XML
Ogłoszenie
RRG.6164.1.3.2023                                                               Olszanica 05.09.2023 r.
 
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego liściastego
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego liściastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
                 - partia I W Brzoza –    89,38 m3 – ŚLPD 132/2023 - 53,43 m3 skład drewna w miejscowości Olszanica dz. nr ewid.1432, ŚLPD 133/2023 – 35,95 m3 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23
-  partia II W Buk –    28,67 m3 – ŚLPD 133/2023 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23

Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
-partia I W Brzoza   – 249,00 zł netto/ 1 m³ – dwieście czterdzieści dziewięć złotych
-partia II W Buk       – 250,00 zł netto/ 1 m³ - dwieście pięćdziesiąt złotych
 1. Wysokość wadium wynosi: partia I W Brzoza   2000,00 zł. – dwa tysiące złotych
                                                 partia II W Buk       700,00 zł. – siedemset złotych
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 września 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 12.09.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 12.09.2023 roku
    Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
  „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 12.09.2023 r. przed godz. 12:05”
                                       RRG.6164.1.3.2023                                                           
 2. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 12.09.2023 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
  1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
  2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
  3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
  4. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  5. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
  6.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna tj:
  7. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
  8. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
  9. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.

Wójt Gminy Olszanica
Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBartosz Knap
WytworzyłJakub Paleczny2023-09-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-06 10:30
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-09-06 10:31