XML
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

 
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanica informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.olszanica.pl , na stronie internetowej urzędu: https://gminaolszanica.pl  oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Olszanicy.
 
 
 
 
                                                                                                   WÓJT
                                                                                   mgr inż. Krzysztof Zapała
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-23
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-23 15:15