XML
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.5.2018                                                                  Olszanica 05.12.2018
 
 
Ogłoszenie o przetargu
     na sprzedaż drewna tartacznego
 
Wójt Gminy Olszanica
    Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości Orelec i Olszanica : tj.
-  W Sosna  –  94.13 m3 – skład drewna w m. Orelec skład „sinica” na dz. nr ewid. 121/1
               - W Jodła – 53,82 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74584 do numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)
               - W Jodła – 55,47 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447 od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)
               - W Jawor  – 20,84 m3 – skład drewna w m. Olszanica dz. nr ewid. 447
 1. Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Sosna – 190,00 zł netto/ 1 m3 – sto dziewięćdziesiąt złotych
- Jodła (PARTIA I) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych
- Jodła (PARTIA II) – 230,00 zł netto/ 1 m3 –  dwieście trzydzieści złotych
- Jawor – 300,00 zł netto/1m3 – trzysta złotych
 1. Wysokość wadium wynosi 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Urzędu Gminy Olszanica.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać do 14.12.2018 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna,  w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanica (pokój nr 22, 1 piętro), najpóźniej do godziny 10:00 dnia 14.12.2018  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej do godziny 10.00 dnia 14.12.2018 r.
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 14.12.2018 roku o godz. 10:05
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupionego drewna dopiero po podpisaniu umowy.
-W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta bankowego.
 1. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 2. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Orelec i Olszanica
 3. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 4.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna danego rodzaju tj:
-  W Sosna  –  94.13 m3
               - W Jodła – 53,82 m3 – od numeru 74584 do  numeru 74633, oraz numer 74651 ( PARTIA I)
               - W Jodła – 55,47 m3 –  od numeru 74652 do numeru 74689 ( PARTIA II)
               - W Jawor  – 20,84 m3
 Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56 lub 502605695
 2. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                    Wójt Gminy Olszanica
                                                                        Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-12-05
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-05 12:44
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-12-05 12:45