XML
Wójt Gminy Olszanica ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.

Ogłoszenie Wójt Gminy Olszanica

ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Olszanica.
Przedmiot przetargu
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 170,00 m3znajduje się na składzie przejściowym w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 204 zł. /dwieście cztery złote brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 3.500 zł /trzy tysiące pięćset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3z zaokrągleniem do pełnych złotych – 6 zł   /sześć złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2010 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
        Wadium przepada jeżeli:
-          żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
-          osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .
 
Olszanica, 15 lipca 2010 r.
Wójt Gminy Olszanica
mgr inż. Krzysztof Zapała

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica Plik doc 24.50 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2010-07-15
Publikujący -