XML
Sekretariat Urzędu - Pokój Nr 22, 23, 24

Sekretariat Urzędu

Pokój Nr.  22, 23, 24

kontakt:
tel. 
013  461 70-45 
       013  461 70-46
fax. 013  461 73-73

e-mail: gmina@olszanica.pl
www.olszanica.pl
bip.olszanica.pl

Wójt Gminy - mgr inż. Krzysztof Zapała

1. Wójt kieruje pracą Urzędu bezpośrednio oraz przy pomocy Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu oraz kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy.
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.
3. W zakresie ustalonym uregulowaniami ustawowymi Wójt może powierzyć prowadzenie spraw gminy
w swoim imieniu zastępcy wójta.
4. Zastępca wójta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie ustalonym przez Wójta.
Jeżeli Wójt nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania
i kompetencje Wójta, z tym że do podpisywania przez zastępcę wójta zarządzeń i decyzji wymagane
jest odrębne upoważnienie Wójta.
5. Do zadań Wójta należy w szczególności:
a) inicjowanie przygotowywania projektów uchwał rady gminy,
b) określanie sposobu wykonywania uchwał,
c) gospodarowanie mieniem komunalnym,
d) wykonywanie budżetu,
e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6. Wójt ponadto:
a) kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b) jest organem wykonawczym w Gminie, wydaje zarządzenia,
c) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
d) może upoważnić Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy lub innych pracowników urzędu do wydawania
w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
e) może powierzyć Zastępcy Wójta prowadzenie w swoim imieniu określonych spraw w zakresie ustalonym na piśmie,
f) składa oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem jednoosobowo albo upoważnia Zastępcę Wójta wraz z innym upoważnionym pracownikiem do wykonania tej czynności
w jego imieniu,
g) ogłasza uchwały budżetowe oraz sprawozdania z ich wykonania niezwłocznie po ich podjęciu
i zatwierdzeniu,
h) przedkłada Wojewodzie Podkarpackiemu uchwały rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,
i) przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwałę o absolutorium w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
7. Do wyłącznej kompetencji Wójta należy ponadto :
a) zatwierdzanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
b) podpisywanie zarządzeń porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, podlegających późniejszemu zatwierdzaniu przez Radę Gminy,
c) wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa wynikających
z odrębnych przepisów,
d) organizowanie ochrony informacji niejawnych, które w Urzędzie są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane,
e) uczestniczenie w pracach związanych z funkcjonowaniem związków i porozumień międzygminnych,
f) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego kompetencji.

8. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-25
Publikujący -