XML
Wójt Gminy Olszanica - ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna
Wójt Gminy Olszanica
- ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna
tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Przedmiot przetargu:
1.Drewno tartaczne jodła w ilości 503,13 m3 znajduje się na składzie przejściowym
w miejscowości Olszanica.
2.Cena wywoławcza za 1m3 – 232zł. /dwieście trzydzieści dwa złote brutto/
3.Wysokość wadium wynosi – 11.700 zł /jedenaście tysięcy siedemset złotych/.
4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem
do pełnych złotych – 7 zł /siedem złotych/.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.
6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet
ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad
cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym
w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie 7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .

Olszanica, 11 grudnia 2009 r.
Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-12-10
Publikujący -