XML
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Konkurs ogólny.Tytuł projektu: „Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”

I. PODSTAWA PRAWNA 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2016.217) spółka komunalna Gminy Olszanica, funkcjonującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., działającą jako partner wiodący projektu (lider), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - Konkurs ogólny. 
Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 maja 2018 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, nr konkursu: RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18. 

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1910-6-3-rewitalizacja-przestrzeni-regionalnej-nabor-nr-rppk-06-03-00-iz-00-18-001-18-konkurs-ogolny 

Czytaj więcej.....

 
II. CEL PARTNERSTWA
1. Celem partnerstwa jest współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu pt. „Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica” zawartego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Olszanica na lata 2017- 2023, w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego położonej w Gminie Olszanica miejscowości Wańkowa, poprzez poprawę stanu obiektów zabytkowych znajdujących się na jej terenie oraz udostępnienie ich w atrakcyjnej w odbiorze formie mieszkańcom regionu oraz turystom, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup i montaż systemu monitoringu.
 
III. ZAKRES PARTNERSTWA
1. Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez wszystkich partnerów. Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny know-how w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu oraz przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. Przed przystąpieniem do realizacji projektu strony podpiszą umowę partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33, ust. 5 ww. Ustawy.

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. Przy wyborze partnera ocenione zostanie:
-zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
-deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
-doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.
2. O udział w niniejszym postępowaniu może ubiegać się podmiot, który spełnia poniższe kryteria formalne:
  • wyraża chęć zawarcia porozumienia/umowy o partnerstwie na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Przedsiębiorstwem Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o., działającą jako partner wiodący projektu (lider) w zakresie opracowania i realizacji projektu pt. „Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”,
  • znajduje się w katalogu beneficjentów określonych w § 5 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna
    i społeczna, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18- 001/18, zwanego dalej Regulaminem,
  • nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie § 6 Regulaminu,
  • prowadzi działania zgodne z celami partnerstwa, co potwierdzają zapisy w statucie, wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, ustawie lub innym równoważnym dokumencie,
  • deklaruje wkład w realizację celu partnerstwa;
 
3. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
  • zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa,
  • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
  • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 
V. ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI
1. Zgłoszenie należy przygotować w języku polskim na wzorze formularza zgłoszeniowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące załączniki: a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny potencjalnego partnera;
b. aktualny statut lub inny równorzędny dokument potwierdzający prowadzenie przez potencjalnego partnera działań zgodnych z celami partnerstwa.
3. Zgłoszenie i wszystkie załączniki powinny zostać opatrzone aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem
w dokumencie rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwie.
4. Oferty należy składać w postaci papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu pt. „Bieszczad-ski - rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica”.
5. Termin składania ofert: 5 września 2018 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Olszanicy – Olszanica 81 38-722 Olszanica.
VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera
i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis
(np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Olszanica - Przedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o.o. Olszanica 81, 38-722 Olszanica, z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA RPO WP 6.3. Nie otwierać przed 06.09.2018 roku”
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2018 roku, w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30. Decyduje data wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru: Prezes Zarządu „PRI” Sp. z o.o. mgr inż. Zbigniew Olech tel. (13) 461 70 45.
8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.
9. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, która określi m.in.:
-prawa i obowiązki stron;
-zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
-sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu
z partnerów;
-sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy

VII. PROCEDURA WYBORU PARTNERÓW
1. Wyboru partnerów dokonuje powołana w tym celu Komisja.
2. Komisja dokona oceny zgodności złożonych aplikacji z wymaganiami określonymi w ust. V. ogłoszenia.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim, na odpowiednim wzorze formularza, w terminie określonym w pkt 5 ust. V. ogłoszenia;
4. W przypadku braków w zakresie kompletności załączników bądź złożonych podpisów dopuszcza się możliwość wezwania kandydata na partnera do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.
5. Nieuzupełnienie braków wskazanych w pkt 4 we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.
6. Kolejnym etapem oceny zgłoszeń będzie ich weryfikacja pod względem spełniania wymogów formalnych.
7. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne poddane zostaną ocenie merytorycznej w oparciu o kryteria określone ust. IV. ogłoszenia.
8. Na podstawie punktów przyznanych poszczególnym ofertom w ramach oceny merytorycznej opracowana zostanie lista rankingowa.
9. O wyborze partnera zdecyduje liczba punktów zdobyta w ramach oceny merytorycznej. Wybrane zostaną oferty, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
10. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie informacyjnej Gminy Olszanica.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:
a. wyboru więcej niż jednego partnera do wspólnej realizacji projektu;
b. wprowadzenia zmian w ogłoszeniu o naborze partnerów, z tym że każda zmiana zostanie podana
do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie informacyjnej Gminy Olszanica;
c. przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami;
d. unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
3. Kandydat na partnera może złożyć w ramach naboru jedno zgłoszenie.
4. Podmiot ogłaszający nabór nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani nadesłanych ofert.
5. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
6. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym/i partnerem/ami podpisane zostanie porozumienie/umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i rolę przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerstwa
z wybranym/i w wyniku naboru partnerem/ami dopuszcza się możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem/ami, które znajdują się na kolejnych miejscach listy rankingowej.
8. Informacji dotyczących niniejszego ogłoszenia udziela Prezes Zarządu „PRI” Sp. z o.o. mgr inż. Zbigniew Olech 
 
Prezes Zarządu „PRI” Sp. z o.o 
mgr inż. Zbigniew Olech
Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2018-08-14
Publikujący Bartosz Knap - Administrator BIP 2018-08-14 19:37
Modyfikacja Bartosz Knap - Administrator BIP 2018-08-25 10:27