XML
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.1.5..2021                                                                Olszanica 03.09.2021 r

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego
Wielkowymiarowego IGLASTEGO

 
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia Gminy Olszanica położonego w miejscowości Uherce Mineralne : tj.

PARTIA NR I

- W JODŁA – 18,69 m3 – ŚLPD 113/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/3

- W ŚWIERK – 4,15 m3 – ŚLPD 113/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/3

- W SOSNA – 10,21 m3 – ŚLPD 113/2021 skład drewna w m. Uherce Mineralne, dz. nr ewid. 67/3

PARTIA NR II

- W JODŁA – 153,76 m3 – ŚLPD 110/2021, 111/2021, 112/2021 skład drewna w m. Olszanica, dz. nr ewid. 1432

Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:

- W IGLASTE – 329,00 zł netto/ 1 m³ – trzysta dwadzieścia dziewięć złotych

2. Wysokość wadium wynosi: 5000,00 zł. – pięć tysiący złotych

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 września 2021 roku o godz. 12:05 w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)

Warunki przetargu:

 
I. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
II. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
III. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 14.09.2021 r. przed godz. 12:05„ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m³ drewna wielkowymiarowego, w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 12:00 dnia 14.09.2021 roku
 
Gmina Olszanica, 38-722 Olszanica 81 „Przetarg na drewno tartaczne w Gminie Olszanica nie otwierać przed 14.09.2021 r. przed godz. 12:05”
RRG.6164.1.5.2021

 

b) Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy BGK Rzeszów nr konta 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 12.00 dnia 14.09.2021 r.
c) Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium

IV. O wyborze oferty, oferenci zostaną poinformowani telefonicznie w ciągu 2 dni od dnia otwarcia ofert.

V. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.

VI. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

VII. Drewno można oglądać PARTIA NR I na składzie drewna w miejscowości Uherce Mineralne dz. nr ewid.67/5, PARTIA NR II na składzie drewna w miejscowości Olszanica dz. nr ewid.1432

VIII. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.

IX. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna ( PARTIA I lub PARTIA II ) tj:

PARTIA nr I - W Jodła, Sosna, Świerk – 33,05 m3 – ŚLPD 113/2021 z dnia 25.08.2021 r.

PARTIA nr II – W Jodła – 153,76 m3 - – ŚLPD 110/2021 , 111/2021, 112/2021 z dnia 25.08.2021 r.

Wartość sprzedanego drewna ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m³ powiększonej o należny podatek VAT. Oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

X. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73 wew.40 lub 502605695

XI. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl

XII. Załącznikami do ogłoszenia są; formularz ofertowy, wzór umowy, klauzula informacyjna RODO

 
WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapała
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz ofertowy 5.2021. Plik doc 14.98 KB
Klauzula informacyjna Plik pdf 597.89 KB
umowa drewno 2021 WZÓR Plik pdf 416.80 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2021-09-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-06 09:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2021-09-06 10:35