XML
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.1.2019                                                      Olszanica 02.05.2019
 
 
Ogłoszenie o przetargu
 na sprzedaż drewna tartacznego
II postępowanie
 
Wójt Gminy Olszanica
 Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec i Olszanica : tj.
-  W Buk  –  197,64 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
               -  W Jawor – 36,66 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
               -  W Jesion – 18,22 m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
                -  W Wiąz  – 6,67  m3 – skład drewna w m. Wańkowa na dz. nr ewid. 481 ( przy drodze na Paszową)
                Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Buk – 230,00 zł netto/ 1 m3 – dwieście trzydzieści złotych
- Jawor – 240,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście czterdzieści złotych
- Jesion – 250,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście pięćdziesiąt złotych
- Wiąz   -- 150,00 zł. netto/ 1m3 – sto pięćdziesiąt złotych   
 1. Wysokość wadium wynosi 2500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 13 maja 2019 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 13.05.2019 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 13.05.2019  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 2500,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 13.05.2019 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 13.05.2019 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Wańkowa
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju (gatunku) tj:
               -  W Buk  –  197,64 m3
                                -  W Jawor – 36,66 m3
                                 -  W Jesion – 18,22 m3
                                  -  W Wiąz  – 6,67  m3
Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                       Wójt Gminy Olszanica
                                                                         Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
WytworzyłGrzegorz Faluszczak - Inspektor Ochrony Danych Osobowych2019-05-06
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2019-05-06 15:24