XML
ZARZĄDZENIE Nr 209/09 w sprawie sprzedaży samochodu służbowego NYSA.


ZARZĄDZENIE Nr 209/09
Wójta Gminy Olszanica
z dnia 3 sierpnia 2009r.

w sprawie sprzedaży samochodu służbowego NYSA.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż pojazdu służbowego marki NYSA; nr rej. KUL 0505 będącego własnością Gminy Olszanica.

§ 2

Termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2009r. do godz. 10,00 stosując wartość wywoławczą pojazdu 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) oraz wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

§ 3

Sporządzić protokół z przetargu.


§ 4

W przypadku wyłonienia w drodze przetargu nabywcy pojazdu, podpisać umowę sprzedaży, przygotować fakturę i protokół przekazania pojazdu.

§ 5

Pojazd przekazać nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto PBS Sanok O/Lesko nr 04 8642 1012 2003 1200 0882 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Olszanica.
§ 6

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 7

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości od dnia 3 sierpnia 2009r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Olszanica oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu do dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 8

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przedmiotowego przetargu w składzie:
1. Maria Straszkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Barbara Podkalicka - Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Irena Zych – Sekretarz Komisji

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE Nr 209/09 Wójta Gminy Olszanica z dnia 3 sierpnia 2009r. Plik doc 68.00 KB
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-08-04
Publikujący -
Dodano do archiwum