XML
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna tartacznego
RRG.6164.3.2018                                                             Olszanica 01.10.2018 r.
 
 
Ogłoszenie o przetargu
        na sprzedaż drewna tartacznego
 
Wójt Gminy Olszanica
Olszanica 81, 38-722 Olszanica
 
Ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż drewna tartacznego Wielkowymiarowego  SOSNA
 
 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości pochodzącego z lasów mienia gminy Olszanica położonego w miejscowości ORELEC : tj.
- W Sosna – 50,96 m3 – skład drewna w m. Orelec (skład „Sinica”)
       Cena wywoławcza za 1 m3 wynosi:
- Sosna – 230,00 zł netto/ 1 m3 – dwieście trzydzieści złoty
 1. Wysokość wadium wynosi 1000 zł ( jeden tysiąc złotych)
 2. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 08.10.2018 roku o godz. 10:05  w Urzędzie Gminy Olszanica ( sala konferencyjna na parterze)
Warunki przetargu:
 1. W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Przetarg na drewno tartaczne w gminie Olszanica nie otwierać przed 08.10.2018 do godz. 10:05 „ z podaniem oferowanej ceny netto za 1 m3 rodzaju drewna, złożenie oferty najpóźniej do godziny 10:00 dnia 08 październik 2018  roku
 2. Wpłata wadium w wysokości 1000,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku o/ Lesko nr konta  52 8642 1012 2003 1200 0882 0010  z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie UG Olszanica najpóźniej na dzień 08.10.2018 r. do godziny 10.00
 3. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium
 1. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 08.10. 2018 roku o godz. 10:05 w siedzibie Gminy Olszanica
 2. Wadium uczestnika , który wygrał przetarg przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zostanie zwrócone dopiero po podpisaniu umowy. W pozostałych przypadkach zostanie wadium zwrócone po ogłoszeniu wyników przetargu na podany nr konta.
 3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 4. Drewno można oglądać na składzie w miejscowości Orelec skład „sinica”.
 5. Po zakończeniu przetargu Oferent , który przetarg wygrał bez zbędnej zwłoki przystępuje do podpisania umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Uchylenie się od podpisania umowy skutkuje unieważnieniem przetargu oraz przepadkiem wadium wpłaconego przez Oferenta.
 6.  Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia. Wygrywający uczestnik jest zobowiązany do zakupienia całej partii drewna  gatunku W Sosna – 50,96  m3. Wartość sprzedanego drewna  ( wg, ceny osiągniętej w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn wylicytowanej  ceny jednostkowej netto i ilości drewna w m3 powiększonej o należny podatek VAT.
 7. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu  można uzyskać w UG Olszanica pok. 27 tel. 13 461 73 73  wew.56
 8. Informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olszanica oraz na stronie internetowej www.bip.olszanica.pl
 
 
                                                                  Wójt Gminy Olszanica
                                                                     Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Hutek
WytworzyłJustyna Hutek2018-10-01
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-01 13:35
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2018-10-01 13:35