XML
Ogłoszenie Wójt Gminy Olszanica - publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego będącego własnością Gminy Olszanica.


Wójt Gminy Olszanica
ogłasza


publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego
będącego własnością Gminy Olszanica.


Przedmiot przetargu


1.Drewno tartaczne jodła w ilości 455,76 m3 znajduje się na składzie przejściowym
w miejscowości Olszanica.

2.Cena wywoławcza za 1m3 – 215 zł. /dwieście piętnaście złotych brutto/

3.Wysokość wadium wynosi – 9.800 zł /dziewięć tysięcy osiemset złotych/.

4.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 3% ceny wywoławczej 1 m3 z zaokrągleniem
do pełnych złotych – 6 zł /sześć złotych/.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 10 listopada 2009 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Olszanica, sala narad na parterze.

6.Warunki przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą do kasy Urzędu Gminy wadium w gotówce w wysokości podanej jak wyżej na pół godziny przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
Wadium przepada jeżeli:
- żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą,
- osoba która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym
w ogłoszeniu.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w terminie

7 dni od dnia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia.
Każda z osób, która wpłaciła wadium ma prawo wglądu do regulaminu przetargu.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń, oraz
na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl .


Olszanica, 27 października 2009r.
Wójt Gminy Olszanica

 

 

 

 

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-10-27
Publikujący -