XML
Ogłoszenie Wójta Gminy Olszanica
RRG.6164.3.2019                                                Olszanica 19.06.2019 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż drewna tartacznego
 
Wójt Gminy Olszanica
  Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego BRZOZA, JODŁA
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego Brzoza, Jodła różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Olszanica : tj.
-  W Brzoza  –  124,32 m3 – skład drewna w m. Olszanica na dz. nr ewid. 463 ( przy drodze z Olszanicy na Wańkową)
- W Jodła   -  85,52 m3 -  skład drewna w m. Olszanica na dz. nr ewid. 463 ( przy drodze z Olszanicy na Wańkową)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Brzoza – 190,00 zł netto/ 1 m3 – sto dziewięćdziesiąt złotych
- Jodła   –  240,00 zł netto/ 1 m3 – sto dwieście czterdzieści złotych
 
 1. Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 27 czerwiec 2019 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica  ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 27.06.2019 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3  drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 27.06.2019  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 27.06.2019 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 27.06.2019 roku o godz. 10:05, wygrywa najwyższa zaoferowana cena za 1 m3 drewna.
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.                                                      -wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
- w pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Olszanica nr działki 463.
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
               -  W Brzoza  –  124,32 m3
               -  W Jodła   -     85,52 m3
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                         Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2019-06-19
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-19 14:26
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-06-19 14:27