XML
Zarządzenie nr 552/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 03.10.2023 r. ws. II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes-Benz 1113
Zarządzenie nr 552/2023 Wójta Gminy Olszanica z dnia 03.10.2023 r. ws. II przetargu nieograniczonego na  sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Mercedes-Benz 1113
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Przeznacza się do sprzedaży w formie II przetargu pisemnego nieograniczonego samochód specjalny pożarniczy – Mercedes-Benz 1113, rok produkcji 1977, o numerze rejestracyjnym RLS S615, będący własnością Gminy Olszanica.
§2
  1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu specjalnego, o którym mowa w § 1 na kwotę 70,000,00 zł  (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100 zł).
  2. Ustala się treść ogłoszenia o przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
  4. Ustala się formularz ofertowy przetargu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
  1. Przemysław Wojdanowski - Przewodniczący Komisji,
  2. Marek Marynowicz - Członek Komisji,
  3. Jakub Paleczny - Członek Komisji.
  4. Katarzyna Nieznańska zastępca członka Komisji
§4
Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie przetargu i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu.
§5
  1. Wzór umowy sprzedaży samochodu specjalnego stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.
  2. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po podpisaniu umowy i wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Gminy Olszanica w terminie 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu.
§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                           Wójt Gminy Olszanica 
                                    Krzysztof Zapała

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Przetarg Mercedes(2). Plik doc 32.08 KB
Przetarg Żuk.docx Plik doc 34.20 KB
Podmiot publikującyJustyna Nanaszko
WytworzyłJustyna Nanaszko2023-10-03
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-03 14:20
Modyfikacja Justyna Hutek - Justyna Hutek 2023-10-03 14:22