XML
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.1.6.2022                                                            Olszanica,  23.11.2022 r.
                                                    
Ogłoszenie o przetargu  na sprzedaż drewna tartacznego
                                                                                
Wójt Gminy Olszanica
 Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza  przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego IGLASTEGO
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości  pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec: tj.
               -  W Sosna  –    103,09 m3  –  ŚLPD 164/2022 skład drewna w miejscowości Orelec dz. nr ewid. 121/1
 
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- W  Sosna   – 341,00 zł netto/ 1 m³ –  trzysta czterdzieści jeden  złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi: 3000,00 zł. – trzy tysiące złotych
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 30 listopada  2022 roku o godz. 12:05  w Urzędzie Gminy Olszanica    ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 30.11.2022 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za     1 m³  drewna wielkowymiarowego,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 30.11.2022  roku
            Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81
„Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 30.11.2022 r. przed godz. 12:05”
                                                               RRG.6164.1.6.2022                                                          
 
 1.  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta  61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 30.11.2022 r.
 2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno  można  oglądać na  składzie drewna  w  miejscowości  Orelec dz. nr ewid.121/1
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupu całej partii drewna tj:
          W Sosna – 103,09 m3 - –  ŚLPD 164/2022 z dnia 16.11.2022 r.  
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej   ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.40 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono  na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 3. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO, ŚLPD.
 
                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                 dr Robert Petka

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz ofertowy 6.2022. Plik doc 14.75 KB
Klauzula informacyjna-2 Plik pdf 597.89 KB
umowa drewno 2022 WZÓR-2 Plik pdf 499.88 KB
ŚLPD 164,2022 1 Plik pdf 601.74 KB
ŚLPD 164,2022 2 Plik pdf 468.52 KB
ŚLPD 164,2022 Plik pdf 197.60 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2022-11-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-23 12:08
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2022-11-23 12:08