XML
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Pokój Nr 3Kierownik GOPS:
Barbara Darasz
kontakt:
tel.
013 461 70-45 wew.36
     013 461 70-46
fax.013 461 73-73
e-mail:
gmina@olszanica.pl


1. Ustala potrzeby Gminy Olszanica w zakresie pomocy społecznej.
2. Ustala plany i realizuje politykę kadrową Ośrodka.
3. Ustala szczegółowy podział zadań, zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności poszczególnych
pracowników Ośrodka.
4. Zarządza mieniem i reprezentuje ośrodek na zewnątrz.
5. Sprawuje nadzór nad przyznawaniem i wypłatą świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
a także zaliczek alimentacyjnych.
6. Prowadzi obsługę stanowiska ds. świadczeń tj. sporządza listy płac, opisuje rachunki.
7. Prowadzi sprawozdawczość z udzielonych świadczeń pomocy społecznej.
8. Prowadzi dokumentację rozliczeniową i ubezpieczeniową ZUS, obsługuje program PŁATNIK.
9. Organizuje usługi opiekuńcze.
10 .Wytacza na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
11. Składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka.
12. Współdziała z samorządem mieszkańców.
13. Współpracuje z instytucjami, fundacjami, organizacjami społecznymi i kościelnymi, zakładami pracy w celu
realizacji zadań pomocy społecznej.
14. Obsługuje system informatyczny POMOST.

Podmiot publikującyBiuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Olszanica
Wytworzył2009-03-25
Publikujący -