r. na tablicy ogłoszeń UG Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uherce Mineralne oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
Olszanica, 28.04.2021 r.
                 
                                                                                         Wójt Gminy Olszanica

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zgłoszenie uczestnictwa Plik doc 14.37 KB
powrot
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-04-28
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-28 10:17
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-04-28 10:18
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
data dodania: 2021-04-08
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-04-29
data dodania: 2021-04-29
data dodania: 2021-04-28
data dodania: 2021-04-26
Newsletter
Urząd Gminy OlszanicaOlszanica 81, 38-722 Olszanica tel. 013 461 70-45 email: gmina@olszanica.pl
Wygenerowano: 12 maja 2021r. 01:57:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.