XML
Ogłoszenie
RRG.6164.1.2.2023                                                            Olszanica 22.08.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu
  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica: tj.
- III W jodła –    107,46 m3 – ŚLPD 120/2023 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid.23
 
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W Jodła   – 310,00 zł netto/ 1 m³ – trzysta dziesięć  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2023 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica   (sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
I.                     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II.                   W przetargu nie mogą brać udziału oferenci, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
III.                  Warunkiem udziału w przetargu jest:
a. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.08.2023 r. przed godz. 12:05„z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 29.08.2023 roku
     Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 29.08.2023 r. przed godz. 12:05”
                                                RRG.6164.1.2.2023                                                           
b. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 07 1130 1105 0005 2121 1820 0015 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 29.08.2023 r.
c. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie drewna:
  w miejscowości Orelec dz. nr 23 – 107,46 m3
 1. Po zakończeniu przetargu Oferent, który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 2.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna (pojedynczej mygły) tj:
- III W jodła –    107,46 m3 – ŚLPD 120/2023 z dnia 26.07.2023 r.
Wartość sprzedanego drewna (wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 28 tel. 13 461 70 45 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.
 
WÓJT
                                                                                                                              Krzysztof Zapała


 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz ofertowy 2.2023. Plik doc 16.27 KB
Klauzula informacyjna Plik pdf 597.89 KB
SLPD 120,2023 Plik pdf 161.68 KB
ogłoszenie na sprzedaz drewna2.2023 Plik pdf 87.72 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2023-08-22
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-22 13:51
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-08-23 13:53