XML
Stanowiska ds. wymiaru , ewidencji i windykacji podatków


Stanowiska ds. wymiaru , ewidencji i windykacji podatków

kontakt:

tel. 013 461 70-45
013 461 70-46
fax.013 461 73-73
e-mail:
finanse@olszanica.pl

 

1. Zbierane materiałów, prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji nieruchomości dla celów ustalenia
powszechności opodatkowania na terenie gminy.
2. Terminowe i prawidłowe sporządzanie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości.
3. Przygotowywanie kontokwitariuszy imiennych oddzielnie dla każdej wsi.
4. Uzgadnianie zapisów kontokwitariuszy z rejestrami wymiarowymi , rejestrami przypisów i odpisów.
5. Załatwianie podań o umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty spłat w należnościach pieniężnych oraz
udzielanie ulg, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Załatwianie odwołań i zażaleń oraz opracowywanie decyzji w tych sprawach.
7. Obliczanie przychodowości gospodarstw rolnych.
8. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
rolników.
9. Przeprowadzanie analizy zaległości w spłacie zobowiązań pieniężnych, bieżące wystawianie upomnień
i tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja (os. fizyczne).
10. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w spłacie zobowiązań podatkowych.
11. Księgowość analityczna podatkowa w systemie komputerowym (podatek od nieruchomości, rolny, leśny,
podatek od środków transportowych oraz od posiadania psów), kontrola podatkowa i sprawozdawczość
w tym zakresie.
12. Zbieranie materiałów, prowadzenie ewidencji księgowej oraz spraw związanych z wymiarem podatku
od posiadania psów.
13. Przekazywanie danych dotyczących zrealizowanych dochodów podatkowych według klasyfikacji
budżetowej oraz kwartalne ustalanie należności podatkowych pracownikowi prowadzącemu dochody
gminy.
14. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw prowadzonych (podatki, należności
i pomoc publiczna).
15. Przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie podatków i opłat.
16. Przyjmowanie wniosków od rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa,
postępowanie dotyczące przyznawania i rozliczania dotacji z PUW.
17. Prowadzenie właściwych dla stanowiska teczek spraw.

 

Podmiot publikującyAleksandra Dul-Romanek
WytworzyłAleksandra Dul-Romanek - Inspektor2009-03-25
Publikujący Justyna Hutek - Justyna Hutek 2024-02-20 13:52