XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica o II przetargu nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości poł. w m. Olszanica
O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY OLSZANICA
ogłasza
 
II publiczny przetarg nieograniczony
 
 
na dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Olszanicy
 
1/ Cz. działki Nr 1376 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lesku księga wieczysta KS1E/00035198/5
2/ powierzchnia nieruchomości – 0,10 ha,
3/ opis nieruchomości - położona  w Olszanicy na „Żukowie”. Dojazd: działka  posiada  dostęp do drogi gminnej.
4/przeznaczenie nieruchomości w Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Olszanica - brak opracowanego planu,
5/ sposób zagospodarowania - użytkowana rolniczo,
6/ cena wywoławcza nieruchomości - czynsz dzierżawny 36,00 zł. (słownie: Trzydzieści sześć złotych 00/100 ), zwolnione z pod. VAT,
7/ wysokość wadium 4.00 zł. (słownie: cztery złote 00/100 ),
8/ wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - 10 zł. (słownie: dziesięć złotych),
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2019 r. (poniedziałek )  o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
 
Warunki przetargu:
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
 
1/ wpłacą wadium przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Sanoku o/Lesko Nr konta 52864210122003120008820010 w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 12.09.2019 r. (czwartek). Za datę wpływu, uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Olszanica.
2/ okażą dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości osoby.
Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, natomiast osoby prawne pełnomocnictwo w oryginale, oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.     
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
            Czynsz dzierżawny osiągnięty w drodze przetargu podlega zapłacie w terminie podanym w  umowie dzierżawy.
            Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie podpisze umowy dzierżawy w ustalonym terminie.
            W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
            Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
            Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.2018.2204, z późn. zm. ).
 
Pierwszy przetarg ogłoszony był 12 kwietnia 2019 r. i nie dał rezultatu.
 
          Niniejsze ogłoszenie wywiesza się dnia 13.08.2019 r. na  tablicy  ogłoszeń  UG  Olszanica, a także na tablicach ogłoszeń w miejscowości Olszanica, oraz informację o wywieszeniu ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica www.bip.olszanica.pl.
 
 
Olszanica, dnia 13.08.2019 r.
 
                                                                                 
 
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-08-13
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-13 10:40
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-08-13 10:40
Dodano do archiwum Justyna Hutek - Justyna Hutek